Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Đang tải văn bản...

Công văn 4534/LĐTBXH-VP 2017 hướng dẫn xét đề nghị khen thưởng dịp tổng kết năm

Số hiệu: 4534/LĐTBXH-VP Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội Người ký: Đào Hồng Lan
Ngày ban hành: 31/10/2017 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH
VÀ XÃ HỘI

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 4534/LĐTBXH-VP
V/v hướng dẫn xét, đề nghị khen thưởng dịp tổng kết năm 2017

Hà Nội, ngày 31 tháng 10 năm 2017

Kính gửi:

- Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;
- Thủ trưởng các đơn vị thuộc và trực thuộc Bộ.

Thực hiện Luật thi đua, khen thưởng; Nghị định số 91/2017/NĐ-CP ngày 31/7/2017 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật thi đua, khen thưởng (sau đây gọi tắt là Nghị định 91/2017/NĐ-CP) và Thông tư số 30/2014/TT-BLĐTBXH ngày 24/10/2014 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội quy định chi tiết và hướng dẫn thực hiện công tác thi đua, khen thưởng ngành Lao động - Thương binh và Xã hội (sau đây gọi tt là Thông tư 30/2014/TT-BLĐTBXH); hưởng ứng lời phát động thi đua trong toàn Ngành của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội năm 2017, đ đng viên, khích l các tập th, cá nhân có thành tích xuất sc trong tham gia các phong trào thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ công tác năm 2017, Bộ hướng dẫn xét tng danh hiu thi đua và khen thưởng dịp tng kết năm 2017 như sau:

1. Nguyên tắc khen thưởng

Việc xem xét, trình các hình thức khen thưởng cần đảm bảo chặt chẽ, chính xác, thành tích đến đâu thì đề nghị mức, hạng khen thưởng phù hợp, không nhất thiết lần sau phải đề nghị cao hơn ln trước. Quy trình, thủ tục đảm bảo.

Chủ yếu khen thưởng theo thẩm quyền và đề nghị khen ở cấp Bộ, ngành, địa phương. Chú trọng khen đối với cán bộ, công chức, viên chức, người lao động có nhiu thành tích nhưng không giữ chức vụ lãnh đạo.

Thành tích đ xét tặng ở cấp Bộ, cấp Nhà nước phải th hiện được tính tiêu biểu xuất sắc, ni trội, có tính lan tỏa trong Bộ, Ngành và được Hội đồng Thi đua - Khen thưởng cơ sở họp, thảo luận, thng nht cao.

Hi đồng Thi đua - Khen thưởng Bộ chỉ xét, trình Bộ trưởng xét tặng Bằng khen đối với các tập th, cá nhân chưa được khen thưởng dịp tng kết năm 2016 và trong năm 2017 chưa được Bộ trưởng tặng Bng khen.

Không xét tặng đối với các tập thể, cá nhân: Không đăng ký giao ước thi đua; hồ sơ không đảm bảo hoặc gửi sau thời hạn quy định. Chưa xét tặng đối với các tập th và cá nhân khi đang là đối tượng thanh tra, kiểm tra.

2. Tiêu chuẩn khen thưởng

2.1. Tiêu chuẩn đề nghị Cờ thi đua của Bộ đối với các đơn vị, địa phương

Danh hiệu “Cờ thi đua của Bộ” được tặng cho các đơn vị, địa phương có thành tích xuất sắc nhất trong cụm, khối thi đua do Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Bộ, Ngành xem xét, đánh giá, lựa chọn dựa trên mức độ hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu và nhiệm vụ của Bộ, Ngành, đơn vị trong năm 2017. Có nhiều thành tích trong thực hiện Chỉ thị số 18/CT-TTg ngày 19/5/2016 của Thủ tướng Chính phủ phát động thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2016 và kế hoạch 05 năm (2016 - 2020) theo Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng; phong trào thi đua “Cả nước chung tay vì người nghèo - Không đ ai bị bỏ lại phía sau” do Thủ tướng Chính phủ phát động... Dn đu các phong trào thi đua do Bộ phát động, chủ động xây dựng, tổ chức phát động và chỉ đạo các phong trào thi đua thường xuyên, thi đua theo đợt (chuyên đ) trong phạm vi đơn vị, địa phương. Xây dựng được nhân t mới, mô hình mới đ các địa phương, đơn vị khác học tập.

2.2. Tiêu chun xét tặng đối với các tập th, cá nhân thuộc các đơn vị

Danh hiệu “Chiến sĩ thi đua cơ sở” được tặng cho các cá nhân trong năm 2017 có ít nhất 01 sáng kiến, giải pháp được Hội đồng sáng kiến, Hội đồng khoa học của đơn vị công nhận. Sáng kiến, giải pháp đó phải được áp dụng vào thực tế và mang lại hiệu quả thiết thực. Tỷ lệ cá nhân được công nhận không quá 15% tng số cá nhân đạt danh hiệu “Lao động tiên tiến” của đơn vị.

Bằng khen của Bộ trưởng được xét tặng cho các cá nhân có hai năm liên tc (2016, 2017) đạt danh hiệu “Chiến sỹ thi đua cơ sở”, các tập th có hai năm liên tục (2016, 2017) đạt danh hiệu “Tập thể lao động xuất sắc”. Tỷ lệ đề nghị khen: Cá nhân không quá 15% tng s cán bộ, công chức, viên chức và người lao đng của đơn vị; tập thể không quá 30% tổng số tập thể của đơn vị.

Đối với thủ trưởng các đơn vị thực hiện theo khoản 2, Điều 25 Thông tư 30/2014/TT-BLĐTBXH, cụ thể: Trong biên bản bình xét thi đua của đơn vị phải thể hiện những đánh giá của Hội đồng Thi đua - Khen thưởng đơn vị về việc thực hiện nhiệm vụ chuyên môn, công tác quản lý, điều hành... của cá nhân đồng chí thủ trưởng tại đơn vị, danh hiệu thi đua và hình thức khen thưởng mà Hội đồng Thi đua - Khen thưởng đơn vị đã thống nhất đề nghị Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Bộ xét, trình Bộ trưởng xem xét, quyết định.

Chú ý tiếp tục khen theo nội dung Công văn số 750/LĐTBXH-VP ngày 11/3/2016 của Bộ hướng dẫn khen thưởng đối với cá nhân có quá trình cống hiến.

2.3. Tiêu chun xét tặng Bằng khen đối với các tập th, cá nhân ở địa phương

Các đa phương cần lựa chọn các tập th, cá nhân có nhiều đóng góp trong công tác góp phần thực hiện thng li nhiệm vụ của đơn vị trong 02 năm: 2016 và 2017, được Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Sở bình xét, suy tôn. Đặc biệt, trong năm 2017 tích cực tham gia các phong trào thi đua do Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng B Lao động - Thương binh và Xã hội, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh và Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội phát động, góp phần thực hiện tốt công tác lao động, người có công và xã hội.

Tỷ lệ đề nghị: Cá nhân không quá 10% tng số cán bộ, công chức, viên chức và người lao động của đơn vị; tập th không quá 15% tng s tập th của đơn vị.

3. Hồ sơ, thủ tục trình tự bình xét, đề nghị

Thực hiện theo quy định tại Điều 27 và Điều 28 Thông tư 30/2014/TT-BLĐTBXH, cụ thể gồm: T trình đề nghị xét tặng của đơn vị, địa phương; Biên bản họp Hội đồng Thi đua - Khen thưởng đơn vị, địa phương; Danh sách đề nghị xét tặng (sắp xếp theo thứ tự ưu tiên), báo cáo thành tích của các tập thể, cá nhân đề nghị có xác nhận của cơ quan trình khen thưởng.

Ngoài ra, đối với các đơn vị cần phải bổ sung: Bảng tng hp các chỉ tiêu, nhiệm vụ chủ yếu năm 2017 (mẫu số 08 Thông tư 30/2014/TT-BLĐTBXH); bảng tự chấm điểm thi đua năm 2017 (mẫu số 09, 10 và 11 Thông tư 30/2014/TT-BLĐTBXH). Đối với địa phương cần phải bổ sung: Bảng tổng hợp các chỉ tiêu, nhiệm vụ chủ yếu năm 2017 có xác nhận của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh (mẫu số 12 Thông tư 30/2014/TT-BLĐTBXH); bảng tự chấm điểm thi đua năm 2017 (mẫu số 13 Thông tư 30/2014/TT-BLĐTBXH).

Báo cáo thành tích đề nghị xét tặng thực hiện theo Mu số 01, Mu số 02 hoc Mu số 07 ban hành kèm theo Nghị định số 91/2017/NĐ-CP ; thành tích của các tập thể, cá nhân đề nghị, khoảng thời gian báo cáo phải phù hợp vi hình thức đề nghị xét tặng; đối với các tập th báo cáo phải th hiện rõ các nội dung: Các phong trào thi đua do đơn vị, địa phương hưởng ứng hoặc tổ chức phát động; kết quả thực hiện nhiệm vụ chuyên môn của đơn vị; cải cách thủ tục hành chính, sáng kiến, giải pháp... mang lại hiệu quả; các hoạt động Đảng, đoàn th của đơn vị, trong đó phải lit kê đầy đủ các năm đơn vị đạt danh hiệu “trong sạch, vững mạnh” kèm s, ký hiu, ngày tháng ban hành quyết định của cấp có thẩm quyền...

4. Thi gian gửi hồ sơ đề nghị

Đối vi tập thể là các đơn vị thuộc và trực thuộc Bộ (tổng cục, cục, vụ, viện, văn phòng, thanh tra, trường, trung tâm, bệnh viện, báo, tạp chí, công ty... ), Sở Lao động - Thương binh và Xã hội các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương, trước ngày 15/12/2017, file mm báo cáo cáo tng kết công tác, bảng tng hp các chỉ tiêu nhiệm vụ gửi qua hộp thư điện tử, địa chỉ: thiduakhenthuongbo@molisa.gov.vn.

Đối với các cá nhân và tập thể nhỏ là các phòng, khoa, ban, văn phòng, cục, bộ môn, xưởng... thuộc tổng cục, cục, vụ, viện, văn phòng, thanh tra, trường, trung tâm, bệnh viện, báo, tạp chí, công ty, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương... trước ngày 30/01/2018.

Bộ phận làm công tác thi đua, khen thưởng các đơn vị, địa phương tham mưu cho lãnh đạo tổ chức xét khen thưởng tng kết năm 2017 đảm bảo kịp thời, đúng quy định của pháp luật. Thủ trưởng các đơn vị thuộc và trực thuộc Bộ, Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương khi trình khen thưởng phải chịu trách nhiệm về tính chính xác của thành tích, về chấp hành chính sách, pháp luật và quy trình hồ sơ thủ tục.

Trong quá trình thực hiện, nếu có vấn đề vướng mắc đề nghị phản ánh về Thường trực Hội đng Thi đua - Khen thưởng Bộ (Phòng Thi đua - Khen thưởng, Văn phòng, điện thoại 02438243992 - 02438269552) để cùng phối hợp, giải quyết./.


Nơi nhận:
- N trên;
- Bộ trưởng, các Thứ trưởng;
- Thành viên Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Bộ, Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Ngành;
- Lưu: VT, P.TĐ-KT.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Đào Hồng Lan

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 4534/LĐTBXH-VP về hướng dẫn xét, đề nghị khen thưởng dịp tổng kết ngày 31/10/2017 do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.046

DMCA.com Protection Status
IP: 3.233.242.67
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!