Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 10286/BKHĐT-KTĐP&LT về triển khai thực hiện các Kết luận của Bộ Chính trị do Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành

Số hiệu: 10286/BKHĐT-KTĐP&LT Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Kế hoạch và Đầu tư Người ký: Cao Viết Sinh
Ngày ban hành: 11/12/2012 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 10286/BKHĐT-KTĐP&LT
V/v triển khai thực hiện các Kết luận của Bộ Chính trị

Hà Nội, ngày 11 tháng 12 năm 2012

 

Kính gửi:

- Các Ban Chỉ đạo: Tây Bắc, Tây Nam Bộ, Tây Nguyên;
- Các Bộ: Quốc phòng, Ngoại giao, Công an, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Công thương, Tài chính, Lao động - Thương binh và Xã hội, Giao thông vận tải, Xây dựng, Văn hóa Thể thao và Du lịch, Y tế, Khoa học và Công nghệ, Giáo dục và Đào tạo, Tài nguyên và Môi trường, Thông tin và Truyền thông, Nội vụ, Tư pháp;
- Ủy ban Dân tộc;
- Ngân hàng Nhà nước Việt Nam;
- Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

 

Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại văn bản số 9404/VPCP-VIII ngày 19/11/2012 của Văn phòng Chính phủ về việc triển khai thực hiện các Kết luận của Bộ Chính trị “giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với Ban Chỉ đạo Tây nam Bộ, Ban Chỉ đạo Tây Bắc, Ban Chỉ đạo Tây nguyên và các Bộ, ngành, địa phương liên quan xây dựng Kế hoạch triển khai thực hiện các Kết luận của Bộ Chính trị”.

Để tổ chức triển khai thực hiện các Kết luận của Bộ Chính trị: số 25-KL/TW ngày 02/8/2012 tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 39-NQ/TW ngày 16/8/2004 của Bộ Chính trị (khóa IX) nhằm đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội và đảm bảo quốc phòng, an ninh vùng Bắc Trung Bộ và duyên hải Trung Bộ đến năm 2020; số 26-KL/TW ngày 02/8/2012 tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 37- NQ/TW ngày 01/7/2004 của Bộ Chính trị (khóa IX) nhằm đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội và đảm bảo quốc phòng, an ninh vùng Trung du và miền núi Bắc Bộ đến năm 2020; số 27-KL/TW ngày 02/8/2012 tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 53-NQ/TW ngày 29/8/2005 của Bộ Chính trị (khóa IX) nhằm đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội và đảm bảo quốc phòng, an ninh vùng Đông Nam Bộ và vùng Kinh tế trọng điểm phía Nam đến năm 2020; số 12-KL/TW ngày 24/10/2011 tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 10-NQ/TW của Bộ Chính trị (khóa IX) phát triển vùng Tây Nguyên thời kỳ 2011-2020; số 13-KL/TW ngày 28/10/2011 tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 54-NQ/TW ngày 14/9/2005 của Bộ Chính trị (khóa IX) về phát triển kinh tế - xã hội và đảm bảo quốc phòng, an ninh vùng Đồng bằng sông Hồng đến năm 2010 và định hướng đến năm 2020; số 28-KL/TW ngày 14/8/2012 của Bộ Chính trị về phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp phát triển kinh tế - xã hội và bảo đảm an ninh, quốc phòng vùng Đồng bằng sông Cửu Long thời kỳ 2011 -2020.

Căn cứ nội dung Kết luận của Bộ Chính trị đối với các Vùng, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đề nghị Ban Chỉ đạo Tây Nam Bộ, Tây Bắc, Tây Nguyên và các Bộ, ngành, địa phương liên quan xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện các Kết luận của Bộ Chính trị, trong đó xác định rõ nội dung, nhiệm vụ chủ yếu của Bộ, ngành, địa phương trình Thủ tướng Chính phủ (phụ lục kèm theo).

Để kịp thời tổng hợp, báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định, đề nghị Quý cơ quan gửi về Bộ Kế hoạch và Đầu tư trước ngày 20/12/2012./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Văn phòng Chính phủ;
- Lưu: VT; KTĐP&LT.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Cao Viết Sinh

 

KẾ HOẠCH CỦA CHÍNH PHỦ THỰC HIỆN CÁC KẾT LUẬN SỐ: 25-KL/TW, 26-KL/TW, 27-KL/TW, 28-KL/TW, 12-KL/TW, 13-KL/TW CỦA BỘ CHÍNH TRỊ ĐỐI VỚI CÁC VÙNG

(Kèm theo công văn số 10286/BKHĐT-KTĐP&LT ngày 11/12/2012)

STT

Cơ quan chủ trì

Nội dung thực hiện

Cơ quan phối hợp

Hình thức văn bản

Thời gian trình

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 10286/BKHĐT-KTĐP&LT về triển khai thực hiện các Kết luận của Bộ Chính trị do Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


4.032

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 35.170.75.58