Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 2006/BHXH-TCCB Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bảo hiểm xã hội Việt Nam Người ký: Lê Bạch Hồng
Ngày ban hành: 31/05/2012 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BẢO HIỂM XÃ HỘI
VIỆT NAM
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2006/BHXH-TCCB
V/v tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh

Hà Nội, ngày 31 tháng 05 năm 2012

 

Kính gửi:

- Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc Bảo hiểm xã hội Việt Nam;
- Giám đốc Bảo hiểm xã hội các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Trong những năm qua, cán bộ công chức, viên chức và người lao động các đơn vị trong Ngành đã tích cực thực hiện cuộc vận động học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; chấp hành tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước; không ngừng học tập, tu dưỡng, rèn luyện, nâng cao trình độ chuyên môn, phẩm chất chính trị, đạo đức lối sống, hết lòng hết sức phục vụ nhân dân. Nhiều công chức, viên chức đã nêu tấm gương sáng về phẩm chất đạo đức, tinh thần trách nhiệm, cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư, tận tụy, sáng tạo, cùng toàn Ngành hoàn thành thắng lợi, toàn diện nhiệm vụ chính trị được giao, góp phần đảm bảo an sinh xã hội và thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của đất nước.

Tuy nhiên, một số cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trong Ngành chưa nêu cao tinh thần trách nhiệm trong công việc, ý thức tổ chức kỷ luật còn hạn chế; việc thực hiện các quy định về văn hóa công sở và các quy chế trong hoạt động của Ngành, nhất là quy chế dân chủ chưa nghiêm, có lúc, có nơi có biểu hiện mất đoàn kết; tình trạng quan liêu, chậm giải quyết những yêu cầu của người lao động và nhân dân còn xảy ra ở một số Bảo hiểm xã hội (BHXH) địa phương, làm ảnh hưởng đến uy tín của Ngành.

Để tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh theo Chỉ thị số 03-CT/TW ngày 04/5/2011 của Bộ Chính trị, Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam yêu cầu Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc, Giám đốc BHXH các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong toàn Ngành tập trung thực hiện một số nội dung sau:

1. Tiếp tục quán triệt về mục tiêu, ý nghĩa của việc “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, nâng cao nhận thức của cán bộ, công chức, viên chức về giá trị to lớn của tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; đưa việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh là nhiệm vụ thường xuyên, quan trọng, trở thành hành động tự giác trong mọi hoạt động của các tổ chức đảng, các đơn vị, của từng cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và người lao động trong toàn Ngành.

Mỗi đơn vị cần chủ động xây dựng nội dung và những bài học về tư tưởng, tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, đảm bảo phù hợp, thiết thực, gắn việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị; xác định rõ trách nhiệm của từng đơn vị và cán bộ, công chức, viên chức; chú trọng giải quyết hài hòa các mối quan hệ với đồng chí, đồng nghiệp, với cá nhân, tổ chức tham gia và thụ hưởng chính sách BHXH, BHYT.

Trên cơ sở tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, đề cao việc tổ chức thực hiện các chủ trương, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của nhà nước; những quy định về nghĩa vụ, trách nhiệm, quyền lợi của công chức, viên chức; những việc công chức, viên chức, đảng viên không được làm; các quy chế, quy định và chuẩn mực đạo đức của cán bộ, công chức, viên chức của ngành BHXH.

2. Gắn kết chặt chẽ việc tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh với với việc triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI) về “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay” và phong trào thi đua yêu nước của Ngành với nội dung: “Đoàn kết, sáng tạo, quyết tâm phấn đấu hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ và chỉ tiêu, kế hoạch được giao”, nhằm xây dựng và củng cố vững chắc hệ thống an sinh xã hội, tiến tới thực hiện BHXH cho mọi người lao động và thực hiện BHYT toàn dân.

3. Tiếp tục đẩy mạnh và nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền về tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh bằng nhiều hình thức phong phú và sinh động. Phát huy vai trò của công chức, viên chức và người lao động; tích cực vận động công chức, viên chức tham gia học tập và rèn luyện. Phối hợp hiệu quả với cơ quan báo chí, nhất là Báo và Tạp chí của Ngành, tuyên truyền sâu rộng trong nhân dân các điển hình tiên tiến làm theo tấm gương đạo đức của Bác, gương người tốt, việc tốt, tạo ra động lực thi đua lẫn nhau nhằm thực hiện tốt nhiệm vụ được giao.

4. Tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, chú trọng cả 3 mặt: Tư tưởng chính trị, đạo đức nghề nghiệp, chuyên môn nghiệp vụ. Nâng cao hiệu quả công tác chỉ đạo, điều hành và chế độ trách nhiệm của mỗi cán bộ, công chức, viên chức, nhất là người đứng đầu đơn vị. Tăng cường kiểm tra, giám sát các lĩnh vực nghiệp vụ, đảm bảo từng hoạt động đi vào nề nếp; phát huy tinh thần đoàn kết, ý thức tự giáo dục, rèn luyện, nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, phẩm chất chính trị, đạo đức lối sống, tinh thần đoàn kết của cán bộ, công chức, viên chức, nhằm đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ ngày càng cao của Ngành.

Thường xuyên quán triệt việc nâng cao ý thức trách nhiệm phục vụ nhân dân, thực hiện tốt: “Quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức làm việc trong hệ thống BHXH Việt Nam” ban hành theo Quyết định số 3733/QĐ-BHXH ngày 30/6/2008 của Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam.

5. Thủ trưởng các đơn vị cần tăng cường công tác kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ, thiết lập kỷ cương hành chính, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác của cán bộ, công chức, viên chức, kiên quyết xử lý các trường hợp vi phạm; định kỳ hàng tháng, hàng quý tổ chức đánh giá, phân loại công chức đảm bảo dân chủ, công bằng, tạo động lực phấn đấu trong công chức, viên chức; chịu trách nhiệm trước Tổng Giám đốc về việc để nội bộ đơn vị mất đoàn kết, cán bộ, công chức, viên chức vi phạm pháp luật, quy chế làm việc của Ngành.

6. Năm 2012 toàn Ngành tập trung thực hiện chuyên đề: “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh suốt đời phấn đấu cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư, làm người công bộc, tận tụy, trung thành của nhân dân, đời tư trong sáng, cuộc sống riêng giản dị”. Các đơn vị trong Ngành cần giải quyết dứt điểm, hiệu quả những vấn đề bức xúc, nổi cộm về tư tưởng, đạo đức; cần quan tâm đúng mức đến công tác chỉ đạo điểm, kịp thời đánh giá kết quả đạt được, tháo gỡ những hạn chế, khó khăn, rút kinh nghiệm để nhân rộng mô hình hay, điển hình làm tốt ở địa phương, đơn vị.

Yêu cầu Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc, Giám đốc BHXH tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương triển khai quán triệt và tổ chức thực hiện tốt các nội dung của công văn này đến cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trong đơn vị mình. Giao Trưởng Ban Tổ chức cán bộ chủ trì, phối hợp với Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc BHXH Việt Nam kiểm tra, đôn đốc và tổng hợp kết quả thực hiện, định kỳ hàng quý báo cáo Tổng Giám đốc./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Ban Tuyên giáo TW (để b/c);
- TGĐ, các P.TGĐ;
- Đảng ủy cơ quan BHXH VN;
- Lưu: VT, TCCB.

TỔNG GIÁM ĐỐC
Lê Bạch Hồng

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 2006/BHXH-TCCB ngày 31/05/2012 tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh do Bảo hiểm xã hội Việt Nam

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.615

DMCA.com Protection Status
IP: 3.236.225.157