Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 46/CV-HĐTĐ của Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội về việc hướng dẫn xét tặng danh hiệu "Vì sự nghiệp xây dựng Thủ đô" năm 2006

Số hiệu: 46/CV-HĐTĐ Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Thành phố Hà Nội Người ký: Hoàng Duy Khanh
Ngày ban hành: 01/06/2006 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI
HỘI ĐỒNG TĐKT TP
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 46/CV-HĐTĐ
V/v: Hướng dẫn xét tặng danh hiệu "Vì sự nghiệp xây dựng Thủ đô" năm 2006

Hà Nội, ngày 01 tháng 06 năm 2006 

 

Kính gửi:

- UBND  các quận, huyện
 - Các sở, ban, ngành, đoàn thể thành phố

 

Năm 2006, UBND Thành phố tiếp tục xét tặng danh hiệu "Vì sự nghiệp xây dựng Thủ đô" cho các cá nhân có thành tích đóng góp cho sự nghiệp xây dựng và phát triển Thủ đô.

I/ ĐỐI TƯỢNG, TIÊU CHUẨN XÉT TẶNG:  Theo Chương II của Quyết định số 86/1999/QĐ-UB ngày 7/10/1999 và Điều I của Quyết định số 1644/QĐ-UB ngày 3/4/2006 của UBND Thành phố về việc ban hành và bổ sung quy chế tặng danh hiệu "Vì sự nghiệp xây dựng Thủ đô". Cụ thể:

1. Theo Chương II của Quyết định số: 86/1999/QĐ-UB ngày 7/10/1999 của UBND Thành phố vẫn thực hiện như hàng năm.

Hồ sơ thủ tục đề nghị xét tặng:

- Bản khai theo mẫu M1-2006;

- Bản chụp hộ khẩu, chứng nhận được tặng thưởng huân chương, danh hiệu vinh dự Nhà nước…

Nộp cho cơ quan, đơn vị, UBND quận, huyện đang công tác hoặc trước khi nghỉ chế độ. Cơ quan, đơn vị, UBND quận, huyện có người đề nghị xét tặng tổng hợp danh sách (theo mẫu TH1-2006) báo cáo UBND Thành phố (qua Thường trực Hội đồng TĐKT Thành phố).

2. Theo Điều I của Quyết định số: 1644/QĐ-UB ngày 3/4/2006 của UBND Thành phố thực hiện như sau:

a) Đối với cán bộ lão thành cách mạng (bao gồm cả cán bộ do bộ, ngành Trung ương, tỉnh, thành phố bạn đề nghị) để được tặng thưởng danh hiệu "Vì sự nghiệp xây dựng Thủ đô" cần có điều kiện:

- Đã sinh sống ở Hà Nội từ 10 năm trở lên;

- Đã hoặc đang tham gia công tác Đảng, chính quyền, đoàn thể, giữ một trong các chức danh: Chi ủy, tổ trưởng, tổ phó tổ dân phố, trưởng phó thôn, thành viên Ban Chấp hành các đoàn thể từ 5 năm trở lên (được chính quyền phường, xã, thị trấn xác nhận).

Hồ sơ và thủ tục đề nghị xét tặng:

- Bản khai theo mẫu M2-2006;

- Bản chụp hộ khẩu, huân huy chương.

Nộp cho UBND phường, xã, thị trấn, nơi các đồng chí cán bộ lão thành cách mạng đang sinh sống, để UBND phường, xã, thị trấn tổng hợp (theo mẫu TH2-2006), báo cáo UBND quận, huyện; UBND quận, huyện tổng hợp báo cáo UBND Thành phố (qua Thường trực Hội đồng TĐKT Thành phố).

b) Đối với cán bộ tham gia kháng chiến chống Pháp tại Hà Nội để được xét tặng danh hiệu "Vì sự nghiệp xây dựng Thủ đô" cần có các điều kiện:

- Tham gia kháng chiến chống Pháp tại Hà Nội được tặng thưởng Huân, Huy chương kháng chiến chống Pháp;

- Tiếp tục tham gia kháng chiến chống Mỹ cứu nước được tặng thưởng Huân, Huy chương kháng chiến chống Mỹ;

- Đã sinh sống ở Hà Nội từ 10 năm trở lên;

- Đã hoặc đang tham gia công tác Đảng, chính quyền, đoàn thể, giữ một trong các chức danh: Chi ủy, tổ trưởng, tổ phó tổ dân phố, trưởng phó thôn, thành viên Ban Chấp hành các đoàn thể tại địa phương từ 5 năm trở lên (được chính quyền phường, xã xác nhận).

Hồ sơ và thủ tục đề nghị xét tặng:

- Bản khai theo mẫu M3-2006;

- Bản chụp hộ khẩu, huân, huy chương.

Nộp cho UBND phường, xã, thị trấn, nơi các đồng chí cán bộ tham gia kháng chiến chống Pháp tại Hà Nội đang sinh sống, để UBND phường, xã, thị trấn tổng hợp (theo mẫu TH3-2006), báo cáo UBND quận, huyện; UBND quận, huyện tổng hợp báo cáo UBND Thành phố (qua Thường trực Hội đồng TĐKT Thành phố).

II/ CÔNG TÁC KIỂM TRA:  Thường trực Hội đồng Thi đua – Khen thưởng Thành phố sẽ cử Tổ công tác xuống quận, huyện kiểm tra công tác hướng dẫn, tổng hợp, xét tặng danh hiệu "Vì sự nghiệp xây dựng Thủ đô" (thời gian trong tháng 7/2006).

III/ THỜI GIAN NỘP HỒ SƠ  về Thường trực Hội đồng TĐKT Thành phố trước ngày 30/7/2006.

Ghi chú: Danh hiệu "Vì sự nghiệp xây dựng Thủ đô" chỉ tặng một lần cho một người, không áp dụng hình thức truy tặng và không tặng cho những người đã được tặng "Kỷ niệm chương về thành tích xây dựng và bảo vệ Thủ đô".

 

Nơi nhận:
- TT Thành uỷ (để
- Đ/c Chủ tịch UBND TP (b/c
- Như trên
- Các đ/c CV TĐ
- Lưu

TM. HỘI ĐỒNG THI ĐUA KHEN THƯỞNG
TP HÀ NỘI
Phó Chủ tịch 
Hoàng Duy Khanh

 

 

 

 

 

 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

------------------

M1-2006

 

BẢN KHAI

Đề nghị tặng danh hiệu "vì sự nghiệp xây dựng thủ đô"
(Đối với cán bộ và nhân dân thuộc Quyết định số 86/1999/QĐ-UB ngày 7/10/1999)

 

I. SƠ LƯỢC LÝ LỊCH

- Họ và tên:...................................................................................... Nam/Nữ:.....................
- Ngày tháng năm sinh:..........................................................................................................
- Hộ khẩu thường trú:...........................................................................................................
.............................................................................................................................................
- Nơi ở hiện nay:...................................................................................................................
...........................................................................................................................................
- Nghề nghiệp, chức vụ, đơn vị công tác:.............................................................................
.............................................................................................................................................
- Ngày vào Đảng cộng sản Việt Nam:..................................................................................

II. THÀNH TÍCH ĐỀ NGHỊ TẶNG DANH HIỆU "VÌ SỰ NGHIỆP XÂY DỰNG THỦ ĐÔ":

...............................................................................................................................................

...............................................................................................................................................

...............................................................................................................................................

...............................................................................................................................................

...............................................................................................................................................

 

III. KHEN THƯỞNG KỶ LUẬT (Khen thưởng hình thức Huân, Huy chương trở lên; Kỷ luật từ hình thức cảnh cáo trở lên, trong tổ chức Đảng, chính quyền):

...............................................................................................................................................

...............................................................................................................................................

...............................................................................................................................................

...............................................................................................................................................

 

 

Xác nhận thành tích của cơ quan hoặc chính quyền địa phương

Hà Nội, ngày…..tháng….năm….
Người khai ký tên

 

 

 

Đơn vị:…………………………
Địa chỉ: …………………………..

DANH SÁCH ĐỀ NGHỊ TẶNG DANH HIỆU "VÌ SỰ NGHIỆP XÂY DỰNG THỦ ĐÔ"
(Đối với cán bộ và nhân dân thuộc Quyết định số 86/1999/QĐ-UB)

TH1-2006

 

 

 

TT

Họ tên

Năm sinh

Chức vụ, nơi công tác

Thành tích

(tóm tắt)

Chỗ ở hiện nay

Đơn vị trình

Nam

Nữ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Đơn vị lập danh sách (ký tên, đóng dấu)

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 46/CV-HĐTĐ của Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội về việc hướng dẫn xét tặng danh hiệu "Vì sự nghiệp xây dựng Thủ đô" năm 2006

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.457

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 18.232.187.177