Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 3497/NHCS-TDNN 2015 thực hiện nghiệp vụ tiền gửi của tổ viên Tổ Tiết kiệm và vay vốn

Số hiệu: 3497/NHCS-TDNN Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Ngân hàng Chính sách Xã hội Người ký: Nguyễn Văn Lý
Ngày ban hành: 20/10/2015 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

NGÂN HÀNG
CHÍNH SÁCH XÃ HỘI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3497/NHCS-TDNN
V/v thực hiện nghiệp vụ tiền gửi của tổ viên Tổ TK&VV

Hà Nội, ngày 20 tháng 10 năm 2015

 

Kính gửi: Chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội các tỉnh, thành phố

Quá trình triển khai thực hiện văn bản số 4198/NHCS-TDNN ngày 16/12/2014 về việc Hướng dẫn nghiệp vụ tiền gửi của tổ viên Tổ Tiết kiệm và vay vốn (Tổ TK&VV) đến nay đã đi vào nề nếp. Tuy nhiên có một số điểm chưa rõ, Tổng Giám đốc Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH) hướng dẫn cụ thể như sau:

1. Tài khoản tiền gửi của tổ viên Tổ TK&VV là tài khoản tiền gửi đặc thù chỉ dành riêng cho khách hàng là tổ viên Tổ TK&VV và do Tổng Giám đốc NHCSXH quy định. Khi tổ viên Tổ TK&VV ra khỏi tổ theo quy định thì Ban quản lý Tổ TK&VV có trách nhiệm thông báo cho tổ viên làm thủ tục tất toán và đóng tài khoản tiền gửi của tổ viên Tổ TK&VV.

2. Số dư tài khoản tiền gửi tổ viên Tổ TK&VV trước hết phải dành trả nợ gốc, lãi cho các khoản vay của hộ gia đình của tổ viên đó còn nợ NHCSXH. Tổ viên Tổ TK&VV chỉ được rút tiền mặt ra khỏi tài khoản tiền gửi tổ viên Tổ TK&VV khi hộ gia đình của tổ viên đó không còn nợ NHCSXH.

3. Khi tổ viên hoàn thành thủ tục ra khỏi Tổ TK&VV theo quy định, NHCSXH nơi cho vay căn cứ Biên bản họp của Tổ TK&VV (mẫu số 10C/TD) về việc cho tổ viên ra khỏi Tổ TK&VV thực hiện gỡ (xóa) mã Tổ của tài khoản tiền gửi của tổ viên Tổ TK&VV trên hệ thống Intellect online (theo đường dẫn Intellect/core/Transaction Entry/ Dịch vụ tài khoản/ thêm/xóa tổ). Sau đó, NHCSXH thông báo danh sách các tài khoản tiền gửi của tổ viên phải đóng tài khoản cho Ban quản lý Tổ TK&VV, Hội, đoàn thể nhận ủy thác cấp xã tại cuộc họp giao ban định kỳ để Ban quản lý Tổ TK&VV và Hội, đoàn thể nhận ủy thác cấp xã có trách nhiệm thông báo, đôn đốc chủ tài khoản lên Điểm giao dịch xã hoặc trụ sở Ngân hàng để rút tiền và đóng tài khoản theo mẫu “Giấy đề nghị đóng tài khoản tiền gửi tổ viên Tổ TK&VV(mẫu số 02/TG đnh kèm).

Trường hợp, tài khoản của tổ viên Tổ TK&VV có số dư dưới 100.000 đồng và tổ viên không thực hiện rút tiền, đóng tài khoản thì sau 90 ngày kể từ khi tổ viên ra khỏi Tổ TK&VV theo Biên bản họp của Tổ TK&VV (mẫu số 10C/TD), NHCSXH tiến hành tự động đóng tài khoản và hạch toán vào thu nhập bất thường. Nếu sau khi hạch toán vào thu nhập bất thường, khách hàng đến rút tiền thì NHCSXH căn cứ vào chứng từ đã hạch toán để tiến hành chi trả cho khách hàng theo quy định.

4. Các thành viên khác trong hộ gia đình từ 18 tuổi trở lên, có đầy đủ năng lực hành vi dân sự có thể thay mặt chủ tài khoản tiền gửi của tổ viên Tổ TK&VV (người vay) thực hiện 02 nghiệp vụ sau:

a) Nộp tiền mặt vào tài khoản tiền gửi tổ viên Tổ TK&VV và ký xác nhận trên “Bảng kê lãi phải thu, lãi thực thu, tiền gửi, thu nợ gốc từ tiền gửi” (mẫu số 13/TD).

b) Đề nghị ngân hàng chuyển khoản từ tài khoản tiền gửi của tổ viên Tổ TK&VV đ trả nợ gốc, lãi cho khoản vay của hộ gia đình tại NHCSXH.

Riêng việc rút tiền mặt và đóng tài khoản tiền gửi của tổ viên Tổ TK&VV phải là chủ tài khoản, các thành viên khác trong hộ gia đình không được thực hiện nghiệp vụ này. Trường hợp chủ tài khoản tiền gửi tổ viên Tổ TK&VV (người vay) chết hoặc bị tuyên bố là chết, mất tích, mất năng lực hành vi dân sự theo quy định của pháp luật mà trên tài khoản còn số dư tiền gửi sau khi đã thực hiện nghĩa vụ trả nợ đầy đủ cho NHCSXH thì NHCSXH chi trả số tiền còn lại cho người thừa kế, đại diện người thừa kế hoặc chi trả cho người thụ hưởng theo phán quyết của cơ quan có thm quyền theo quy định của pháp luật.

5. Tổ chức thực hiện

Văn bản này có hiệu lực từ ngày 01/11/2015, NHCSXH nơi cho vay phối hợp với các tổ chức Hội, đoàn thể cấp xã, thông báo, phổ biến nội dung văn bản này đến các Tổ TK&VV. Ban quản lý Tổ TK&VV có trách nhiệm phổ biến đến tổ viên và bổ sung vào Quy ước hoạt động của Tổ TK&VV đối với các nội dung liên quan đến tiền gửi của tổ viên.

Nhận được văn bản này, yêu cầu chi nhánh NHCSXH các tỉnh, thành phố nghiêm túc triển khai thực hiện. Nếu có vướng mắc, báo cáo Tổng Giám đốc NHCSXH (thông qua Ban Tín dụng người nghèo) có hướng xem xét, giải quyết./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Tổng Giám đốc;
- Trưởng Ban KS NHCSXH;
- Các Phó TGĐ, Kế toán Trưởng;
- Các Ban CMNV tại HSC, TTĐT, TTCNTT;
- Ban KTKS NB khu vực miền Nam;
- Lưu: VT, TDNN.

KT.TỔNG GIÁM ĐỐC
PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC
Nguyễn Văn Lý

 

Mẫu số 02/TG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

GIẤY ĐỀ NGHỊ

ĐÓNG TÀI KHOẢN TIỀN GỬI TỔ VIÊN TỔ TIẾT KIỆM VÀ VAY VỐN

Kính gửi: Ngân hàng Chính sách xã hội ………………..

Tôi là: ...............................................................................................................................

Số CMT/Hộ chiếu: ngày cấp:..../……/……….. Nơi cấp: ....................................................... ,

là chủ tài khoản tiền gửi tổ viên Tổ TK&VV số tài khoản: ………………………..mở tại NHCSXH ……………………………………

Nay, tôi làm Giấy này để đề nghị Ngân hàng đóng tài khoản nêu trên kể từ ngày tài khoản này không còn số dư. Toàn bộ số dư hiện có trên tài khoản được rút ra bằng tiền mặt.

 

 

…., ngày …/…/…

CHỦ TÀI KHOẢN
(Ký, ghi rõ họ tên)

PHẦN DÀNH CHO NGÂN HÀNG

Số dư tài khoản ……………………………..

Lãi tiền gửi …………………………………..

Tổng cộng: …………………………………..

 

Giao dịch viên
(Ký, ghi rõ họ tên)

Kiểm soát viên
(Ký, ghi rõ họ tên)

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 3497/NHCS-TDNN ngày 20/10/2015 về thực hiện nghiệp vụ tiền gửi của tổ viên Tổ Tiết kiệm và vay vốn do Ngân hàng Chính sách xã hội ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


498

DMCA.com Protection Status
IP: 44.200.82.149