Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Đang tải văn bản...

Công văn 160/TANDTC-PC 2018 biểu mẫu về tha tù trước thời hạn có điều kiện

Số hiệu: 160/TANDTC-PC Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tòa án nhân dân tối cao Người ký: Nguyễn Trí Tuệ
Ngày ban hành: 23/07/2018 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

Ban hành 02 biểu mẫu về tha tù trước thời hạn có điều kiện

Tòa án nhân dân tối cao vừa có Công văn 160/TANDTC-PC về việc ban hành một số biểu mẫu về tha tù trước thời hạn có điều kiện.

Theo đó, 02 biểu mẫu sau đây được áp dụng thống nhất đối với biện pháp tha tù trước thời hạn có điều kiện, cụ thể:

- Mẫu số 01/HS: Quyết định tha tù trước thời hạn có điều kiện;

- Mẫu số 02/HS: Quyết định hủy bỏ Quyết định tha tù trước thời hạn có điều kiện.

Chánh án Tòa án nhân dân và Tòa án quân sự các cấp, Thủ trưởng các đơn vị thuộc Tòa án nhân dân tối cao cần tổ chức quán triệt, triển khai thi hành nghiêm túc các biểu mẫu trên.

Trường hợp có vướng mắc thì báo cáo Tòa án nhân dân tối cao thông qua Vụ Pháp chế và Quản lý khoa học hoặc hòm thư điện tử phapchetoaan2016@gmail.com để được giải thích, hướng dẫn, sửa đổi, bổ sung kịp thời.

Xem chi tiết tại Công văn 160/TANDTC-PC ngày 23/7/2018.

TÒA ÁN NHÂN DÂN TỐI CAO
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 160/TANDTC-PC
V/v ban hành một số biểu mẫu về tha tù trước thời hạn có điều kiện.

Hà Nội, ngày 23 tháng 07 năm 2018

 

Kính gửi:

- Các Tòa án nhân dân và Tòa án quân sự các cấp;
- Các đơn vị thuộc Tòa án nhân dân t
i cao.

Trong thời gian qua, Tòa án nhân dân tối cao nhận được phản ánh của một số Tòa án về việc ban hành biểu mẫu áp dụng các quy định của Bộ luật Tố tụng hình sự. Đbảo đảm áp dụng thống nhất pháp luật trong việc áp dụng biện pháp tha tù trước thời hạn có điều kiện, Tòa án nhân dân tối cao ban hành kèm theo Công văn này một số biểu mẫu sau đây:

1. Mu số 01/HS: Quyết định tha tù trước thời hạn có điều kiện;

2. Mu số 02/HS: Quyết định hủy bỏ Quyết định tha tù trước thời hạn có điều kiện.

Tòa án nhân dân tối cao yêu cầu các đồng chí Chánh án Tòa án nhân dân và Tòa án quân sự các cấp, Thủ trưởng các đơn vị thuộc Tòa án nhân dân tối cao ngay khi nhận được Công văn này cần tổ chức quán triệt, triển khai thi hành nghiêm túc các biểu mẫu ban hành kèm theo Công văn này. Trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc thì báo cáo Tòa án nhân dân tối cao (thông qua Vụ Pháp chế và Quản lý khoa học hoặc qua hòm thư điện tử phapchetoaan2016@gmail.com) để có sự giải thích, hướng dẫn, sửa đổi, bổ sung kịp thời./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Chánh án TANDTC (để báo cáo);
- Các Phó Chánh án TANDTC;
- Các Thẩm phán TANDTC;
- Cổng TTĐT TANDTC (để đăng tải);
- Lưu: VT, PC&QLKH.

KT. CHÁNH ÁN
PHÓ CHÁNH ÁN

Nguyễn Trí Tuệ

 

Mu số 01/HS (Ban hành kèm theo Công văn s160/TANDTC-PC ngày 23 tháng 7 năm 2018 của Chánh án Tòa án nhân dân tối cao)

TÒA ÁN (1) ………………(1)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: …../…../….. (2)

………, ngày..... tháng..... năm ………(3)

 

QUYẾT ĐỊNH

Tha tù trước thời hạn có điều kiện

TÒA ÁN(4)………………………

- Thành phần Hội đồng phiên họp xét hủy tha tù trước thời hạn có điều kiện gồm có:(5)

Chánh án - Chủ tịch hội đồng: Ông (Bà)...........................................................................

Các Thẩm phán: Ông (Bà)................................................................................................

Ông (Bà)............................................................................................................................

- Thư ký phiên họp: Ông (Bà)(6).......................................................................................

- Đại diện Viện Kiểm soát (7)................................................................................... tham gia phiên họp:

Ông (Bà)................................................................................................... - Kiểm sát viên.

- (8).....................................................................................................................................

NHẬN THẤY:

Ngày …… tháng ….. năm......, (9)………….. có hồ sơ đề nghị xét tha tù trước hn có điều kin đối với: (10)…………………………

XÉT THẤY:

Trên cơ sở các tài liệu có trong hồ sơ vụ việc, kết quả thảo luận tại phiên họp, ý kiến của Kiểm sát viên, Tòa án nhận định như sau:(11)

...........................................................................................................................................

...........................................................................................................................................

...........................................................................................................................................

...........................................................................................................................................

Căn cứ vào (12)...................................................................................................................

QUYẾT ĐỊNH:

1. Chấp nhận đề nghị tha tù trước thời hạn có điều kiện (không chấp nhận đề nghị tha tù trước thời hạn có điều kiện) đối với: (13)........................................................................................................................................

2. (14)....................................................................................................................................

3. Quyết định này có thể bị kháng nghị và có hiệu lực kể từ ngày hết thời hạn kháng nghị. Phạm nhân có quyền khiếu nại đối với quyết định về việc chấp nhận hoặc không chấp nhận đề nghị tha tù trước thời hạn có điều kiện.

4. (15)....................................................................................................................................

có trách nhiệm thi hành quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Ghi theo những nơi cần gửi theo quy định tại khoản 8 Điều 368 của Bộ luật Tố tụng hình sự;
- Lưu hồ sơ.

TM. HỘI ĐỒNG PHIÊN HỌP
CHÁNH ÁN - CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG

(Ký tên, ghi rõ họ tên, đóng dấu)

 

Hướng dẫn sử dụng mẫu số 01/HS:

(1) và (4) ghi tên Tòa án nhân dân xét tha tù trước thời hạn có điều kiện.

(2) ô thứ nhất ghi số, ô thứ hai ghi năm ra Quyết định (ví dụ 1: 16/2018/HSST-QĐ).

(3) ghi địa điểm và ngày, tháng, năm ra quyết định.

(5) ghi đầy đủ họ tên của Chánh án, Thẩm phán. Nếu là Tòa án quân sự thì không ghi “Ông (Bà)” mà ghi cấp bậc quân hàm.

(6) ghi đầy đủ họ tên của Thư ký phiên họp và ghi rõ là Thư ký Tòa án hoặc Thẩm tra viên của Tòa án nào như hướng dẫn tại điểm (1).

(7) ghi tên Viện kiểm sát như hướng dẫn tại (1); ghi đầy đủ họ tên Kiểm sát viên tham gia phiên họp.

(8) và (9) ghi rõ tên Trại giam; Trại tạm giam thuộc Bộ Công an, Trại tạm giam thuộc Bộ Quốc phòng, cơ quan thi hành án hình sự Công an cấp tỉnh, cơ quan thi hành án hình sự cấp quân khu đề nghị tha tù trước thời hạn có điều kiện.

(10) ghi đầy đủ họ tên của người được đề nghị tha tù trước thời hạn có điều kiện.

(11) trong phần này, ghi tóm tắt nội dung vụ việc, quyết định của bản án tuyên người được đề nghị tha tù trước thời hạn có điều kiện; tóm tắt nội dung đề nghị; ghi nhận định của Hội đồng, những căn cứ để chấp nhận hoặc không chấp nhận đề nghị; điểm, khoản, điều của Bộ luật Hình sự và của văn bản quy phạm pháp luật khác mà Hội đồng phiên họp căn cứ để giải quyết vụ việc.

(12) tùy từng trường hợp mà ghi rõ căn cứ pháp luật để ra quyết định.

(13) ghi đầy đủ họ tên, ngày tháng năm sinh và các bí danh, tên thường gọi khác (nếu có); nơi cư trú hoặc nơi làm việc; nghề nghiệp; trình độ văn hóa (học vn); dân tộc; giới tính; tôn giáo; quốc tịch của người được đề nghị tha tù trước thời hạn có điều kiện.

(14) nếu chấp nhận đề nghị tha tù trước thời hạn có điều kiện thì ghi cụ thể thời hạn thời gian thử thách còn lại người được tha tù trước thời hạn có điều kiện phải chấp hành, ghi rõ tên Ủy ban nhân dân nơi người được tha tù trước hạn có điều kiện về cư trú, thường xuyên sinh sống sau khi được tha tù có trách nhiệm giám sát, giáo dục người được tha tù trước hạn có điều kiện và ghi cụm từ “Trong thời gian thử thách mà người được tha tù trước thời hạn có điều kiện vi phạm các quy định tại khoản 4 Điều 66 của Bộ luật Hình sự thì Tòa án có thể xem xét, hủy quyết định tha tù trước thời hạn đã ban hành và buộc người đó phải chấp hành phn hình phạt tù còn lại chưa chp hành”.

Nếu không chấp nhận đề nghị tha tù trước thời hạn có điều kiện thì không ghi mục này.

(15) ghi rõ, cụ thể tên của người được tha tù trước thời hạn có điều kiện, cơ quan, tổ chức phải thi hành Quyết định tha tù trước thời hạn có điều kiện.

 

Mu số 02/HS (Ban hành kèm theo Công văn s160/TANDTC-PC ngày 23 tháng 7 năm 2018 của Chánh án Tòa án nhân dân tối cao)

TÒA ÁN (1) ……………………(1)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: …../…../….. (2)

………, ngày..... tháng..... năm ………(3)

 

QUYẾT ĐỊNH

Hủy bỏ quyết định tha tù trước thời hạn có điều kiện

TÒA ÁN(4)………………………

- Thành phần Hội đồng phiên họp xét hủy Quyết định tha tù trước thời hạn có điều kiện gồm có:(5)

Chánh án - Chủ tịch hội đồng: Ông (Bà)............................................................................

Các Thẩm phán: Ông (Bà).................................................................................................

Ông (Bà).............................................................................................................................

- Thư ký phiên họp: Ông (Bà)(6)........................................................................................

- Đại diện Viện Kiểm soát (7)................................................................................... tham gia phiên họp:

Ông (Bà)................................................................................................... - Kiểm sát viên.

- (8).....................................................................................................................................

NHẬN THẤY:

Ngày …… tháng ….. năm......, (9)………….. có văn bản số ….. ngày....tháng...năm đề nghị Tòa án(10) ……. hủy bỏ quyết định tha tù trước thời hạn có điều kiện số..../…../…… ngày....tháng...năm.... của Tòa án(11) ………..đối với:(12)………..

XÉT THẤY:

Trên cơ sở các tài liệu có trong hồ sơ vụ việc, kết quả thảo luận tại phiên họp, ý kiến của Kiểm sát viên, Tòa án nhận định như sau:(13)

...........................................................................................................................................

...........................................................................................................................................

...........................................................................................................................................

...........................................................................................................................................

Căn cứ vào (14)...................................................................................................................

QUYẾT ĐỊNH:

1. Hủy bỏ quyết định tha tù trước hạn có điều kiện số.../..../.... ngày....tháng....năm....của Tòa án(15) ……..đối với:(16) ………..

2. Buộc (17) …….. phải chấp hành phần hình phạt tù còn lại chưa chấp hành tại bản án số: ……../……… /HS-ST (PT), ngày...tháng...năm....của Tòa án(18)...là(19)...

3. Quyết định này có thể bị kháng nghị và có hiệu lực kể từ ngày hết thời hạn kháng nghị.

4. (20)...................................................................................................................................

có trách nhiệm thi hành quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Ghi theo những nơi cần gửi theo quy định tại khoản 8 Điều 368 của Bộ luật Tố tụng hình sự;
- Lưu hồ sơ.

TM. HỘI ĐỒNG PHIÊN HỌP
CHÁNH ÁN - CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG

(Ký tên, ghi rõ họ tên, đóng dấu)

 

Hướng dẫn sử dng mẫu số 02/HS:

(1) (4) và (10) ghi tên Tòa án nhân dân xem xét hủy quyết định tha tù trước thời hạn có điều kiện.

(2) ô thứ nhất ghi số, ô thứ hai ghi năm ra Quyết định (ví dụ 1: 16/2018/HSST-QĐ).

(3) ghi địa điểm và ngày, tháng, năm ra quyết định.

(5) ghi đầy đủ họ tên của Chánh án, Thẩm phán. Nếu là Tòa án quân sự thì không ghi “Ông (Bà)” mà ghi cấp bậc quân hàm.

(6) ghi đầy đủ họ tên của Thư ký phiên họp và ghi rõ là Thư ký Tòa án hoặc Thẩm tra viên của Tòa án nào như hướng dẫn tại điểm (1).

(7) ghi tên Viện kiểm sát như hướng dẫn tại (1); ghi đầy đủ họ tên Kiểm sát viên tham gia phiên họp.

(8) và (9) ghi rõ tên cơ quan thi hành án hình sự Công an cấp huyện nơi người được tha tù trước thời hạn về cư trú, đơn vị quân đội được giao quản lý người bị đề nghị hủy tha tù trước hạn có điều kiện.

(11) và (15) ghi rõ tên của Tòa án đã ra quyết định tha tù trước hạn có điều kiện.

(12) và (17) ghi đầy đủ họ tên của người được đề nghị tha tù trước hạn có điều kiện.

(13) trong phần này, ghi tóm tắt nội dung vụ việc, quyết định của bản án tuyên người được đề nghị tha tù trước hạn có điều kiện; tóm tắt nội dung đề nghị; ghi nhận định của Hội đồng, những căn cứ để chấp nhận hoặc không chấp nhận đề nghị; điểm, khoản, điều của Bộ luật Hình sự và của văn bản quy phạm pháp luật khác mà Hội đồng phiên họp căn cứ để giải quyết vụ việc.

(14) tùy từng trường hợp mà ghi rõ căn cứ pháp luật để ra quyết định.

(16) ghi đầy đủ họ tên, ngày tháng năm sinh và các bí danh, tên thường gọi khác (nếu có); nơi cư trú hoặc nơi làm việc; nghề nghiệp; trình độ văn hóa (học vấn); dân tộc; giới tính; tôn giáo; quốc tịch của người được đề nghị tha tù trước hạn có điều kiện.

(18) ghi cụ thể tên Tòa án đã ra bản án.

(19) ghi cụ thể hình phạt tù còn lại chưa chấp hành cả bằng số và bằng chữ.

(20) ghi rõ, cụ thể tên của người được tha tù trước hạn có điều kiện, cơ quan, tổ chức phải thi hành quyết định hủy bỏ quyết định tha tù trước hạn có điều kiện.

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 160/TANDTC-PC ngày 23/07/2018 một số biểu mẫu về tha tù trước thời hạn có điều kiện do Tòa án nhân dân tối cao ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


7.810

DMCA.com Protection Status
IP: 100.28.0.143
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!