Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Đang tải văn bản...

Công văn 2665/BTTTT-KHTC 2017 kế hoạch nội dung thông tin Chương trình mục tiêu quốc gia

Số hiệu: 2665/BTTTT-KHTC Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Thông tin và Truyền thông Người ký: Nguyễn Minh Hồng
Ngày ban hành: 28/07/2017 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ THÔNG TIN VÀ
TRUYỀN THÔNG

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2665/BTTTT-KHTC
V/v báo cáo kế hoạch và tình hình thực hiện nội dung về TTTT thuộc các CTMTQG

Nội, ngày 28 tháng 7 năm 2017

 

Kính gửi:

- Các Bộ, ngành, cơ quan TW;
- Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc TW.

Thực hiện trách nhiệm quản lý, điều hành các Chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2016-2020 (CTMTQG), trong thời gian qua các Bộ: Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Lao động - Thương binh và Xã hội, Thông tin và Truyền thông đã ban hành các văn bản hướng dẫn thực hiện, giám sát, đánh giá kết quả thực hiện (Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Thông tư s05/2017/TT-BNNPTNT ngày 01/3/2017; Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành Thông tư s 39/2016/TT-BLĐTBXH ngày 25/10/2016; Bộ Thông tin và Truyền thông đã ban hành Thông tư số 05/2017/TT-BTTTT ngày 02/6/2017 và Thông tư s 06/2017/TT-BTTTT ngày 02/6/2017). Theo đó, các cơ quan tham gia Chương trình MTQG có trách nhiệm gửi Kế hoạch thực hiện Chương trình năm 2018 và giai đoạn 2018-2020 trước ngày 31/7/2017; Báo cáo kết quả thực hiện 6 tháng đầu năm và phương hưng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2017 trước ngày 20/7/2017.

Đến nay Bộ Thông tin và Truyền thông (TTTT) chưa nhận được báo cáo kết quả thực hiện của Quý Cơ quan. Đkịp tổng hợp, báo cáo Ban Chỉ đạo Trung ương các Chương trình mục tiêu quốc gia, Bộ TTTT đề nghị Quý cơ quan khẩn trương tổng hợp Kế hoạch và Kết quả thực hiện nội dung thông tin và truyền thông thuộc các Chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2016-2020 gửi Bộ TTTT. Đối với các địa phương, đề nghị UBND cấp tỉnh giao Sở TTTT chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan để tổng hợp Báo cáo. Cụ thể:

1. Đối với thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016-2020:

- Báo cáo kế hoạch thực hiện nội dung “Tăng cường cơ sở vật chất cho hệ thống thông tin và truyền thông cơ sở” cả giai đoạn và năm 2018 theo quy định tại Phụ lục 2, 3, 4, 5 Thông tư số 05/2017/TT-BTTTT ngày 02/6/2017 của Bộ Thông tin và Truyền thông.

- Báo cáo kết quả thực hiện nội dung “Tăng cường cơ sở vật chất cho hệ thống thông tin và truyền thông cơ sở” trong 6 tháng đầu năm và phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2017 theo quy định tại Phụ lục 6, 7 Thông tư s05/2017/TT-BTTTT ngày 02/6/2017 của Bộ Thông tin và Truyền thông, đồng thời thuyết minh cụ thể các khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai.

Đối với các địa phương chưa gửi Báo cáo rà soát, đề xuất thực hiện nội dung “Tăng cường cơ sở vật chất cho hệ thống thông tin và truyền thông cơ sở” thuộc Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016-2020 theo Công văn số 2253/BTTTT-KHTC ngày 28/6/2017 của Bộ TTTT, đề nghị địa phương gửi ngay về Bộ TTTT đtổng hợp, báo cáo các cơ quan liên quan.

2. Đối với thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016-2020:

- Báo cáo kế hoạch thực hiện Dự án Truyền thông và giảm nghèo về thông tin (Dự án 4) cả giai đoạn và năm 2018 theo quy định tại Phụ lục 2 số 06/2017/TT-BTTTT ngày 02/6/2017 của Bộ Thông tin và Truyền thông.

- Báo cáo kết quả phân bổ, sử dụng nguồn vốn, thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ và tình hình huy động các nguồn vốn của Dự án Truyền thông và giảm nghèo về thông tin (Dự án 4) thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia Giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016-2020 trong 6 tháng đầu năm 2017 theo theo nội dung, mẫu biểu báo cáo quy định tại Thông tư số 39/2016/TT-BLĐTBXH ngày 25/10/2016 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn quy trình kiểm tra và giám sát, đánh giá thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia Giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016-2020 và Phụ lục 03 Thông tư số 06/2017/TT-BTTTT ngày 02/6/2017 của Bộ Thông tin và Truyền thông.

Đề nghị Quý Cơ quan gửi Báo cáo về Bộ TTTT trước ngày 10/8/2017 để kịp tổng hợp, báo cáo các cơ quan liên quan (gửi kèm file điện tử về địa chỉ email: nhoang@mic.gov.vn).

Trân trọng cảm ơn./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng (để b/c);
- Văn phòng Chính phủ;
- Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;
- Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội;
- Văn phòng Quốc gia về giảm nghèo;
- Văn phòng Điều phối nông thôn mới TW;
- Sở TTTT các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (để thực hiện);
- Lưu: VT, KHTC (150).

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Nguyễn Minh Hồng

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 2665/BTTTT-KHTC ngày 28/07/2017 về báo cáo kế hoạch và tình hình thực hiện nội dung về thông tin truyền thông thuộc các Chương trình mục tiêu quốc gia do Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


513

DMCA.com Protection Status
IP: 3.236.83.14
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!