Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 316/TTg-KTTH năm 2015 về cơ chế tiền lương của Ngân hàng Phát triển Việt Nam do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Số hiệu: 316/TTg-KTTH Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Thủ tướng Chính phủ Người ký: Vũ Văn Ninh
Ngày ban hành: 03/03/2015 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 316/TTg-KTTH
V/v cơ chế tiền lương của Ngân hàng Phát triển Việt Nam

Hà Nội, ngày 03 tháng 03 năm 2015

 

Kính gửi:

- Các Bộ: Lao động - Thương binh và Xã hội, Tài chính;
- Ngân hàng Phát triển Việt Nam.

 

Xét đề nghị của Ngân hàng Phát triển Việt Nam (Tờ trình số 101/TTr-HĐQL ngày 26 tháng 11 năm 2014 và Công văn số 215/NHPT-TCCB ngày 23 tháng 01 năm 2015), ý kiến của các Bộ: Tư pháp (Công văn số 5154/BTP-PLDSKT ngày 19 tháng 12 năm 2014), Lao động - Thương binh và Xã hội (Công văn số 4815/LĐTBXH-LĐTL ngày 17 tháng 12 năm 2014), Nội vụ (Công văn số 5416/BNV-TL ngày 17 tháng 12 năm 2014), Tài chính (Công văn số 635/BTC-TCNH ngày 16 tháng 01 năm 2015) về cơ chế tiền lương của Ngân hàng Phát triển Việt Nam (Ngân hàng), Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh có ý kiến như sau:

1. Cơ chế tiền lương đối với Ngân hàng Phát triển Việt Nam trong giai đoạn thực hiện tái cơ cấu Ngân hàng (2013 - 2015) như sau:

a) Tiền lương của người lao động được xác định trên cơ sở tiền lương bình quân thực hiện năm 2012 (đã được kiểm toán).

b) Tiền lương của viên chức quản Ngân hàng được thực hiện theo quy định tại Phụ lục số II ban hành kèm theo Nghị định số 51/2013/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2013 của Chính phủ quy định chế độ tiền lương, thù lao, tiền thưởng đối với thành viên Hội đồng thành viên hoặc Chủ tịch công ty, Kiểm soát viên, Tổng giám đốc hoặc Giám đốc, Phó tổng giám đốc hoặc Phó giám đốc, Kế toán trưởng trong công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Nhà nước làm chủ sở hữu.

c) Tiền lương của giai đoạn này được tính vào chi phí của Ngân hàng. Trường hợp chênh lệch thu nhỏ hơn chi, Ngân hàng được chuyển lỗ sang các năm tiếp theo để bù đắp.

2. Giao Hội đồng quản lý Ngân hàng phê duyệt quỹ tiền lương của người lao động sau khi có ý kiến của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội và Bộ Tài chính; xây dựng quy chế phân phối, chi tr tiền lương gắn với vị trí, hiệu quả công việc, đảm bảo công khai, minh bạch.

3. Giao Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội chủ trì, phối hợp với Bộ Tài chính:

a) Tiếp nhận báo cáo của Hội đồng quản lý Ngân hàng về quỹ tiền lương thực hiện của người lao động và các yếu tố khách quan ảnh hưởng đến năng suất lao động, lợi nhuận (nếu có) trong giai đoạn thực hiện tái cơ cấu để kiểm tra, giám sát; tiếp nhận và phê duyệt quỹ tiền lương, thù lao thực hiện, quỹ tiền thưởng đối với viên chức quản lý.

b) Hướng dẫn Ngân hàng xây dựng cơ chế tiền lương phù hợp với đặc thù hoạt động của Ngân hàng và thẩm định để trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, thực hiện từ năm 2016 trở đi.

c) Định kỳ hàng năm kiểm tra, giám sát việc thực hiện chính sách lao động, tiền lương của Ngân hàng./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
-
Thủ tướng CP, các PTTg;
- Các Bộ: KHĐT, TP, NV;
- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTgCP
, các Vụ: TKBT, KGVX, TGĐ Cổng TTĐT;
-
Lưu: VT, KTTH(3). 29

KT. THỦ TƯỚNG
PHÓ THỦ TƯỚNG
Vũ Văn Ninh

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 316/TTg-KTTH năm 2015 về cơ chế tiền lương của Ngân hàng Phát triển Việt Nam do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.910

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.235.11.178