Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Đang tải văn bản...

Số hiệu: 165/BVHTTDL-GĐ Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Văn hoá, Thể thao và du lịch Người ký: Trịnh Thị Thủy
Ngày ban hành: 18/01/2023 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ VĂN HOÁ, THỂ THAO
VÀ DU LỊCH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 165/BVHTTDL-GĐ
V/v hướng dẫn thực hiện công tác gia đình năm 2023

Hà Nội, ngày 18 tháng 01 năm 2023

Kính gửi:

- Các bộ, ngành, tổ chức đoàn thể trung ương;
- Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương.

Căn cứ chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch quy định tại Nghị định số 79/2017/NĐ-CP ngày 17 tháng 7 năm 2017 của Chính phủ; Căn cứ các văn bản thuộc lĩnh vực Gia đình được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt đến năm 2030, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch hướng dẫn công tác gia đình năm 2023 như sau:

I. TẠI TRUNG ƯƠNG

1. Các nhiệm vụ trọng tâm năm 2023

- Tổ chức triển khai, thực hiện:

+ Luật Phòng, chống bạo lực gia đình (sửa đổi); xây dựng, trình, ban hành Nghị định quy định chi tiết một số điều của Luật Phòng, chống bạo lực gia đình (sửa đổi);

+ Quyết định số 2074/QĐ-TTg ngày 10 tháng 12 năm 2021 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Chỉ thị số 06-CT/TW của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác xây dựng gia đình trong tình hình mới;

+ Quyết định số 2238/QĐ-TTg ngày 30 tháng 12 năm 2021 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chiến lược phát triển gia đình Việt Nam đến năm 2030;

+ Các văn bản thuộc lĩnh vực gia đình được Thủ tướng Chính phủ ban hành.

- Tổng kết Nghị định số 02/2013/NĐ-CP của Chính phủ quy định về Công tác gia đình.

- Tổng kết 10 năm thực hiện Đề án Ngày Quốc tế Hạnh phúc.

2. Các nhiệm vụ thực hiện thường xuyên trong năm

2.1. Truyền thông, giáo dục đạo đức, lối sống trong gia đình

- Tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 11/CT-TTg ngày 29 tháng 3 năm 2017 của Thủ tướng Chính phủ về đẩy mạnh giáo dục đạo đức, lối sống trong gia đình; tăng cường các hoạt động tuyên truyền trên các phương tiện truyền thông đại chúng và báo chí tại trung ương và địa phương.

- Tiếp tục triển khai thực hiện “Bộ tiêu chí ứng xử trong gia đình” trên phạm vi toàn quốc.

- Triển khai chủ đề chung về gia đình đến năm 2025: “Gia đình hạnh phúc - Quốc gia thịnh vượng

- Tổ chức các hoạt động truyền thông hưởng ứng Ngày Quốc tế Hạnh phúc (20/3) và kỷ niệm Ngày Gia đình Việt Nam (28/6):

+ Chủ đề Ngày Quốc tế Hạnh phúc 20/3/2023: “Hạnh phúc cho mọi người”;

+ Chủ đề Ngày Gia đình Việt Nam 28/6/2023: “Gia đình hạnh phúc - Quốc gia thịnh vượng”.

- Thông điệp truyền thông về công tác gia đình đến năm 2025:

● Gia đình hạnh phúc là nền tảng của quốc gia hạnh phúc

● Đầu tư cho công tác gia đình là đầu tư cho phát triển bền vững

● Gia đình: điểm xuất phát và đích đến của chính sách

● Hệ giá trị gia đình là hạt nhân của hệ giá trị quốc gia

● Gia đình là nơi nuôi dưỡng, trao truyền các giá trị văn hóa tốt đẹp

● Xây dựng nhân cách con người Việt Nam bắt đầu từ giáo dục đạo đức, lối sống trong gia đình

● Hạnh phúc sẽ tỏa sáng trong gia đình không có bạo lực

● Hành vi bạo lực gia đình là vi phạm pháp luật

● Phòng, chống bạo lực gia đình là trách nhiệm của toàn xã hội

2.2. Phòng, chống bạo lực gia đình

- Tiếp tục thực hiện Quyết định số 45/QĐ-TTg ngày 13 tháng 01 năm 2022 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình phòng, chống bạo lực gia đình trong tình hình mới đến năm 2025; Chỉ thị số 08/CT-TTg ngày 4 tháng 02 năm 2020 của Thủ tướng Chính phủ về đẩy mạnh công tác phòng, chống bạo lực gia đình.

- Tổ chức các hoạt động trong Tháng hành động quốc gia về phòng, chống bạo lực gia đình (từ Ngày Quốc tế Gia đình 15/5 đến hết 30/6) và hưởng ứng Ngày Thế giới xoá bỏ bạo lực với phụ nữ và trẻ em gái (25/11).

- Tiếp tục tổ chức tuyên truyền trên các phương tiện truyền thông đại chúng về công tác phòng, chống bạo lực gia đình; quyền, nghĩa vụ của người bị bạo lực gia đình, người có hành vi bạo lực gia đình, các biện pháp hỗ trợ, bảo vệ người bị bạo lực gia đình.

2.3. Các nhiệm vụ khác

- Thực hiện thu thập, báo cáo thông tin về gia đình và phòng, chống bạo lực gia đình theo Thông tư số 07/2017/TT-BVHTTDL ngày 29 tháng 12 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch.

- Duy trì, vận hành Trang thông tin điện tử về gia đình của Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch (địa chỉ website truy cập: giadinh.bvhttdl.gov.vn).

- Tổ chức Hội nghị tập huấn nghiệp vụ công tác gia đình và kiểm tra, giám sát việc thực hiện công tác gia đình.

- Tổ chức các hoạt động truyền thông về quyền và bổn phận của trẻ em trong gia đình, phát huy vai trò của người cao tuổi và thực hiện bình đẳng giới trong gia đình.

II. TẠI ĐỊA PHƯƠNG

Đề nghị Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương:

1. Tổ chức triển khai thực hiện Luật Phòng, chống bạo lực gia đình (có hiệu lực từ 1/7/2023).

2. Ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện các văn bản thuộc lĩnh vực gia đình được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.

3. Tiếp tục đầu tư nguồn lực cho công tác gia đình nhằm thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp để xây dựng gia đình hạnh phúc.

4. Chỉ đạo Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch/Sở Văn hoá và Thể thao/Sở Văn hoá, Thông tin, Thể thao và Du lịch tham mưu kế hoạch triển khai, thực hiện công tác gia đình tại địa phương theo chức năng, nhiệm vụ được giao và hướng dẫn của Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch, tập trung vào các nhiệm vụ trọng tâm của năm 2023 như sau:

- Tổ chức hoạt động truyền thông trong các dịp, ngày kỷ niệm về gia đình như: Ngày Quốc tế hạnh phúc (20/3); Ngày Gia đình Việt Nam (28/6); Ngày Quốc tế Gia đình (15/5); Tháng hành động quốc gia phòng, chống bạo lực gia đình (Tháng 6); Ngày Thế giới xoá bỏ bạo lực với phụ nữ và trẻ em gái (25/11);

- Tiếp tục tổ chức triển khai thực hiện “Bộ tiêu chí ứng xử trong gia đình” theo hướng dẫn của Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch;

- Thu thập thông tin, tổng hợp báo cáo về gia đình và phòng, chống bạo lực gia đình theo quy định;

- Tổ chức bồi dưỡng, tập huấn nghiệp vụ công tác gia đình cho đội ngũ cán bộ tại địa phương;

- Triển khai thực hiện, đẩy mạnh, nhân rộng các mô hình về xây dựng gia đình hạnh phúc, phòng, chống bạo lực gia đình, phòng, chống xâm hại trẻ em trong gia đình,...

Trên đây là nội dung hướng dẫn công tác gia đình năm 2023, Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch trân trọng đề nghị các bộ, ngành, tổ chức đoàn thể ở trung ương và Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố phối hợp, triển khai thực hiện; gửi Kế hoạch thực hiện công tác gia đình năm 2023 về Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch (qua Vụ Gia đình) trước ngày 30/3/2023./.


Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng (để báo cáo);
- Các Thứ trưởng;
- Sở VHTTDL/VHTT/VHTTTTDL các tỉnh, thành phố trực thuộc TW;
- Lưu: VT, GĐ, Sơn.140.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Trịnh Thị Thủy

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 165/BVHTTDL-GĐ hướng dẫn thực hiện công tác gia đình ngày 18/01/2023 do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


357

DMCA.com Protection Status
IP: 3.235.182.206
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!