Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Đang tải văn bản...

Số hiệu: 3502/LĐTBXH-PCTNXH Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội Người ký: Đàm Hữu Đắc
Ngày ban hành: 09/10/2006 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH
VÀ XÃ HỘI
------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
------------

Số: 3502/LĐTBXH-PCTNXH
V/v: hướng dẫn thực hiện Thông tư số 05/2006/TT-BLĐTBXH ngày 22/6/2006

Hà Nội, ngày 09 tháng 10 năm 2006

Kính gửi:

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội các tỉnh,
thành phố trực thuộc Trung ương

Vừa qua, Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành Pháp lệnh phòng, chống mại dâm ngày 17/3/2003, Chính phủ ban hành Nghị định số 178/2004/NĐ-CP ngày 15/10/2004 quy định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh phòng, chống mại dâm; hướng dẫn Điều 12 Nghị định số 178/2004/NĐ-CP, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội đã ban hành Thông tư số 05/2006/TT-BLĐTBXH ngày 22/6/2006 hướng dẫn thành lập và tổ chức hoạt động của Đội kiểm tra liên ngành phòng, chống tệ nạn mại dâm (sau đây gọi tắt là Đội kiểm tra liên ngành 178). Qua thời gian triển khai thực hiện và một số địa phương có hỏi về việc thành lập đội kiểm tra liên ngành, trang bị vũ khí, công cụ hỗ trợ và mẫu biểu ban hành. Để giúp các địa phương thực hiện thống nhất Pháp lệnh phòng, chống mại dâm và Nghị định số 178/2004/NĐ-CP của Chính phủ, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn cụ thể một số nội dung của Thông tư số 05/2006/TT-BLĐTBXH như sau:

1. Thành lập Đội kiểm tra liên ngành 178: việc thành lập đội kiểm tra liên ngành 178 phải thực hiện theo đúng quy định tại Điểm 2 Điều 12 Nghị định số 178/2004/NĐ-CP và hướng dẫn của Thông tư số 05/2006/TT-BLĐTBXH. Tuỳ vào thực tế tình hình tệ nạn mại dâm và yêu cầu công tác phòng, chống mại dâm ở địa phương, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các cấp cân nhắc quyết định thành lập Đội kiểm tra liên ngành 178 hoạt động có tính chất thường xuyên, lâu dài hoặc Đội kiểm tra liên ngành 178 có tính chất đột xuất ở cấp mình để giải quyết các tụ điểm nóng về tệ nạn mại dâm. Đội kiểm tra liên ngành 178 không tổ chức theo hệ thống dọc.

2. Đối với việc trang bị “vũ khí, công cụ hỗ trợ” (Khoản 6 Phần I): trong khi chưa có quyết định chính thức của cơ quan có thẩm quyền về việc trang bị vũ khí, công cụ hỗ trợ cho Đội kiểm tra liên ngành 178, thì việc sử dụng vũ khí, công cụ hỗ trợ phải được thực hiện theo đúng quy định của pháp luật, khi Đội kiểm tra liên ngành 178 thực thi nhiệm vụ, thành viên của Đội là cán bộ, chiến sĩ thuộc ngành công an đảm trách việc sử dụng và quản lý vũ khí, công cụ hỗ trợ theo quy định của pháp luật.

3. Thẩm quyền lập biên bản và xử lý vi phạm hành chính (Điểm c Khoản 3 Phần II): việc lập biên bản và xử lý vi phạm hành chính phải theo nguyên tắc đúng thẩm quyền, đúng trình tự, thủ tục theo quy định tại Pháp lệnh xử lý vi phạm hành chính năm 2002, Nghị định số 134/2003/NĐ-CP ngày 14/11/2003 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh xử lý vi phạm hành chính (sau đây gọi tắt là Nghị định số 134/2003/NĐ-CP), Nghị định số 178/2004/NĐ-CP ngày 15/10/2004 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh phòng, chống mại dâm và những quy định pháp luật hiện hành. Như vậy, khi Đội kiểm tra liên ngành 178 thi hành nhiệm vụ, nếu phát hiện các dấu hiệu, hành vi vi phạm pháp luật, thì các thành viên của Đội kiểm tra liên ngành 178 căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn có trách nhiệm lập biên bản và xử lý các hành vi vi phạm thuộc thẩm quyền. Trường hợp vi phạm hành chính thuộc thẩm quyền xử phạt của Chủ tịch Ủy ban nhân dân các cấp thì Đội kiểm tra liên ngành 178 có trách nhiệm giúp Chủ tịch Ủy ban nhân dân lập biên bản hành vi vi phạm hành chính.

4. Đối với các mẫu biên bản và quyết định xử lý vi phạm hành chính: các mẫu ban hành kèm theo Thông tư số 05/2006/TT-BLĐTBXH đã căn cứ vào Nghị định số 134/2003/NĐ-CP , tuy nhiên khi triển khai thực hiện nếu có sự khác nhau giữa các mẫu của Thông tư số 05/2006/TT-BLĐTBXH và Nghị định số 134/2003/NĐ-CP thì đề nghị các địa phương thực hiện theo các mẫu ban hành kèm theo Nghị định số 134/2003/NĐ-CP .

Trên đây là một số hướng dẫn cụ thể của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội về việc thực hiện Thông tư số 05/2006/TT-BLĐTBXH , đề nghị Sở Lao động - Thương binh và Xã hội nghiên cứu, áp dụng vào thực tiễn của địa phương để tham mưu cho Ủy ban nhân dân các cấp thành lập và tổ chức hoạt động Đội kiểm tra liên ngành 178, đảm bảo hiệu quả công tác phòng, chống tệ nạn mại dâm ở địa phương.

Nơi nhận:
- Như trên;
- HĐND, Ủy ban nhân dân các cấp;
- Cục C11 (Bộ Công an);
- Cục kiểm tra VBQPPL (Bộ Tư pháp);
- Chi cục PCTNXH các tỉnh, thành phố;
- Lưu: VP hệ, Cục PCTNXH (3)

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Đàm Hữu Đắc

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 3502/LĐTBXH-PCTNXH ngày 09/10/2006 về việc hướng dẫn thực hiện Thông tư số 05/2006/TT-BLĐTBXH ngày 22/6/2006 do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


5.361

DMCA.com Protection Status
IP: 3.236.223.106
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!