Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 1988/BTP-PBGDPL về việc thống kê, rà soát nguồn nhân lực phổ biến, giáo dục pháp luật do Bộ Tư pháp ban hành

Số hiệu: 1988/BTP-PBGDPL Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Tư pháp Người ký: Nguyễn Thuý Hiền
Ngày ban hành: 22/06/2009 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TƯ PHÁP
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
----------

Số: 1988/BTP-PBGDPL
V/v: Thống kê, rà soát nguồn nhân lực PBGDPL.

Hà Nội, ngày 22 tháng 6 năm 2009

 

Kính gửi: Sở Tư pháp các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

Ngày 27 tháng 02 năm 2009, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 270/QĐ-TTg về việc phê duyệt Đề án: “củng cố, kiện toàn và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật đáp ứng yêu cầu đổi mới, phát triển của Đất nước” thuộc Chương trình phổ biến, giáo dục pháp luật của Chính phủ từ năm 2008 đến năm 2012.

Thực hiện nhiệm vụ Thủ tướng Chính phủ giao, để Đề án được triển khai có hiệu quả, tạo bước phát triển mới trong việc xây dựng nguồn nhân lực ổn định, có trình độ đáp ứng được yêu cầu thực tế của công tác phổ biến, giáo dục pháp luật; đồng thời, để tiếp tục củng cố lực lượng, đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên pháp luật theo tinh thần Chỉ thị số 17-CT/TW ngày 15 tháng 10 năm 2007 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tiếp tục đổi mới và nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tuyên truyền miệng trong tình hình mới, Bộ Tư pháp yêu cầu Sở Tư pháp các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thực hiện các công việc sau:

1. Rà soát, thống kê và báo cáo về Bộ Tư pháp thực trạng nguồn nhân lực của công tác phổ biến, giáo dục pháp luật theo yêu cầu tại phụ lục ban hành kèm theo Công văn này.

2. Đánh giá tình hình thực hiện Quyết định số 210/1999/QĐ-BTP ngày 09/7/1999 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp về việc ban hành Quy chế báo cáo viên pháp luật, nêu những khó khăn, vướng mắc và kiến nghị những nội dung cần sửa đổi, bổ sung Quy chế.

Báo cáo gửi về Bộ Tư pháp (Vụ Phổ biến, giáo dục pháp luật) trước ngày 15 tháng 7 năm 2009 (xin gửi kèm theo Công văn này Bảng phụ lục phục vụ việc rà soát và Quy chế báo cáo viên pháp luật).

Mọi chi tiết xin liên hệ theo số điện thoại: 04.37340922, 04.38438 826 hoặc email: hoanq@moj.gov.vn; thaont@moj.gov.vn.

 

 

 Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng (để báo cáo);
- Các Thứ trưởng (để biết);
- Văn phòng Chính phủ;
- Các cơ quan thành viên Đề án;
- Thành viên Ban chỉ đạo, Tổ thư ký Đề án;
- Vụ KH-TC, VP Bộ;
- Lưu: VT, Vụ PBGDPL.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Nguyễn Thúy Hiền

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 1988/BTP-PBGDPL về việc thống kê, rà soát nguồn nhân lực phổ biến, giáo dục pháp luật do Bộ Tư pháp ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.240

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 54.236.62.49