Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 130/UBDT-VP135 Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Uỷ ban Dân tộc Người ký: Đinh Quế Hải
Ngày ban hành: 22/02/2017 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN DÂN TỘC
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 130/UBDT-VP135
V/v thực hiện Chương trình 135 năm 2017

Hà Nội, ngày 22 tháng 02 năm 2017

 

Kính gửi: Ủy ban nhân dân ………………………….

Căn cứ Quyết định số 1722/QĐ-TTg ngày 02/9/2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc Phê duyệt Chương trình mục tiêu quốc gia Giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016 - 2020; Quyết định số 2309/QĐ-TTg ngày 29/11/2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc Giao dự toán ngân sách nhà nước năm 2017 (trong đó có Chương trình 135). Ủy ban Dân tộc đề nghị Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tập trung chỉ đạo, thực hiện một số nội dung cụ thể sau:

1. Về diện đầu tư của chương trình.

Việc giao vốn cho các địa phương theo Quyết định số 2309/QĐ-TTg ngày 29/11/2016 của Thủ tướng Chính phủ để thực hiện Chương trình 135 trên cơ sở diện đầu tư của chương trình năm 2016. Vì vậy đối với những địa phương sau khi rà soát xác định thôn ĐBKK, xã khu vực I, II, III thuộc vùng dân tộc thiu svà min núi giai đoạn 2016-2020 (theo Quyết định 50/2016/QĐ-TTg ngày 03/11/2016 của Thủ tướng Chính phủ) không có sự thay đổi đối với các thôn, xã thì các địa phương chủ động phân bổ kinh phí; đối với các địa phương có các thôn, xã sau khi rà soát dự kiến giảm hoặc bổ sung vào diện đầu tư của chương trình giai đoạn 2017-2020 thì tạm thời chưa phân bổ vốn để thực hiện chương trình đối với các xã, thôn có thay đi, (hiện nay, Ủy ban Dân tộc đã tổng hợp danh sách các thôn, xã rà soát theo Quyết định 50/2016/QĐ-TTg ngày 03/11/2016 của Thủ tướng Chính phủ trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt).

2. Định mức phân bổ vốn năm 2017.

Trên cơ sở số kiểm tra năm 2017, Ủy ban Dân tộc đã phối hợp với các Bộ liên quan đề xuất mức phân bổ vốn cho các địa phương và đã được Thủ tướng Chính phủ giao trong dự toán ngân sách tại Quyết định định số 2309/QĐ-TTg ngày 29/11/2016 (có phụ lục chi tiết kèm theo). Mức kinh phí trên đối với đầu tư cơ sở hạ tng và duy tu bảo dưỡng đã đảm bảo; hỗ trợ phát triển sản xuất, đa dạng hóa sinh kế mới đảm bảo trên 80%; nâng cao năng lực cho cán bộ cơ sở và cộng đồng khoảng 60% theo kế hoạch trung hạn.

3. Tổ chức thực hiện.

Ủy ban Dân tộc đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh giao cho Ban Dân tộc tỉnh (hoặc Cơ quan làm công tác dân tộc cấp tỉnh) thực hiện một số nội dung:

- Chủ trì, phối hợp với các Sở, ban ngành của tỉnh xây dựng tiêu chí phân bổ vốn theo quy định tại Quyết định số 48/2016/QĐ-TTg ngày 31/10/2016 của Thủ tướng Chính phủ Ban hành nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ vốn ngân sách Trung ương và tỷ lệ vốn đối ứng của ngân sách địa phương thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016-2020, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét quyết định.

- Chủ trì, phối hợp với các Sở, ban ngành lựa chọn danh mục công trình áp dụng theo cơ chế đặc thù quy định tại Nghị định 161/2016/NĐ-CP ngày 02/12/2016 của Chính phủ về Cơ chế đặc thù trong quản lý đầu tư xây dựng đối với một số dự án thuộc các Chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2016-2020, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét quyết định.

- Chủ trì, phối hợp với các Sở, ban ngành thực hiện tiểu dự án “Nâng cao năng lực cho cán bộ cơ sở và cộng đồng”.

Trên đây là một số nội dung về thực hiện Chương trình 135 năm 2017, Ủy ban Dân tộc đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh quan tâm, chỉ đạo thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Phó TTg Trương Hòa Bình (để b/c);
- Phó TTg Vương Đình Huệ (để b/c);
- Bộ trưởng, Chủ nhiệm UBDT (để b/c);
- Các Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm UBDT;
- Các Bộ: KH&DT, TC, LĐTB&XH;
- Văn phòng Chính phủ;
- Ban Dân tộc tỉnh (để thực hiện);
- Cổng TTĐT Ủy ban Dân tộc;
- Lưu: VT, VP 135 (5b).

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
THỨ TRƯỞNG, PHÓ CHỦ NHIỆM

Đinh Quế Hải

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 130/UBDT-VP135 về thực hiện Chương trình 135 ngày 22/02/2017 do Ủy ban Dân tộc ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.180

DMCA.com Protection Status
IP: 44.201.68.86