Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 01/BTC-NDVK triển khai thực hiện ý kiến kết luận của Phó Thủ tướng Thường trực Nguyễn Sinh Hùng, Trưởng Ban chỉ đạo Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số Việt Nam do Ban tổ chức Đại hội đại biểu toàn quốc các dân tộc thiểu số Việt Nam ban hành

Số hiệu: 01/BTC-NDVK Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Ban tổ chức Đại hội đại biểu toàn quốc các dân tộc thiểu số Việt Nam Người ký: Giàng Seo Phử
Ngày ban hành: 15/01/2010 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU TOÀN QUỐC CÁC DTTS VIỆT NAM 
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

Số: 01/BTC-NDVK
V/v triển khai thực hiện ý kiến kết luận của Phó Thủ tướng Thường trực Nguyễn Sinh Hùng, Trưởng BCĐ Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số Việt Nam  

Hà Nội, ngày 15 tháng 01 năm 2010

 

Kính gửi:

Các đồng chí Trưởng các Tiểu ban Đại hội đại biểu toàn quốc các dân tộc thiểu số Việt Nam

 

Ngày 23/12/2009, Thường trực Ban Chỉ đạo Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số Việt Nam đã họp, dưới sự chủ trì của Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Sinh Hùng, Trưởng Ban Chỉ đạo Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số Việt Nam. Căn cứ vào Thông báo số 02/TB-VPCP ngày 08/01/2010 của Văn phòng Chính phủ thông báo ý kiến kết luận của Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ và giao cho Trưởng Ban Tổ chức Đại hội đại biểu toàn quốc các dân tộc thiểu số Việt Nam khẩn trương chỉ đạo, triển khai đến các Tiểu ban. Trưởng Ban Tổ chức Đại hội đại biểu toàn quốc các dân tộc thiểu số Việt Nam yêu cầu:

1. Giao nhiệm vụ cho các Trưởng Tiểu ban của Đại hội khẩn trương triển khai thực hiện nghiêm túc ý kiến kết luận của Phó Thủ tướng thường trực Chính phủ Nguyễn Sinh Hùng, Trưởng Ban Chỉ đạo Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số Việt Nam (gửi kèm theo Công văn này). Các Tiểu ban xây dựng kế hoạch, tiến độ triển khai thực hiện của từng Tiểu ban và gửi báo cáo Ban Chỉ đạo, Ban Tổ chức (Ủy ban Dân tộc - cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo) trước ngày 30/01/2010.

2. Chủ động xây dựng kế hoạch, kịch bản chi tiết, cụ thể cho từng nội dung công việc theo kết luận của Trưởng Ban Chỉ đạo (lĩnh vực được phân công của từng Tiểu ban); xây dựng các nội dung công việc thích ứng để triển khai thực hiện Kết luận nêu trên báo cáo Trưởng Ban Tổ chức Đại hội trước ngày 30/01/2010.

3. Trên cơ sở kế hoạch, kịch bản, chương trình cụ thể của mỗi Tiểu ban, từng bộ phận, mỗi nội dung công việc, các Tiểu ban chủ động rà soát, xây dựng dự toán kinh phí cho từng nội dung công việc để báo cáo Tiểu ban Hậu cần và Lễ tân tổng hợp. Trên cơ sở dự toán của các Tiểu ban, giao Tiểu ban Hậu cần và Lễ tân rà soát, tổng hợp thành tổng dự toán kinh phí Đại hội toàn quốc trình Bộ Tài chính thẩm định trước ngày 30/01/2010. Đề nghị Bộ Tài chính thẩm định và giao cho đồng chí Phạm Sỹ Danh, Thứ trưởng Bộ Tài chính, Phó Ban Chỉ đạo Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số Việt Nam báo cáo tổng dự toán kinh phí Đại hội trình Ban Chỉ đạo, Ban Tổ chức Đại hội tại cuộc họp Ban Chỉ đạo trước Tết Canh Dần theo đúng Kết luận của Phó Thủ tướng thường trực Chính phủ, Trưởng Ban Chỉ đạo Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số Việt Nam như nội dung Thông báo của Văn phòng Chính phủ.

4. Giao các Tiểu ban: Thi đua - Khen thưởng, Tổ chức và Nhân sự; Nội dung và Văn kiện tập trung triển khai gấp các công việc sau:

4.1. Tiểu ban Thi đua và Khen thưởng: Khẩn trương tổng hợp các danh hiệu khen thưởng bậc cao của các địa phương, chuẩn bị đầy đủ hồ sơ khen thưởng báo cáo Ban Chỉ đạo, Ban Tổ chức để trình Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương khen tặng. Chú ý chỉ đạo các địa phương đều phải có tập thể và cá nhân được khen ở bậc cao, tránh tình trạng có địa phương được khen nhiều, có địa phương không được khen thưởng (địa phương nào chưa gửi hồ sơ hoặc hồ sơ chưa đúng quy định thì phải yêu cầu bổ sung kịp thời).

4.2. Tiểu ban Tổ chức và Nhân sự: Hướng dẫn việc chọn cử đại biểu chính thức của khối bộ ngành và các cơ quan Trung ương đi dự Đại hội đại biểu toàn quốc các dân tộc thiểu số Việt Nam. Hướng dẫn các địa phương lựa chọn, xây dựng các báo cáo điển hình tiên tiến. Phân bổ và giao các báo cáo điển hình tiên tiến theo các lĩnh vực cho các địa phương và bộ, ngành Trung ương để báo cáo tại Đại hội. Lập tờ trình xin ý kiến Bộ Chính trị, Ban Bí thư và Thủ tướng Chính phủ về những nội dung liên quan đến Đại hội theo quy định.

Chỉ đạo, đôn đốc và tổng hợp danh sách đại biểu chính thức của các bộ, ngành Trung ương và địa phương. Đề xuất với Ban Chỉ đạo về các nội dung cần phải điều chỉnh, bổ sung liên quan đến tổ chức và nhân sự để Ban Chỉ đạo quyết định.

4.3. Tiểu ban Nội dung và Văn kiện: Khẩn trương xây dựng Kế hoạch tổng thể Đại hội toàn quốc và xây dựng Báo cáo tổng hợp kết quả Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số các cấp, trình Ban Chỉ đạo Đại hội tại cuộc họp trước Tết Canh Dần và báo cáo Bộ Chính trị, Ban Bí thư và Thủ tướng Chính phủ.

Hướng dẫn các địa phương chuẩn bị báo cáo điển hình tại Đại hội trên nguyên tắc đại diện cho các lĩnh vực. Chỉ đạo phân công mỗi địa phương 02 báo cáo điển hình theo lĩnh vực (chính trị, kinh tế, văn hóa, ngành …). Lưu ý các báo cáo điển hình của các địa phương phải là đại biểu chính thức.

Khẩn trương xây dựng dự thảo báo cáo chính trị của Đại hội để trình Bộ Chính trị, Ban Bí thư và Thủ tướng Chính phủ thông qua theo hướng tổng hợp kinh phí Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số các cấp và báo cáo chính trị của các địa phương. Báo cáo chính trị phải làm nổi bật công lao đóng góp to lớn của đồng bào các dân tộc thiểu số đối với sự nghiệp cách mạng Việt Nam; khẳng định đường lối nhất quán của Đảng và Nhà nước ta đối với công tác dân tộc và thực hiện chính sách dân tộc; tôn vinh thành tích của các tập thể và các cá nhân người dân tộc thiểu số; đề xuất các luận cứ khoa học để thực hiện công tác dân tộc và chính sách dân tộc trong thời kỳ đổi mới, công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước giai đoạn 2011 - 2020.

Đề xuất nội dung bức Trướng của Ban Chấp hành Trung ương Đảng trao tặng Đại hội đại biểu toàn quốc các dân tộc thiểu số Việt Nam trình xin ý kiến Bộ Chính trị và Ban Bí thư.

5. Các nội dung công việc khác Trưởng Ban Tổ chức ủy quyền cho các Trưởng Tiểu ban chủ động xây dựng kế hoạch, chương trình, kịch bản và triển khai thực hiện theo đúng Kết luận của Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ, Trưởng Ban Chỉ đạo, nhằm tổ chức thành công Đại hội đại biểu toàn quốc các dân tộc thiểu số Việt Nam.

Các đồng chí Lãnh đạo Ủy ban Dân tộc với trách nhiệm là cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo cần tăng cường chỉ đạo và phân công các Vụ, đơn vị chuyên môn của Ủy ban Dân tộc triển khai thực hiện các nội dung công việc trên để hỗ trợ tích cực cho các Tiểu ban chuyên môn của Đại hội toàn quốc.

Trưởng Ban Tổ chức Đại hội đại biểu toàn quốc các dân tộc thiểu số Việt Nam sẽ thành lập Tổ Công tác giúp việc chung, là đầu mối giúp công tác chỉ đạo của các Tiểu ban thực hiện các nhiệm vụ được phân công.

Yêu cầu các Tiểu ban khẩn trương thực hiện các nội dung nêu trên. Trong quá trình thực hiện nếu có vấn đề vướng mắc kịp thời báo cáo Trưởng Ban Tổ chức để giải quyết.

 

 

Nơi nhận:
- Như kính gửi;
- Phó Thủ tướng TTCP Nguyễn Sinh Hùng - Trưởng BCĐ Đại hội (để báo cáo);
- Thành viên BCĐ; BTC Đại hội;
- Các PCN UB và các Vụ, đơn vị thuộc Ủy ban Dân tộc;
- Lưu VT, TKTH.

TRƯỞNG BAN
BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
ỦY BAN DÂN TỘC
Giàng Seo Phử

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 01/BTC-NDVK triển khai thực hiện ý kiến kết luận của Phó Thủ tướng Thường trực Nguyễn Sinh Hùng, Trưởng Ban chỉ đạo Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số Việt Nam do Ban tổ chức Đại hội đại biểu toàn quốc các dân tộc thiểu số Việt Nam ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.409
DMCA.com Protection Status

IP: 54.173.237.152