Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 14/TANDTC-KHXX báo cáo tình hình thực hiện tương trợ tư pháp năm 2012 về dân sự, dẫn độ và chuyển giao người đang chấp hành hình phạt tù theo quy định của Luật tương trợ tư pháp do Tòa án nhân dân tối cao ban hành

Số hiệu: 14/TANDTC-KHXX Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tòa án nhân dân tối cao Người ký: Nguyễn Sơn
Ngày ban hành: 04/02/2013 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

TÒA ÁN NHÂN DÂN
TỐI CAO

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 14/TANDTC-KHXX
V/v Báo cáo tình hình thực hiện tương trợ tư pháp năm 2012 về dân sự, dẫn độ và chuyển giao người đang chấp hành hình phạt tù theo quy định của Luật tương trợ tư pháp

Hà Nội, ngày 04 tháng 02 năm 2013

 

Kính gửi:

- Các đồng chí Chánh án Tòa án nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương.
-
Các đồng chí Chánh Tòa các Tòa phúc thẩm Tòa án nhân dân tối cao.

 

Thực hiện các quy định tại Điều 63, Điều 68 Luật tương trợ tư pháp và Điều 7 Nghị định số 92/2008/NĐ-CP ngày 22/08/2008 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật tương trợ tư pháp, Tòa án nhân dân tối cao yêu cầu các đồng chí chỉ đạo việc xây dựng Báo cáo về tình hình thực hiện tương trợ tư pháp năm 2012 về dân sự, dẫn độ, chuyển giao người đang chấp hành hình phạt tù. Số liệu thống kê lấy đến ngày 31/12/2012. Nội dung Bản báo cáo này gồm những phần chính như sau:

a) Đánh giá chung về tình hình hoạt động tương trợ tư pháp thuộc lĩnh vực được giao;

b) Đánh giá hiệu quả của sự phối hợp giữa các cơ quan liên quan trong việc thực hiện tương trợ tư pháp;

c) Đánh giá về tình hình thực hiện nguyên tắc có đi có lại;

d) Kiến nghị về sự phối hp giữa các cơ quan có liên quan trong việc thực hiện hoạt động tương trợ tư pháp;

đ) Kiến nghị về sửa đổi, bổ sung hoặc ban hành mới văn bản quy phạm pháp luật về tương trợ tư pháp và nhu cầu về ký kết, gia nhập các điều ước quốc tế liên quan đến tương trợ tư pháp.

Kèm theo Báo cáo cần có Bảng tổng hợp tình hình tương trợ tư pháp được lập theo mẫu gửi kèm theo Công văn này.

Tòa án nhân dân tối cao yêu cầu các đồng chí chỉ đạo gửi Báo cáo về tình hình thực hiện tương trợ tư pháp năm 2012 về dân sự, dẫn độ, chuyển giao người đang chp hành hình phạt tù và Bảng tng hợp tình hình tương trợ tư pháp về Tòa án nhân dân tối cao (thông qua Viện khoa học xét xử) bằng bản điện tử vào hộp thư điện tử: vkhxx.quocte@toaan.gov.vn chậm nhất là vào ngày 28/02/2013.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
-
Đ/c Chánh án TANDTC (để b/c);
-
Lưu: VP, VKHXX (TANDTC).

KT. CHÁNH ÁN
PHÓ
CHÁNH ÁN

Nguyễn Sơn

 

PHỤ LỤC

(kèm theo Công văn số 14/TANDTC-VKHXX ngày 04 tháng 02 năm 2013 của Tòa án nhân dân tối cao)

I. Bảng tổng hp tình hình thực hiện hoạt động tương trợ tư pháp về dẫn độ, chuyển giao người đang chấp hành hình phạt tù của Tòa án nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

Số lượng hồ sơ yêu cầu tòa án xem xét, giải quyết để dẫn độ

Số lượng hồ sơ yêu cầu xem xét, quyết định chuyển giao người đang chấp hành hình phạt tù

Yêu cầu của nước ngoài

Yêu cầu của nước ngoài

Yêu cầu của Việt Nam ra nước ngoài

Đã xem xét, quyết định

Đang xem xét, giải quyết

Chưa xem xét, quyết định

Đã xem xét, quyết định

Đang xem xét, giải quyết

Chưa xem xét, quyết định

Đã xem xét, quyết định

Đang xem xét, giải quyết

Chưa xem xét, quyết định

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II. Bảng tổng hp chung ủy thác tư pháp về dân sự

Số lượng các yêu cầu tương trợ tư pháp về dân sự của nước ngoài cho Việt Nam

Số lượng các ủy pháp tư pháp về dân sự của Việt Nam ra nước ngoài

Số yêu cầu được thực hiện

Số yêu cầu thực hiện không có kết quả

Số yêu cầu được thực hiện

Số yêu cầu thực hiện không có (chưa có) kết quả

 

 

 

 

III. Bảng tổng hp ủy thác tư pháp về dân sự của người nước ngoài

Số ký hiệu hồ sơ

Ngày đến

Nước gửi

Loại yêu cầu

Nội dung yêu cầu

Cơ quan xử lý

Đã thực hiện

Chưa thực hiện

Tchối

Lý do từ chối

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IV. Bảng tổng hp ủy thác tư pháp về dân sự của Việt Nam

Số ký hiệu hồ sơ

Ngày gửi

Nước nhận

Loại yêu cầu

Nội dung yêu cầu

Cơ quan yêu cầu

Đã thực hiện

Chưa thực hiện

Bị từ chối

Lý do từ chối

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

tin noi bat
Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 14/TANDTC-KHXX báo cáo tình hình thực hiện tương trợ tư pháp năm 2012 về dân sự, dẫn độ và chuyển giao người đang chấp hành hình phạt tù theo quy định của Luật tương trợ tư pháp do Tòa án nhân dân tối cao ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.570
DMCA.com Protection Status

IP: 54.234.228.78