Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 04/BXD-GĐ hướng dẫn công bố thông tin tổ chức kiểm định, chứng nhận do Bộ Xây dựng ban hành

Số hiệu: 04/BXD-GĐ Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Xây dựng Người ký: Lê Quang Hùng
Ngày ban hành: 13/09/2011 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ XÂY DỰNG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do – Hạnh phúc
----------------

Số: 04/BXD-GĐ
V/v Hướng dẫn công bố thông tin các tổ chức kiểm định, chứng nhận

Hà Nội, ngày 13 tháng 9 năm 2011

 

Kính gửi: Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

Ngày 6/4/2011 Bộ Xây dựng đã ban hành Thông tư số 03/2011/TT-BXD hướng dẫn hoạt động kiểm định, giám định và chứng nhận đủ điều kiện đảm bảo an toàn chịu lực, chứng nhận sự phù hợp về chất lượng công trình xây dựng. Để giúp các chủ đầu tư và các cơ quan liên quan có thông tin về năng lực của các tổ chức thực hiện các công việc trên, tại Điều 5 của Thông tư quy định các tổ chức kiểm định, tổ chức chứng nhận đủ điều kiện đảm bảo an toàn chịu lực, chứng nhận sự phù hợp về chất lượng công trình xây dựng và tổ chức chuyên môn giám định tư pháp xây dựng có đủ điều kiện về năng lực theo quy định có thể đăng ký để được công bố trên trang thông tin điện tử của Bộ Xây dựng.

Bộ Xây dựng đề nghị Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương với chức năng quản lý nhà nước về xây dựng trên địa bàn thông báo cho các tổ chức tư vấn hoạt động trong lĩnh vực kiểm định, giám định, chứng nhận đủ điều kiện đảm bảo an toàn chịu lực, chứng nhận sự phù hợp về chất lượng công trình xây dựng cung cấp thông tin về năng lực để được công bố trên trang thông tin điện tử của Bộ Xây dựng theo Hướng dẫn kèm theo công văn này.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Các Sở: XD, GTVT, NN & PTNT, CT;
- Website BXD;
- L­ưu VP, TTTT, CGĐ(20).

TL. BỘ TRƯỞNG
CỤC TRƯỞNG CỤC GIÁM ĐỊNH NHÀ NƯỚC VỀ CHẤT LƯỢNG CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG
Lê Quang Hùng

 

HƯỚNG DẪN

CÔNG BỐ THÔNG TIN CÁC TỔ CHỨC KIỂM ĐỊNH, TỔ CHỨC CHỨNG NHẬN ĐỦ ĐIỀU KIỆN AN TOÀN CHỊU LỰC, CHỨNG NHẬN SỰ PHÙ HỢP VỀ CHẤT LƯỢNG CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG VÀ TỔ CHỨC CHUYÊN MÔN GIÁM ĐỊNH TƯ PHÁP XÂY DỰNG
(Ban hành kèm theo công văn số: 04 /BXD-GĐ ngày 13 tháng 9 năm 2011)

1. Đối tượng áp dụng

Các tổ chức tư vấn hoạt động trong lĩnh vực kiểm định, giám định và chứng nhận đủ điều kiện đảm bảo an toàn chịu lực, chứng nhận sự phù hợp về chất lượng công trình xây dựng (sau đây gọi chung là tổ chức kiểm định, chứng nhận) có nhu cầu đăng ký để được công bố thông tin về năng lực của mình trên trang thông tin điện tử của Bộ Xây dựng thực hiện đăng ký theo trình tự tại Hướng dẫn này.

2. Cung cấp thông tin

1. Tổ chức kiểm định, chứng nhận lập văn bản theo mẫu tại Phụ lục của Hướng dẫn này gửi về Cục Giám định nhà nước về chất lượng công trình xây dựng (Cục Giám định) theo địa chỉ:

- Cục Giám định nhà nước về chất lượng công trình xây dựng.

- Số 37 – Lê Đại Hành – Hai Bà Trưng – Hà Nội.

2. Việc cung cấp thông tin được thực hiện theo ba hình thức:

- Gửi bằng đường bưu điện hoặc trực tiếp tại Cục Giám định;

- Gửi file văn bản về địa chỉ email: cucgiamdinh@moc.gov.vn;

- Truy cập trực tiếp tại Trang thông tin điện tử của Bộ Xây dựng tại địa chỉ http://www.moc.gov.vn.

3. Công bố thông tin

1. Cục Giám định tổ chức kiểm tra, xem xét các nội dung của văn bản đối chiếu với quy định tại Điều 7 và Điều 10 Thông tư số 03/2011/TT-BXD và yêu cầu bổ sung các tài liệu có liên quan (nếu cần).

2. Trường hợp thông tin năng lực của tổ chức kiểm định, chứng nhận qua kiểm tra, xem xét sơ bộ không đáp ứng quy định hoặc không cung cấp bổ sung đủ các tài liệu theo yêu cầu thì sau 15 ngày làm việc kể từ khi nhận được hồ sơ hoặc kể từ khi có yêu cầu bổ sung hồ sơ, Cục Giám định gửi văn bản cho tổ chức kiểm định, chứng nhận và nêu rõ lý do không công bố.

3. Trường hợp thông tin năng lực của tổ chức kiểm định, chứng nhận qua kiểm tra, xem xét đáp ứng quy định, đồng thời Cục Giám định không nhận được có ý kiến phản hồi từ Sở Xây dựng tại địa phương nơi tổ chức có trụ sở chính về các thông tin liên quan đến năng lực của tổ chức, trong thời hạn 15 ngày làm việc kể từ ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ, thông tin năng lực của tổ chức kiểm định, chứng nhận được chuyển chính thức về Trung tâm thông tin - Bộ Xây dựng để công bố trên trang thông tin điện tử của Bộ Xây dựng.

4. Công bố tổ chức chuyên môn thực hiện giám định tư pháp

1. Trên cơ sở tình hình thực tế giám định tư pháp tại địa phương, Sở Xây dựng rà soát các tổ chức kiểm định hoạt động trên địa bàn (trừ các tổ chức kiểm định đã được Bộ Xây dựng công bố là tổ chức chuyên môn giám định tư pháp trên trang thông tin điện tử của Bộ Xây dựng theo Khoản 3 của Hướng dẫn này), thẩm tra năng lực theo quy định tại Điều 7 Thông tư số 03/2011/TT-BXD, tập hợp danh sách kèm theo bản kê năng lực của các tổ chức theo mẫu tại Phụ lục của Hướng dẫn này và gửi về Cục Giám định.

2. Cục Giám định công bố danh sách các tổ chức chuyên môn do Sở Xây dựng đề xuất trên trang thông tin điện tử của Bộ Xây dựng đồng thời gửi danh sách này đến Bộ Tư pháp.

5. Sửa đổi, bổ sung thông tin

Các tổ chức kiểm định, chứng nhận có nhu cầu sửa đổi, bổ sung thông tin về năng lực của tổ chức lập văn bản theo mẫu tại Phụ lục của Hướng dẫn này để được sửa đổi, bổ sung thông tin. Việc cung cấp, công bố thông tin năng lực sửa đổi, bổ sung của tổ chức kiểm định, chứng nhận theo trình tự tại Khoản 2, Khoản 3 của Hướng dẫn này.

 

PHỤ LỤC

MẪU VĂN BẢN ĐĂNG KÝ
(Ban hành kèm theo Hướng dẫn tại công văn số: 04 /BXD-GĐ  ngày 13 tháng 9 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-----------------------------

……….., ngày …… tháng ……. năm 20….

Kính gửi: Cục Giám định nhà nước về chất lượng công trình xây dựng

 

...(Tên tổ chức kiểm định, chứng nhận) gửi Giám định nhà nước về chất lượng công trình xây dựng các thông tin về điều kiện năng lực của ...(Tên tổ chức kiểm định, chứng nhận) và các tài liệu kèm theo:

1. Tên tổ chức:.................……......................................................................

2. Địa chỉ trụ sở chính: .................................................................................

Số điện thoại: .....................................................................................

Số fax: ................................................................................................

Website (nếu có): ...............................................................................

3. Địa chỉ Văn phòng đại diện, Văn phòng chi nhánh (nếu có):

4. Quyết định thành lập:

Số: ......................................................................................................

Ngày cấp: ...........................................................................................

Cơ quan cấp: ......................................................................................

5. Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh:

Giấy chứng nhận số: ..........................................................................

Ngày cấp: ...........................................................................................

Cơ quan cấp: ......................................................................................

6. Loại hình doanh nghiệp

□ Trách nhiệm hữu hạn (TNHH)

□ Cổ phần

□ Hợp doanh

□ Doanh nghiệp tư nhân

□ Liên doanh

□ Khác

7. Hoạt động đăng ký:

□ Kiểm định

□ Chứng nhân

□ Giám định tư pháp

Loại công trình thực hiện :

□ Dân dụng

□ Công nghiệp

□ Giao thông

□ Thủy lợi

□ Hạ tầng kỹ thuật

8. Thông tin về nhân sự

a) Số lượng cán bộ, công nhân viên của tổ chức (kể cả số người ký hợp đồng lao động có thời hạn) thực hiện công việc liên quan đến hoạt động tư vấn xây dựng:

- Tổng số nhân sự: ......................................................................................

- Tổng số người có trình độ đại học trở lên và có nghiệp vụ kiểm định/chứng nhận: .............................................................................................................

trong đó tổng số người có năng lực chủ trì trên 10 năm kinh nghiệm: ..............

- Danh sách các cán bộ chuyên môn:

Số

Tên

Số CMND /nơi cấp

Chứng chỉ hành nghề / Chứng nhận nghiệp vụ

Mã số chứng chỉ

Lĩnh vực (Thiết kế, giám sát, kiểm định / loại CT)

Số năm kinh nghiệm

Ghi chú

1

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

 

4

 

 

 

 

 

 

 

...

 

 

 

 

 

 

 

9. Hệ thống quản lý chất lượng:

a) Theo quy định tại khoản 2 Điều 7 và Điều 10 Thông tư số 03/2011/TT-BXD: □ Có           □ Không

b) Chứng chỉ ISO : □ Có           □ Không

- Số quyết định công nhận : ......................................................................

- Tên cơ quan công nhận : ........................................................................

10. Phòng thí nghiệm (đối với tổ chức kiểm định):

a) Mã số Phòng thí nghiệm : .....................................................................

b) Số Quyết định công nhận : ....................................................................

c) Cơ quan ký quyết định công nhận : .......................................................

c) Danh mục các phép thử kèm theo Quyết định :

.................................................................................................................................

.................................................................................................................................

.................................................................................................................................

.................................................................................................................................

.................................................................................................................................

11. Các công trình đã thực hiện kiểm định/chứng nhận, giám định, giám định tư pháp xây dựng trong ba năm gần nhất trong mỗi lĩnh vực:

Tên gói thầu

Địa điểm (tỉnh)

Tên dự án

Loại công trình

Cấp công trình

Dữ liệu liên danh

Công việc thực hiện

1

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

 

Chúng tôi xin cam đoan các nội dung kê khai trên là đúng sự thật. Trường hợp không tuân thủ các cam kết chúng tôi xin chịu các hình thức xử lý vi phạm theo quy định. Kính đề nghị Cục Giám định nhà nước về chất lượng công trình xây dựng xem xét và công bố trên trang thông tin điện tử của Bộ Xây dựng./.

 

 

Nơi nhận :
- Như trên;
- Sở Xây dựng (nơi tổ chức có trụ sở chính);
...
- Lưu: .

Người đại diện theo pháp luật của tổ chức

(Ghi rõ họ tên, chữ ký, chức vụ, dấu pháp nhân)

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 04/BXD-GĐ hướng dẫn công bố thông tin tổ chức kiểm định, chứng nhận do Bộ Xây dựng ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.801
DMCA.com Protection Status

IP: 35.175.180.108