Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 2748/NHCS-QLN năm 2011 về ủy quyền gia hạn nợ rủi ro do Ngân hàng Chính sách Xã hội ban hành

Số hiệu: 2748/NHCS-QLN Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Ngân hàng Chính sách Xã hội Người ký: Dương Quyết Thắng
Ngày ban hành: 08/11/2011 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

NGÂN HÀNG CHÍNH SÁCH XÃ HỘI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2748/NHCS-QLN
V/v ủy quyền gia hạn nợ rủi ro

Hà Nội, ngày 08 tháng 11 năm 2011

 

Kính gửi:

- Giám đốc Sở giao dịch;
- Giám đốc chi nhánh NHCSXH các tỉnh, thành phố;
- Giám đốc phòng giao dịch NHCSXH.

 

Căn cứ theo quy định về thẩm quyền và trách nhiệm xử lý nợ rủi ro trong hệ thống Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH) ban hành theo Quyết định số 15/QĐ-HĐQT ngày 27/01/2011 của Chủ tịch Hội đồng quản trị. Để tạo điều kiện thuận lợi, kịp thời cho các chi nhánh trong công tác xử lý nợ rủi ro, Tổng giám đốc hướng dẫn việc gia hạn nợ rủi ro trong hệ thống NHCSXH như sau:

1. Tổng giám đốc ủy quyền cho Giám đốc NHCSXH nơi cho vay xem xét, quyết định việc gia hạn nợ cho các trường hợp bị rủi ro do nguyên nhân khách quan theo quy định tại Quyết định số 15/QĐ-HĐQT của Chủ tịch Hội đồng quản trị NHCSXH. Thời gian ủy quyền từ ngày văn bản này được ký ban hành đến khi có văn bản khác thay thế.

2. Quy trình, thủ tục, hồ sơ pháp lý để gia hạn nợ được thực hiện theo Quyết định số 15/QĐ-HĐQT. Giám đốc NHCSXH nơi cho vay chịu trách nhiệm trước Tổng giám đốc, trước pháp luật về quyết định gia hạn nợ của mình.

3. Định kỳ vào ngày 30/6 và 31/12 hàng năm hoặc khi có yêu cầu đột xuất, NHCSXH nơi cho vay báo cáo kết quả gia hạn nợ rủi ro trong kỳ gửi NHCSXH cấp tỉnh để tổng hợp gửi Hội sở chính (Ban Quản lý và xử lý nợ rủi ro). Báo cáo được gửi về Hội sở chính trước ngày 10/7 và 10/01 năm sau theo mẫu số 17/XLN đính kèm.

Nhận được công văn này, yêu cầu Giám đốc Sở giao dịch, chi nhánh NHCSXH các tỉnh, thành phố, Giám đốc phòng giao dịch tổ chức thực hiện. Quá trình thực hiện nếu có vướng mắc đề nghị phản ánh về Hội sở chính (Ban Quản lý và xử lý nợ rủi ro) để xem xét, giải quyết./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên (để thực hiện);
- Chủ tịch HĐQT (để báo cáo);
- Tổng giám đốc;
- Trưởng Ban Kiểm soát;
- Các Phó TGĐ, Kế toán trưởng;
- Các Ban CMNV tại HSC;
- TTĐT, TTCNTT;
- TTCNTT (truyền Fastnet);
- Lưu: VT, Ban QLN.

TỔNG GIÁM ĐỐC
Dương Quyết Thắng

 


NGÂN HÀNG
CHÍNH SÁCH XÃ HỘI

Mẫu số: 17/XLN
(PGD gửi tỉnh, tỉnh TH gửi HSC)

Chi nhánh tỉnh (TP)………...
Phòng giao dịch…………….

BÁO CÁO
CÁC KHOẢN NỢ RỦI RO ĐƯỢC GIA HẠN NỢ
(Đến ngày …. tháng ….. năm ……)
(Theo công văn số          /NHCS-QLN ngày     tháng 11 năm 2011)

Đơn vị tính: hộ, triệu đồng

STT

Chi nhánh

Gia hạn nợ

Ghi chú

Số hộ

Số tiền

1

2

3

4

5

 

NHCSXH tỉnh A

 

 

 

 

PGD huyện A

 

 

 

 

PGD huyện B

 

 

 

 

….

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tổng cộng

 

 

 

 

 

 

…., ngày …. tháng …. năm 20…

Lập biểu
(Ký, ghi rõ họ tên)

Kiểm soát
(Ký, ghi rõ họ tên)

Giám đốc
(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 2748/NHCS-QLN năm 2011 về ủy quyền gia hạn nợ rủi ro do Ngân hàng Chính sách Xã hội ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.043
DMCA.com Protection Status

IP: 34.236.216.93