Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 12/UBQG-VP Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Uỷ ban quốc gia vì sự tiến bộ của phụ nữ Việt Nam Người ký: Nguyễn Thanh Hoà
Ngày ban hành: 17/03/2011 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN QUỐC GIA VÌ SỰ TIẾN BỘ CỦA PHỤ NỮ VIỆT NAM
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

Số: 12/UBQG-VP
V/v Hướng dẫn hoạt động vì sự tiến bộ của phụ nữ năm 2011

Hà Nội, ngày 17 tháng 03 năm 2011

 

Kính gửi: Ban vì sự tiến bộ của phụ nữ các Bộ, ngành, tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

Ngày 11 tháng 3 năm 2011, Chủ tịch Ủy ban Quốc gia vì sự tiến bộ của phụ nữ Việt Nam (UBQG) đã ban hành Chương trình công tác năm 2011 của UBQG. Căn cứ Chương trình công tác nêu trên và tình hình thực tế của Bộ, ngành, địa phương, UBQG đề nghị các Ban vì sự tiến bộ của phụ nữ xây dựng Kế hoạch công tác năm 2011 của Ban, trong đó tập trung triển khai một số nội dung sau:

1. Đối với các Bộ, ngành, địa phương chưa tiến hành tổng kết đánh giá tình hình thực hiện Chiến lược, Kế hoạch hành động vì sự tiến bộ của phụ nữ đến năm 2010, Ban vì sự tiến bộ của phụ nữ cần tham mưu lãnh đạo Bộ, ngành, địa phương mình khẩn trương tiến hành tổng kết và gửi báo cáo về UBQG trước ngày 30/3/2011 để tổng hợp báo cáo chung.

2. Tham mưu lãnh đạo Bộ, ngành, địa phương xây dựng và tổ chức thực hiện các kế hoạch hành động hằng năm và định kỳ 5 năm để triển khai thực hiện Chiến lược quốc gia về bình đẳng giới giai đoạn 2011 – 2020 theo hướng dẫn tại Công văn số 664/LĐTBXH-BĐG ngày 11/3/2011 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội về việc xây dựng kế hoạch và thực hiện Chiến lược quốc gia về bình đẳng giới giai đoạn 2011 – 2020; đẩy mạnh công tác phối hợp liên ngành, đặc biệt trong việc lồng ghép các vấn đề về bình đẳng giới trong công tác hoạch định chính sách của Bộ, ngành, địa phương.

3. Tham mưu lãnh đạo Bộ, ngành, địa phương tiếp tục chỉ đạo triển khai hiệu quả Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết 11-NQ/TW của Bộ Chính trị, đồng thời sơ kết tình hình thực hiện Chương trình nêu trên và gửi báo cáo về Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội để tổng hợp báo cáo chung của Chính phủ.

4. Tích cực tham mưu lãnh đạo địa phương chỉ đạo thực hiện thành công chỉ tiêu nữ đại biểu Quốc hội Khóa XIII và Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2011 – 2016 như hướng dẫn tại Công văn số 04/UBQG ngày 22/02/2011 của UBQG.

5. Đẩy mạnh các hoạt động truyền thông, vận động xã hội thực hiện chính sách, pháp luật về bình đẳng giới với sự tham gia tích cực của các cấp, các ngành, các tổ chức, đoàn thể và người dân.

6. Phối hợp với UBQG nghiên cứu việc kiện toàn, phát triển Ban vì sự tiến bộ của phụ nữ ở các cấp,đồng thời thực hiện nâng cao chất lượng hoạt động cho Ban vì sự tiến bộ của phụ nữ các cấp thông qua công tác đào tạo, tập huấn. Tham mưu lãnh đạo Bộ, ngành, địa phương bố trí đủ cán bộ làm công tác bình đẳng giới; hình thành đội ngũ cộng tác viên, tình nguyện viên tham gia công tác bình đẳng giới và sự tiến bộ của phụ nữ.

7. Tăng cường kiểm tra, hướng dẫn triển khai hoạt động vì sự tiến bộ của phụ nữ; tham mưu lãnh đạo Bộ, ngành, địa phương bố trí kinh phí cho hoạt động vì sự tiến bộ của phụ nữ và bình đẳng giới.

Đề nghị Ban vì sự tiến bộ của phụ nữ các Bộ, ngành, địa phương gửi Báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch về Văn phòng UBQG trước ngày 15/6 đối với Báo cáo sơ kết 6 tháng và trước 15/12 đối với Báo cáo tổng kết năm 2011.

Trong quá trình thực hiện, nếu có vấn đề gì cần trao đổi, đề nghị thông tin về: Văn phòng Ủy ban quốc gia vì sự tiến bộ của phụ nữ Việt Nam. Địa chỉ liên hệ: số 12 Ngô Quyền, Hoàn Kiếm, Hà Nội, điện thoại: 04 3826 9551; email: ncfaw@molisa.gov.vn./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Chủ tịch UBQG (để báo cáo);
- Thành viên UBQG (để phối hợp);
- Văn phòng Chính phủ;
- Sở LĐTBXH các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;
- Lưu: VT, VP. UBQG.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
THỨ TRƯỞNG BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
Nguyễn Thanh Hòa

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 12/UBQG-VP hướng dẫn hoạt động vì sự tiến bộ của phụ nữ ngày 17/03/2011 do Ủy ban Quốc gia vì sự tiến bộ của phụ nữ Việt Nam ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.788

DMCA.com Protection Status
IP: 44.212.94.18
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!