Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 3346/LĐTBXH-BTXH triển khai Đề án trợ giúp xã hội và phục hồi chức năng cho người tâm thần, người rối nhiễu tâm trí dựa vào cộng đồng giai đoạn 2011-2015 do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành

Số hiệu: 3346/LĐTBXH-BTXH Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội Người ký: Nguyễn Trọng Đàm
Ngày ban hành: 05/10/2011 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3346/LĐTBXH-BTXH
V/v triển khai Đề án trợ giúp xã hội và phục hồi chức năng cho người tâm thần, người rối nhiễu tâm trí dựa vào cộng đồng giai đoạn 2011-2015

Hà Nội, ngày 05 tháng 10 năm 2011

 

Kính gửi: Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

Thực hiện Quyết định số 1215/QĐ-TTg ngày 22/7/2011 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án trợ giúp xã hội và phục hồi chức năng cho người tâm thần, người rối nhiễu tâm trí dựa vào cộng đồng giai đoạn 2011-2020 (Gọi tắt là Đề án 1215), Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội đề nghị Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chỉ đạo Sở Lao động - Thương binh và Xã hội phối hợp với các Sở, ngành liên quan thực hiện một số việc sau:

I. XÂY DỰNG KẾ HOẠCH THỰC HIỆN ĐỀ ÁN GIAI ĐOẠN 2011-2015

1. Đánh giá thực trạng công tác trợ giúp xã hội và phục hồi chức năng cho người tâm thần, người rối nhiễu tâm trí dựa vào cộng đồng ở địa phương

a) Khái quát thực trạng người tâm thần, người rối nhiễu tâm trí và dự báo số lượng đến năm 2015.

b) Đánh giá thực trạng công tác trợ giúp xã hội và phục hồi chức năng cho người tâm thần, người rối nhiễu tâm trí dựa vào cộng đồng, gồm:

- Nhận thức của các cấp, các ngành và người dân về chăm sóc và phục hồi chức năng cho người tâm thần, người rối nhiễu tâm trí.

- Văn bản quản lý Nhà nước liên quan đến trợ giúp xã hội và phục hồi chức năng cho người tâm thần, người rối nhiễu tâm trí;

- Công tác nuôi dưỡng, chăm sóc và phục hồi chức năng cho người tâm thần tại các cơ sở bảo trợ xã hội;

- Công tác trợ giúp và phục hồi chức năng cho người tâm thần, người rối nhiễu tâm trí tại cộng đồng;

- Đội ngũ cán bộ, nhân viên trợ giúp xã hội và phục hồi chức năng cho người tâm thần; người rối nhiễu tâm trí.

2. Xây dựng Kế hoạch thực hiện Đề án giai đoạn 2011-2015 tập trung vào các nội dung sau:

2.1. Xây dựng cơ sở vật chất và trang thiết bị cho các cơ sở bảo trợ xã hội chăm sóc và phục hồi chức năng cho người tâm thần:

a) Đối với tỉnh, thành phố đã có trung tâm nuôi dưỡng và phục hồi chức năng cho người tâm thần: Đầu tư nâng cấp, mở rộng đáp ứng theo hướng nuôi dưỡng, tổ chức lao động trị liệu, trị liệu tâm lý kết hợp với phục hồi chức năng luân phiên tại gia đình, cộng đồng.

b) Đối với tỉnh, thành phố chưa có cơ sở chăm sóc và phục hồi chức năng cho người tâm thần

- Căn cứ vào thực trạng và dự báo nhu cầu chăm sóc và phục hồi chức năng cho người tâm thần đến năm 2015 và 2020 để xác định sự cần thiết phải xây dựng cơ sở chăm sóc và phục hồi chức năng cho người tâm thần; xây dựng đề án thành lập cơ sở chăm sóc và phục hồi chức năng cho người tâm thần.

- Đối với các tỉnh, thành phố có số lượng ít người tâm thần có nhu cầu nuôi dưỡng và phục hồi chức năng tập trung thì chưa cần thiết phải xây dựng cơ sở, có thể chuyển đối tượng của tỉnh, thành phố đến các trung tâm khu vực nuôi dưỡng, chăm sóc và phục hồi chức năng.

c) Đầu tư trang thiết bị cho cơ sở bảo trợ xã hội chăm sóc và phục hồi chức năng cho người tâm thần.

2.2. Phát triển nguồn nhân lực làm công tác trợ giúp xã hội và phục hồi chức năng cho người rối nhiễu tâm trí, người tâm thần dựa vào cộng đồng với các nội dung sau:

a) Đào tạo, tập huấn cho cán bộ, nhân viên và cộng tác viên trong lĩnh vực trợ giúp xã hội và phục hồi chức năng cho người tâm thần: xác định rõ nhu cầu đào tạo mỗi năm, trường hợp đào tạo dài hạn thì xác định rõ cấp trình độ theo chuyên môn nghiệp vụ (tâm lý học, xã hội học, y tế, công tác xã hội trong lĩnh vực tâm thần…)

b) Tập huấn cho gia đình đối tượng về kỹ năng, phương pháp chăm sóc và phục hồi chức năng cho người tâm thần.

2.3. Phát triển các cơ sở phòng và trị liệu rối nhiễu tâm trí: xây dựng đề án thí điểm mô hình cơ sở phòng và trị liệu rối nhiễu tâm trí tại cơ sở chăm sóc và phục hồi chức năng cho người tâm thần hoặc tại cơ sở y tế.

2.4. Truyền thông, nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cán bộ, viên chức và người dân về bảo trợ, trợ giúp xã hội và phục hồi chức năng cho người tâm thần dựa vào cộng đồng; nâng cao kiến thức, kỹ năng trợ giúp xã hội và phục hồi chức năng cho người rối nhiễu tâm trí, người tâm thần dựa vào cộng đồng.

2.5. Điều tra, khảo sát, xây dựng cơ sở dữ liệu trợ giúp xã hội và phục hồi chức năng cho người rối nhiễu tâm trí, người tâm thần, gồm:

- Nghiên cứu khảo sát, đánh giá nhu cầu phòng và trị liệu rối nhiễu tâm trí tại địa phương;

- Khảo sát, cập nhật số liệu đối tượng người tâm thần được trợ giúp xã hội và phục hồi chức năng dựa vào cộng đồng;

- Khảo sát nhu cầu đào tạo.

II. XÂY DỰNG KẾ HOẠCH NĂM 2012 THỰC HIỆN ĐỀ ÁN

1. Yêu cầu trong xây dựng kế hoạch năm 2012

- Xác định cụ thể mục tiêu và nhiệm vụ các chỉ tiêu, hoạt động cụ thể của kế hoạch năm về trợ giúp xã hội và phục hồi chức năng cho người tâm thần, người rối nhiễu tâm trí dựa vào cộng đồng và trách nhiệm của từng cơ quan trong việc tổ chức thực hiện;

- Xây dựng kế hoạch năm phải gắn kết với khả năng cân đối nguồn lực và xác định rõ ngân sách địa phương, ngân sách đề nghị Trung ương hỗ trợ, viện trợ quốc tế và nguồn lực khác;

- Việc xây dựng kế hoạch phải đảm bảo tính nhất quán, đồng bộ, hệ thống và thống nhất với kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của địa phương hàng năm và 5 năm.

2. Nội dung kế hoạch

Cụ thể hóa các nội dung, nhiệm vụ thực hiện năm theo kế hoạch thực hiện Đề án giai đoạn 2011-2015 đã hướng dẫn tại mục I.

III. NGUỒN KINH PHÍ THỰC HIỆN ĐỀ ÁN

a) Ngân sách địa phương đảm bảo kinh phí thực hiện các hoạt động của Đề án thuộc nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị của địa phương theo phân cấp ngân sách và quy định hiện hành.

b) Ngân sách Trung ương hỗ trợ có mục tiêu cho địa phương nhận bổ sung cân đối từ ngân sách trung ương cho các hoạt động của Đề án.

c) Ngân sách Trung ương hỗ trợ có mục tiêu cho các tỉnh, thành phố xây dựng mô hình điểm cơ sở bảo trợ xã hội chăm sóc và phục hồi chức năng cho người tâm thần và cơ sở phòng và trị liệu rối nhiễu tâm trí cho các tỉnh, thành phố (Có sự đồng ý của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội).

d) Ngân sách Trung ương đầu tư xây dựng trung tâm khu vực chăm sóc và phục hồi chức năng cho người tâm thần.

đ) Vốn ODA và các nguồn viện trợ quốc tế.

Đề nghị Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương quan tâm, chỉ đạo Sở Lao động - Thương binh và Xã hội chủ trì, phối hợp các đơn vị liên quan khẩn trương xây dựng kế hoạch thực hiện Đề án giai đoạn 2011-2015 và năm 2012 để trình Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố xem xét, phê duyệt và gửi về Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội trước ngày 01/11/2011 (Có Quyết định số 1215/QĐ-TTg ngày 22/7/2011 của Thủ tướng Chính phủ và Đề án trợ giúp xã hội và phục hồi chức năng cho người tâm thần, người rối nhiễu tâm trí dựa vào cộng đồng giai đoạn 2011-2020 kèm theo)./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng Chính phủ (để báo cáo);
- Bộ trưởng (để báo cáo);
- Bộ Tài chính, Bộ KH-ĐT (để phối hợp);
- Sở LĐTBXH các tỉnh, tp trực thuộc TW;
- Các Cục, Vụ: KHTC, VP Bộ, Cục NCC;
- Lưu VT, BTXH

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Nguyễn Trọng Đàm

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 3346/LĐTBXH-BTXH triển khai Đề án trợ giúp xã hội và phục hồi chức năng cho người tâm thần, người rối nhiễu tâm trí dựa vào cộng đồng giai đoạn 2011-2015 do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.638

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 18.205.176.85