Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Đang tải văn bản...

Số hiệu: 3592/TCT-ĐTNN Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Thuế Người ký: Phạm Văn Huyến
Ngày ban hành: 25/09/2006 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 3592/TCT-ĐTNN
V/v: Thuế TNDN đối với lãi tiền gửi của nhà thấu nước ngoài

Hà Nội, ngày 25 tháng 09 năm 2006 

 

Kính gửi:  

- Cục thuế Thành phố Hồ Chí Minh
- Chi nhánh ngân hàng  CALYON TẠI thành phố Hồ Chí Minh

 

Tổng cục Thuế nhận được công văn số Calyon/AFC/TAX/Q/2006/02 ngày 20/7/2006 của Chi nhánh Ngân hàng Calyon tại thành phố Hồ Chí Minh (Chi nhánh Ngân hàng Calyon) đề nghị hướng dẫn về thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN) đối với lãi tiền gửi. Về vấn đề này, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Theo quy định của Thông tư số 05/2005/TT-BTC ngày 11/1/2005 và Thông tư số 128/2003/TT-BTC ngày 22/12/2003 của Bộ Tài chính, trường hợp nhà thầu nước ngoài, nộp thuế TNDN theo tỷ lệ thuế ấn định trên doanh thu (không phân biệt có hoặc không có mã số thuế) có thu nhập từ lãi tiền gửi tại Việt Nam, phải nộp thuế TNDN với thuế suất 10%. Khi chi trả lãi tiền gửi của nhà thầu nước ngoài, Chi nhánh Ngân hàng Calyon có trách nhiệm khấu trừ và nộp thay Khoản thuế của nhà thầu vào NSNN và có xác nhận về số thuế đã khấu trừ, nộp NSNN.

Trường hợp Liên danh thực hiện hợp đồng chia doanh thu, lãi tiền gửi phát sinh từ tài Khoản của Liên danh được chia theo tỷ lệ tiền gửi của nhà thầu nước ngoài và nhà thầu Việt Nam thì phần lãi tiền gửi của nhà thầu Việt Nam không chịu thuế TNDN theo quy định của Thông tư số 05/2005/TT-BTC nêu trên. Nếu Liên danh thực hiện hợp đồng dưới hình thức chia lợi nhuận, lãi tiền gửi đã được tính vào thu nhập chịu thuế TNDN của Liên danh thì toàn bộ lãi tiền gửi phát sinh từ tài Khoản của Liên danh không thuộc đối tượng chịu thuế theo quy định của Thông tư số 05/2005/TT-BTC.

Đề nghị Cục thuế thành phố Hồ Chí Minh kiểm tra hợp đồng Liên danh và xác định Khoản lãi tiền gửi thuộc đối tượng chịu thuế TNDN và thông báo cho Chi nhánh Ngân hàng Calyon để thực hiện khấu trừ và nộp thuế thay vào NSNN. Trường hợp nhà thầu Việt Nam hoặc Liên danh không thuộc đối tượng chịu thuế TNDN đối với lãi tiền gửi, nhưng Chi nhánh Ngân hàng Calyon đã thực hiện khấu trừ thuế và nộp vào NSNN thì căn cứ vào chứng từ nộp thuế và xác nhận của Chi nhánh Ngân hàng Calyon về số thuế đã khấu trừ và nộp vào NSNN, nhà thầu Việt Nam hoặc Liên danh được giảm trừ số thuế đã nộp vào số thuế TNDN phải nộp của nhà thầu Việt Nam hoặc Liên danh khi quyết toán thuế với cơ quan thuế.

Tổng cục Thuế thông báo để Cục thuế thành phố Hồ Chí Minh và Chi nhánh Ngân hàng Calyon biết và thực hiện./.

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Vụ PC;
- Lưu: VT, Ban ĐTNN.

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Văn Huyến

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 3592/TCT-ĐTNN ngày 25/09/2006 của Tổng cục Thuế về việc thuế thu nhập doanh nghiệp đối với lãi tiền gửi

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


4.092

DMCA.com Protection Status
IP: 3.230.143.213
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!