Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 497/NHNN-QLNH3 Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Ngân hàng Nhà nước Người ký: Nguyễn Đồng Tiến
Ngày ban hành: 25/01/2006 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 497/NHNN-QLNH3
V/v Hướng dẫn thực hiện NĐ 131 của Chính phủ

Hà Nội, ngày 25 tháng 01 năm 2006 

 

Kính gửi:

 - Giám đốc ngân hàng nhà nước chi nhánh tỉnh, thành phố
 - Tổng giám đốc, giám đốc ngân hàng được phép hoạt động ngoại hối

 

Ngày 18 tháng 10 năm 2005 Chính phủ đã ban hành Nghị định số 131/2005/NĐ-CP về việc sửa đổi bổ sung một số điều của Nghị định số 63/1998/NĐ-CP ngày 17/08/1998 của Chính phủ về quản lý ngoại hối (có hiệu lực thi hành kể từ ngày 08/11/2005). Để thực hiện nghiêm túc và thống nhất nguyên tắc tự do hoá các giao dịch vãng lai đã được qui định tại Nghị định số 131/NĐ-CP của Chính phủ, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước yêu cầu Giám đốc chi nhánh Ngân hàng Nhà nước tỉnh, thành phố; Tổng giám đốc, Giám đốc các Ngân hàng được phép hoạt động ngoại hối (Ngân hàng được phép) thực hiện một số nội dung sau:

1. Khi thực hiện việc bán, chuyển hoặc xác nhận việc mang ngoại tệ ra nước ngoài cho Người không cư trú, Người cư trú để phục vụ các nhu cầu thanh toán vãng lai, các Ngân hàng được phép không cần phải yêu cầu xuất trình các chứng từ hoàn thành nghĩa vụ thuế với Nhà nước Việt nam.

2. Người cư trú là công dân Việt Nam được liên hệ với ngân hàng được phép để mua, chuyển, mang ngoại tệ ra nước ngoài cho các mục đích sau đây mà không cần phải xin giấy phép của Ngân hàng Nhà nước:

a) Chi phí cho việc học tập, chữa bệnh cho bản thân hoặc cho thân nhân;

b) Đi công tác, du lịch, thăm viếng ở nước ngoài;

c) Trả các loại phí, lệ phí cho nước ngoài;

d) Trợ cấp cho thân nhân đang ở nước ngoài;

e) Chuyển tiền thừa kế cho người hưởng thừa kế ở nước ngoài;

f) Đi định cư ở nước ngoài;

g) Các mục đích chuyển tiền vãng lai một chiều khác.

3. Ngân hàng được phép căn cứ vào các nhu cầu ngoại tệ nêu tại điểm 2 nói trên, trừ khoản d, để quy định cụ thể về các loại giấy tờ cần thiết chứng minh cho mục đích sử dụng của người đề nghị mua, chuyển, mang ngoại tệ, qui định việc xem xét, kiểm tra, các qui trình bán, chuyển ngoại tệ hoặc xác nhận để cá nhân mang ngoại tệ ra nước ngoài được thực hiện theo nguyên tắc đơn giản, thuận tiện. Người đề nghị mua, chuyển, mang ngoại tệ ra nước ngoài tự chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính xác thực của các loại giấy tờ liên quan dùng để chứng minh cho mục đích sử dụng ngoại tệ.

Các Ngân hàng được phép có trách nhiệm lưu giữ đầy đủ chứng từ theo qui định của pháp luật về chế độ lưu trữ chứng từ và tự chịu trách nhiệm trước pháp luật về quyết định của mình đối với các giao dịch đã được thực hiện.

Mức ngoại tệ giải quyết cho các nhu cầu mua, chuyển, mang ngoại tệ ra nước ngoài được căn cứ theo nhu cầu thực tế, hợp lý của từng giao dịch.

4. Riêng đối với mục đích trợ cấp cho thân nhân ở nước ngoài nêu tại điểm 2(d), Ngân hàng được phép xem xét cho mua, chuyển, mang ngoại tệ theo mức bình quân là 7.000USD/người/năm. Trường hợp đặc biệt, Ngân hàng được phép có thể xem xét giải quyết theo mức cao hơn nếu người đề nghị xuất trình được các giấy tờ chứng minh nhu cầu vượt mức nêu trên là cần thiết, hợp lý.

5. Đối với trường hợp công dân Việt Nam có nhu cầu mang ngoại tệ cho các mục đích nêu tại điểm 2 với số lượng vượt mức phải khai báo Hải quan cửa khẩu, Ngân hàng được phép xác nhận việc mang ngoại tệ ra nước ngoài trên cơ sở giấy đề nghị của người có nhu cầu ghi rõ số tiền, mục đích sử dụng để làm căn cứ xuất trình cho Hải quan cửa khẩu khi xuất cảnh (theo mẫu đính kèm).

Công dân Việt Nam có ngoại tệ được liên hệ các Ngân hàng được phép để xin chuyển ngoại tệ ra nước ngoài hoặc xác nhận để mang ngoai tệ ra nước ngoài phục vụ các mục đích nêu tại điểm 2 công văn này trên cơ sở xuất trình các giấy tờ theo quy định của Ngân hàng được phép. Ngân hàng được phép có trách nhiệm xác nhận việc mang ngoại tệ ra nước ngoài theo đề nghị của người có nhu cầu và có thể thực hiện thu phí đối với dịch vụ này.

6. Theo qui định của Luật ban hành các văn bản qui phạm pháp luật, các qui dịnh trước đây trái với Nghị định số 131/2005/NĐ-CP hết hiệu lực thi hành.

Giám đốc Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh các tỉnh, thành phố, Tổng giám đốc, Giám đốc các Ngân hàng được phép chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện các nội dung nêu tại công văn này. Trường hợp có khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện, đề nghị báo cáo về Ngân hàng Nhà nước Trung ương để kịp thời xử lý.

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Thống đốc và BLĐ NHNN
(để báo cáo);
- Tổng cục Hải quan;
- Cục Hải quan các tỉnh, thành phố
(để phối hợp);
- Lưu VP, QLNH.

KT.THỐNG ĐỐC
PHÓ THỐNG ĐỐC
(đã ký)
 Nguyễn Đồng Tiến

 

 

 

NGÂN HÀNG 
-------------
 (Tên Ngân hàng được phép)
Số: ……../

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------------------------

Thành phố (tỉnh), ngày …. tháng …..năm …..

GIẤY XÁC NHẬN MANG NGOẠI TỆ RA NƯỚC NGOÀI

 

(Áp dụng cho các trường hợp Người cư trú là công dân Việt Nam mang ngoại tệ ra nước ngoài qua cửa khẩu cho các mục đích đi học, chữa bệnh, trợ cấp vv…..)

Ông (Bà) : …………………………………

Sinh ngày: …………….……… Nơi sinh: …………….…….

Nơi thường trú: ……………………………………………………

Hộ chiếu số: ……………… Cấp ngày: ……….. Tại: ……………

Xác nhận số ngoại tệ tiền mặt dưới đây:

- Bằng số: …………………………………..

- Bằng chữ: …..............................................

- Có nguồn gốc ngoại tệ từ: …………………..

+ Mua của Ngân hàng

+ Rút ngoại tệ tiền mặt từ tài khoản cá nhân.

+ Ngoại tệ tự có

Mang qua cửa khẩu: ……………………

Mục đích đề nghị mang ngoại tệ ra nước ngoài: ……………………………………

Giấy xác nhận này có hiệu lực đến hết ngày: …………………………

Ông (bà) phải chấp hành nghiêm chỉnh các quy định của Nhà nước về quản lý ngoại hối trong việc mang ngoại tệ tiền mặt ra nước ngoài.

 

Nơi nhận:
- Cá nhân được cấp giấy phép
- Lưu Hải quan Cửa khẩu
- Lưu

(TỔNG) GIÁM ĐỐC NGÂN HÀNG
(Ký tên & đóng dấu) 

 

THE STATE BANK OF VIETNAM
------------

SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence Freedom Happiness
------------------

No. 497/NHNN-QLNH3
Re: guiding the implementation of the Decree No. 131 of the Government

Hanoi, January 25, 2006

 

To:

 

On 18 October 2005, the Government issued the Decree No. 131/2005/ND-CP on the amendment, supplement of several articles of the Decree No. 63/1998/ND-CP dated 17 August 1998 of the Government on foreign exchange control (which took effect from 8 November 2005). With a view to seriously and unanimously complying with the principle of liberalizing current transactions as provided for in the Decree No. 131/2005/ND-CP of the Government, the Governor of the State Bank would like to require Managers of the State Bank branches in provinces, cities; General Managers, Managers of the banks authorized to engage in foreign exchange activity (authorized banks) to carry out several following contents:

1. Upon performing the sale, remittance or confirmation of the carrying of foreign currency abroad to Non-residents, Residents for performing payment requirements of current transactions, authorized banks need not require them to present the documents on the completion of their tax obligations to the State of Vietnam.

2. Residents being Vietnamese citizen shall be entitled to contact authorized banks to buy, remit and carry foreign currency abroad for the following purposes without asking for the permit of the State Bank:

a. Payment for study, medical treatment cost of themselves or of their relatives;

b. Going abroad for business, travelling and visit;

c. Payment of fees and charges to foreign parties;

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.e. Remitting bequeathed money to oversea inheritor;

f. Going abroad for permanent residence;

g. Other purposes of unilateral current money transfer.

3. The authorized banks shall base on the foreign currency requirements as stated in point 2 mentioned above, except for paragraph d, to provide in details for required papers to prove using purpose of the person who requests for purchase, remittance, carrying of foreign currency, provide for the consideration, inspection, procedures on foreign currency sale, remittance or confirmation so as individuals who carry foreign currency overseas are entitled to perform in accordance with simple, convenient principle. Persons who request for purchase, remittance, carrying of foreign currency overseas shall take self responsibility to the law for the accuracy of related papers used for proving their using purpose of foreign currency.

The authorized banks shall be responsible for the archive of full documents in accordance with provisions of applicable laws on the regime on the archive of documents and take self responsibility to the laws for their decision in respect of already performed transactions.

Level of foreign currency to be approved for the requirements of the purchase, remittance, carrying of foreign currency overseas shall be based on actual and reasonable demands of each transaction.

4. Except for the purpose of providing subsidies to oversea relatives as mentioned in point 2(d), the authorized banks shall consider to permit the purchase, remittance, carrying of foreign currency at an average level of USD 7,000/person/annum. In special case, the authorized banks may consider to permit a higher level if requesting person can fully present documents to prove that his exceeding demand is necessary and appropriate.

5. In respect of the case of Vietnamese citizen who has a demand for carrying foreign currency for the purposes as mentioned in point 2 at a volume exceeding the level which needs to inform to border checkpoint customs, the authorized banks shall confirm the carrying of foreign currency abroad on the basis of a written request of the person having the demand which clearly states the amount of money, use purpose to make foundation for presenting to border checkpoint customs upon exit from the country (according to the attached form).

Vietnamese citizen with foreign currencies shall be entitled to contact the authorized banks to ask for the oversea remittance of foreign currency or to be confirmed for carrying foreign currency overseas for the purposes mentioned in point 2 of this official dispatch on the basis of presenting the documents under applicable provisions of the authorized banks. The authorized banks shall be responsible for confirming the carrying of foreign currency abroad upon the request of the person who has demand and may charge fee for this service.

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.Managers of the State Bank branches in provinces, cities, General Managers, Managers of the authorized banks shall be responsible for organizing the implementation of the contents stated in this official dispatch. Any difficulty, query that may arise during the implementation process should be reported to the central State Bank for timely settlement.

 

 

FOR THE GOVERNOR OF THE STATE BANK OF VIETNAM
DEPUTY GOVERNOR
Nguyen Dong Tien

 

THE BANK..
(Name of the authorized bank)
------------

SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence Freedom Happiness
-----------------

No.: .........../

City (province), date.... month..... year...

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.CONFIRMATION OF THE CARRYING OF FOREIGN CURRENCY ABROAD

(Applicable to cases where Resident being a Vietnamese citizen who carries foreign currency overseas via border checkpoint for the purposes of study, medical treatment, subsidy, etc..)

Mr. (Ms.):..............................................................................................................................

Date of birth:............................................. Place of birth:........................................................

Permanent address:...............................................................................................................

Passport No.:................... Date of issue:.......................... Place of issue:................................

Would like to confirm the following amount of cash in foreign currency:

- In number............................................................................................................................

- In words..............................................................................................................................

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.+ The purchase from the bank

+ Withdrawal from individual account

+ Own foreign currency

To be carried via the border checkpoint:...................................................................................

Purpose of the request for carrying foreign currency overseas:....................................................

This confirmation shall take effect till the end of the date:...........................................................

You must seriously comply with applicable provisions of the State on foreign exchange control for the carrying of cash in foreign currency abroad.

 

 

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents. 

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Official Dispatch No. 497/NHNN-QLNH3 ngày 25/01/2006 of January 25, 2006, guiding the implementation of the Decree No. 131 of the Government

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.271

DMCA.com Protection Status
IP: 44.192.38.248