Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 4031/VPCP-KTN báo cáo sơ kết 2 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 7 về nông nghiệp, nông dân, nông thôn do Văn phòng Chính phủ ban hành

Số hiệu: 4031/VPCP-KTN Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Văn phòng Chính phủ Người ký: Văn Trọng Lý
Ngày ban hành: 14/06/2010 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

Số: 4031/VPCP-KTN
V/v báo cáo sơ kết 2 năm triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 7 về nông nghiệp, nông dân, nông thôn

Hà Nội, ngày 14 tháng 06 năm 2010

 

Kính gửi:

- Các Bộ: Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Công thương, Giao thông vận tải, Xây dựng, Lao động - Thương binh và Xã hội, Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Giáo dục và Đào tạo, Y tế, Thông tin và Truyền thông, Quốc phòng, Nội vụ, Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Công an;
- Ngân hàng Nhà nước Việt Nam;
- Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

 

Xét đề nghị của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (công văn số 1640/BNN-KTHT ngày 3 tháng 6 năm 2010) về việc báo cáo tình hình triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 7 Ban chấp hành Trung ương khóa X về nông nghiệp, nông dân, nông thôn, Phó Thủ tướng thường trực Nguyễn Sinh Hùng có ý kiến như sau:

1. Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì, phối hợp với các Bộ, ngành có liên quan, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương sơ kết đánh giá kết quả 2 năm triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 7 Ban Chấp hành Trung ương khóa X về nông nghiệp, nông dân, nông thôn. Nội dung báo cáo phải đánh giá toàn diện tình hình triển khai Nghị quyết, kết quả sản xuất nông nghiệp, đời sống vật chất, tinh thần của nông dân và xây dựng nông thôn mới trên phạm vi cả nước (kết quả, tồn tại, nguyên nhân); có kế hoạch triển khai Quyết định số 800/QĐ-TTg ngày 4 tháng 6 năm 2010 của Thủ tướng Chính phủ về Chương trình mục tiêu Quốc gia về xây dựng nông thôn mới và mở cuộc vận động xây dựng nông thôn mới trên phạm vi cả nước.

2. Các Bộ: Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Tài chính, Công thương, Nội vụ, Quốc phòng, Thông tin và Truyền thông, khẩn trương hoàn thành đề án đã được giao tại Nghị quyết số 24/2008/NQ-CP ngày 28 tháng 10 năm 2008 của Chính phủ (nhưng chưa trình trong năm 2009 xin lùi sang năm 2010), trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.

3. Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì, phối hợp với các Bộ, ngành có liên quan sớm ban hành văn bản hướng dẫn các Nghị quyết, Nghị định của Chính phủ, Quyết định của Thủ tướng Chính phủ: Nghị quyết số 48/NQ-CP ngày 23 tháng 9 năm 2009 của Chính phủ về giảm tổn thất sau thu hoạch; Nghị định số 02/2010/NĐ-CP ngày 8 tháng 01 năm 2010 của Chính phủ về khuyến nông; Quyết định số 2194/QĐ-TTg ngày 25 tháng 12 năm 2009 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Đề án phát triển giống cây nông, lâm nghiệp, giống vật nuôi và giống thủy sản đến năm 2020; Quyết định số 176/QĐ-TTg ngày 29 tháng 01 năm 2010 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Đề án phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao đến năm 2020, Quyết định số 800/QĐ-TTg ngày 4 tháng 6 năm 2010 của Thủ tướng Chính phủ về Chương trình mục tiêu Quốc gia về xây dựng nông thôn mới;

Bộ Xây dựng sớm ban hành văn bản hướng dẫn Quyết định số 193/QĐ-TTg ngày 02 tháng 02 năm 2010 của Thủ tướng Chính phủ về Chương trình rà soát quy hoạch xây dựng nông thôn mới;

Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành văn bản hướng dẫn Nghị định số 61/2010/NĐ-CP ngày 4 tháng 6 năm 2010 của Chính phủ về Chính sách khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn;

Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành văn bản hướng dẫn Nghị định số 41/2010/NĐ-CP ngày 12 tháng 4 năm 2010 của Chính phủ về tín dụng phục vụ nông nghiệp, nông thôn.

4. Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương sơ kết 2 năm triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 7 Ban Chấp hành Trung ương khóa X về nông nghiệp nông dân nông thôn và xây dựng đề án xây dựng nông thôn mới của địa phương, báo cáo Thủ tướng Chính phủ và gửi Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn để tổng hợp chung trước ngày 15 tháng 7 năm 2010.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để các cơ quan biết, thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;
- VPCP: BTCN, các PCN, Cổng TTĐT, các Vụ: KTTH, KGVX, NC, TKBT, TH;
- Thành viên tổ công tác 357;
- Lưu: VT, KTN (3).

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM  
Văn Trọng Lý  

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 4031/VPCP-KTN báo cáo sơ kết 2 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 7 về nông nghiệp, nông dân, nông thôn do Văn phòng Chính phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.671
DMCA.com Protection Status

IP: 100.24.46.10