Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 112/VHTT Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tỉnh Quảng Ninh Người ký: Lê Toán
Ngày ban hành: 29/01/2007 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

UBND TỈNH QUẢNG NINH
SỞ VĂN HÓA THÔNG TIN
---------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 112/VHTT
V/v Hướng dẫn việc quản lý, cấp giấy phép dịch vụ văn hóa

Hạ Long, ngày 29 tháng 01 năm 2007

 

Kính gửi: Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố

Căn cứ Quyết định số 228/QĐ-UB ngày 19/01/2007 của UBND tỉnh Quảng Ninh về việc phân cấp cho UBND các huyện, thị xã, thành phố quản lý và cấp, đổi giấy phép hoạt động văn hóa và kinh doanh dịch vụ văn hóa công cộng, Sở Văn hóa Thông tin hướng dẫn việc cấp giấy phép như sau:

I. THỜI GIAN THỰC HIỆN QUYẾT ĐỊNH

Từ ngày 04 tháng 02 năm 2007, Giám đốc Sở Văn hóa Thông tin bàn giao cho UBND các huyện, thị xã, thành phố chịu trách nhiệm quản lý và cấp, đổi giấy phép hoạt động văn hóa, dịch vụ văn hóa cho các tổ chức và cá nhân trên địa bàn gồm các loại giấy phép sau:

1. Giấy phép kinh doanh karaoke, vũ trường (sau khi có quy hoạch đã được UBND tỉnh phê duyệt)

2. Giấy phép kinh doanh băng đĩa hình

3. Giấy phép biểu diễn nghệ thuật (các đơn vị tổ chức biểu diễn nghệ thuật được cơ quan có thẩm quyền cho phép và có trụ sở đăng ký tại Quảng Ninh)

4. Các Lễ hội dân gian được tổ chức thường xuyên (lễ hội văn hóa du lịch, lễ hội đã được tổ chức từ 02 lần trở lên) UBND cấp huyện xem xét về quy mô, hình thức tổ chức, không phải xin phép.

II. ĐIỀU KIỆN CẤP PHÉP

1. Giấy phép kinh doanh karaoke

Các tổ chức, cá nhân kinh doanh karaoke phải có đơn xin cấp giấy phép kinh doanh và phải có đủ điều kiện quy định tại Điều 38 và các khoản 1 và 2 Điều 40 Quy chế hoạt động văn hóa và kinh doanh dịch vụ văn hóa công cộng ban hành kèm theo Nghị định số 11/2006/NĐ-CP ngày 18/01/2006 của Chính phủ.

Trong thời hạn 07 ngày làm việc (theo Quyết định số 3752/QĐ-UBND ngày 28/11/2006 của UBND tỉnh Quảng Ninh về việc ban hành danh mục thủ tục hành chính thực hiện cơ chế một cửa tại các cơ quan hành chính nhà nước tỉnh Quảng Ninh) UBND các huyện, thị xã, thành phố có trách nhiệm cấp giấy phép kinh doanh. Trường hợp không cấp giấy phép phải trả lời bằng văn bản, nêu rõ lý do.

2. Giấy phép kinh doanh vũ trường

Chủ khách sạn, Nhà văn hóa, Trung tâm văn hóa kinh doanh vũ trường phải có đơn xin cấp giấy phép và phải có đủ điều kiện quy định tại Điều 32 Quy chế hoạt động văn hóa và kinh doanh dịch vụ văn hóa công cộng ban hành kèm theo Nghị định số 11/2006/NĐ-CP ngày 18/01/2006 của Chính phủ.

Trong thời hạn 05 ngày làm việc (theo Quyết định số 3752/QĐ-UBND ngày 28/11/2006 của UBND tỉnh Quảng Ninh về việc ban hành danh mục thủ tục hành chính thực hiện cơ chế một cửa tại các cơ quan hành chính nhà nước tỉnh Quảng Ninh) UBND các huyện, thị xã, thành phố có trách nhiệm cấp giấy phép kinh doanh. Trường hợp không cấp giấy phép phải trả lời bằng văn bản, nêu rõ lý do.

3. Giấy phép kinh doanh băng đĩa hình

Tổ chức, cá nhân mở cửa hàng hoặc đại lý bán và cho thuê băng đĩa hình phải có đơn xin cấp giấy phép kinh doanh và phải đảm bảo điều kiện quy định tại khoản 2 Điều 8 Quy chế hoạt động văn hóa và kinh doanh dịch vụ văn hóa công cộng ban hành kèm theo Nghị định số 11/2006/NĐ-CP ngày 18/01/2006 của Chính phủ.

Trong thời hạn 07 ngày làm việc (theo Quyết định số 3752/QĐ-UBND ngày 28/11/2006 của UBND tỉnh Quảng Ninh về việc ban hành danh mục thủ tục hành chính thực hiện cơ chế một cửa tại các cơ quan hành chính nhà nước tỉnh Quảng Ninh) UBND các huyện, thị xã, thành phố có trách nhiệm cấp giấy phép kinh doanh. Trường hợp không cấp giấy phép phải trả lời bằng văn bản, nêu rõ lý do.

4. Giấy phép biểu diễn nghệ thuật

Các Công ty tổ chức biểu diễn nghê thuật có trụ sở đóng tại Quảng Ninh đã được Sở Kế hoạch và Đầu tư cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và Sở Văn hóa Thông tin Quảng Ninh cấp Giấy phép công diễn muốn tổ chức biểu diễn nghệ thuật có đơn xin cấp giấy phép tổ chức biểu diễn nghệ thuật.

Trong thời hạn 05 ngày làm việc (theo Quyết định số 3752/QĐ-UBND ngày 28/11/2006 của UBND tỉnh Quảng Ninh về việc ban hành danh mục thủ tục hành chính thực hiện cơ chế một cửa tại các cơ quan hành chính nhà nước tỉnh Quảng Ninh) UBND các huyện, thị xã, thành phố có trách nhiệm cấp giấy phép kinh doanh. Trường hợp không cấp giấy phép phải trả lời bằng văn bản, nêu rõ lý do.

Quy trình tiếp nhận hồ sơ và cấp giấy phép do UBND các huyện, thị xã, thành phố quy định và thông báo trên các phương tiện thông tin đại chúng để các tổ chức, cá nhân xin cấp phép biết, thực hiện.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- UBND tỉnh (báo cáo)
- Phòng Văn thể các huyện, thị xã, thành phố (biết)
- Lưu: VP, QL.

GIÁM ĐỐC
Lê Toán

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 112/VHTT ngày 29/01/2007 về hướng dẫn việc quản lý, cấp giấy phép dịch vụ văn hóa do Sở Văn hóa Thông tin tỉnh Quảng Ninh ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.379

DMCA.com Protection Status
IP: 44.200.82.149