Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 1024/SXD-CL&VL Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tỉnh Quảng Ngãi Người ký: Trần Minh Hòa
Ngày ban hành: 11/07/2014 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

UBND TỈNH QUẢNG NGÃI
SỞ XÂY DỰNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1024/SXD-CL&VL
V/v: triển khai thực hiện Quyết định số 32/2014/QĐ-UBND ngày 25/6/2014 ban hành quy định trách nhiệm quản lý chất lượng công trình xây dựng trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi

Quảng Ngãi, ngày 11 tháng 07 năm 2014

 

Kính gửi:

- Các sở: Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư;
- Các Sở quản lý công trình xây dựng chuyên ngành;
- Kho bạc nhà nước tỉnh Quảng Ngãi;
- UBND các huyện, thành phố;
- Các chủ đầu tư, doanh nghiệp hoạt động xây dựng trên địa bàn tỉnh.

 

Ngày 25 tháng 6 năm 2014, UBND tỉnh Quảng Ngãi đã ban hành Quyết định số 32/2014/QĐ-UBND ban hành quy định trách nhiệm quản lý chất lượng công trình xây dựng trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi thay thế Quyết định số 08/2011/QĐ-UBND ngày 29/4/2011 của UBND tỉnh Quảng Ngãi ban hành quy định phân công, phân cấp quản lý nhà nước về chất lượng công trình xây dựng trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi và có hiệu lực kể từ ngày 05/7/2014. Sở Xây dựng đề nghị UBND các huyện, thành phố, các Sở quản lý công trình xây dựng chuyên ngành tổ chức triển khai các thực hiện các nội dung quy định tại Quyết định số 32/2014/QĐ-UBND, đồng thời phổ biến đến các chủ đầu tư, doanh nghiệp hoạt động xây dựng trên địa bàn thuộc phạm vi quản lý thực hiện nghiêm túc.

Để thuận lợi cho việc triển khai thực hiện việc kiểm tra công tác nghiệm thu hoàn thành đưa công trình vào sử dụng, Sở Xây dựng hướng dẫn thêm một số nội dung của Quyết định số 32/2014/QĐ-UBND như sau:

1. Đối với công trình khởi công trước ngày Quyết định số 32/2014/QĐ-UBND có hiệu lực từ ngày 05/7/2014 thì thẩm quyền kiểm tra công tác nghiệm thu hoàn thành công trình đưa vào sử dụng thực hiện theo quy định tại Điều 25 Thông tư số 10/2013/TT-BXD ngày 25/7/2013 của Bộ Xây dựng quy định chi tiết một số nội dung về quản lý chất lượng công trình xây dựng.

2. Đối với công trình khởi công sau ngày Quyết định số 32/2014/QĐ-UBND có hiệu lực từ ngày 05/7/2014 thì thẩm quyền kiểm tra công tác nghiệm thu hoàn thành công trình đưa vào sử dụng thực hiện theo quy định tai Điều 4 Quy định trách nhiệm quản lý chất lượng công trình xây dựng trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi ban hành kèm theo Quyết định số 32/2014/QĐ-UBND.

3. Yêu cầu các chủ đầu tư phải nghiêm túc thực hiện báo cáo thông tin công trình sau khi khởi công gửi cơ quan chuyên môn về xây dựng theo nội dung tại Điểm 1 và Điểm 2 Hướng dẫn này.

4. Đối với chủ đầu tư các công trình xây dựng dân dụng, công trình công nghiệp vật liệu xây dựng, công trình hạ tầng kỹ thuật ngoài việc thực hiện các nội dung quy định tại Quyết định số 32/2014/QĐ-UBND còn phải thực hiện theo Hướng dẫn số 492/HB-SXD ngày 17/4/2014 của Sở Xây dựng hướng dẫn kiểm tra công tác nghiệm thu hoàn thành, đưa công trình vào sử dụng trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi.

5. Đối với cơ quan cấp phát, thanh toán (Tài chính, Kho bạc) thực hiện theo Điều 8 Quyết định số 32/2014/QĐ-UBND thì trong hồ sơ thanh toán khi hoàn thành toàn bộ khối lượng hoặc hồ sơ quyết toán công trình hoàn thành thuộc nguồn vốn nhà nước phải có Kết quả kiểm tra công tác nghiệm thu đưa công trình vào sử dụng của cơ quan chuyên môn về xây dựng.

Sở Xây dựng thông báo để các Sở Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Sở quản lý công trình xây dựng chuyên ngành, Kho bạc nhà nước tỉnh Quảng Ngãi; UBND các huyện, thành phố; Các chủ đầu tư, doanh nghiệp hoạt động xây dựng trên địa bàn tỉnh biết và triển khai thực hiện.

 

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- UBND tỉnh (thay b/c);
- Website Sở Xây dựng;
- Lưu VT, CL&VL.

KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC
Trần Minh Hòa

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 1024/SXD-CL&VL ngày 11/07/2014 thực hiện Quyết định 32/2014/QĐ-UBND quy định trách nhiệm quản lý chất lượng công trình xây dựng trên địa bàn do sở xây dựng tỉnh Quảng Ngãi ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.783

DMCA.com Protection Status
IP: 3.229.124.74