Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 2005/LĐTBXH-KHTC xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2011 do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành

Số hiệu: 2005/LĐTBXH-KHTC Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội Người ký: Nguyễn Trọng Đàm
Ngày ban hành: 18/06/2010 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

Số: 2005/LĐTBXH-KHTC
V/v xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2011

Hà Nội, ngày 18 tháng 06 năm 2010

 

Kính gửi:

Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội các tỉnh/thành phố trực thuộc trung ương

 

Thực hiện Chỉ thị số 854/CT-TTg ngày 01/6/2010 của Thủ tướng Chính phủ về việc xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2011, Bộ yêu cầu Giám đốc các Sở Lao động - Thương binh và Xã hội xây dựng kế hoạch năm 2011 theo các nội dung sau:

1. Yêu cầu trong xây dựng Kế hoạch năm 2011

Năm 2011 là năm đầu tiên, có ý nghĩa rất quan trọng, khởi đầu để thực hiện tốt các Mục tiêu của Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 10 năm (2011 - 2020) và kế hoạch phát triển kinh tế xã hội 5 năm (2011 - 2015). Kế hoạch năm 2011 xây dựng trong bối cảnh tình hình kinh tế trong nước và thế giới có nhiều biến đổi nhanh, phức tạp và khó lường, đặc biệt là tác động của cuộc suy thoái toàn cầu tuy đã ngăn chặn được nhưng chưa lấy lại được đà tăng trưởng như các năm trước sẽ vẫn tiếp tục ảnh hưởng tới việc triển khai thực hiện kế hoạch 2011. Do đó, việc xây dựng kế hoạch 2011 phải đáp ứng các yêu cầu sau:

- Đánh giá khách quan, trung thực kết quả thực hiện 6 tháng đầu năm, ước thực hiện cả năm so với các nhiệm vụ, chỉ tiêu kế hoạch; phân tích chi tiết theo địa bàn, theo ngành, theo lĩnh vực, theo nguồn vốn, v.v… so sánh với kết quả thực hiện cùng kỳ năm 2009 và kế hoạch năm 2010; đồng thời so sánh với Mục tiêu, nhiệm vụ đã đề ra đối với lĩnh vực trong Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm (2006 - 2010) và Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 10 năm (2001 - 2010) của địa phương theo các lĩnh vực: lao động - việc làm, dạy nghề, người có công, giảm nghèo, bảo trợ xã hội, bảo vệ và chăm sóc trẻ em, bình đẳng giới, phòng chống tệ nạn xã hội; thực hiện các dự án, chương trình Mục tiêu quốc gia, chương trình quốc gia do ngành quản lý trên địa bàn.

- Đánh giá đầy đủ sự chỉ đạo Điều hành của cấp ủy, chính quyền địa phương trong thực hiện các nhiệm vụ về lao động, người có công và xã hội trên địa bàn; đặc biệt là đánh giá, nêu rõ các chính sách, giải pháp của địa phương để thực hiện

Nghị quyết 03/NQ-CP ngày 15/01/2010 về những giải pháp chủ yếu chỉ đạo, Điều hành thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2010; Nghị quyết số 18/NQ-CP ngày 06/4/2010 về các giải pháp ổn định kinh tế vĩ mô, không để lạm phát cao và đạt tốc độ tăng trưởng kinh tế Khoảng 6,5% trong năm 2010; Chỉ thị 374/CT-TTg ngày 24/3/2010 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác quản lý đầu tư và xây dựng bằng nguồn vốn nhà nước năm 2010; Nghị quyết 30/2008/NQ-CP ngày 11/12/2008 của Chính phủ về những giải pháp cấp bách nhằm ngăn chặn suy giảm kinh tế, duy trì tăng trưởng kinh tế, bảo đảm an sinh xã hội; Nghị quyết 30a/2008/NQ-CP ngày 27/12/2008 của Chính phủ về Chương trình hỗ trợ giảm nghèo nhanh và bền vững đối với 62 huyện nghèo; Quyết định 71/2009/QĐ-TTg ngày 29/4/2009 của Thủ tướng Chính phủ về đề án hỗ trợ các huyện nghèo đẩy mạnh xuất khẩu lao động góp phần giảm nghèo nhanh, bền vững; triển khai chế độ bảo hiểm thất nghiệp theo Nghị định 127/2008/NĐ-CP ngày 12/12/2008 của Chính phủ; Quyết định số 143/QĐ-LĐTBXH ngày 26/01/2010 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành chương trình công tác lĩnh vực lao động, người có công và xã hội năm 2010;

- Xác định Mục tiêu và nhiệm vụ kế hoạch năm 2011 phải căn cứ vào tình hình thực hiện kế hoạch năm 2010 và cả giai đoạn 2006 - 2010 và các Mục tiêu chủ yếu của kế hoạch 5 năm (2011 - 2015) đã được ghi trong dự thảo báo cáo chính trị tại Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XI; dự báo các biến động từ nay đến cuối năm và có khả năng tác động trong năm 2011 đối với lĩnh vực.

- Xây dựng kế hoạch phải gắn kết với khả năng cân đối nguồn lực và khả năng thực hiện của địa phương, cơ sở để đảm bảo tính khả thi và nâng cao hiệu quả sử dụng nguồn lực; huy động và có sự phối hợp chặt chẽ với các cơ quan, đơn vị và đại diện nhân dân trên địa bàn để đảm bảo nâng cao chất lượng kế hoạch.

Trong quá trình đánh giá tình hình thực hiện kế hoạch năm 2010 và xây dựng Mục tiêu, nhiệm vụ kế hoạch năm 2011 cần tổ chức lấy ý kiến rộng rãi các cơ quan, đơn vị, người dân trên địa bàn về bản kế hoạch để tạo sự đồng thuận trong tổ chức thực hiện kế hoạch.

2. Nhiệm vụ chủ yếu Kế hoạch năm 2011

Mục tiêu chủ yếu của năm 2011 của ngành là: nâng cao chất lượng và sử dụng có hiệu quả nguồn nhân lực, đảm bảo an sinh xã hội, góp phần giữ vững ổn định chính trị và trật tự xã hội cho sự phát triển bền vững của đất nước. Để đạt được Mục tiêu này, kế hoạch năm 2010 cần tập trung vào các nhiệm vụ chủ yếu sau:

- Phát triển thị trường lao động, gắn kết cung - cầu lao động; hỗ trợ tự tạo việc làm tạo nhiều việc làm mới cho người lao động: làm tốt công tác dự báo, tổng hợp nhu cầu sử dụng lao động theo ngành nghề, cấp trình độ và địa bàn; hoàn thiện và cập nhật thường xuyên hệ thống cơ sở dữ liệu về thị trường lao động, phát triển và hoạt động có hiệu quả sàn giao dịch việc làm, kết nối cung - cầu lao động trên từng địa bàn và cả nước. Thực hiện đồng bộ, hiệu quả Chương trình Mục tiêu quốc gia Việc làm; lồng ghép các chương trình, dự án tạo việc làm trên từng địa bàn.

- Đẩy mạnh công tác xuất khẩu lao động: phát triển thị trường xuất khẩu lao động; đổi mới công tác đào tạo, tạo nguồn lao động xuất khẩu đáp ứng yêu cầu của thị trường; thực hiện đồng bộ hiệu quả đề án Hỗ trợ các huyện nghèo đẩy mạnh xuất khẩu lao động góp phần giảm nghèo nhanh, bền vững giai đoạn 2009 - 2020 theo quyết định 71/2009/QĐ-TTg ngày 27/4/2009 của Thủ tướng Chính phủ.

- Thực hiện đồng bộ các giải pháp để xây dựng quan hệ lao động hài hòa, lành mạnh, giảm tranh chấp lao động, đình công; tăng cường công tác tuyên truyền giáo dục pháp luật lao động cho người lao động và người sử dụng lao động; kiểm tra, giám sát chặt chẽ việc thực hiện các quy định của pháp luật về tiền lương, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, an toàn lao động… Thực hiện đồng bộ hiệu quả Chương trình quốc gia Bảo hộ lao động.

- Tiếp tục đổi mới, phát triển hệ thống dạy nghề theo nhu cầu thị trường lao động, gắn với doanh nghiệp và hội nhập quốc tế. Thực hiện đồng bộ, hiệu quả dự án tăng cường năng lực dạy nghề; đề án dạy nghề cho nông dân theo quyết định 1956/2009/QĐ-TTg ngày 27/11/2009 của Thủ tướng Chính phủ.

- Tiếp tục Điều chỉnh mức trợ cấp người có công phù hợp với Điều kiện kinh tế của đất nước, từng bước nâng cao mức sống người có công; không còn hộ chính sách người có công thuộc diện hộ nghèo; xóa nhà tạm, nhà dột nát đối với hộ chính sách.

- Giảm tỷ lệ hộ nghèo; rà soát, đánh giá đúng thực trạng hộ nghèo; huy động và tập trung nguồn lực cho Mục tiêu giảm nghèo theo chỉ thị số 04/2008/CT-TTg ngày 25/01/2008 của Thủ tướng Chính phủ; thực hiện đồng bộ hiệu quả Chương trình Mục tiêu quốc gia Giảm nghèo; chương trình giảm nghèo đối với 62 huyện nghèo theo Nghị quyết 30a/2008/NQ-CP ngày 27/12/2008 của Chính phủ.

- Triển khai thực hiện Luật Người cao tuổi, Luật Người khuyết tật; thực hiện đầy đủ, kịp thời các chính sách đã ban hành đối với những đối tượng yếu thế trong xã hội, đảm bảo cơ bản đối tượng yếu thế, đặc biệt khó khăn được hưởng trợ cấp xã hội; tạo Điều kiện về giáo dục, dạy nghề, tín dụng, tạo việc làm để người tàn tật và đối tượng xã hội vươn lên hòa nhập cộng đồng.

- Tạo Điều kiện để trẻ em được sống trong môi trường thân thiện, lành mạnh và an toàn; tăng tỷ lệ xã, phường, thị trấn đạt tiêu chuẩn phù hợp với trẻ em; ngăn chặn, đẩy lùi nguy cơ xâm hại, phân biệt, đối xử, ngược đãi trẻ em. Xây dựng và triển khai thực hiện chương trình quốc gia về bảo vệ, chăm sóc trẻ em giai đoạn 2011 - 2015; chương trình hành động quốc gia vì trẻ em đến năm 2020.

- Tạo bước chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức, phấn đấu thu hẹp Khoảng cách giới; nâng vị thế của phụ nữ trong một số lĩnh vực, địa bàn trọng Điểm có bất bình đẳng giới hoặc nguy cơ mất bình đẳng giới; đảm bảo sự bình đẳng của Phụ nữ trong tham gia các hoạt động kinh tế - xã hội và gia đình. Thực hiện chương trình hành động của Chính phủ giai đoạn đến năm 2020 thực hiện Nghị quyết số 11/NQ/TW ngày 27/4/2007 của Bộ Chính trị về công tác phụ nữ trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa; xây dựng và triển khai thực hiện chương trình Mục tiêu quốc gia bình đẳng giới giai đoạn 2011 - 2015.

- Hạn chế, ngăn chặn gia tăng người nghiện ma túy, phòng chống tệ nạn mại dâm; phát triển các hình thức cai nghiện, quản lý sau cai phù hợp với từng đối tượng, từng địa bàn.

- Phát triển mạnh xã hội hóa, sử dụng có hiệu quả nguồn lực đầu tư cho các lĩnh vực của ngành; thực hiện đồng bộ cơ chế tự chủ toàn diện đối với các đơn vị sự nghiệp.

- Gắn cải cách hành chính với thực hiện Luật thực hành tiết kiệm chống lãng phí; Luật phòng, chống tham nhũng đối với mọi hoạt động thuộc lĩnh vực của ngành.

Cùng với thuyết minh đánh giá kết quả thực hiện năm 2010 và kế hoạch năm 2011, yêu cầu Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tổng hợp đầy đủ số liệu vào các phụ lục kèm theo công văn này.

Để đảm bảo yêu cầu tiến độ theo Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ, Bộ yêu cầu Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tập trung chỉ đạo xây dựng kế hoạch và dự toán ngân sách nhà nước năm 2011 bảo đảm nội dung, yêu cầu gửi về Bộ trước ngày 10/7/2010 đồng thời gửi thư điện tử theo địa chỉ e-mail: phongkh­_molisa@yahoo.com.

Mọi vướng mắc xin phản ánh về Bộ (Vụ Kế hoạch - Tài chính - Điện thoại 04.3.8269.544)./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên (để thực hiện);
- Bộ trưởng (để báo cáo);
- Các Thứ trưởng (để chỉ đạo t/h);
- Lưu VP,  KHTC.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Nguyễn Trọng Đàm  

 

SỞ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
Tỉnh/thành phố…………………..

 

 

KẾ HOẠCH NĂM 2010

(Kèm theo công văn số 2005/LĐTBXH-KHTC ngày 18 tháng 6 năm 2010)

1. LAO ĐỘNG - VIỆC LÀM

TT

Chỉ tiêu/nhiệm vụ

Đơn vị tính

Thực hiện 2006-2009

Năm 2010

ƯTH 5 năm 2006 - 2010

KH 5 năm 2011 - 2015

KH 2011

KH

TH 6 tháng

Ước TH năm

1

Dân số

Người

 

 

 

 

 

 

 

 

Trong đó: - Thành thị

‘’

 

 

 

 

 

 

 

 

                - Nông thôn

‘’

 

 

 

 

 

 

 

2

Dân số trong độ tuổi lao động

‘’

 

 

 

 

 

 

 

 

Trong đó: - Thành thị

‘’

 

 

 

 

 

 

 

 

                - Nông thôn

‘’

 

 

 

 

 

 

 

3

Số lao động tham gia hoạt động kinh tế

‘’

 

 

 

 

 

 

 

 

- Chia theo khu vực

‘’

 

 

 

 

 

 

 

 

+ Lao động khu vực thành thị

‘’

 

 

 

 

 

 

 

 

+ Lao động khu vực nông thôn

‘’

 

 

 

 

 

 

 

 

- Chia theo nhóm ngành

‘’

 

 

 

 

 

 

 

 

+ Công nghiệp và xây dựng

‘’

 

 

 

 

 

 

 

 

+ Nông, lâm, ngư nghiệp

‘’

 

 

 

 

 

 

 

 

+ Dịch vụ

‘’

 

 

 

 

 

 

 

4

Tỷ lệ thất nghiệp khu vực thành thị

%

 

 

 

 

 

 

 

5

Tổng số lao động được tạo việc làm

người

 

 

 

 

 

 

 

 

- Việc làm trong nước

‘’

 

 

 

 

 

 

 

 

Trong đó: + Công nghiệp và xây dựng

‘’

 

 

 

 

 

 

 

 

                + Nông, lâm, ngư nghiệp

‘’

 

 

 

 

 

 

 

 

                + Dịch vụ 

‘’

 

 

 

 

 

 

 

 

- Xuất khẩu lao động

‘’

 

 

 

 

 

 

 

6

Thực hiện CTMTQG Việc làm  

 

 

 

 

 

 

 

 

6.1

Quỹ quốc gia Việc làm

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Tổng nguồn vốn cho vay năm (cả TW, ĐP)

Tr.đồng

 

 

 

 

 

 

 

 

Trong đó: + Vốn thu hồi

‘’

 

 

 

 

 

 

 

 

                 + Vốn mới bổ sung

‘’

 

 

 

 

 

 

 

 

- Số dự án được duyệt vay vốn

Dự án

 

 

 

 

 

 

 

 

- Số tiền cho các dự án vay

Tr.đồng

 

 

 

 

 

 

 

 

- Số lao động được tạo việc làm

Người

 

 

 

 

 

 

 

6.2

Tập huấn nâng cao năng lực cán bộ quản lý lao động - việc làm

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Số cán bộ tập huấn

Người

 

 

 

 

 

 

 

 

- Kinh phí thực hiện 

Tr.đồng

 

 

 

 

 

 

 

 

Trong đó: Ngân sách Trung ương

‘’

 

 

 

 

 

 

 

6.3

Đầu tư Trung tâm Giới thiệu Việc làm

‘’

 

 

 

 

 

 

 

 

Trong đó: + Ngân sách Trung ương

‘’

 

 

 

 

 

 

 

 

                + Ngân sách địa phương

‘’

 

 

 

 

 

 

 

6.4

Hoạt động của Trung tâm giới thiệu việc làm

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Số người được tư vấn giới thiệu việc làm

Người

 

 

 

 

 

 

 

 

Trong đó: số người tìm được việc làm

‘’

 

 

 

 

 

 

 

6.5

Số lần tổ chức sàn giao dịch việc làm

lần

 

 

 

 

 

 

 

 

- Số đơn vị tham gia

Đơn vị

 

 

 

 

 

 

 

 

- Số người đăng ký tìm việc làm

Người

 

 

 

 

 

 

 

 

Trong đó: số người được tuyển dụng thông qua sàn giao dịch

‘’

 

 

 

 

 

 

 

 

- Số người đăng ký học nghề

‘’

 

 

 

 

 

 

 

 

Trong đó số người được tuyển học nghề

‘’

 

 

 

 

 

 

 

7

Quan hệ lao động

 

 

 

 

 

 

 

 

7.1

Số doanh nghiệp hoạt động trên địa bàn

D.nghiệp

 

 

 

 

 

 

 

 

Trong đó: - Doanh nghiệp nhà nước

‘’

 

 

 

 

 

 

 

 

- Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài

‘’

 

 

 

 

 

 

 

 

- Doanh nghiệp ngoài quốc doanh

‘’

 

 

 

 

 

 

 

7.2

 Số doanh nghiệp ký kết thỏa ước lao động tập thể

D.nghiệp

 

 

 

 

 

 

 

 

Trong đó: - Doanh nghiệp nhà nước

‘’

 

 

 

 

 

 

 

 

- Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài

‘’

 

 

 

 

 

 

 

 

- Doanh nghiệp ngoài quốc doanh

‘’

 

 

 

 

 

 

 

7.3

Số lao động làm việc trong các doanh nghiệp

người

 

 

 

 

 

 

 

 

Trong đó: - Doanh nghiệp nhà nước

‘’

 

 

 

 

 

 

 

 

- Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài

‘’

 

 

 

 

 

 

 

 

- Doanh nghiệp ngoài quốc doanh

‘’

 

 

 

 

 

 

 

7.4

Số lao động làm việc từ 3 tháng trở lên trong các doanh nghiệp

‘’

 

 

 

 

 

 

 

 

Trong đó: - Doanh nghiệp nhà nước

‘’

 

 

 

 

 

 

 

 

- Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài

‘’

 

 

 

 

 

 

 

 

- Doanh nghiệp ngoài quốc doanh

‘’

 

 

 

 

 

 

 

7.5

Số lao động làm việc từ 3 tháng trở lên trong các doanh nghiệp có hợp đồng lao động

‘’

 

 

 

 

 

 

 

 

Trong đó: - Doanh nghiệp nhà nước

‘’

 

 

 

 

 

 

 

 

- Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài

‘’

 

 

 

 

 

 

 

 

- Doanh nghiệp ngoài quốc doanh

‘’

 

 

 

 

 

 

 

7.6

Số vụ đình công xảy ra tại địa phương

Vụ

 

 

 

 

 

 

 

 

Trong đó: - Doanh nghiệp nhà nước

‘’

 

 

 

 

 

 

 

 

- Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài

‘’

 

 

 

 

 

 

 

 

- Doanh nghiệp ngoài quốc doanh

‘’

 

 

 

 

 

 

 

8

An toàn lao động

 

 

 

 

 

 

 

 

8.1

Số vụ tai nạn lao động

‘’

 

 

 

 

 

 

 

 

Trong đó: số vụ có người chết

‘’

 

 

 

 

 

 

 

8.2

Số người bị tai nạn lao động

người

 

 

 

 

 

 

 

 

Trong đó: - Số người chết

‘’

 

 

 

 

 

 

 

 

- Số người bị thương

‘’

 

 

 

 

 

 

 

8.3

 Số doanh nghiệp để xảy ra tai nạn chết người

D.nghiệp

 

 

 

 

 

 

 

8.4

Số doanh nghiệp có lao động mắc bệnh nghề nghiệp

‘’

 

 

 

 

 

 

 

8.5

Số doanh nghiệp làm tốt công tác ATVSLĐ

‘’

 

 

 

 

 

 

 

8.6

Số doanh nghiệp vi phạm quy định của pháp luật về ATVSLĐ

‘’

 

 

 

 

 

 

 

8.7

Thực hiện CTQG Bảo hộ Lao động

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Số cán bộ quản lý an toàn, thanh tra lao động được tập huấn về ATVSLĐ

người

 

 

 

 

 

 

 

 

- Số người sử dụng lao động, cán bộ an toàn lao động của các doanh nghiệp được tập huấn về ATVSLĐ

‘’

 

 

 

 

 

 

 

 

- Số người lao động được tập huấn về ATVSLĐ

‘’

 

 

 

 

 

 

 

2. DẠY NGHỀ

TT

Chỉ tiêu/nhiệm vụ

Đơn vị tính

Thực hiện 2006-2009

Năm 2010

ƯTH 5 năm 2006 - 2010

KH 5 năm 2011 - 2015

KH 2011

KH

TH 6 tháng

Ước TH năm

1

Số cơ sở dạy nghề tăng thêm trong kỳ

Cơ sở

 

 

 

 

 

 

 

 

Trong đó

‘’

 

 

 

 

 

 

 

1.1

Trường Cao đẳng nghề

‘’

 

 

 

 

 

 

 

 

Trong đó trường ngoài công lập

‘’

 

 

 

 

 

 

 

1.2

Trường trung cấp nghề

‘’

 

 

 

 

 

 

 

 

Trong đó trường ngoài công lập

‘’

 

 

 

 

 

 

 

1.3

Trung tâm dạy nghề

‘’

 

 

 

 

 

 

 

 

Trong đó trung tâm dạy nghề công lập (trung tâm dạy nghề quận, huyện)

‘’

 

 

 

 

 

 

 

2

Tổng số cơ sở dạy nghề trên địa bàn

‘’

 

 

 

 

 

 

 

 

Trong đó:

‘’

 

 

 

 

 

 

 

2.1

Trường Cao đẳng nghề

‘’

 

 

 

 

 

 

 

 

Trong đó trường ngoài công lập

‘’

 

 

 

 

 

 

 

2.2

Trường trung cấp nghề

‘’

 

 

 

 

 

 

 

 

Trong đó trường ngoài công lập

‘’

 

 

 

 

 

 

 

2.3

Trung tâm dạy nghề

‘’

 

 

 

 

 

 

 

 

Trong đó trung tâm dạy nghề công lập (trung tâm dạy nghề quận, huyện)

‘’

 

 

 

 

 

 

 

3

Tuyển mới Dạy nghề

Người

 

 

 

 

 

 

 

3.1

Cao đẳng nghề

‘’

 

 

 

 

 

 

 

3.2

Trung cấp nghề

‘’

 

 

 

 

 

 

 

3.3

Sơ cấp nghề và dạy nghề thường xuyên

‘’

 

 

 

 

 

 

 

 

- Trong đó: + Dạy nghề cho lao động nông thôn

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* Thanh niên dân tộc

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* Lao động bị thu hồi đất

 

 

 

 

 

 

 

 

 

+ Dạy nghề cho người tàn tật

‘’

 

 

 

 

 

 

 

4

Thực hiện dự án tăng cường năng lực dạy nghề (CTMTQG Giáo dục - Đào tạo)

 

 

 

 

 

 

 

 

4.1

Đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy nghề

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Trường trọng Điểm

trường

 

 

 

 

 

 

 

 

Kinh phí thực hiện

Tr.đồng

 

 

 

 

 

 

 

 

Trong đó: + Ngân sách trung ương

‘’

 

 

 

 

 

 

 

 

+ Ngân sách địa phương

‘’

 

 

 

 

 

 

 

 

- Trường khó khăn

trường

 

 

 

 

 

 

 

 

Kinh phí thực hiện

Tr.đồng

 

 

 

 

 

 

 

 

Trong đó: + Ngân sách trung ương

‘’

 

 

 

 

 

 

 

 

+ Ngân sách địa phương

‘’

 

 

 

 

 

 

 

 

- Số Trung tâm dạy nghề được hỗ trợ

TTâm

 

 

 

 

 

 

 

 

Kinh phí thực hiện

Tr.đồng

 

 

 

 

 

 

 

 

Trong đó: + Ngân sách trung ương

‘’

 

 

 

 

 

 

 

 

+ Ngân sách địa phương

‘’

 

 

 

 

 

 

 

4.2

Hỗ trợ dạy nghề cho đối tượng đặc thù

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Số người được hỗ trợ

người

 

 

 

 

 

 

 

 

Trong đó: + Lao động nông thôn

‘’

 

 

 

 

 

 

 

 

+ Người tàn tật

‘’

 

 

 

 

 

 

 

 

- Kinh phí hỗ trợ trong năm

Tr.đồng

 

 

 

 

 

 

 

 

Trong đó: + Ngân sách trung ương

‘’

 

 

 

 

 

 

 

 

+ Ngân sách địa phương

‘’

 

 

 

 

 

 

 

5

Tỷ lệ lao động qua đào tạo

%

 

 

 

 

 

 

 

 

Trong đó: tỷ lệ lao động qua đào tạo nghề

%

 

 

 

 

 

 

 

3. GIẢM NGHÈO, BẢO TRỢ XÃ HỘI  

TT

Chỉ tiêu/nhiệm vụ

Đơn vị tính

Thực hiện 2006-2009

Năm 2010

ƯTH 5 năm 2006 - 2010

KH 5 năm 2011 - 2015

KH 2011

KH

TH 6 tháng

Ước TH năm

I

Giảm nghèo

 

 

 

 

 

 

 

 

1

Tổng số hộ dân cư

Hộ

 

 

 

 

 

 

 

 

- Số hộ nghèo

‘’

 

 

 

 

 

 

 

 

Tỷ lệ hộ nghèo

%

 

 

 

 

 

 

 

 

- Số hộ cận nghèo

Hộ

 

 

 

 

 

 

 

2

Thực hiện CTMTQG Giảm nghèo

 

 

 

 

 

 

 

 

2.1

Số lượt hộ được vay vốn XĐGN trong kỳ

Lượt hộ

 

 

 

 

 

 

 

 

Số tiền cho vay

Tr.đồng

 

 

 

 

 

 

 

2.2

Số lượt hộ nghèo được hướng dẫn cách làm ăn (khuyến nông, khuyến lâm, khuyến ngư) trong kỳ 

Lượt hộ

 

 

 

 

 

 

 

 

Kinh phí thực hiện

Tr.đồng

 

 

 

 

 

 

 

2.3

Số hộ nghèo được hỗ trợ Điều kiện sản xuất trong kỳ

Hộ

 

 

 

 

 

 

 

 

Kinh phí thực hiện

Tr.đồng

 

 

 

 

 

 

 

2.4

Số hộ nghèo cần hỗ trợ nhà ở

Hộ

 

 

 

 

 

 

 

 

Trong đó: Số được hỗ trợ trong kỳ

‘’

 

 

 

 

 

 

 

 

Kinh phí thực hiện

Tr.đồng

 

 

 

 

 

 

 

2.5

Số xã nghèo (ngoài chương trình 135)

 

 

 

 

 

 

 

 

- Số xã được hỗ trợ xây dựng công trình hạ tầng trong năm

 

 

 

 

 

 

 

 

+ Số công trình được xây dựng

Cơ sở

 

 

 

 

 

 

 

 

+ Kinh phí thực hiện

Tr.đồng

 

 

 

 

 

 

 

2.6

Số cán bộ được đào tạo làm công tác XĐGN

Người

 

 

 

 

 

 

 

 

Kinh phí thực hiện

Tr.đồng

 

 

 

 

 

 

 

2.7

Số người thuộc hộ nghèo được hỗ trợ y tế; giáo dục

Người

 

 

 

 

 

 

 

 

- Số người được mua thẻ bảo hiểm y tế

Người

 

 

 

 

 

 

 

 

Kinh phí thực hiện

Tr.đồng

 

 

 

 

 

 

 

 

- Số học sinh được miễn học phí, đóng góp

Học sinh

 

 

 

 

 

 

 

 

Kinh phí thực hiện

Tr.đồng

 

 

 

 

 

 

 

2.8

Số người thuộc hộ cận nghèo được hỗ trợ y tế, giáo dục

Người

 

 

 

 

 

 

 

 

- Số người được mua thẻ bảo hiểm y tế

Người

 

 

 

 

 

 

 

 

Kinh phí thực hiện

Tr.đồng

 

 

 

 

 

 

 

 

- Số học sinh được miễn học phí, đóng góp

Học sinh

 

 

 

 

 

 

 

 

Kinh phí thực hiện

Tr.đồng

 

 

 

 

 

 

 

II

Thực hiện chính sách bảo trợ xã hội

 

 

 

 

 

 

 

 

1

Cứu trợ đột xuất

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Số hộ được cứu trợ

Hộ

 

 

 

 

 

 

 

 

- Số nhân khẩu được cứu trợ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Kinh phí thực hiện

Tr.đồng

 

 

 

 

 

 

 

 

Trong đó: + Ngân sách Trung ương

‘’

 

 

 

 

 

 

 

 

+ Ngân sách địa phương

‘’

 

 

 

 

 

 

 

 

+ Huy động từ cộng đồng

‘’

 

 

 

 

 

 

 

2

Trợ cấp xã hội thường xuyên

 

 

 

 

 

 

 

 

2.1.

Tổng số đối tượng cần trợ cấp xã hội

người

 

 

 

 

 

 

 

 

- Người cao tuổi

‘’

 

 

 

 

 

 

 

 

- Người tàn tật

‘’

 

 

 

 

 

 

 

 

- Trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn

‘’

 

 

 

 

 

 

 

 

- Đối tượng khác

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2

Số đối tượng đã được hưởng trợ cấp xã hội tại cộng đồng

‘’

 

 

 

 

 

 

 

 

- Người cao tuổi

‘’

 

 

 

 

 

 

 

 

- Người tàn tật

‘’

 

 

 

 

 

 

 

 

- Trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn

‘’

 

 

 

 

 

 

 

 

- Đối tượng khác

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kinh phí thực hiện

Tr.đồng

 

 

 

 

 

 

 

2.3

Số đối tượng được nuôi dưỡng tại các cơ sở BTXH

người

 

 

 

 

 

 

 

 

- Người cao tuổi

‘’

 

 

 

 

 

 

 

 

- Người tàn tật

‘’

 

 

 

 

 

 

 

 

- Trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn

‘’

 

 

 

 

 

 

 

 

- Đối tượng khác

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kinh phí thực hiện

Tr.đồng

 

 

 

 

 

 

 

3

Cơ sở bảo trợ xã hội

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Số cơ sở trên địa bàn

cơ sở

 

 

 

 

 

 

 

 

Trong đó: + Cơ sở nhà nước

‘’

 

 

 

 

 

 

 

 

+ Cơ sở ngoài nhà nước

‘’

 

 

 

 

 

 

 

 

- Số cơ sở được đầu tư trong kỳ

‘’

 

 

 

 

 

 

 

 

Trong đó: + Cơ sở nhà nước

‘’

 

 

 

 

 

 

 

 

Kinh phí

Tr.đồng

 

 

 

 

 

 

 

 

+ Cơ sở ngoài nhà nước

cơ sở

 

 

 

 

 

 

 

 

Kinh phí

Tr.đồng

 

 

 

 

 

 

 

3

Số đối tượng được cấp DCCH, xe lăn và trợ giúp y tế

Người

 

 

 

 

 

 

 

 

Kinh phí thực hiện

Tr.đồng

 

 

 

 

 

 

 

4. THỰC HIỆN CHÍNH SÁCH NGƯỜI CÓ CÔNG

TT

Chỉ tiêu/nhiệm vụ

Đơn vị tính

Thực hiện 2006-2009

Năm 2010

ƯTH 5 năm 2006 - 2010

KH 5 năm 2011 - 2015

KH 2011

KH

TH 6 tháng

Ước TH năm

I

Xác nhận, công nhận người hưởng chính sách ưu đãi người có công

 

 

 

 

 

 

 

 

1

Số đối tượng được công nhận trong kỳ

người

 

 

 

 

 

 

 

2

Số hồ sơ còn tồn đọng trong kỳ

hồ sơ

 

 

 

 

 

 

 

II

Thực hiện dự toán kinh phí ưu đãi NCC

 

 

 

 

 

 

 

 

1

Trợ cấp thường xuyên

 

 

 

 

 

 

 

 

2

Trợ cấp 1 lần

 

 

 

 

 

 

 

 

III

Công tác mộ, nghĩa trang liệt sỹ

 

 

 

 

 

 

 

 

1

Số nghĩa trang liệt sỹ được xây, sửa, nâng cấp

N.trang

 

 

 

 

 

 

 

 

Kinh phí thực hiện

Tr.đồng

 

 

 

 

 

 

 

 

Trong đó: + Ngân sách trung ương

‘’

 

 

 

 

 

 

 

 

+ Ngân sách địa phương

‘’

 

 

 

 

 

 

 

2

Số đài tưởng niệm liệt sỹ được xây, sửa, nâng cấp

Đài

 

 

 

 

 

 

 

 

Kinh phí thực hiện

Tr.đồng

 

 

 

 

 

 

 

 

Trong đó ngân sách trung ương

‘’

 

 

 

 

 

 

 

3

Số nhà bia ghi tên liệt sỹ được xây, sửa, nâng cấp

Nhà bia

 

 

 

 

 

 

 

 

Kinh phí thực hiện

Tr.đồng

 

 

 

 

 

 

 

 

Trong đó ngân sách trung ương

‘’

 

 

 

 

 

 

 

4

Số mộ liệt sỹ được quy tập vào NTLS

Mộ

 

 

 

 

 

 

 

 

Kinh phí thực hiện

Tr.đồng

 

 

 

 

 

 

 

5

Số mộ liệt sỹ trong nghĩa trang được di chuyển theo nguyện vọng của gia đình

Mộ

 

 

 

 

 

 

 

IV

Số cơ sở nuôi dưỡng, Điều dưỡng NCC

Cơ sở

 

 

 

 

 

 

 

1

Số cơ sở được đầu tư trong kỳ

‘’

 

 

 

 

 

 

 

2

Kinh phí thực hiện

Tr.đồng

 

 

 

 

 

 

 

 

Trong đó: + Ngân sách trung ương

‘’

 

 

 

 

 

 

 

 

+ Ngân sách địa phương

‘’

 

 

 

 

 

 

 

V

Thực hiện phong trào đền ơn đáp nghĩa

 

 

 

 

 

 

 

 

1

Tổng số xã, phường trên địa bàn

 

 

 

 

 

 

 

2

Tổng số xã, phường được công nhận làm tốt công tác chăm sóc thương binh, gia đình liệt sỹ và người có công

‘’

 

 

 

 

 

 

 

 

Trong đó: số xã, phường được công nhận mới

‘’

 

 

 

 

 

 

 

3

Số hộ chính thuộc diện hộ nghèo

Hộ

 

 

 

 

 

 

 

4

Tỷ lệ hộ chính sách có mức sống bằng hoặc cao hơn mức sống trung bình của dân cư địa phương nơi cư trú

%

 

 

 

 

 

 

 

5

Số bà mẹ Việt Nam anh hùng được phụng dưỡng

Người

 

 

 

 

 

 

 

 

Kinh phí thực hiện

Tr.đồng

 

 

 

 

 

 

 

6

Số hộ chính sách còn nhà ở dột nát, nhà tạm

Hộ

 

 

 

 

 

 

 

7

Số nhà tình nghĩa được xây, tặng cho đối tượng chính sách

Nhà

 

 

 

 

 

 

 

 

Kinh phí thực hiện

Tr.đồng

 

 

 

 

 

 

 

8

Số nhà tình nghĩa được sửa chữa, nâng cấp cho đối tượng chính sách

Nhà

 

 

 

 

 

 

 

 

Kinh phí thực hiện

Tr.đồng

 

 

 

 

 

 

 

9

Số sổ vàng tình nghĩa được tặng

Sổ

 

 

 

 

 

 

 

 

Kinh phí thực hiện

Tr.đồng

 

 

 

 

 

 

 

10

Số tiền đóng góp xây dựng quỹ đền ơn đáp nghĩa

‘’

 

 

 

 

 

 

 

5. PHÒNG CHỐNG TỆ NẠN XÃ HỘI

TT

Chỉ tiêu/nhiệm vụ

Đơn vị tính

Thực hiện 2006-2009

Năm 2010

ƯTH 5 năm 2006 - 2010

KH 5 năm 2011 - 2015

KH 2011

KH

TH 6 tháng

Ước TH năm

I

Phòng, chống mại dâm

 

 

 

 

 

 

 

 

1

Số gái mại dâm hoạt động trên địa bàn

Người

 

 

 

 

 

 

 

 

Trong đó: số có hồ sơ quản lý

‘’

 

 

 

 

 

 

 

2

Số gái mại dâm được giáo dục, chữa trị, phục hồi chức năng, dạy nghề tại các trung tâm

Người

 

 

 

 

 

 

 

 

Trong đó: số tiếp nhận mới

‘’

 

 

 

 

 

 

 

3

Số gái mại dâm được giáo dục, chữa trị, phục hồi chức năng, dạy nghề tại cộng đồng

Người

 

 

 

 

 

 

 

4

Số gái mại dâm hoàn lương hòa nhập cộng đồng

‘’

 

 

 

 

 

 

 

II

Cai nghiện phục hồi

 

 

 

 

 

 

 

 

1

Số đối tượng có hồ sơ quản lý

Người

 

 

 

 

 

 

 

2

Số người nghiện được cai tại các trung tâm

‘’

 

 

 

 

 

 

 

 

Trong đó: số tiếp nhận mới

‘’

 

 

 

 

 

 

 

3

Số người nghiện được cai tại cộng đồng

‘’

 

 

 

 

 

 

 

4

Số đối tượng cai nghiện được dạy nghề đã hòa nhập cộng đồng

‘’

 

 

 

 

 

 

 

 

Trong đó: + Tại các trung tâm

‘’

 

 

 

 

 

 

 

 

+ Tại cộng đồng

‘’

 

 

 

 

 

 

 

III

Cơ sở giáo dục - chữa bệnh lao động xã hội

 

 

 

 

 

 

 

 

1

Số cơ sở trên địa bàn

cơ sở

 

 

 

 

 

 

 

 

Trong đó: + Cơ sở nhà nước

‘’

 

 

 

 

 

 

 

 

+ Cơ sở ngoài nhà nước

‘’

 

 

 

 

 

 

 

2

Số cơ sở được đầu tư trong kỳ

‘’

 

 

 

 

 

 

 

 

Trong đó: + Cơ sở nhà nước

‘’

 

 

 

 

 

 

 

 

Kinh phí

Tr.đồng

 

 

 

 

 

 

 

 

Trong đó: * Ngân sách trung ương

‘’

 

 

 

 

 

 

 

 

* Ngân sách địa phương

‘’

 

 

 

 

 

 

 

 

+ Cơ sở ngoài nhà nước

cơ sở

 

 

 

 

 

 

 

 

Kinh phí

Tr.đồng

 

 

 

 

 

 

 

IV

Tổng số xã, phường lành mạnh không có tệ nạn xã hội

 

 

 

 

 

 

 

 

Trong đó số công nhận mới

‘’

 

 

 

 

 

 

 

6. BẢO VỆ, CHĂM SÓC TRẺ EM

TT

Chỉ tiêu/nhiệm vụ

Đơn vị tính

Thực hiện 2006-2009

Năm 2010

ƯTH 5 năm 2006 - 2010

KH 5 năm 2011 - 2015

KH 2011

KH

TH 6 tháng

Ước TH năm

I

Bảo vệ trẻ em

 

 

 

 

 

 

 

 

1

Số trẻ em mồ côi không nơi nương tựa

người

 

 

 

 

 

 

 

 

Trong đó: Số được trợ giúp

‘’

 

 

 

 

 

 

 

 

+ Trợ giúp thường xuyên tại cộng đồng

‘’

 

 

 

 

 

 

 

 

+ Tiếp nhận vào các cơ sở bảo trợ xã hội

‘’

 

 

 

 

 

 

 

 

+ Trợ giúp khác

‘’

 

 

 

 

 

 

 

2

Số trẻ em bị bỏ rơi

‘’

 

 

 

 

 

 

 

 

Trong đó: Số được trợ giúp

‘’

 

 

 

 

 

 

 

 

+ Được nhận làm con nuôi

‘’

 

 

 

 

 

 

 

 

+ Tiếp nhận vào các cơ sở bảo trợ xã hội

‘’

 

 

 

 

 

 

 

 

+ Trợ giúp khác

‘’

 

 

 

 

 

 

 

3

Số trẻ em là nạn nhân chất độc hóa học

‘’

 

 

 

 

 

 

 

 

Trong đó: Số được trợ giúp

‘’

 

 

 

 

 

 

 

 

+ Trợ cấp thường xuyên tại cộng đồng

‘’

 

 

 

 

 

 

 

 

+ Tiếp nhận vào các cơ sở bảo trợ xã hội

‘’

 

 

 

 

 

 

 

 

+ Trợ giúp khác

‘’