Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Đang tải văn bản...

Số hiệu: 2859/TCT-TVQT Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Thuế Người ký: Bùi Xuân Thành
Ngày ban hành: 04/07/2024 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2859/TCT-TVQT
V/v triển khai Tháng hành động quốc gia về phòng, chống bạo lực gia đình.

Hà Nội, ngày 04 tháng 7 năm 2024

Kính gửi:

- Cục Thuế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;
- Các đơn vị thuộc Tổng cục Thuế.

Thực hiện Công văn số 1461/BVHTTDL-GĐ ngày 09/4/2024 của Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch về việc hướng dẫn triển khai Tháng hành động quốc gia về phòng, chống bạo lực gia đình theo Luật Phòng chống, bạo lực gia đình năm 2022; Quyết định số 363/QĐ-TTg ngày 8/3/2016 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tháng hành động quốc gia về phòng, chống bạo lực gia đình, đồng thời để nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức, cá nhân về phòng, chống bạo lực gia đình, xây dựng gia đình Việt Nam, ấm no, bình đẳng, tiến bộ, hạnh phúc. Tổng cục Thuế đề nghị Cục Thuế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung Ương và Thủ trưởng các đơn vị thuộc và trực thuộc Tổng cục Thuế chỉ đạo và tổ chức thực hiện một số nội dung sau:

1. Triển khai thực hiện Công văn số 1461/BVHTTDL-GĐ ngày 09/4/2024 của Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch về Tháng hành động quốc gia về việc phòng, chống bạo lực gia đình với chủ đề truyền thông: “Chấm dứt bạo lực, vun đắp yêu thương” đảm bảo phù hợp với chức năng, nhiệm vụ và đặc điểm, tình hình thực tế hoạt động của đơn vị.

(Bản photo Công văn 1461/BVHTTDL-GĐ ngày 09/4/2024 kèm theo).

2. Tổ chức tuyên truyền, phổ biến rộng rãi nội dung của Tháng hành động hành động quốc gia về phòng, chống bạo lực gia đình tới cán bộ, công chức viên chức và người lao động của đơn vị mình đảm bảo thiết thực, hiệu quả.

Tạp chí Thuế, Cổng Thông tin điện tử của Tổng cục Thuế, các Cục Thuế thường xuyên đăng tải các tin, bài viết về chính sách an sinh xã hội, vai trò của phụ nữ, bình đẳng giới và phòng, chống bạo lực gia đình, xâm hại phụ nữ và trẻ em. Tuyên truyền và hưởng ứng phòng, chống bạo lực gia đình là trách nhiệm của toàn xã hội.

3. Kinh phí thực hiện: Các đơn vị cân đối, bố trí trong dự toán chi ngân sách nhà nước (kinh phí hoạt động thường xuyên, kinh phí giao thực hiện tự chủ) được giao trong năm và các nguồn kinh phí hợp pháp khác, đảm bảo đáp ứng yêu cầu, tiết kiệm, hiệu quả và phù hợp điều kiện thực tế của từng đơn vị.

4. Thời gian Báo cáo: Báo cáo kết quả thực hiện gửi Tổng cục Thuế (Qua Vụ TVQT) trước ngày 20/7/2024 để tổng hợp báo cáo Bộ Tài chính (Vụ Hành chính Sự nghiệp).

Đề nghị Thủ trưởng các đơn vị thuộc và trực thuộc Tổng cục Thuế khẩn trương chỉ đạo, tổ chức triển khai và thực hiện chế độ báo cáo theo đúng quy định./.


Nơi nhận:

- Như trên;
- Lãnh đạo Tổng cục Thuế (để báo cáo);
- Lưu: VT, TVQT.

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT. VỤ TRƯỞNG VỤ TÀI VỤ QUẢN TRỊ
PHÓ VỤ TRƯỞNG
Bùi Xuân Thành

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 2859/TCT-TVQT ngày 04/07/2024 triển khai Tháng hành động quốc gia về phòng, chống bạo lực gia đình do Tổng cục Thuế ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


425

DMCA.com Protection Status
IP: 3.92.91.54
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!