Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 4123/BNN-KTHT Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Người ký: Hồ Xuân Hùng
Ngày ban hành: 13/12/2010 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

Số: 4123/BNN-KTHT
V/v tiếp tục kéo dài việc thực hiện các chính sách về đất ở, đất sản xuất, nước sinh hoạt, cho vay vốn phát triển sản xuất, xây dựng trung tâm cụm xã cho đồng bào dân tộc thiểu số nghèo, đời sống khó khăn đến năm 2012

Hà Nội, ngày 13 tháng 12 năm 2010

 

Kính gửi: Văn phòng Chính phủ

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã nhận được Công văn số 8810/VPCP-KGVX ngày 03/12/2010 của Văn phòng Chính phủ lấy ý kiến về đề nghị của Ủy ban Dân tộc xin tiếp tục kéo dài việc thực hiện các chính sách về đất ở, đất sản xuất, nước sinh hoạt, cho vay vốn phát triển sản xuất, xây dựng trung tâm cụm xã cho đồng bào dân tộc thiểu số nghèo, đời sống khó khăn đến năm 2012 (Tờ trình số 26/TTr-UBDT ngày 29/10/2010). Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn có ý kiến như sau:

1. Thống nhất việc tổ chức Hội nghị toàn quốc Tổng kết Chương trình 135 giai đoạn II và các chính sách dân tộc giai đoạn 2006 – 2010 (các Quyết định số 134/2004/QĐ-TTg, số 1592/2009/QĐ-TTg, số 74/2008/QĐ-TTg, số 126/2008/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ) theo đề nghị của Ủy ban Dân tộc.

2. Thống nhất với đề nghị của Ủy ban Dân tộc về việc tiếp tục kéo dài thực hiện các chính sách về đất ở, đất sản xuất, nước sinh hoạt, cho vay vốn phát triển sản xuất, xây dựng trung tâm cụm xã cho đồng bào dân tộc thiểu số nghèo, đời sống khó khăn đến năm 2012.

Đề nghị Văn phòng Chính phủ tổng hợp, trình Thủ tướng Chính phủ./.   

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng Chính phủ (để báo cáo);
- Ủy ban Dân tộc;
- Bộ trưởng (để báo cáo);
- Lưu: VT, Cục KTHT (03).  

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Hồ Xuân Hùng

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 4123/BNN-KTHT ngày 13/12/2010 tiếp tục kéo dài việc thực hiện chính sách về đất ở, sản xuất, nước sinh hoạt, cho vay vốn phát triển sản xuất, xây dựng trung tâm cụm xã cho đồng bào dân tộc thiểu số nghèo, đời sống khó khăn đến năm 2012 do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.186

DMCA.com Protection Status
IP: 3.223.3.251