Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Đang tải văn bản...

Số hiệu: 187/KHXX Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tòa án nhân dân tối cao Người ký: Đặng Quang Phương
Ngày ban hành: 12/10/2006 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

TÒA ÁN NHÂN DÂN TỐI CAO
------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
------------

Số: 187/KHXX
V/v: miễn thi hành án đối với Khoản tiền phạt trong vụ án hình sự

Hà Nội, ngày 12 tháng 10 năm 2006

Kính gửi: Tòa án nhân dân thị xã Nghĩa Lộ, tỉnh Yên Bái

Sau khi nghiên cứu Công văn số 299/2006/CV-TA ngày 07/9/2006 của Tòa án nhân dân thị xã Nghĩa Lộ đề nghị hướng dẫn về thủ tục xét miễn thi hành án đối với khoản phạt tiền, án phí trong một số trường hợp cụ thể, Toà án nhân dân tối cao có ý kiến như sau:

Theo hướng dẫn tại Mục 3 Phần III Nghị quyết số 02/2003/NQ-HĐTP ngày 17/4/2003 của Hội đồng Thẩm phán Toà án nhân dân tối cao “Hướng dẫn một số quy định của Bộ luật hình sự” thì đối với những trường hợp mà người phạm tội đã bị kết án đúng theo các văn bản hướng dẫn trước đây và bản án đã có hiệu lực, nếu theo hướng dẫn tại Nghị quyết này mà người bị kết án không phải chịu trách nhiệm hình sự thì giải quyết theo thủ tục miễn chấp hành hình phạt. Hướng dẫn này cần được hiểu là đối với những người bị kết án thuộc trường hợp hướng dẫn tại Mục 3 Nghị quyết này, nếu như họ được các cơ quan có thẩm quyền quy định tại Điều 269 của Bộ luật tố tụng hình sựĐiều 32 của Pháp lệnh về thi hành án dân sự lập hồ sơ đề nghị Tòa án xét miễn chấp hành hình phạt, thì Tòa án xem xét và cho họ được miễn chấp hành hình phạt hoặc phần hình phạt còn lại.

Theo quy định tại Khoản 3 Điều 32 của Pháp lệnh về thi hành án dân sự và hướng dẫn tại tiểu Mục 3.1 Mục 3 Thông tư liên tịch số 02/2005/TTLT-TANDTC-VKSNDTC-BTP-BCA-BTC “hướng dẫn việc miễn, giảm thi hành án đối với khoản tiền phạt, án phí” thì Tòa án có thẩm quyền xem xét, quyết định việc miễn, giảm thi hành án đối với khoản án phí, tiền phạt là Toà án cùng cấp với Cơ quan thi hành án đã đề nghị việc miễn, giảm. Như vậy, đối với các hồ sơ đề nghị xét miễn thi hành án đối với các khoản tiền phạt, án phí do Thi hành án thị xã Nghĩa Lộ lập và chuyển đến thì Toà án nhân dân thị xã Nghĩa Lộ căn cứ vào Khoản 3 Điều 32 của Pháp lệnh về thi hành án dân sự và hướng dẫn tại Thông tư số 02 để xem xét theo thẩm quyền là phù hợp với hướng dẫn tại Mục 3 Phần III Nghị quyết số 02 và không có gì mâu thuẫn với nhau. Nếu xét thấy trường hợp nào thuộc hướng dẫn tại Mục 3 Phần III Nghị quyết số 02 nêu trên, thì Toà án thị xã Nghĩa Lộ cho họ được miễn chấp hành hình phạt tiền, án phí. Đối với người nào đã chấp hành xong hình phạt từ và được miễn chấp hành hình phạt tiền, án phí thì họ đương nhiên được xoá án tích và nếu họ có yêu cầu thì cấp giấy chứng nhận xoá án tích cho họ.

Trên đây là ý kiến của Toà án nhân dân tối cao để quý Toà tham khảo trong quá trình giải quyết các vụ việc cụ thể thuộc chức năng, nhiệm vụ của mình.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Thi hành án dân sự thị xã Nghĩa Lộ (để biết);
- Tòa án nhân dân tỉnh Yên Bái (để chỉ đạo);
- Đ/c Chánh án TANDTC (để báo cáo);
- Lưu VP, Viện KHXX (TANDTC).

KT. CHÁNH ÁN
PHÓ CHÁNH ÁN
Đặng Quang Phương

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 187/KHXX ngày 12/10/2006 về việc miễn thi hành án đối với khoản tiền phạt trong vụ án hình sự do Tòa án nhân dân tối cao ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


4.715

DMCA.com Protection Status
IP: 3.238.174.191
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!