Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 2040/TLĐ triển khai nhiệm vụ công tác Tuyên giáo Công đoàn năm 2013 do Tổng Liên đoàn lao động Việt Nam ban hành

Số hiệu: 2040/TLĐ Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng liên đoàn Lao động Việt Nam Người ký: Hoàng Ngọc Thanh
Ngày ban hành: 24/12/2012 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2040/TLĐ
V/v triển khai nhiệm vụ công tác Tuyên giáo Công đoàn năm 2013

Hà Nội, ngày 24 tháng 12 năm 2012

 

Kính gửi:

- Các Liên đoàn Lao động tỉnh, thành phố;
- Các Công đoàn ngành T.Ư,
Công đoàn Tổng Cty trực thuộc TLĐ;
- Các cơ quan báo chí trong hệ thống Công đoàn.

 

Năm 2013, toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta tiếp tục triển khai Nghị quyết Đại hội lần thứ XI của Đảng Cộng sản Việt Nam. Đối với tổ chức Công đoàn, năm 2013 là năm diễn ra Đại hội Công đoàn cấp tỉnh, thành phố, ngành Trung ương và Đại hội lần thứ XI Công đoàn Việt Nam; sơ kết 5 năm triển khai thực hiện Nghị quyết 20-NQ/TW Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành T.Ư Đảng (khoá X) về “Tiếp tục xây dựng giai cấp công nhân Việt Nam thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước”; năm đầu tiên triển khai Luật Công đoàn năm 2012 và Bộ luật Lao động năm 2012. Năm 2013 cũng là năm dự báo tình hình kinh tế - xã hội tiếp tục còn nhiều khó khăn, ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống, việc làm của CNVCLĐ và hoạt động của tổ chức Công đoàn. Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam định hướng một số nội dung trọng tâm công tác Tuyên giáo Công đoàn trong năm 2013 như sau:

1. Đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác giáo dục chính trị, tư tưởng trong CNVCLĐ, tuyên truyền đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, các ngày lễ lớn, các sự kiện quan trọng của đất nước, của giai cấp công nhân và tổ chức Công đoàn Việt Nam; kịp thời nắm bắt, phản ánh tư tưởng, tâm tư, nguyện vọng của cán bộ, đoàn viên, CNVCLĐ, nhất là CNLĐ trong các khu công nghiệp, khu chế xuất, doanh nghiệp tư nhân và doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài.

2. Đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh gắn với triển khai thực hiện các Nghị quyết của Đảng trong cán bộ, đoàn viên, CNVCLĐ; tham mưu cho cấp uỷ chỉ đạo, phối hợp với chính quyền, chuyên môn tiến hành sơ kết 5 năm triển khai thực hiện Nghị quyết 20-NQ/TW về “Tiếp tục xây dựng giai cấp công nhân Việt Nam thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước”, xây dựng phương hướng, nhiệm vụ, tổ chức triển khai Nghị quyết trong thời gian tới.

3. Triển khai tuyên truyền, tổ chức các hoạt động “Tháng Công nhân” với những nội dung cụ thể, hình thức phù hợp, thiết thực với cơ sở, với đoàn viên, CNVCLĐ, gắn với tổ chức các hoạt động kỷ niệm 127 năm ngày Quốc tế Lao động 1/5 (Tổng Liên đoàn sẽ có hướng dẫn riêng).

4. Tiếp tục tuyên truyền về Đại hội công đoàn các cấp và Đại hội XI Công đoàn Việt Nam; động viên CNVCLĐ tích cực tham gia các phong trào thi đua Lao động giỏi, Lao động sáng tạo, hoàn thành các công trình, sản phẩm chào mừng Đại hội; triển khai thực hiện các nội dung chương trình, nhiệm vụ Đại hội XI Công đoàn Việt Nam đến công đoàn cơ sở.

5. Triển khai tuyên truyền sâu rộng Luật Công đoàn năm 2012, Bộ luật Lao động năm 2012 và các văn bản hướng dẫn thi hành đến các cấp Công đoàn, CNVCLĐ; tiếp tục triển khai công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật, xây dựng Tủ sách pháp luật và tổ chức “Ngày pháp luật” trong CNLĐ (Tổng Liên đoàn sẽ có hướng dẫn riêng).

6. Đổi mới, nâng cao chất lượng hoạt động báo cáo viên, tuyên truyền viên trong hệ thống Công đoàn gắn với thực hiện Chỉ thị 17-CT/TƯ của Ban Bí thư Trung ương Đảng (khóa X) về “Tiếp tục đổi mới và nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tuyên truyền miệng trong tình hình mới”; đẩy mạnh tuyên truyền về biển, đảo theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 (khóa X) và Luật biển Việt Nam; tuyên truyền phát triển đoàn viên, thành lập nghiệp đoàn nghề cá, vận động CNVCLĐ và đoàn viên Công đoàn tiếp tục ủng hộ Chương trình “Tấm lưới nghĩa tình vì ngư dân Hoàng Sa, Trường Sa”.

7. Nâng cao hiệu quả công tác quản lý, định hướng, phối hợp hoạt động các cơ quan báo chí, xuất bản trong hệ thống Công đoàn, đảm bảo giữ vững định hướng chính trị, đổi mới hình thức, nội dung thông tin tuyên truyền cho phù hợp tình hình thực tiễn của CNVCLĐ; tăng cường phối hợp với các cơ quan truyền thông, thông tấn báo chí của Đảng, Nhà nước, ngành, địa phương tuyên truyền về phong trào CNVCLĐ và hoạt động công đoàn.

8. Tổng kết 15 năm triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 (khoá VIII) về “Tiếp tục xây dựng và phát triển nền văn hoá Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc” trong tổ chức Công đoàn; chủ động phối hợp với các bộ, ngành có liên quan xây dựng nội dung, hướng dẫn, chỉ đạo, tổ chức triển khai thực hiện Đề án xây dựng đời sống văn hóa công nhân ở các khu công nghiệp và khu chế xuất theo Quyết định 1780/QĐ-TTg ngày 12/10/2011 của Thủ tướng Chính phủ.

9. Đổi mới công tác tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao cho CNVCLĐ tại cơ sở; nâng cao hiệu quả hoạt động của các Nhà văn hóa, Cung văn hóa lao động trên phạm vi cả nước theo hướng phục vụ nhiều hơn, thiết thực hơn cho đoàn viên, CNVCLĐ, nhất là CNLĐ trong các khu công nghiệp, khu chế xuất.

10. Tiếp tục triển khai tuyên truyền phòng, chống HIV/AIDS, phòng chống tội phạm, ma túy, tệ nạn xã hội trong CNVCLĐ; tăng cường thông tin tuyên truyền phòng, chống tác hại thuốc lá và xây dựng môi trường làm việc không khói thuốc lá trong CNVCLĐ và đoàn viên Công đoàn; củng cố phát triển mô hình tổ tự quản trong CNLĐ, mô hình khu nhà trọ CNLĐ không tệ nạn xã hội tại các khu công nghiệp, khu chế xuất.

Trên đây là một số nhiệm vụ trọng tâm công tác tuyên giáo của tổ chức Công đoàn trong năm 2013. Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam yêu cầu các Liên đoàn Lao động tỉnh, thành phố; Công đoàn ngành Trung ương, Công đoàn Tổng Công ty trực thuộc; các cơ quan báo chí trong hệ thống Công đoàn căn cứ tình hình thực tế, cụ thể hoá nội dung chương trình công tác Tuyên giáo và chỉ đạo, tổ chức triển khai hiệu quả trong các cấp Công đoàn.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Thường trực ĐCT TLĐ (b/c);
Đồng kính gửi:
- Ban Tuyên giáo T.Ư;
- Ban Dân vận T.Ư;
- Văn phòng T.Ư;
- UBTƯ MTTQ Việt Nam;
- Lưu VT TLĐ.

TM. ĐOÀN CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

Hoàng Ngọc Thanh

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 2040/TLĐ triển khai nhiệm vụ công tác Tuyên giáo Công đoàn năm 2013 do Tổng Liên đoàn lao động Việt Nam ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.872

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 3.226.122.74