Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 1017/BTC-NSNN năm 2019 về báo cáo kết quả thực hiện chính sách an sinh xã hội từ năm 2018 trở về trước do Bộ Tài chính ban hành

Số hiệu: 1017/BTC-NSNN Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Tài chính Người ký: Đỗ Hoàng Anh Tuấn
Ngày ban hành: 22/01/2019 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1017/BTC-NSNN
V/v báo cáo kết quả thực hiện chính sách an sinh xã hội từ năm 2018 trở về trước

Hà Nội, ngày 22 tháng 01 năm 2019

 

Kính gửi: Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương

Căn cứ quy định của Luật ngân sách nhà nước và các văn bản hướng dẫn; thực hiện Quyết định số 579/QĐ-TTg ngày 28/4/2017 của Thủ tướng Chính phủ về nguyên tc hỗ trợ có mục tiêu từ ngân sách trung ương cho ngân sách địa phương thực hiện các chính sách an sinh xã hội giai đoạn 2017-2020 và quy định tại Thông tư số 132/2017/TT-BTC ngày 15/12/2017 của Bộ Tài chính quy định về tổ chức thực hiện dự toán năm 2018;

Để kịp thời tổng hợp kết quả thực hiện các chế độ, chính sách an sinh xã hội năm 2018 trở về trước, chủ động bố trí, cân đi nguồn lực của ngân sách trung ương để hỗ trợ cho các địa phương chưa đảm bảo được đủ nguồn theo quy định, Bộ Tài chính đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh (thành phố) chỉ đạo các cơ quan chuyên môn ở địa phương báo cáo tng hợp kết quả thực hiện các chính sách an sinh xã hội năm 2018 và các năm trước (nếu có) kèm theo hồ sơ, mu biu của từng chính sách theo đúng quy định; đồng thời xác định rõ nguồn ngân sách nhà nước chi trả (chi tiết từ nguồn ngân sách địa phương, nguồn sử dụng từ nguồn cải cách tiền lương còn dư để thực hiện chính sách an sinh xã hội (nếu có); nguồn ngân sách trung ương hỗ trợ (bao gồm: nguồn ngân sách trung ương đã btrí, nguồn ngân sách trung ương còn phải xử lý) và kinh phí ngân sách trung ương đã tạm ứng đề nghị thu hi (nếu có).

Báo cáo đề nghị gửi Bộ Tài chính trước ngày 30/3/2019 để tổng hợp, xử lý (Biểu tổng hợp theo mẫu đính kèm). Sau thời gian nêu trên, trường hợp các địa phương không có báo cáo, thì phải chịu trách nhiệm theo quy định của Luật ngân sách nhà nước và phải bố trí ngân sách địa phương để đảm bảo thực hiện đy đủ các chính sách an sinh xã hội đã được ban hành trên địa bàn.

Bộ Tài chính thông báo để Ủy ban nhân dân tỉnh (thành phố) biết và chỉ đạo các cơ quan liên quan tổ chức thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- STC các tỉnh, thành phố trực thuộc TW
;
- Lưu VT, NSNN.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Đỗ Hoàng Anh Tuấn

 

TỔNG HỢP KẾT QUẢ THỰC HIỆN CHÍNH SÁCH ASXH TỪ NĂM 2018 TRỞ VỀ TRƯỚC

(Kèm theo Công văn số 1017/BTC-NSNN ngày 22/1/2019 của Bộ Tài chính)

STT

Nội dung chi

Năm 2017(2016...)

Năm 2018

Tng kinh phí NSTW còn dư/đnghị hỗ trợ

Kinh phí NSTW đề nghị thu hồi (nếu có)

Ghi chú (Văn bn Quyết định chi trả...)

Đối tượng

Nhu cầu kinh phí

Nguồn NSNN đảm bảo

Đối tượng

Nhu cầu kinh phí

Nguồn NSNN đảm bảo

Kinh phí đã b trí trong cân đối NSĐP

NSĐP ĐP đảm bảo

Sử dụng từ Nguồn CCTL dư (nếu có)

NSTW cần hỗ trợ (nếu có)

Trong đó:

Kinh phí đã b trí trong cân đối NSĐP

NSĐP ĐP đảm bo

Sử dụng từ Nguồn CCTL dư (nếu có)

NSTW cần hỗ trợ (nếu có)

Trong đó:

NSTW đã hỗ trợ (nếu có)

NSTW còn thiếu/dư (nếu có)

NSTW đã hỗ trợ (nếu có)

NSTW còn thiếu/dư (nếu có)

A

B

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

 

TNG S

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

Chi sự nghiệp GĐ-ĐT

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.1

- Chính sách miễn giảm học phí và hỗ trchi phí học tập

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.2

- Chính sách hỗ trợ học sinh và trường phổ thông xã, thôn đặc biệt khó khăn

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.3

- Chính sách học bng đối với học sinh dân tộc ni trú

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.4

- Chính sách hỗ trợ tiền ăn trưa cho trem 3-5 tuổi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.5

- Chính sách hỗ trợ học bổng, phương tin học tập cho người khuyết tật

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.6

- Chính sách hỗ trợ chi phí học tập cho sinh viên dân tộc thiu sthuộc hộ nghèo, cận nghèo

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.7

- Chính sách ưu tiên đối với học sinh mẫu giáo học sinh dân tộc rất ít người

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.8

- Chính sách hỗ trợ học bng đối với học sinh, sinh viên nội trú, có hộ khẩu vùng khó khăn

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.9

- Đề án giảm thiểu tình trạng tảo hộ và hôn nhân cận huyết trong đồng bào dân tộc thiu s

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.10

- Kinh phí đào tạo cán bộ quân sự cấp xã

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.11

- Chính sách hỗ trợ cán bộ cơ sở vùng Tây Nguyên

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.12

- Đề án củng cố, tăng cường cán bộ dân tộc Mông

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

Chi sự nghiệp Y tế

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.1

- Mua thBHYT cho người nghèo

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2

- Mua thẻ BHYT cho trem dưới 6 tuổi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.3

- Mua thẻ BHYT cựu chiến binh, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.4

- Mua thẻ BHYT bảo trợ xã hội

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.5

- Mua thBHYT học sinh, sinh viên

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.6

- Mua thẻ BHYT cận nghèo, hộ làm nông nghiệp có mc sống trung bình

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

Chi sự nghiệp ĐBXH

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.1

- Chính sách trợ giúp các đối tượng BTXH theo NĐ 136

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.2

- Chính sách hỗ trợ tiền điện cho hộ nghèo, hộ CSXH

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.3

- Chính sách đối với người có uy tín trong đng bào dân tộc thiu s

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.4

- Chính sách hỗ trợ tổ chức, đơn vị s dng lao động là người dân tộc thiu s

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.5

- Chính sách hỗ trợ trc tiếp người dân thuộc hộ nghèo vùng khó khăn

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

Chi sự nghiệp kinh tế

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 1

- Chính sách hỗ trợ và phát triển đất trồng lúa

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.2

- Chính sách htrợ miễn thu thủy lợi phí

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.3

- Kinh phí nâng cấp đô thị và tách huyện xã

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.4

- Chính sách hỗ trợ đo đạc nông lâm trường

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.5

- Chính sách hỗ trợ đo đạc cấp giấy chứng nhn quyn sử dụng đất

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.6

- Chính sách hỗ trợ khai thác nuôi trồng hải sản trên các vùng bin xa

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.7

- Chính sách phát triển chăn nuôi nông hộ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.8

- Chính sách chuyển đi từ trồng lúa sang trng ngô

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.9

- Đề án tăng cường công tác quản lý khai thác gỗ rừng tự nhiên

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5

Nguồn khác

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kinh phí khc phục thiên tai, dịch bnh

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 1017/BTC-NSNN năm 2019 về báo cáo kết quả thực hiện chính sách an sinh xã hội từ năm 2018 trở về trước do Bộ Tài chính ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.244

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 3.215.182.36