Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 3707/NHCS-TDNN năm 2015 về chuyển đổi mục đích sử dụng vốn vay do Ngân hàng Chính sách xã hội ban hành

Số hiệu: 3707/NHCS-TDNN Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Ngân hàng Chính sách Xã hội Người ký: Nguyễn Văn Lý
Ngày ban hành: 10/11/2015 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

NGÂN HÀNG
CHÍNH SÁCH XÃ HỘI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3707/NHCS-TDNN
V/v chuyển đổi mục đích sử dụng vốn vay

Hà Nội, ngày 10 tháng 11 năm 2015

 

Kính gửi: Chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội các tỉnh, thành phố

Theo phản ánh của một số chi nhánh địa phương, trong đó có chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH) tnh Kon Tum về việc người vay có nhu cầu chuyển đổi mục đích sử dụng vốn vay sau khi nhận tiền vay, như: trên hồ sơ vay vốn thì đề nghị vay vốn để nuôi trâu, nhưng thực tế sử dụng vốn vay vào việc nuôi bò, lợn, dê,...; trồng cây ăn quả,... hoặc ngược lại. Vấn đề này, Tổng Giám đốc NHCSXH có ý kiến chỉ đạo như sau:

1. Nguyên tắc tín dụng “Người vay phải sử dụng vốn vay đúng mục đích xin vay” đã được Chính phủ quy định rõ ràng trong Điều 15 của Nghị định số 78/2002/NĐ-CP ngày 04/10/2002 về tín dụng đối với người nghèo và các đối tượng chính khác và Tổng Giám đốc NHCSXH đã cụ thể hóa trong văn bản hướng dẫn nghiệp vụ cho vay của từng chương trình tín dụng. Vì vậy, yêu cầu NHCSXH nơi cho vay phải thực hiện triệt để, nghiêm túc nguyên tắc này. Trước khi phát tiền vay phải đảm bảo khoản vay đã được xác định chuẩn xác về mục đích sử dụng vốn vay, bình xét công khai tại Tổ TK&VV theo quy trình quy định và được cam kết đầy đủ, chặt chẽ trong hồ sơ vay vốn, nhằm thúc đẩy việc sử dụng vốn vay đúng mục đích xin vay, phát huy hiệu quả và là cơ sở để xử lý nợ khi rủi ro xảy ra. Đồng thời, việc sử dụng vốn vay đúng mục đích xin vay còn là cơ sở thống kê, tổng hợp, phân tích hiệu quả đầu tư và hiệu quả kinh tế - xã hội sau này.

2. Trường hợp, khi kiểm tra sử dụng vốn vay phát hiện người vay sử dụng vốn vay chưa đúng mục đích xin vay ban đầu thì NHCSXH nơi cho vay phải thực hiện xử lý theo đúng quy định về tín dụng. Đó là người vay phải thực hiện trả nợ trước hạn; nếu trong khoảng thời gian tối đa 30 ngày kể từ ngày kiểm tra phát hiện mà người vay không trả nợ thì phải thực hiện chuyển sang nợ quá hạn. Tuy nhiên, có một số trường hợp đặc biệt do nhiều lý do dẫn đến người vay chưa nhận thức đầy đủ nguyên tắc này, sử dụng vốn vay sang mục đích khác và mục đích đang sử dụng vốn là đưa vào sản xuất, kinh doanh ngành nghề không trái pháp luật thì có thể nghiên cứu cho làm thủ tục để chuyển đổi mục đích sử dụng vốn vay.

Việc chuyển đổi mục đích sử dụng vốn vay phải được thực hiện giống như quy trình cho vay. Người vay lập “Giấy đề nghị chuyển đổi mục đích sử dụng vốn vay” theo mẫu số 01C/TD đính kèm gửi Tổ trưởng Tổ TK&VV để tổ chức họp Tổ TK&VV và thực hiện các bước tiếp theo, như: Tổ họp bình xét có sự tham gia của Hội đoàn thể nhận ủy thác, Trưởng thôn (hoặc tương đương), trình UBND cấp xã xác nhận trên Danh sách hộ gia đình đề nghị chuyển đổi mục đích sử dụng vốn vay theo mẫu số 03.1/TD đính kèm, sau đó gửi NHCSXH hồ sơ đề nghị chuyển đổi mục đích sử dụng vốn vay, gồm Giấy đề nghị và Danh sách 03.1/TD chậm nhất 5 ngày kể từ ngày kiểm tra phát hiện.

3. Tại NHCSXH nơi cho vay, cán bộ được phân công theo dõi địa bàn xã nào thì tiếp nhận hồ sơ đề nghị chuyển đổi mục đích sử dụng vốn vay của hộ vay ở xã đó; tiến hành kiểm tra, đảm bảo tính hợp lệ, hợp pháp của hồ sơ; trình cấp trên xem xét, phê duyệt; sau đó bàn giao cho bộ phận Kế toán để lưu Giấy đề nghị vào hồ sơ vay vốn theo chương trình tín dụng của hộ vay, lưu Danh sách 03.1/TD vào hồ sơ Tổ TK&VV làm cơ sở cho việc theo dõi, quản lý nợ vay và thực hiện xử lý nợ bị rủi ro theo quy định.

Văn bản này có hiệu lực kể từ ngày ký. Văn bản khác có nội dung trái với nội dung văn bản này hết hiệu lực thi hành. Yêu cầu chi nhánh NHCSXH các tỉnh, thành phố tổ chức thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Hội LH Phụ nữ, Hội Nông dân, Hội CCB, Đoàn TNCS HCM ể p/h t/h);
- Tổng giám đốc (để báo cáo);
- Trưởng Ban kiểm soát;
- Các Phó Tổng giám đốc, Kế toán trưởng;
- Các Ban CMNV tại HSC;
- Sở giao dịch, TTCNTT, TTĐT;
- Ban KTKSNB KVMN;
- Lưu: VT, TDNN.

KT.TỔNG GIÁM ĐỐC
PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC
Nguyễn Văn Lý

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Mẫu số 01C/TD

 

GIẤY ĐỀ NGHỊ

CHUYỂN ĐỔI MỤC ĐÍCH SỬ DỤNG VỐN VAY

Chương trình cho vay: …………………………….

Kính gửi: Ngân hàng Chính sách xã hội .............................................................................

Tên tôi là: ....................................................................  Năm sinh: ....................................

- Số CMND: …………………………………., ngày cấp: …..../ ……../ …….., nơi cấp: ………….

- Địa chỉ cư trú: thôn ………………………….; xã …………………… huyện ……………………..

- Là thành viên Tổ TK&VV do ông (bà) …………………………………….…….... làm tổ trưng.

- Thuộc tổ chức Hội: …………………………………………………………………………. quản lý.

Ngày …… tháng …….. năm .........., gia đình tôi đã vay NHCSXH số tiền: ……………………….. đồng;

Sử dụng vào mục đích: .....................................................................................................

Nay, tôi đề nghị chuyển đổi mục đích sử dụng vốn vay sang ..............................................

.........................................................................................................................................

Lý do: ...............................................................................................................................

.........................................................................................................................................

Đề nghị NHCSXH chấp thuận và gia đình tôi xin cam kết: sử dụng vốn vay đúng mục đích, trả nợ gốc và lãi đầy đủ, đúng hạn. Nếu sai trái, tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật.

 


Tổ trưởng Tổ
TK&VV
(Ký, ghi rõ họ tên)

Ngy….tháng….năm…..
Người vay
(Ký, ghi r họ tên hoặc điểm ch)

PHÊ DUYỆT CỦA NGÂN HÀNG

Đồng ý chuyển đổi mục đích sử dụng vốn vay là: ...............................................................

.........................................................................................................................................

 

 

 

Ngày tháng …. năm

Cán bộ tín dụng
(K, ghi rõ họ tên)

Trưởng phòng
(Tổ trưởng) TD
(K, ghi rõ họ tên)

Giám đốc
(Ký tên, đóng dấu)

 


Tên tổ TK&VV: ……………..

Thôn: ……………………….

Xã: ....................................

Huyện: ……………………..

DANH SÁCH HỘ GIA ĐÌNH ĐỀ NGHỊ CHUYỂN ĐỔI MỤC ĐÍCH SỬ DỤNG VỐN VAY NGÂN HÀNG CHÍNH SÁCH XÃ HỘI

Mẫu số: 03.1/TD

 

Tại cuộc họp các thành viên trong tổ ngày //đã bình xét các hộ thành viên đề nghị chuyển đổi mục đích sử dụng vốn vay Ngân hàng Chính sách xã hội. Toàn Tổ nhất trí đề xuất những người có tên dưới đây được đề nghị Ngân hàng Chính sách xã hội xem xét cho chuyển đổi mục đích sử dụng vốn vay đợt này:

Đơn vị: nghìn đồng

Stt

Họ và tên

Địa chỉ

Chương trình vay vốn

Mục đích sử dụng vốn ban đầu

Đề nghị chuyển đổi sang mục đích sử dụng vốn

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

1

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ngày tháng …. năm ….

Tổ trưởng
(Ký, ghi rõ họ tên)

Phần xác nhận của UBND xã
Đề nghị Ngân hàng Chính sách xã hội chuyển đổi mục đích sử dụng vốn vay theo đề nghị của Tổ Tiết kiệm và vay vốn như trên

 

UBND
(K tên, đóng dấu)

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 3707/NHCS-TDNN ngày 10/11/2015 về chuyển đổi mục đích sử dụng vốn vay do Ngân hàng Chính sách xã hội ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


480

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 54.227.97.219