Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 1676/TTg-NC năm 2020 về tăng cường biện pháp phòng ngừa tội phạm giết người do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Số hiệu: 1676/TTg-NC Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Thủ tướng Chính phủ Người ký: Trương Hòa Bình
Ngày ban hành: 30/11/2020 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

Tăng cường các biện pháp phòng ngừa tội phạm giết người

Ngày 30/11/2020, Thủ tướng ban hành Công văn 1676/TTg-NC về tăng cường biện pháp phòng ngừa tội phạm giết người.

Theo đó, Thủ tướng yêu cầu các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm, đơn cử như:

- Thực hiện nghiêm các chỉ thị, nghị quyết, kết luận của Đảng, Quốc hội, chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Trưởng Ban Chỉ đạo 138/CP về công tác phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật;...

- Tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật, nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý nhà nước trên các lĩnh vực, gắn với công tác bảo đảm an ninh, trật tự, phòng, chống tội phạm.

Nâng cao trình độ dân trí, bảo đảm an sinh xã hội, xóa đói giảm nghèo, giải quyết việc làm cho người lao động, giải quyết kịp thời, triệt để khiếu nại, tố cáo không để phức tạp kéo dài phát sinh thành "điểm nóng" về an ninh, trật tự.

- Thực hiện tốt công tác hòa giải ở cơ sở, tập trung giải quyết mâu thuẫn trong nội bộ nhân dân.

Tổ chức lồng ghép các hoạt động văn hóa với xây dựng nông thôn mới, các hương ước, quy ước tại cộng đồng dân cư;…

Công văn 1676/TTg-NC được Thủ tướng ban hành ngày 30/11/2020.

THNG CNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1676/TTg-NC
V/v ng cường các biện pháp phòng ngừa tội phạm giết người

Hà Nội, ngày 30 tháng 11 năm 2020

 

Kính gửi:

- Các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
- Tòa
án nhân dân tối cao;
- Viện kiểm sát nhân dân tối cao;
- Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam;
- T
ng Liên đoàn Lao động Việt Nam;
- Trung ương Đo
àn Thanh niên Cộng sản H Chí Minh;
- Trung ương Hội Liên hiệp Phụ n Việt Nam;
- Trung ương Hội Cựu chiến binh Việt Nam;
- Trung ương Hội Nông sản Việt Nam;
-
y ban nhân dân các tỉnh, thành ph trực thuộc trung ương.

Trong nhng năm gn đây, nh hình tội phạm giết người diễn biến phc tạp, với tính chất, mức độ, hậu quả ngày càng nghiêm trọng. Theo thng kê, từ năm 2015 đến nay, toàn quốc xảy ra gn 7.000 vụ án giết người, làm hơn 6.100 người chết, 2.300 người bị thương, trong đó nhiều vụ án giết người có tính cht đặc biệt nghiêm trọng, với thủ đoạn dã man, tàn bạo gây bức xúc, lo lng, bt an trong nhân dân. Các vụ giết người xảy ra chủ yếu do mâu thun trong nội bộ nhân dân (chiếm trên 80%) và do côn đồ, băng nhóm tội phạm thanh toán nhau, “đâm thuê, chém mướn”, quẫn bách, lạc hậu, mê tín dị đoan...; đối tượng gây án đa dạng về thành phần, đa s phạm tội ln đầu, chưa có tiền án, tin sự, gây khó khăn trong công tác phòng ngừa, ngăn chặn. Đặc biệt, gần đây tình trạng giết người thân trong gia đình do mâu thun (chiếm trên 18%), giết người do sử dụng ma túy, chất kích thích, mc bệnh tâm thần có xu hưng gia tăng.

Nguyên nhân chủ yếu của tình trạng trên là do lối sng, nhận thức và ý thức chp hành pháp luật của một bộ phận người dân còn hạn chế, d b kích động dn đến các hành vi bạo lực, nhất là tng lớp thanh, thiếu niên với lối sng thực dụng, ích k, coi thường pháp luật; giá trị nền tảng gia đình, dòng họ, hương ước chưa được coi trọng; các thông tin tiêu cực, văn hóa phẩm đồi trụy và trào lưu sai lệch, cổ súy hành vi côn đồ, bạo lực xuất hiện ngày càng nhiu. Bên cạnh đó, công tác tuyên truyn, phổ biến giáo dục pháp luật, nhất là các quy định về giải quyết mâu thun, tranh chp phát sinh trong quan hệ dân sự, kinh tế, hôn nhân gia đình... chưa sâu rộng; công tác hòa giải ở cơ sở, giải quyết khiếu nại, tố cáo còn chậm, chưa triệt để; các biện pháp phòng, chng bạo lực gia đình, bạo lực học đường và mô hình tự phòng, tự quản, tự bảo vệ ở một s địa phương còn mang tính hình thức; công tác quản lý, giáo dục người nghiện ma túy còn nhiều bt cập, hạn chế.

Để nâng cao hiệu quả công tác phòng ngừa tội phạm giết người, bảo vệ nh mạng, sức khỏe cho người dân, bảo đảm an ninh, trật tự, Thủ tưng Chính phủ yêu cầu các bộ, cơ quan, địa phương tp trung thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm sau:

1. Các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính ph, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành ph trực thuộc trung ương

a) Thực hiện nghiêm các chỉ thị, nghị quyết, kết luận của Đảng, Quốc hội, chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Trưởng Ban Ch đạo 138/CP về công tác phòng, chng tội phạm và vi phạm pháp luật; thực hiện có hiệu quả các Đề án được giao trong Chiến lược quc gia phòng, chống tội phạm giai đoạn 2016 - 2025, định hướng đến năm 2030, lồng ghép các biện pháp phòng nga tội phạm giết người với nội dung, nhiệm vụ của Đề án; phát huy sc mạnh tng hợp của h thống chính trị và toàn dân trong phòng, chống tội phm góp phần giữ vững kỷ cương pháp luật, bảo đảm an ninh, trật tự, tạo môi trường n định, an toàn để xây dựng và phát trin đất nước.

b) Tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật, nâng cao hiệu lực, hiệu qu công tác quản lý nhà nưc trên các lĩnh vực, gn với công tác bảo đảm an ninh, trật tự, phòng, chống tội phạm. Nâng cao trình độ dân trí, bảo đảm an sinh xã hội, xóa đói giảm nghèo, giải quyết việc làm cho người lao động, giải quyết kịp thời, triệt để khiếu nại, tố cáo không để phức tạp kéo dài phát sinh thành "điểm nóng" v an ninh, trật tự.

c) Thực hiện tốt công tác hòa giải ở cơ sở, tập trung giải quyết mâu thun trong nội bộ nhân dân. Tổ chức lng ghép các hoạt động văn hóa với xây dựng nông thôn mới, các hương ước, quy ước tại cộng đồng dân cư; xây dựng đời sng văn hóa ở cơ quan, đơn vị, trường học và khu dân cư nhm hạn chế và loại bỏ nguyên nhân, điều kiện của tội phạm giết người.

d) Xác định rõ nhiệm vụ, trách nhiệm và nâng cao hiệu quả phối hp giữa các cơ quan, ban, ngành, đoàn th trong phòng, chống tội phạm nói chung, tội phạm giết người nói riêng xử lý trách nhiệm người đứng đầu những nơi không làm tt công tác giải quyết khiếu nại, t cáo, thi hành án dân sự, giải quyết mâu thuẫn, hòa giải ở cơ sở để xảy ra tội phạm giết người.

2. Bộ Công an

a) Thường trực, tham mưu, đề xuất Ban Chỉ đạo 138/CP ch đạo, kim tra, đôn đốc,ng dẫn các bộ, ngành, đoàn thể, địa phương tăng cường triển khai đồng bộ các biện pháp phòng ngừa tội phạm nói chung, tội phạm giết người nói riêng, chú trọng phòng ngừa xã hội, phòng ngừa từ gia đình, từ cơ sở; tập trung phòng ngừa, ngăn chặn nhóm các hành vi bo lực, tội phạm xâm phạm tính mạng, sức khỏe, danh dự, nhân phẩm của con người.

b) Chỉ đạo Công an các đơn vị, địa phương tăng cường quản lý nhà nước về an ninh, trật tự; đẩy mạnh phong trào toàn dân tham gia phòng ngừa, phát hiện, t giác tội phạm, phối hợp tuyên truyền, ph biến các quy định của pháp luật, nguyên nhân, điều kiện, trách nhiệm pháp lý và các hậu quả, hệ lụy của tội phạm đối với gia đình, xã hội; hưng dn cách xử lý trong các tình huống bạo lực, tiềm ẩn bạo lc góp phần nâng cao ý thức cảnh giác, phòng ngừa cho người dân.

c) Nâng cao hiệu quả công tác nm tình hình, quản lý địa bàn, qun lý cư trú, quản lý ngành, nghề kinh doanh có điều kiện về an ninh, trật tự; thực hiện chuyn hóa địa bàn trọng điểm, phc tạp về trật tự, an toàn xã hội, tập trung đấu tranh, xóa bỏ các điểm, tụ đim phức tạp. Tổ chức tuần tra, kiểm soát tại các tuyến, địa bàn trọng điểm; duy trì chế độ trực ban, trc chiến bảo đảm xử lý nhanh, giải quyết kịp thời, triệt để các hành vi bạo lực, côn đồ.

Tăng cưng năng lực cho lực lượng Công an xã, phường, thị trấn để chủ động nm và giải quyết tình hình ngay từ cơ s, sm phát hiện các mâu thuẫn trong nội bộ nhân dân để kịp thời tham mưu cp y, chính quyền có biện pháp tuyên truyền, giáo dục, hòa giải không để kéo dài.

d) Thực hiện tt công tác quản lý, giáo dục đối tượng ở địa bàn dân cư, nhất là người có tiền án, tiền sự, người nghiện ma túy tại cộng đồng; chú trọng lập hồ sơ đưa người vào cơ sở giáo dục, trường giáo dưỡng, đưa đi cai nghiện bt buộc; quản lý, thu hồi vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ không đ đối tượng sử dụng gây án. Phi hợp đưa người mc bệnh tâm thn vào các cơ s điu trị, phi hp quản lý chặt ch người bị áp dụng biện pháp bắt buộc cha bệnh.

đ) M các đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm, tập trung đấu tranh, triệt phá các băng nhóm, tội phạm có t chức, nhất là băng nhóm nguy hiểm, có biu hiện hoạt động theo kiu “xã hội đen”, “đâm thuê, chém mướn”, “bảo kê, đòi nợ thuê, liên quan đến "tín dụng đen"...

e) Làm tốt công tác tiếp nhận, giải quyết t giác, tin bảo v tội phạm, nâng cao tỷ l điều tra, khám phá các vụ án giết người, không đ xảy ra oan sai, bỏ lọt tội phạm.

3. Bộ Quc phòng

Triển khai các biện pháp phòng ngừa, đấu tranh ngăn chặn tội phạm giết người, nht là do các mâu thuẫn trong đời sng xã hội ở khu vực biên giới, bin, đảo và trong phạm vi thuộc chức năng, nhiệm vụ của Bộ Quc phòng. Thực hiện có hiệu quả Đề án "Tăng cường ph biến, giáo dục pháp luật cho cán bộ, nhân dân vùng bn giới, hải đo"; đy mạnh tuyên truyền, giáo dục pháp luật, vận động nhân dân tham gia phòng ngừa, phát hiện, t giác tội phạm, giao nộp, thu hồi vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ.

4. Bộ Tư pháp

a) Tăng cường hướng dn ph biến, giáo dục pháp luật, nhất là các quy định của pháp luật về thương lượng, hòa giải, khởi kiện, khiếu ni, tố cáo, việc giải quyết các mâu thuẫn, tranh chp phát sinh trong quan hệ dân sự, kinh tế, hôn nhân gia đình, hình phạt nghiêm khc đối với tội phạm giết người, chú trọng đổi mi hình thức và nội dung phù hợp với từng đối tượng, lứa tuổi, vùng min, từng bước nâng cao nhận thức, hiu biết pháp luật để người dân lựa chọn các hình thức giải quyết mâu thuẫn, tranh chp theo quy định của pháp luật.

b) Phối hợp với các cơ quan chức năng tiếp tục rà soát, đề xuất sửa đổi, b sung, hoàn thiện các quy định của pháp luật có liên quan góp phần hạn chế, khắc phục nguyên nhân của tội phạm giết người.

c) Nâng cao cht lượng, hiệu quả công tác thi hành án dân sự, bảo đảm ra quyết định thi hành án đúng quy định pháp luật, nâng cao tỷ l các quyết định thi hành án dân sự được chp hành xong.

5. Bộ Giáo dục và Đào tạo

a) Tăng cường giáo dục đạo đức, lối sống cho học sinh, sinh viên, chú trọng tuyên truyền, giáo dục ý thc chấp hành pháp luật, kiến thức, kỹ năng sng, văn hóa ứng x lành mạnh cho cán bộ quản lý, nhà giáo, người học tại các cơ s giáo dục.

b) Phối hợp với các bộ, ngành, địa phương xây dựng, t chức thực hiện công tác bảo đảm an ninh, trật tự khu vực trường học, xây dựng môi trường giáo dục an toàn, lành mnh, thân thiện; kịp thời nắm bắt thông tin, phát hiện sớm mâu thuẫn để có biện pháp phòng ngừa, ngăn chặn bạo lực học đường và các vi phạm pháp luật, tội phạm trong học sinh, sinh viên.

c) Tăng cường sự phối hợp gia nhà trường, gia đình và xã hội trong qun lý học sinh, sinh viên không để tham gia các t nạn xã hội, tội phạm và các vi phạm pháp luật; đưa chương trình giáo dục phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội vào trường học.

6. Bộ Văn hóa, Th thao và Du lịch

a) Đẩy mạnh giáo dục đạo đức, lối sống, xây dựng gia đình ấm no, hạnh phúc, gi gìn, phát huy truyền thng, bản sắc văn hóa dân tộc và phòng, chng bạo lực gia đình.

b) Tăng cường quản lý, thanh tra, kiểm tra, kim soát chặt ch các hoạt động văn hóa, l hội; đa dạng các hoạt động văn hóa, thể thao nhm thu hút đông đảo các tầng lp nhân dân, nht là thanh, thiếu niên tham gia; đẩy mạnh xây dựng đời sng văn hóa ở cơ sở gắn với xây dựng nông thôn mới, bài trừ mê tín dị đoan, các h tục lạc hậu, ngăn chặn các loại hình văn hóa phẩm đồi trụy, bạo lực trái với thuần phong mỹ tục.

7. Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội

a) Chủ trì, phi hợp với các cơ quan liên quan rà soát, quản lý và phục hồi chức năng cho người mắc bệnh tâm thần ở gia đình và ngoài xã hội, kịp thời phát hiện, đưa người mắc bệnh tâm thần nặng vào cơ s chăm sóc và phục hi chức năng cho người tâm thn và bệnh viện; xây dựng các chương trình đào tạo, tập hun nghiệp vụ công tác xã hội trong lĩnh vực chăm sóc sức khỏe tâm thn; hỗ trợ, tư vn, can thiệp, lao động trị liệu, chăm sóc, điều trị, trợ giúp xã hội và phục hồi chức năng cho người mắc bệnh tâm thần tại các cơ sở tr giúp xã hội và cộng đồng.

b) Nâng cao cht lượng, hiệu quả công tác cai nghiện ma túy, quản lý sau cai nghiện, phục hi sức khỏe, nhân cách, giáo dục nghề nghiệp, tái hòa nhập cộng đồng cho người đã cai nghiện ma túy.

8. Bộ Y tế

a) Chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan trong việc chăm sóc, điều trị, phục hi chức năng và quản lý ngưi mc bệnh tâm thn tại bệnh viện, các cơ sở chăm sóc và phục hi chức năng cho người tâm thần; xây dựng phác đồ cai nghiện, điều trị và h trợ tư vn, can thiệp cho người nghiện ma túy, người sử dụng ma túy; tăng cường qun lý thuốc hưng thần, thuốc gây nghiện, tiền cht trong lĩnh vực y tế. Thực hiện tốt các quy định về phòng, chng tác hại của rượu, bia.

b) Qun lý chặt ch quy trình khám, cha bệnh cho người mắc bệnh tâm thn, người bị áp dụng biện pháp bt buộc cha bệnh; chủ động phòng ngừa và phi hợp với Bộ Công an trong phát hiện, ngăn chặn, điều tra, xử lý các đối tượng làm giả hồ sơ bệnh án tâm thần.

9. Bộ Thông tin và Truyền thông

a) Chủ trì triển khai các nội dung liên quan để bảo đảm an toàn thông tin trên mạng, kiểm soát chặt ch, ngăn chặn, hạn chế ti đa thông tin xấu, độc, các loại hình văn hóa phẩm đồi trụy, c súy hành vi côn đồ, bạo lực, sai lch chun mực xã hội.

b) Ch đạo các cơ quan báo chí, truyền thông tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục pháp luật, những hậu quả, h lụy của tội phạm đối với gia đình, xã hội; hướng dn kỹ năng nhận diện, xử lý với các tình huống bạo lực, tiềm ẩn bạo lực đ người dân nâng cao cảnh giác, có biện pháp phòng ngừa. Chỉ đạo các doanh nghiệp viễn thông phi hợp với các cơ quan phòng, chống tội phạm tuyên truyền các biện pháp phòng ngừa tội phạm giết người thông qua việc cung cp dịch vụ viễn thông phù hợp ca doanh nghiệp.

10. Đài Truyền hình Việt Nam, Đài Tiếng nói Việt Nam

Tăng cường thông tin, tuyên truyền đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước; tích cực phi hợp với cơ quan, t chức xây dựng các chương trình, phóng sự, bản tin, bài viết tuyên truyền, giáo dục pháp luật, đạo đức, lối sng, văn hóa ứng xử lành mạnh, cảnh báo v vn đề bạo lực, tội phạm và tệ nn xã hội, nht là hậu quả, h lụy do tội phạm giết người gây ra với nhiều hình thức phong phú, đa dạng, tăng cường thời lượng phát sóng, bảo đảm tiếp cận đến mọi tng lớp nhân dân; tôn vinh các mô hình, gương điển hình tiên tiến trong công tác phòng, chng tội phạm.

11. Đề nghị Tòa án nhân dân tối cao, Viện kim sát nhân dân tối cao

a) Ch đạo, phi hp chặt chẽ trong hoạt động điều tra, truy tố, xét xử tội phạm giết người, xét xử lưu động một số vụ án đặc biệt nghiêm trọng, gây bức xúc dư luận xã hội, đối tượng coi thường pháp luật, nhm răn đe, giáo dục phòng ngừa chung, bảo đảm nghiêm minh, không để oan sai, bỏ lọt tội phạm.

b) Thực hiện tt công tác hòa giải, đối thoại tại Tòa án; nâng cao cht lượng giải quyết các vụ án dân sự, kinh tế, hôn nhân, gia đình, bảo đảm đúng pháp luật.

12. Đề ngh y ban Trung ương Mặt trận T quốc Việt Nam, Tng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Trung ương Hội Liên hip Phụ n Việt Nam, Trung ương Hội Nông dân Việt Nam, Trung ương Hội Cựu chiến binh Vit Nam

a) Tăng cường quản lý, tuyên truyền, giáo dục ý thức chp hành pháp luật, đạo đức, li sống văn hóa, phòng, chng ma túy trong đoàn viên, hội viên, ngưi lao động, không để thành viên của t chức mình thực hiện tội phạm và các tệ nạn xã hội. Vận động các tầng lớp nhân dân tham gia phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quc gắn với cuộc vận động toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, tham gia phòng ngừa, phát hiện, tố giác tội phạm, cảm hóa, giáo dục, cải tạo người phạm tội tại gia đình, cộng đng dân cư.

b) Thực hiện tốt vai trò giám sát hoạt động của các lực lượng chức năng trong công tác phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm và vi phạm pháp luật; đề xuất xây dựng, ban hành chính sách h trợ đoàn viên, hội viên phát trin sản xut, kinh doanh, làm tt công tác an sinh xã hội, phòng ngừa các loại tội phạm, trong đó có tội phạm giết người.

c) Phối hợp chặt ch với chính quyền các cấp tăng cường công tác trao đổi, đối thoại, ly ý kiến, nắm tâm tư, nguyện vọng chính đáng của người dân, tham gia hòa giải, giải quyết những bức xúc, mâu thun; xây dựng, củng cố và nhân rộng các mô hình tự phòng, tự quản, tự bảo vệ, tự hòa giải bảo đảm an ninh, trật tự tại cơ s, địa bàn dân cư, khu công nghiệp, khu chế xuất.

13. Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành ph trực thuộc trung ương

a) Xây dựng các chương trình, kế hoạch tổ chức triển khai, thực hiện các biện pháp phòng ngừa tội phạm giết người bảo đảm hiệu quả, phù hợp vi đặc đim tình hình địa phương, phát huy sức mạnh tng hợp của c hệ thống chính trị cơ sở; b trí ngân sách, huy động các nguồn lực xã hội của địa phương để triển khai, thực hiện các nhiệm vụ.

b) Tăng cưng công tác quản lý nhà nưc, kết hợp chặt ch phát trin kinh tế, văn hóa, xã hội với bo đảm an ninh, trật tự, phòng, chống tội phạm; khuyến khích các tổ chc, doanh nghiệp, cá nhân lp đặt hệ thng camera giám sát an ninh ở cơ quan, doanh nghiệp, địa bàn dân cư và hộ gia đình để phòng ngừa, phát hiện tội phạm.

c) T chức thực hiện có hiệu quả công tác quản lý, giáo dục đối tượng địa bàn cơ sở, nhất là áp dụng biện pháp giáo dục tại xã, phường, thị trn và quản lý tại gia đình; thực hiện chuyển hóa địa bàn trọng đim, phức tạp về trật tự, an toàn xã hội, xây dựng xã, phường, th trấn, cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, khu dân cư, trường học an ninh, an toàn, không có t nạn ma túy.

Yêu cu Bộ trưng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, Thủ trưng cơ quan thuộc Chính ph, Chủ tịch y ban nhân dân các tnh, thành phố trực thuộc trung ương xây dựng kế hoạch cụ th và tổ chức trin khai thực hiện nghiêm túc; định k hàng năm (trước ngày 30 tháng 11) báo cáo tình hình, kết quả thực hiện các nhiệm vụ được giao về Bộ Công an (qua Cục Cảnh sát hình sự) để tổng hợp, báo cáo Thủ tướng Chính phủ. Giao Bộ Công an giúp Thủ tưng Chính phủ theo dõi, hướng dn, kim tra, đôn đốc các bộ, ngành, địa phương thực hiện nghiêm túc văn bản này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng
, các Phó Thủ tướng Chính ph;
- V
ăn phòng Trung ương Đảng;
- n phòng Chủ tch nưc;
- Văn phòng Quc hội;
- y ban Tư pháp của Quc hội;
- Thành viên BCĐ 138/CP;
- VPCP: BTCN, các PCN
,
các Vụ: PL, KGVX, KTTH, V.I;
- Lưu: VT, NC (2). DTH

KT. THỦ TƯỚNG
PHÓ THỦ TƯỚNG
Trương Hòa Bình

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 1676/TTg-NC năm 2020 về tăng cường biện pháp phòng ngừa tội phạm giết người do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


714

DMCA.com Protection Status
IP: 3.232.133.141