Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 2178/NHNN-TD Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Ngân hàng Nhà nước Người ký: Nguyễn Đồng Tiến
Ngày ban hành: 30/03/2017 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC
VIỆT NAM

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2178/NHNN-TD
V/v mở rộng tín dụng và kiểm soát chất lượng tín dụng năm 2017

Hà Nội, ngày 30 tháng 3 năm 2017

 

Kính gửi:

- NHNN chi nhánh các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;
- Các tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài.

Thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 01/01/2017 của Chính phủ về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu chỉ đạo điều hành thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2017, Chỉ thị số 01/CT-NHNN ngày 10/01/2017 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam về tổ chức thực hiện chính sách tiền tệ và đảm bảo hoạt động ngân hàng an toàn, hiệu quả năm 2017, Quyết định số 259/QĐ-NHNN ngày 28/02/2017 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước ban hành Chương trình hành động của ngành Ngân hàng góp phần cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2017, định hướng đến năm 2020 thực hiện Nghị quyết số 19-2017/NQ-CP của Chính phủ, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) yêu cầu NHNN chi nhánh các tỉnh, thành phố và các tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài (sau đây gọi tắt là TCTD) thực hiện một số nội dung sau:

I. Đối vi các TCTD

1. Sớm ban hành văn bản hướng dẫn về hoạt động cho vay đối với khách hàng theo Thông tư 39/2016/TT-NHNN ngày 30/12/2016 của NHNN quy định về hoạt động cho vay của TCTD đối với khách hàng để tổ chức triển khai trong nội bộ hệ thng.

2. Căn cứ ch tiêu tăng trưởng tín dụng của năm 2017, xây dựng và triển khai kế hoạch tín dụng năm 2017 phù hợp với các chỉ tiêu kinh tế vĩ mô và giải pháp điều hành chính sách tiền tệ, tín dụng, hoạt động ngân hàng của NHNN, góp phần thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, kiểm soát lạm phát theo các chỉ tiêu đã được Quốc hội giao và kiểm soát tỷ lệ nợ xấu ở mức dưới 3% tổng dư nợ.

3. Tập trung vốn cho sản xuất, kinh doanh, đặc biệt là đáp ứng đầy đủ và kịp thời nhu cầu vốn đối với các lĩnh vực ưu tiên gồm: nông nghiệp, nông thôn, xuất khẩu, công nghiệp hỗ tr, doanh nghiệp nhỏ và vừa, doanh nghiệp ứng dụng công nghệ cao.

4. Tích cực triển khai các chương trình tín dụng đối với ngành, lĩnh vực theo chủ trương của Chính phủ như: chính sách tín dụng phục vụ phát triển nông nghiệp, nông thôn theo Nghị định số 55/2015/NĐ-CP ngày 09/6/2015; chương trình cho vay đóng mới, nâng cấp tàu khai thác hải sản xa bờ theo Nghị định số 67/2014/NĐ-CP ngày 07/7/2014; chương trình cho vay phục vụ tái canh cà phê; cho vay hỗ trợ nhằm giảm tổn thất sau thu hoạch đối với nông sản, thủy sản theo Quyết định số 68/2013/QĐ-TTg ngày 14/11/2013...

5. Dành nguồn vốn cn thiết, tăng cường tiết giảm chi phí đtham gia chương trình tín dụng khuyến khích phát triển nông nghiệp công nghệ cao, nông nghiệp sạch theo chủ trương của Chính phủ; Bảo đảm nhu cầu vốn tín dụng cho các dự án trọng điểm quốc gia, công trình cấp bách, các mặt hàng thiết yếu như xăng dầu, điện, năng lượng..., các dự án nhà ở xã hội, dự án nhà ở thương mại đáp ứng nhu cầu thực của người dân, bảo đảm an sinh xã hội.

6. Rà soát và kiểm soát chặt chẽ tín dụng vào các lĩnh vực tiềm ẩn rủi ro như bất động sản (đặc biệt là phân khúc khu du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng,...), các dự án BOT, BT giao thông; thường xuyên đánh giá hiệu quả tín dụng đối với khách hàng và nhóm khách hàng có dư nợ tín dụng lớn, các dự án có thời gian thu hồi, vốn dài để đảm bảo an toàn vốn vay và hiệu quả đầu tư.

7. Kiểm soát việc cho vay bằng ngoại tệ của khách hàng, bảo đảm đúng mục đích và từng bước hạn chế Đô la hóa theo chủ trương của Chính phủ và NHNN. Việc cho vay bằng ngoại tệ thực hiện theo đúng quy định của NHNN và các, quy định của pháp luật có liên quan.

8. Rà soát, cải tiến quy trình, thủ tục hồ sơ cấp tín dụng, tạo điều kiện cho khách hàng tiếp cận vốn nhưng vẫn đảm bảo an toàn vốn vay.

9. Tăng cường chất lượng công tác thẩm định, thực hiện việc kiểm tra trước, trong và sau cho vay; thường xuyên đánh giá khả năng tài chính và khả năng trả nợ của khách hàng; chủ động xây dng các biện pháp quản lý rủi ro phù hợp, đảm bảo thu hồi nợ vay đầy đủ, đúng hạn, hạn chế nợ xấu phát sinh.

10. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền nhằm thông tin, hướng dẫn và tạo điều kiện thuận lợi cho khách hàng tiếp cận nguồn vốn tín dụng ngân hàng theo đúng quy định của pháp luật thông qua việc công bố công khai trên trang điện tử của tchức tín dụng và các biện pháp phù hợp khác.

11. Triển khai có hiệu quả Chương trình kết nối Ngân hàng - Doanh nghiệp, chủ động thực hiện các giải pháp tháo gỡ khó khăn vướng mắc cho doanh nghiệp khi tiếp cận vốn tín dụng ngân hàng.

II. Đối với NHNN chi nhánh các tnh, thành phố

1. Phối hp với các Sở, Ban, Ngành tham mưu cho Ủy ban nhân dân tnh, thành phố triển khai các chương trình, dự án kinh tế của địa phương gắn với đầu tư tín dụng ngân hàng.

2. Chỉ đạo các TCTD trên địa bàn thực hiện có hiệu quả chương trình kết nối ngân hàng - doanh nghiệp, các chương trình tín dụng đối với ngành, lĩnh vực theo chủ trương của Chính phủ.

3. Tăng cường công tác thanh tra, giám sát đối với hoạt động tín dụng của các TCTD trên địa bàn nhằm phát hiện và chấn chỉnh kịp thời các sai phạm nhằm bảo đảm hoạt động tín dụng ngân hàng an toàn, hiệu quả.

4. Tiếp tục đẩy mạnh triển khai có hiệu quả các giải pháp, nhiệm vụ được giao tại Chỉ thị số 01/CT-NHNN ngày 10/01/2017.

Ngân hàng Nhà nước Việt Nam gửi NHNN chi nhánh các tnh, thành phố và các tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài để biết, triển khai thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Ban lãnh đạo NHNN;
- Lưu: VP, Vụ TDCNKT (6).

KT. THỐNG ĐỐC
PHÓ THỐNG ĐỐC

Nguyễn Đồng Tiến

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 2178/NHNN-TD ngày 30/03/2017 về mở rộng tín dụng và kiểm soát chất lượng tín dụng do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.054
s250

DMCA.com Protection Status
IP: 3.238.49.228