Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 753/BHXH-VP năm 2017 triển khai công tác phòng, chống ma túy và cai nghiện ma túy do Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành

Số hiệu: 753/BHXH-VP Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bảo hiểm xã hội Việt Nam Người ký: Đào Việt Ánh
Ngày ban hành: 13/03/2017 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 753/BHXH-VP
V/v triển khai công tác phòng, chống ma túy và cai nghiện ma túy

Hà Nội, ngày 13 tháng 03 năm 2017

 

Kính gửi:

- Các đơn vị trực thuộc Bảo hiểm xã hội Việt Nam;
- Bảo hiểm xã hội các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

 

Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tại Hội nghị trực tuyến toàn quốc về công tác phòng, chống ma túy và cai nghiện ma túy (Thông báo số 43/TB-VPCP ngày 25/01/2017 của Văn phòng Chính phủ), để triển khai công tác phòng, chống ma túy và cai nghiện ma túy trong Ngành Bảo hiểm xã hội (BHXH), BHXH Việt Nam yêu cầu các đơn vị trực thuộc BHXH Việt Nam, BHXH các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thực hiện các nội dung sau:

1. Phổ biến, quán triệt tới toàn thể cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trong cơ quan, đơn vị về chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước trong công tác phòng ngừa, đấu tranh chống tội phạm và tệ nạn ma túy, nhằm nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm trong công tác phòng, chống ma túy; xác định công tác phòng chống ma túy là nhiệm vụ thường xuyên, liên tục của các cấp ủy đảng, chính quyền.

2. Tăng cường công tác tuyên truyền để cán bộ, công chức, viên chức nhận thức sâu sắc về hậu quả nghiêm trọng do tội phạm ma túy và tệ nạn ma túy gây ra, từ đó tích cực phòng ngừa, đấu tranh, góp phần bảo đảm trật tự an toàn xã hội.

3. Thường xuyên phối hợp, giữ mối liên hệ với các cơ quan chức năng nhằm nắm bắt kịp thời diễn biến tình trạng mua bán, sử dụng chất ma túy trên địa bàn. Phát huy vai trò của các tổ chức, đoàn thể trong cơ quan, đơn vị và vận động cán bộ, công chức, viên chức nêu cao ý thức trách nhiệm trong việc thực hiện các hoạt động phòng, chống ma túy từ cơ sở dân cư; phát giác và tố giác tội phạm; quản lý, giúp đỡ người nghiện và người sau cai nghiện ma túy cai nghiện và phòng ngừa tái nghiện có hiệu quả.

4. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền về công tác phòng, chống ma túy và phòng tránh tác hại của ma túy bằng hình thức mở chuyên trang, chuyên mục trên Tạp chí BHXH, Báo BHXH, Trang tin điện tử của Ngành và Trang tin điện tử của BHXH các tỉnh, thành phố.

5. Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc, Giám đốc BHXH các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chịu trách nhiệm trước Tổng Giám đốc nếu công chức, viên chức và người lao động trong đơn vị phụ trách vi phạm các quy định của pháp luật về phòng chống ma túy.

BHXH Việt Nam yêu cầu các đơn vị quán triệt đến công chức, viên chức, người lao động và theo dõi, đôn đốc thực hiện nghiêm túc các nội dung trên. Hằng năm, báo cáo kết quả thực hiện trong báo cáo tổng kết công tác năm của đơn vị gửi về BHXH Việt Nam. Trường hợp có khó khăn, vướng mắc hoặc các vấn đề nảy sinh đột xuất, kịp thời báo cáo về BHXH Việt Nam (Văn phòng) để tổng hợp, báo cáo lãnh đạo Ngành./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Tổng Giám đốc (để b/c);
- Các Phó Tổng Giám đốc;
- Lưu: VT, VP(TH).

KT. TỔNG GIÁM ĐỐC
PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC
Đào Việt Ánh

 

tin noi bat
Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 753/BHXH-VP năm 2017 triển khai công tác phòng, chống ma túy và cai nghiện ma túy do Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


441
DMCA.com Protection Status

IP: 54.234.228.78