Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 293/TTg-ĐP Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Thủ tướng Chính phủ Người ký: Nguyễn Sinh Hùng
Ngày ban hành: 11/02/2010 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

Số: 293/TTg-ĐP
V/v Đề án “Phát triển kinh tế - xã hội huyện Vũ Quang, tỉnh Hà Tĩnh đến năm 2020”

Hà Nội, ngày 11 tháng 02 năm 2010

 

Kính gửi:

- Các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Lao động - Thương binh và Xã hội;
- Ủy ban Dân tộc;
- Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Tĩnh

 

Xét đề nghị của Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Tĩnh tại Tờ trình số 209/TTr-UBND ngày 07 tháng 9 năm 2009 và ý kiến thẩm định của Bộ Kế hoạch và Đầu tư tại Tờ trình số 473/TTr-BKH, ngày 22 tháng 01 năm 2010 về Đề án “Phát triển kinh tế - xã hội huyện Vũ Quang, tỉnh Hà Tĩnh đến năm 2020”, Thủ tướng Chính phủ có ý kiến như sau:

1. Đồng ý huyện Vũ Quang, tỉnh Hà Tĩnh được áp dụng các cơ chế, chính sách hỗ trợ giảm nghèo quy định tại Nghị quyết số 30a/2008/NQ-CP ngày 27 tháng 12 năm 2008 của Chính phủ về hỗ trợ giảm nghèo nhanh và bền vững tại 62 huyện nghèo trong cả nước.

Giao Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Tĩnh tiếp thu ý kiến thẩm định của Bộ Kế hoạch và Đầu tư tại Tờ trình nêu trên; chỉ đạo huyện Vũ Quang và các cơ quan chức năng hoàn chỉnh nội dung Đề án; sắp xếp thứ tự ưu tiên, phân kỳ đầu tư hợp lý và phê duyệt Đề án theo quy định.

2. Về nguồn vốn thực hiện Đề án: ngân sách Trung ương hỗ trợ có mục tiêu cho huyện Vũ Quang bằng 70% so với các huyện thuộc Chương trình 30a của Chính phủ từ năm 2010. Giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với Bộ Tài chính và các Bộ, ngành liên quan chỉ đạo, hướng dẫn cụ thể việc thực hiện Đề án trên, đồng thời cân đối, bố trí vốn hỗ trợ có mục tiêu cho địa phương thực hiện sau khi Đề án được cấp có thẩm quyền phê duyệt./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;
- Tỉnh ủy, HĐND tỉnh Hà Tĩnh;
- UBND huyện Vũ Quang, tỉnh Hà Tĩnh;
- VPCP: BTCN, các PCN, Cổng TTĐT, Các Vụ: TH, KTTH, KTN, KGVX, NC, TKBT;
- Lưu: Văn thư, ĐP (5).  

KT. THỦ TƯỚNG
PHÓ THỦ TƯỚNG
Nguyễn Sinh Hùng

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 293/TTg-ĐP ngày 11/02/2010 về Đề án “Phát triển kinh tế - xã hội huyện Vũ Quang, tỉnh Hà Tĩnh đến năm 2020” do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.934

DMCA.com Protection Status
IP: 3.222.251.91