Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 331TCTK/VP của Tổng cục Thống kê về việc công tác xuất bản trong ngành Thống kê

Số hiệu: 331TCTK/VP Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Thống kê Người ký: Lê Mạnh Hùng
Ngày ban hành: 10/05/2000 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

TỔNG CỤC THỐNG KÊ
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 331TCTK/VP
V/v: Công tác xuất bản trong ngành Thống kê

Hà Nội, ngày 10 tháng 05 năm 2000 

 

Kính gửi :

 - Các vụ, viện, văn phòng, các đơn vị trực thuộc TCTK
 - Các cục thống kê tỉnh, thành phố trực thuộc TW.
 

Cùng với quá trình đổi mới công tác thống kê, những năm gần đây công tác xuất bản của ngành cũng được quan tâm đúng mức và có nhiều tiến bộ rõ rệt: số lượng đầu sách xuất bản ngày một tăng, cùng với việc xuất bản niên giám, các đơn vị thuộc Tổng cục và nhiều Cục Thống kê còn xuất bản các tập số liệu chuyên ngành, sách hướng dẫn nghiệp vụ, sách phân tích chuyên đề, phân tích kết quả điều tra với nội dung thiết thực và hình thức phong phú.

Tuy nhiên, bên cạnh những tiến bộ đã đạt được, công tác xuất bản và quản lý hoạt động xuất bản của ngành còn một số điểm yếu, thể hiện trên các khía cạnh như sau:

- Số lượng và chất lượng xuất bản phẩm về thông tin thống kê còn đơn điệu, diện phổ cập còn hẹp so với thống kê các nước trong khu vực. Một số Niên giám Thống kê do các Cục Thống kê xuất bản chưa theo kết cấu thống nhất và còn thiếu các thông tin kinh tế - xã hội đặc thù của địa phương, sách phân tích chuyên đề, chuyên ngành chưa nhiều.

- Một số xuất bản phẩm ( Niên giám Thống kê của một số địa phương, sách hướng dẫn nghiệp vụ, sổ tay điều tra viên, kết quả dự án hoặc kết quả điều tra thống kê....) chưa đăng ký xuất bản, không có giấy chấp nhận xuất bản mà vẫn được in, phát hành không đúng với quy định tại điều 20 Luật Xuất bản.

- Một số xuất bản phẩm có chất lượng thấp, còn sai sót trong khâu biên tập và sửa bản in nhưng vẫn được phát hành.Việc quản lý giấy phép sau khi được cấp, đôi khi chưa thật chặt chẽ.

Từ thực tế trên, để công tác xuất bản, phát hành của ngành ngày càng tốt hơn, Tổng cục yêu cầu các đơn vị thuộc Tổng cục, các Cục Thống kê thực hiện một số việc sau đây:

1. Tất cả các xuất bản phẩm, khi xuất bản, phát hành đều phải có giấy chấp nhận xuất bản của cơ quan văn hoá có thẩm quyền và thực hiện đúng các quy định của Luật Xuất bản. Các đơn vị khi xuất bản phải thực hiện đầy đủ các thủ tục xuất bản, nếu cần giúp đỡ trong việc làm các thủ tục xuất bản có thể liên hệ với Nhà Xuất bản Thống kê, 98 Thuỵ Khuê, quận Tây Hồ, Hà Nội hoặc Chi nhánh Xuất bản Thống kê, 16 Nguyễn Huệ, quận I, thành phố Hồ Chí Minh.

2. Những xuất bản phẩm là Niên giám Thống kê, các số liệu, tài liệu chuyên ngành, chuyên đề, các tài liệu pháp quy của ngành, các tài liệu hướng dẫn nghiệp vụ của Tổng cục phải được Lãnh đạo Tổng cục duyệt, của các Cục Thống kê phải được Lãnh đạo Cục Thống kê duyệt mới được xuất bản. Tài liệu, số liệu trong các xuất bản phẩm phải bảo đảm chính xác và thống nhất với tài liệu, số liệu của Tổng cục hoặc các xuất bản phẩm khác của ngành đã ban hành, xuất bản, nếu có điều chỉnh, bổ sung phải có ghi chú và giải thích rõ ràng.

3. Các Vụ, Viện và các đơn vị trực thuộc Tổng cục có yêu cầu xuất bản hàng năm, cần lập kế hoạch với Văn phòng để tổng hợp, báo cáo Lãnh đạo Tổng cục quyết định và làm cơ sở để dự trù kinh phí xuất bản. Những ấn phẩm cần cung cấp theo định kỳ, phải lập kế hoạch cả năm vào tháng 12 năm trước. Những xuất bản phẩm do yêu cầu đột xuất trong năm, phải đăng ký vào đầu các quý. Các đơn vị có xuất bản phẩm chịu trách nhiệm về nội dung, Văn phòng chịu trách nhiệm phối hợp với Nhà xuất bản Thống kê tổ chức, in và phát hành. Ðối với những xuất bản phẩm chủ yếu để cung cấp miễn phí, Văn phòng ký kết hợp đồng xuất bản trên cơ sở tính toán giá thành hợp lý và lãi định mức để tiết kiệm ngân sách và tạo điều kiện thuận lợi cho các đơn vị trong việc biên soạn, biên tập và xuất bản các xuất bản phẩm chính thức của ngành.

4. Những xuất bản phẩm của một nhóm hoặc cá nhân tự biên soạn, nếu dùng số liệu, tài liệu chưa công bố của ngành Thống kê phải được Lãnh đạo Tổng cục đồng ý và tự chịu trách nhiệm về nội dung, thủ tục, kinh phí xuất bản và phát hành.

5. Cục trưởng các Cục Thống kê tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương chịu trách nhiệm quản lý công tác xuất bản của đơn vị mình và báo cáo tình hình xuất bản cho Tổng cục thông qua Văn phòng Tổng cục. Văn phòng Tổng cục phối hợp với Thanh tra Thống kê và Vụ Phương pháp chế độ theo dõi, đôn đốc các đơn vị thuộc Tổng cục thực hiện đúng các luật pháp về xuất bản, bản quyền, giúp Lãnh đạo Tổng cục giám sát kịp thời và báo cáo tình hình thực hiện các luật pháp nói trên trong ngành.

6. Nhà Xuất bản Thống kê có trách nhiệm:

- Giúp các đơn vị trong ngành làm các thủ tục xuất bản.

- Tổng hợp số lượng xuất bản phẩm của Tổng cục và các Cục Thống kê có đăng ký với Nhà Xuất bản Thống kê, lập kế hoạch xuất bản các xuất bản phẩm thống kê hàng năm. Làm thủ tục xuất bản khi đã có bản thảo được thẩm định về mặt nội dung, nhất là nội dung tư tưởng, chính trị và khoa học.

- Thực hiện tốt công tác biên tập, bảo đảm nội dung các xuất bản phẩm theo đúng đường lối, chính sách của Ðảng và Nhà nước. Phối hợp với các Vụ nghiệp vụ kiểm tra tính thống nhất, tính logic của nội dung xuất bản phẩm, giữa xuất bản phẩm này với các tài liệu khác đã xuất bản. Nếu thấy có vấn đề sai sót, cần trao đổi với đơn vị có bản thảo để sửa đổi cho chính xác và thống nhất trước khi in, phát hành.

- Ngoài việc nộp lưu chiểu theo đúng quy định, mỗi xuất bản phẩm của các Vụ, Viện, Văn phòng và các đơn vị trực thuộc do Nhà Xuất bản Thống kê làm thủ tục xuất bản, khi phát hành đều phải gửi 01 (một) bản cho Vụ Tổng hợp và Thông tin ( Trung tâm Tư liệu Thống kê) để theo dõi và khai thác.

Nhận được văn bản này, các đơn vị cần tổ chức phối hợp thực hiện tốt để công tác xuất bản của ngành đi vào nề nếp, phấn đấu ngày càng có nhiều đầu sách, nội dung, hình thức ngày càng phong phú nhằm cung cấp, công bố được nhiều thông tin thống kê tới người sử dụng.

 

Nơi nhận:
-Như trên,
-Lưu VT.

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC THỐNG KÊ
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG

 Lê Mạnh Hùng

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 331TCTK/VP của Tổng cục Thống kê về việc công tác xuất bản trong ngành Thống kê

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.479

DMCA.com Protection Status
IP: 3.210.201.170