Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 3827/NHCS-HĐKH năm 2014 sửa đổi việc báo cáo, đánh giá, thẩm định, công nhận sáng kiến do Ngân hàng Chính sách xã hội ban hành

Số hiệu: 3827/NHCS-HĐKH Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Ngân hàng Chính sách Xã hội Người ký: Dương Quyết Thắng
Ngày ban hành: 20/11/2014 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

NGÂN HÀNG
CHÍNH SÁCH XÃ HỘI
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3827/NHCS-HĐKH
V/v sửa đổi, bổ sung việc báo cáo, đánh giá, thẩm định, công nhận sáng kiến

Hà Nội, ngày 20 tháng 11 năm 2014

 

Kính gửi:

- Các Ban chuyên môn nghiệp vụ tại Hội sở chính;
- Chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội các tỉnh, thành phố;
- Trung tâm Đào tạo, Trung tâm Công nghệ Thông tin, Sở giao dịch.

 

Căn cứ Thông tư số 18/2013/TT-BKHCN ngày 01/8/2013 của Bộ Khoa học và Công nghệ về Hướng dẫn thi hành một số quy định của Điều lệ Sáng kiến được ban hành kèm theo Nghị định số 13/2012/NĐ-CP ngày 02/3/2012 của Chính phủ và Nghị định số 65/2014/NĐ-CP ngày 01/7/2014 của Chính phủ về Quy định chi tiết thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng năm 2013, Tổng Giám đốc hướng dẫn sửa đổi bổ sung đối với công tác đánh giá, thẩm định, công nhận và trình công nhận sáng kiến quy định tại Quyết định số 3479/QĐ-NHCS ngày 02/11/2012 như sau:

1. Sáng kiến để xét các danh hiệu thi đua, hình thức khen thưởng:

a) Đối tượng được công nhận là sáng kiến gồm giải pháp kỹ thuật, giải pháp quản lý, giải pháp tác nghiệp hoặc giải pháp ứng dụng tiến bộ kỹ thuật đáp ứng các điều kiện quy định tại Điều 3 của Điều lệ sáng kiến. Cụ thể được hiểu như sau:

- Giải pháp kỹ thuật là cách thức kỹ thuật, phương tiện kỹ thuật nhằm giải quyết một nhiệm vụ (một vấn đề) xác định.

- Giải pháp quản lý là cách thức tổ chức điều hành công việc như: Phương pháp tổ chức công việc (ví dụ: Bố trí nhân lực); phương pháp điều hành, kiểm tra, giám sát công việc.

- Giải pháp tác nghiệp là các phương pháp thực hiện các thao tác kỹ thuật và nghiệp vụ trong công việc như: Phương pháp thực hiện các thủ tục hành chính (ví dụ: tiếp nhận, xử lý hồ sơ, đơn thư, tài liệu); phương pháp thẩm định, đánh giá; phương pháp tuyên truyền, đào tạo, giảng dạy, huấn luyện...

- Giải pháp ứng dụng tiến bộ kỹ thuật là phương pháp, cách thức hoặc biện pháp áp dụng một giải pháp kỹ thuật đã biết vào thực tiễn.

b) Tiêu chuẩn của sáng kiến để xét các danh hiệu thi đua, hình thức khen thưởng thực hiện theo quy định tại Nghị định số 65/2014/NĐ-CP ngày 01/7/2014 của Chính Phủ về quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật sửa đổi, bổ sung Luật Thi đua, khen thưởng năm 2013. Riêng tiêu chuẩn đối với hình thức khen thưởng có liên quan tới sáng kiến, các đơn vị, cá nhân xem tại Phụ lục đính kèm văn bản này.

2. Quy trình công nhận sáng kiến:

Bước 1: Yêu cầu đề nghị công nhận sáng kiến, như sau:

Các cá nhân, tập thể tại các chi nhánh NHCSXH tỉnh/thành phố, Sở giao dịch, Trung tâm Đào tạo, Trung tâm Công nghệ thông tin (sau đây gọi tắt là chi nhánh cấp tỉnh), trong quá trình thực hiện nhiệm vụ được giao, viết đơn đề nghị công nhận sáng kiến theo mẫu quy định (Mẫu số 01/NTSK đính kèm) gửi về Hội đồng Khoa học (HĐKH) cơ sở trước ngày 30 tháng 11 hàng năm. Đối với các đơn vị tại Hội sở chính gửi về Thường trực Hội đồng Khoa học (Trung tâm đào tạo) trước ngày 10 tháng 12 hàng năm.

Bước 2: Đánh giá, nghiệm thu sáng kiến của Hội đồng Khoa học cơ sở:

a) Thành viên Hội đồng Khoa học cơ sở đánh giá, chấm điểm sáng kiến theo Mẫu số 02/NTSK.

b) Hội đồng Khoa học cơ sở họp để nghiệm thu sáng kiến (lập bảng điểm trung bình và lập biên bản họp).

c) Sau khi nghiệm thu sáng kiến tại Hội đồng khoa học cơ sở gửi hồ sơ nghiệm thu sáng kiến về Thường trực HĐKH NHCSXH:

- Hồ sơ nghiệm thu sáng kiến bao gồm:

+ Biên bản nghiệm thu sáng kiến;

+ Đơn đề nghị công nhận sáng kiến của các cá nhân/nhóm tác giả đã được Hội đồng khoa học cơ sở phê duyệt (sáng kiến có kết quả đánh giá từ 50 điểm trở lên, đồng thời tiêu chí 4 phải đạt 20 điểm trở lên) (Mẫu số 01/NTSK);

+ Bảng điểm trung bình của từng sáng kiến (mẫu số 03/NTSK);

+ Bảng tổng hợp các sáng kiến được phê duyệt (mẫu số 04/NTSK)

- Thời hạn gửi hồ sơ nghiệm thu sáng kiến: Gửi bản giấy về Trung tâm Đào tạo và file mềm theo địa chỉ email: nckh_vbsp@yahoo.com.vn) trước ngày 10 tháng 12 hàng năm.

Bước 3: Thẩm định, công nhận sáng kiến và trình công nhận sáng kiến của Hội đồng Khoa học NHCSXH

a) Thẩm định và đánh giá sáng kiến của Hội đồng Khoa học NHCSXH

Thường trực Hội đồng Khoa học giúp Hội đồng Khoa học NHCSXH thực hiện một số công việc sau:

- Tiếp nhận đơn đề nghị công nhận sáng kiến của các đơn vị tại Hội sở chính, Hồ sơ nghiệm thu sáng kiến của các chi nhánh NHCSXH cấp tỉnh trong toàn hệ thống.

- Tổng hợp, rà soát, phân loại lĩnh vực, dự kiến và trình Tổng Giám đốc giao các cá nhân có năng lực đánh giá sáng kiến theo mẫu số 02/NTSK và thẩm định sáng kiến theo mẫu số 05/NTSK.

- Tổng hợp kết quả thẩm định, đánh giá trình Tổng Giám đốc.

b) Công nhận và trình công nhận sáng kiến

Trên cơ sở tổng hợp kết quả thẩm định, đánh giá sáng kiến, Thường trực Hội đồng Khoa học báo cáo Tổng Giám đốc - Chủ tịch Hội đồng Khoa học NHCSXH ra Quyết định công nhận đối với các sáng kiến đạt yêu cầu (sáng kiến có kết quả đánh giá hoặc kết quả thẩm định từ 50 điểm trở lên, đồng thời tiêu chí 4 phải đạt 20 điểm trở lên).

3. Tổ chức thực hiện

a) Văn bản này có hiệu lực kể từ ngày ký, thay thế Điều 24 của Quyết định số 3479/QĐ-NHCS ngày 02/11/2012 của Tổng Giám đốc NHCSXH.

b) Hội đồng Khoa học NHCSXH, Thường trực Hội đồng Khoa học NHCSXH, Hội đồng Khoa học cơ sở, các đơn vị tại Hội sở chính và các cá nhân, đơn vị có liên quan trong hệ thống NHCSXH chịu trách nhiệm thực hiện văn bản này. Trong quá trình triển khai thực hiện các đơn vị phản ánh kịp thời về Thường trực Hội đồng Khoa học NHCSXH, ĐT 04.36417.233 để phối hợp giải quyết./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Ban TGĐ, TBKS, KTT;
- Thành viên HĐKH;
- Ban TĐKT;
- Lưu: VT, TTĐT.

TỔNG GIÁM ĐỐC
Dương Quyết Thắng

 

MS 01/NTSK

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------------

ĐƠN ĐỀ NGHỊ CÔNG NHẬN SÁNG KIẾN

Kính gửi: Hội đồng Khoa học Ngân hàng Chính sách xã hội

Tôi (chúng tôi) ghi tên dưới đây:

TT

Họ và tên

Ngày tháng năm sinh

Đơn vị công tác

Chức danh

Trình độ chuyên môn

Tỷ lệ % đóng góp vào sáng kiến (ghi rõ từng đồng tác giả nếu có)

1

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

Là tác giả (nhóm tác giả) đề nghị xét công nhận sáng kiến: (1)…………... ..................……………………………………………….......................................

Lĩnh vực áp dụng sáng kiến: (2)………................................................…… ……………………………............................................................................…….

Mô tả bản chất của sáng kiến (3): (nêu rõ tình trạng công việc khi chưa có sáng kiến, nhu cầu và căn cứ để đề xuất, tính cấp thiết và mục tiêu; nội dung chi tiết cần nêu rõ các điểm mới lần đầu được áp dụng, nguồn gốc của tiến bộ kỹ thuật, tác dụng với công việc và tập thể, có thể minh họa bằng bảng biểu, sơ đồ,.;kết quả thực hiện thể hiện tính hiệu quả, năng suất, chất lượng, mức tiết kiệm,...)...…………………….…………………………………………………

Đánh giá lợi ích thu được hoặc dự kiến có thể thu được khi áp dụng sáng kiến theo ý kiến của tác giả:…………… ...............................................................  ……………………………………………………………...……………………..

Đánh giá lợi ích thu được hoặc dự kiến có thể thu được khi áp dụng sáng kiến của tổ chức, cá nhân đã tham gia áp dụng sáng kiến lần đầu, kể cả dùng thử (nếu có): .....……………………………………………………………………….  ……………………………………………………………….................................

Danh sách những tập thể, cá nhân đã tham gia áp dụng thử hoặc áp dụng sáng kiến lần đầu (nếu có): ........………………………………………………….

Tôi (chúng tôi) xin cam đoan sáng kiến trên được sáng tạo ra hoàn toàn không sao chép, mọi thông tin nêu trong đơn là trung thực, đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật.

 

XÁC NHẬN CỦA

HỘI ĐỒNG KHOA HỌC CƠ SỞ

…,ngày….tháng….năm….

Người làm đơn

(Ký, ghi rõ họ tên)

Ghi chú:

(1) Tên sáng kiến

(2) Ghi chi tiết sáng kiến áp dụng hiệu quả cho từng công việc cụ thể

(3) Mô tả ngắn gọn đầy đủ các bước thực hiện, điều kiện áp dụng, những cải tiến, sáng tạo, khả năng áp dụng, lợi ích mang lại.

 

MS 02/NTSK

ĐƠN VỊ:…………..…

HỘI ĐỒNG KHOA HỌC …. (NHCSXH hoặc HĐ cơ sở)
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

 

……., ngày…… tháng….. năm 20….

 

PHIẾU ĐÁNH GIÁ SÁNG KIẾN

1. Họ tên thành viên hội đồng:  .............................................................................

- Chức vụ, đơn vị công tác: ..................................................................................

2. Tên Sáng kiến: ................................................................................................

3. Họ tên tác giả Sáng kiến: .................................................................................

- Chức vụ, đơn vị công tác: ..................................................................................

4. Đánh giá của thành viên hội đồng:......................................................................

Tiêu chuẩn

Tiêu chí đánh giá

Thang điểm tối đa

Điểm đánh giá

Ghi chú

 

1

 

TÍNH MỚI

1

Nêu được tình trạng công việc khi chưa có sáng kiến

10

 

 

2

Có giải pháp mới và sáng tạo để nâng cao hiệu quả công việc

15

 

 

3

Có đối tượng nghiên cứu mới, cụ thể, rõ ràng

10

 

 

2

LỢI ÍCH

4

Có minh chứng rõ ràng cho thấy việc ứng dụng sáng kiến đã tạo hiệu quả, năng suất, tiết kiệm… cao hơn so với khi chưa áp dụng

30

 

 

3

TÍNH KHOA HỌC

5

Có phương pháp nghiên cứu, cải tiến phù hợp với yêu cầu và điều kiện hiện có của đơn vị

10

 

 

6

Nội dung bản Báo cáo dễ hiểu, logic

10

 

 

4

KHẢ THI

7

Sáng kiến có thể áp dụng cho nhiều người, ở nhiều nơi

10

 

 

5

HÌNH THỨC

8

Hình thức Bản báo cáo đúng mẫu quy định

5

 

 

TỔNG CỘNG

100

 

 

ĐÁNH GIÁ PHẠM VI ÁP DỤNG: (đánh dấu vào một trong 2 ô dưới đây)

1. Chi nhánh      □                                  2. Toàn hệ thống

Ghi chú:

- Các nội dung trong mỗi tiêu chí nếu không đánh giá được hoặc không xem xét đánh giá, thì không cho điểm và đánh dấu (X), đồng thời ghi chú nếu thấy cần thiết;

- Kết quả đánh giá ≥ 50 điểm, thì được công nhận (Trong đó: Tiêu chí đánh giá 4 phải ≥20 điểm).

5. Ý kiến và kiến nghị khác:………………………………………………………

 

 

THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG

(Ký, ghi rõ họ tên)

 

MS 03/NTSK

ĐƠN VỊ:…………..…
HỘI ĐỒNG KHOA HỌC
CƠ SỞ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

 

……, ngày…… tháng… năm 20…

 

BẢNG TỔNG HỢP ĐIỂM TRUNG BÌNH ĐÁNH GIÁ SÁNG KIẾN

1. Tên Sáng kiến: ................................................................................................

2. Họ tên tác giả/Nhóm tác giả Sáng kiến: ............................................................

- Chức vụ, đơn vị công tác: ..................................................................................

3. Điểm đánh giá trung bình của các thành viên hội đồng theo từng tiêu chí:..............

Tiêu chuẩn

Tiêu chí đánh giá

Điểm đánh giá bình quân

Ghi chú

 

1

 

TÍNH MỚI

1

Nêu được tình trạng công việc khi chưa có sáng kiến

 

 

2

Có giải pháp mới và sáng tạo để nâng cao hiệu quả công việc

 

 

3

Có đối tượng nghiên cứu mới, cụ thể, rõ ràng

 

 

2

LỢI ÍCH

4

Có minh chứng rõ ràng cho thấy việc ứng dụng sáng kiến đã tạo hiệu quả, năng suất, tiết kiệm… cao hơn so với khi chưa áp dụng

 

 

3

TÍNH KHOA HỌC

5

Có phương pháp nghiên cứu, cải tiến phù hợp với yêu cầu và điều kiện hiện có của đơn vị

 

 

6

Nội dung bản Báo cáo dễ hiểu, logic

 

 

4

KHẢ THI

7

Sáng kiến có thể áp dụng cho nhiều người, ở nhiều nơi

 

 

5

HÌNH THỨC

8

Hình thức Bản báo cáo đúng mẫu quy định

 

 

TỔNG CỘNG

 

 

ĐÁNH GIÁ PHẠM VI ÁP DỤNG: (đánh dấu vào một trong 2 ô dưới đây)

1. Chi nhánh      □                                  2. Toàn hệ thống

Ghi chú: Các nội dung trong mỗi tiêu chí nếu không đánh giá được hoặc không xem xét đánh giá, thì không cho điểm và đánh dấu (X), đồng thời ghi chú nếu thấy cần thiết.

 

 

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG

(Ký, ghi rõ họ tên)

 

MS 04/NTSK

ĐƠN VỊ:…………..…
HỘI ĐỒNG KHOA HỌC
CƠ SỞ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

 

……, ngày…… tháng… năm 20…

 

DANH SÁCH SÁNG KIẾN HỘI ĐỒNG KHOA HỌC CƠ SỞ

NGHIỆM THU NĂM …….

(Kèm theo Biên bản nghiệm thu ngày… tháng… năm ….. của Hội đồng nghiệm thu cơ sở NHCSXH…..)

Stt

Tên sáng kiến

Tác giả/Nhóm tác giả (Họ tên, chức danh)

Nội dung sáng kiến

(Tóm tắt kết quả đạt được góp phần làm tăng hiệu quả và chất lượng hoạt động tại đơn vị/toàn hệ thống)

Phạm vi áp dụng

Chi nhánh

Toàn hệ thống

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

THƯ KÝ

(Ký, ghi rõ họ tên)

CHỦ TỊCH

HỘI ĐỒNG NGHIỆM THU

(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)

Ghi chú: Phạm vi áp dụng.

- Chi nhánh: Sáng kiến có khả năng áp dụng tại 01 chi nhánh (đơn vị).

- Toàn hệ thống: Sáng kiến có khả năng áp dụng trong toàn hệ thống.

 

MS 05/NTSK

NGÂN HÀNG
CHÍNH SÁCH XÃ HỘI
HỘI ĐỒNG KHOA HỌC
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

 

Hà Nội, ngày… tháng… năm 201…

 

PHIẾU THẨM ĐỊNH SÁNG KIẾN

1. Họ tên Cán bộ thẩm định:  ...............................................................................

- Chức vụ, đơn vị công tác: ..................................................................................

2. Tên Sáng kiến: ................................................................................................

3. Họ tên tác giả Sáng kiến: .................................................................................

- Chức vụ, đơn vị công tác: ..................................................................................

4. Đánh giá của Cán bộ thẩm định:........................................................................

Tiêu chuẩn

Tiêu chí đánh giá

Thang điểm tối đa

Điểm thẩm định

Ghi chú

1

TÍNH MỚI

1

Nêu được tình trạng công việc khi chưa có sáng kiến

10

 

 

2

Có giải pháp mới và sáng tạo để nâng cao hiệu quả công việc

15

 

 

3

Có đối tượng nghiên cứu mới, cụ thể, rõ ràng

10

 

 

2

LỢI ÍCH

4

Có minh chứng rõ ràng cho thấy việc ứng dụng sáng kiến đã tạo hiệu quả, năng suất, tiết kiệm… cao hơn so với khi chưa áp dụng

30

 

 

3

TÍNH KHOA HỌC

5

Có phương pháp nghiên cứu, cải tiến phù hợp với yêu cầu và điều kiện hiện có của đơn vị

10

 

 

6

Nội dung bản Báo cáo dễ hiểu, logic

10

 

 

4

KHẢ THI

7

Sáng kiến có thể áp dụng cho nhiều người, ở nhiều nơi

10

 

 

5

HÌNH THỨC

8

Hình thức Bản báo cáo đúng mẫu quy định

5

 

 

TỔNG CỘNG

100

 

 

ĐÁNH GIÁ PHẠM VI ÁP DỤNG: (đánh dấu vào một trong 2 ô dưới đây)

1. Chi nhánh      □                                                                      2. Toàn hệ thống

Ghi chú:

- Các nội dung trong mỗi tiêu chí nếu không đánh giá được hoặc không xem xét đánh giá, thì không cho điểm và đánh dấu  (X), đồng thời ghi chú nếu thấy cần thiết.

- Kết quả đánh giá ≥ 50 điểm, thì được công nhận (Trong đó: Tiêu chí đánh giá 4 phải ≥20 điểm)

5. Ý kiến và kiến nghị khác:..................................................................................

 

 

CÁN BỘ THẨM ĐỊNH

(Ký, ghi rõ họ tên)

 

PHỤ LỤC

TIÊU CHÍ ĐỀ NGHỊ CÁC HÌNH THỨC KHEN THƯỞNG THƯỜNG XUYÊN LIÊN QUAN ĐẾN SÁNG KIẾN

Hình thức khen thưởng

Tiêu chí xét khen thưởng theo luật mới (NĐ 65) liên quan đến sáng kiến

BK của Thống đốc

- Có 02 năm liên tục hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

- Trong thời gian đó có 02 sáng kiến được công nhận và áp dụng hiệu quả trong phạm vi cấp cơ sở.

BK của TTgCP

- Đã được tặng BK Thống đốc

- 05 năm tiếp theo liên tục hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ,... trong thời gian đó có 05 sáng kiến được công nhận và áp dụng hiệu quả trong phạm vi cấp cơ sở.

Huân chương Lao động Hạng Ba

- Đã được tặng BK TTgCP

- 05 năm tiếp theo liên tục lập được thành tích xuất sắc... trong thời gian đó có 02 sáng kiến được công nhận và áp dụng hiệu quả trong phạm vi cấp bộ, ngành, tỉnh, đoàn thể Trung ương.

Huân chương Lao động Hạng Nhì

- Đã được tặng HCLĐ hạng Ba

- 05 năm tiếp theo liên tục lập được thành tích xuất sắc... trong thời gian đó có 03 sáng kiến được công nhận và áp dụng hiệu quả trong phạm vi cấp bộ, ngành, tỉnh, đoàn thể Trung ương.

Huân chương Lao động Hạng Nhất

 

- Đã được tặng HCLĐ hạng Nhì

- 05 năm tiếp theo liên tục lập được thành tích xuất sắc... trong thời gian đó có 04 sáng kiến được công nhận và áp dụng hiệu quả trong phạm vi cấp bộ, ngành, tỉnh, đoàn thể Trung ương.

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 3827/NHCS-HĐKH năm 2014 sửa đổi việc báo cáo, đánh giá, thẩm định, công nhận sáng kiến do Ngân hàng Chính sách xã hội ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.099

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 18.205.60.226