Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 458/BLĐTBXH-BĐG Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội Người ký: Nguyễn Thị Hà
Ngày ban hành: 12/02/2020 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 458/BLĐTBXH-BĐG
V/v hướng dẫn triển khai công tác bình đẳng giới năm 2020

Hà Nội, ngày 12 tháng 02 năm 2020

 

Kính gửi:

- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
- Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;
- Cơ quan Trung ương của các đoàn thể.

Năm 2020 có ý nghĩa rất quan trọng, là năm tiến hành đại hội Đảng các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, năm cuối thực hiện Chiến lược quốc gia về bình đẳng giới giai đoạn 2011 - 2020 và các Chương trình, Đề án liên quan tới bình đẳng giới, phòng ngừa, ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới giai đoạn đến năm 2020; đồng thời cũng là năm chuẩn bị để triển khai các hoạt động cho giai đoạn 2021 - 2025 và đến năm 2030. Sau hơn 10 năm thi hành Luật Bình đẳng giới, công tác bình đẳng giới trên phạm vi cả nước đã đạt được những kết quả đáng ghi nhận, đóng góp tích cực vào việc phát triển kinh tế - xã hội của đất nước. Nhằm tiếp tục kế thừa và phát huy các thành tựu đạt được trong giai đoạn vừa qua, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội đề nghị các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, cơ quan Trung ương của các đoàn thể, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chỉ đạo các đơn vị chức năng, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội phối hợp với các Sở, ban, ngành, đơn vị liên quan tập trung triển khai một số nhiệm vụ trọng tâm năm 2020 như sau:

1. Xây dựng kế hoạch và triển khai các hoạt động tuyên truyền, phổ biến, giáo dục chính sách, pháp luật về bình đẳng giới

a) Để chuẩn bị cho đại hội Đảng các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XV, đại biểu Hội đồng nhân dân nhiệm kỳ 2021-2026 nhằm phấn đấu thực hiện mục tiêu đã đề ra tại Nghị quyết số 11-NQ/TW ngày 27/4/2007 của Bộ Chính trị về công tác phụ nữ thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, các cơ quan, đơn vị, địa phương chỉ đạo xây dựng kế hoạch và triển khai các hoạt động tuyên truyền, phổ biến chính sách, pháp luật về bình đẳng giới tập trung vào các vấn đề sau:

- Nội dung:

+ Tuyên truyền, phổ biến chính sách, pháp luật về bình đẳng giới, đặc biệt là bình đẳng giới trong lĩnh vực chính trị thông qua các hình thức phù hợp với từng địa phương, đơn vị và đặc thù từng nhóm đối tượng.

+ Tổ chức tập huấn kiến thức, kỹ năng quản lý, lãnh đạo và hoạt động của các cơ quan dân cử cho cán bộ nữ tiềm năng nhằm tăng cường sự tham gia của phụ nữ trong lĩnh vực chính trị.

+ Tổ chức các hội thảo và tập huấn định hướng truyền thông cho đội ngũ phóng viên, báo chí, cán bộ làm công tác tuyên truyền về cách thức và kỹ năng truyền thông hiệu quả nhằm thúc đẩy sự tham gia của phụ nữ trong lãnh đạo, quản lý.

- Đối tượng: Các tầng lớp nhân dân, các cấp lãnh đạo, cán bộ nữ trong diện quy hoạch, cán bộ trực tiếp làm công tác bình đẳng giới, phóng viên, biên tập viên; cộng tác viên, tuyên truyền viên, báo cáo viên về bình đẳng giới...

b) Đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền, nâng cao nhận thức về bình đẳng giới nhằm ngăn chặn, giảm thiểu tình trạng bạo lực trên cơ sở giới, đặc biệt là bạo lực đối với phụ nữ và trẻ em gái:

- Nội dung:

+ Đẩy mạnh lồng ghép các hoạt động tuyên truyền, phổ biến chính sách, pháp luật về bình đẳng giới trong các hoạt động chuyên môn của đơn vị, địa phương; tuyên truyền giới thiệu về các mô hình, dịch vụ hỗ trợ thực hiện bình đẳng giới tại địa phương, cơ sở (mô hình ngăn ngừa và giảm thiểu tác hại của bạo lực trên cơ sở giới; mô hình địa chỉ tin cậy - nhà tạm lánh ở cộng đồng; mô hình Trung tâm cung cấp dịch vụ phòng ngừa và ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới; mô hình Câu lạc bộ hỗ trợ phụ nữ có nguy cơ bị ép kết hôn với người nước ngoài... đang được các cơ quan, đơn vị ở địa phương triển khai).

+ Tăng cường và đa dạng hóa các hoạt động truyền thông, nâng cao nhận thức và thực hành về bình đẳng giới trong các tầng lớp nhân dân. Tuyên truyền, nhân rộng những điển hình tốt, người có uy tín, ảnh hưởng tích cực tại cộng đồng trong thực hiện bình đẳng giới; triển khai các hoạt động thu hút sự tham gia của nam giới và trẻ em trai trong thực hiện bình đẳng giới.

+ Xây dựng kế hoạch, triển khai thực hiện Tháng hành động vì bình đẳng giới và phòng, chống bạo lực trên cơ sở giới năm 2020 hiệu quả, sáng tạo, tiết kiệm, có sức lan tỏa.

- Đối tượng: Tập trung vào nhóm đối tượng trẻ như học sinh, sinh viên, thanh niên; các cấp lãnh đạo, cán bộ trực tiếp làm công tác bình đẳng giới tại cơ quan, đơn vị, địa phương; phóng viên, biên tập viên, cộng tác viên, tuyên truyền viên, báo cáo viên về bình đẳng giới.

c) Tuyên truyền và triển khai thực hiện những nội dung mới về bình đẳng giới trong Bộ luật Lao động năm 2019

- Các bộ, cơ quan ngang bộ, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và các cơ quan, tổ chức có liên quan tổ chức tuyên truyền, phổ biến những nội dung mới về bình đẳng giới trong Bộ luật Lao động năm 20191 bằng các hình thức phù hợp với điều kiện, tình hình thực tế của địa phương và từng đối tượng, địa bàn trong bộ, ngành, địa phương.

- Căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được giao, tổ chức rà soát vấn đề giới trong các văn bản quy phạm pháp luật hướng dẫn thi hành Bộ luật Lao động năm 2019 và các văn bản có liên quan về lao động.

2. Nâng cao năng lực và hiệu quả quản lý nhà nước về bình đẳng giới và công tác vì sự tiến bộ của phụ nữ

- Tổ chức các lớp tập huấn, nâng cao kỹ năng về lồng ghép vấn đề bình đẳng giới trong xây dựng văn bản quy phạm pháp luật cho cán bộ làm công tác pháp chế và xây dựng chính sách, pháp luật.

- Tập huấn kiến thức về giới, bình đẳng giới cho đội ngũ cán bộ thanh tra, tư pháp, phóng viên, biên tập viên, thành viên Ban vì sự tiến bộ phụ nữ cấp tỉnh, cấp huyện, cán bộ làm công tác lao động, thương binh và xã hội và cộng tác viên cấp xã.

- Thực hiện lồng ghép vấn đề bình đẳng giới trong xây dựng, thực hiện văn bản quy phạm pháp luật và các chiến lược, chương trình, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 5 năm và hàng năm của địa phương và chương trình, kế hoạch công tác của Bộ, ngành.

- Thường xuyên tổ chức kiểm tra, thanh tra, xử lý vi phạm về bình đẳng giới thuộc phạm vi, lĩnh vực quản lý; chủ động đề xuất các giải pháp thực hiện.

- Thực hiện nghiêm túc chế độ thông tin, báo cáo về công tác bình đẳng giới và vì sự tiến bộ của phụ nữ; kịp thời xác minh, báo cáo những vấn đề, vụ việc đột xuất liên quan đến công tác bình đẳng giới và vì sự tiến bộ của phụ nữ cho cơ quan nhà nước có thẩm quyền, Ủy ban nhân dân các cấp để phối hợp giải quyết.

- Tổ chức khen thưởng, biểu dương kịp thời các cá nhân, đơn vị có thành tích xuất sắc trong công tác bình đẳng giới và phòng, chống bạo lực trên cơ sở giới.

3. Tiếp tục triển khai có hiệu quả và tổng kết, đánh giá kết quả thực hiện Chiến lược quốc gia về bình đẳng giới giai đoạn 2011-2020; Chương trình hành động quốc gia về bình đẳng giới giai đoạn 2016-2020; Đề án “Phòng ngừa và ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới giai đoạn 2016 – 2020, tầm nhìn đến năm 2030”; xây dựng các kế hoạch triển khai của địa phương khi các chương trình, đề án giai đoạn tới được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt

- Xây dựng báo cáo tổng kết việc thực hiện các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ, giải pháp đã được giao cho Bộ, ngành, địa phương chủ trì, phối hợp thực hiện tại các văn bản nêu trên.

- Nghiên cứu, đề xuất các vấn đề trọng tâm về bình đẳng giới và các giải pháp mang tính chiến lược trong giai đoạn 2021 - 2030, đảm bảo phù hợp với pháp luật về bình đẳng giới và thực hiện hiệu quả các mục tiêu phát triển bền vững, Công ước CEDAW và các cam kết quốc tế có liên quan khác; nghiên cứu, góp ý vào các dự thảo Đề án, Chiến lược khi được tham vấn.

4. Tiếp tục triển khai hiệu quả các mô hình thúc đẩy bình đẳng giới

- Năm 2020, các địa phương và một số Bộ, ngành được bố trí kinh phí để triển khai các mô hình, hoạt động của Dự án “Hỗ trợ thực hiện các mục tiêu quốc gia về bình đẳng giới” thuộc Chương trình mục tiêu Phát triển hệ thống trợ giúp xã hội giai đoạn 2016-2020 (Chương trình) theo Quyết định giao dự toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2020 của Bộ Tài chính2.

- Đề nghị các Bộ, ngành, địa phương căn cứ kinh phí được giao chỉ đạo các đơn vị chuyên môn xây dựng kế hoạch, tổ chức triển khai các mô hình, hoạt động của Chương trình đảm bảo đúng mục tiêu, hiệu quả và tiến độ; đồng thời quan tâm, chủ động bố trí kinh phí của địa phương để triển khai và nhân rộng các mô hình hiệu quả, phù hợp với thực tiễn địa phương.

- Việc quản lý và sử dụng kinh phí áp dụng theo quy định tại Thông tư số 98/2017/TT-BTC ngày 29/9/2017 của Bộ Tài chính quy định việc quản lý và sử dụng kinh phí sự nghiệp thực hiện Chương trình mục tiêu Phát triển hệ thống trợ giúp xã hội giai đoạn 2016 - 2020.

- Tổng kết, đánh giá kết quả 5 năm thực hiện Dự án “Hỗ trợ thực hiện các mục tiêu quốc gia về bình đẳng giới” thuộc Chương trình mục tiêu Phát triển hệ thống trợ giúp xã hội giai đoạn 2016-2020 đối với các mô hình, hoạt động cụ thể tại địa phương, đơn vị.

5. Tăng cường công tác phối hợp liên ngành, đẩy mạnh việc huy động nguồn lực trong nước, quốc tế dành cho công tác bình đẳng giới và vì sự tiến bộ của phụ nữ.

- Tiếp tục tăng cường và đẩy mạnh vai trò của các cấp, các ngành tại Trung ương và địa phương trong công tác phối hợp liên ngành, kiểm tra, xây dựng và đề xuất chính sách liên quan đến vì sự tiến bộ của phụ nữ và bình đẳng giới.

- Đẩy mạnh xã hội hóa, huy động nguồn lực hợp pháp từ các cơ quan, tổ chức trong nước và quốc tế để tăng tính bền vững, hiệu quả trong công tác bình đẳng giới.

Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc đề nghị phản ánh về Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội (qua Vụ Bình đẳng giới) để phối hợp xử lý./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam (để báo cáo);
- Bộ trưởng (để báo cáo);
- Các Thành viên UBQG VSTBPNVN;
- Bộ Tài chính;
- Bộ Kế hoạch và Đầu tư;
- Ủy ban về các VĐXH của QH;
- Sở LĐTBXH các tỉnh, thành phố;
- Vụ KHTC, Bộ LĐTBXH;
- Website UBQG VSTBPN;
- Lưu: VT, Vụ BĐG.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Nguyễn Thị Hà

 1 Gồm: giảm khoảng cách giới đối với tuổi nghỉ hưu từ 5 năm xuống còn 2 năm; xóa bỏ các điều khoản phân biệt giới ở nơi làm việc; tăng cường các quy định về nghỉ thai sản và chăm sóc trẻ em để nam giới và phụ nữ có thể cân bằng các trách nhiệm công việc và chăm sóc gia đình; các quy định về quấy rối tình dục nơi làm việc ...

2 Quyết định số 2503/QĐ-BTC ngày 29/11/2019 của Bộ Tài chính về việc giao dự toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2020

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 458/BLĐTBXH-BĐG về hướng dẫn triển khai công tác bình đẳng giới ngày 12/02/2020 do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


187
s250

DMCA.com Protection Status
IP: 3.236.52.68