Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 2106/BVHTTDL-TV Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Văn hoá, Thể thao và du lịch Người ký: Trịnh Thị Thủy
Ngày ban hành: 18/05/2018 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO
VÀ DU LỊCH

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2106/BVHTTDL-TV
V/v báo cáo hoạt động và giải pháp kiện toàn hệ thống thư viện công cộng

Hà Nội, ngày 18 tháng 5 năm 2018

 

Kính gửi: Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Công văn số 4343/VPCP-KGVX ngày 11 tháng 5 năm 2018 của Văn phòng Chính phủ về việc kiện toàn, củng cố hệ thống thư viện công cộng, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương:

1. Rà soát, đánh giá thực trạng hệ thống thư viện công cộng hiện nay trên tất cả các mặt hoạt động, đề xuất cụ thể việc kiện toàn, củng cố thư viện công cộng trên địa bàn theo tinh thần và yêu cầu của Nghị quyết số 19-NQ/TW ngày 25 tháng 10 năm 2017 của Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương khóa XII (có đề cương Báo cáo kèm theo).

2. Phối hợp với Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch trong việc xây dựng chủ trương, kế hoạch kiện toàn, củng cố hệ thống thư viện công cộng của địa phương mình.

Báo cáo gửi về Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch (qua Vụ Thư viện, Fax: 024.39439009, E-mail: letungson-vhttdl@chinhphu.vn) trước ngày 25 tháng 5 năm 2018 để tổng hợp báo cáo Thủ tướng Chính phủ./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng
(để báo cáo);
- Thứ trưởng Trịnh Thị Thủy;
- Văn phòng Chính phủ;
- Sở VHTTDL; Sở VHTT;

- Lưu: VT, TV,TS.150

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG

Trịnh Thị Thủy

 

CƠ QUAN/ĐƠN VỊ BÁO CÁO….
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

 

ĐỀ CƯƠNG BÁO CÁO

Thực trạng và giải pháp kiện toàn, củng cố hệ thống thư viện công cộng tỉnh/thành …….

I. THỰC TRẠNG HỆ THỐNG THƯ VIỆN CÔNG CỘNG

1. Thư viện cấp tỉnh

2. Thư viện cấp huyện

3. Thư vin cấp xã

Tại mỗi cấp thư viện cần nêu các nội dung chủ yếu như sau:

a) Hiện trạng thư viện

- Tình hình mạng lưới: số lượng, mô hình tổ chức của các thư viện.

+ Đối với cấp huyện nêu rõ số lượng thư viện trực thuộc Ủy ban nhân dân/phòng văn hóa thông tin/trung tâm văn hóa thể thao.

+ Đối với cấp xã nêu rõ các hình thức mô hình hoạt động như: thư viện xã, tủ sách pháp luật, trung tâm học tập cộng đồng...

- Cơ sở vật chất của hệ thống thư viện (tình hình trụ sở, trang thiết bị).

- Nguồn nhân lực cho hoạt động: slượng, trình độ chuyên môn

- Hiện trạng đầu tư cho hệ thống thư viện

b) Đánh giá hiệu quả hoạt động của thư viện

- Mức độ: xuất sắc, khá, trung bình, còn yếu kém

c) Những khó khăn hạn chế

II. KHOẠCH, ĐXUẤT, KIN NGHỊ VKIỆN TOÀN VÀ CỦNG CỐ HỆ THNG THƯ VIỆN CÔNG CỘNG

1. Kế hoạch triển khai thực hiện Nghị quyết 19-NQ/TW về tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị snghiệp công lập trong việc kiện toàn hệ thống thư viện công cộng tại địa phương:

- Quan điểm

- Chủ trương

- Lộ trình thực hiện

2. Đề xuất giải pháp và kiến nghị./.

 

 

THỦ TRƯỞNG CƠ QUAN, ĐƠN VỊ
(Ký tên, đóng dấu)

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 2106/BVHTTDL-TV ngày 18/05/2018 về báo cáo hoạt động và giải pháp kiện toàn hệ thống thư viện công cộng do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


564
s249

DMCA.com Protection Status
IP: 3.223.3.251