Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 12264/BTC-QLCS Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Tài chính Người ký: Lê Ngọc Khoa
Ngày ban hành: 12/09/2007 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
*****

Số: 12264/BTC-QLCS
V/v: khấu trừ tiền bồi thường, hỗ trợ vào tiền thuê đất phải nộp

Hà Nội, ngày 12 tháng 9 năm 2007

 

Kính gửi: Sở Tài chính tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

Trả lời Công văn số 1603/STC.NS ngày 16/8/2007 của Sở Tài chính tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu về đề nghị hướng dẫn thực hiện đối với việc nhà đầu tư nước, ngoài ứng trước tiền thuê đất để thực hiện bồi thường giải phóng mặt bằng; Bộ Tài chính có ý kiến như sau:

Theo quy định tại Điểm c Khoản 1 Điều 3 Nghị định số 197/NĐ-CP ngày 14/11/2006 thì: "Tổ chức, cá nhân nước ngoài, người Việt Nam định cư ở nước ngoài đầu tư vào Việt Nam thì không phải trả tiền bồi thường hỗ trợ tái định cư; trường hợp đã chi trả thì được trừ số tiền đã trả vào tiền sử dụng đất hoặc tiền thuê đất phải nộp''.

Tiếp đó, tại Khoản 1 Thông tư số 69/2006/TT-BTC ngày 02/8/2006 của Bộ Tài chính quy định:

"1. Sửa đổi, bổ sung Điểm 3.2 Mục 3 Phần I như sau:

3.2. Tổ chức, cá nhân được Nhà nước giao đất, cho thuê đất để sử dụng vào Mục đích quy định tại Khoản 1 Điều 1 Nghị định số 197/2004/NĐ-CP có nghĩa vụ chi trả tiền bồi thường, hỗ trợ và tái định cư. Tổ chức, cá nhân nước ngoài, người Việt Nam định cư ở nước ngoài đầu tư vào Việt Nam được Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất hoặc cho thuê đất thì không phải chịu chi phí về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư.

Tổ chức, cá nhân được Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất, cho thuê đất đã chi trả tiền bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và tổ chức, cá nhân nước ngoài, người Việt Nam định cư ở nước ngoài đầu tư vào Việt Nam có thực hiện ứng trước tiền để chi trả bồi thường, hỗ trợ và tái định cư theo quy định tại Nghị định số 197/2004/NĐ-CP thì được trừ số tiền đã chi trả bồi thường về đất, hỗ trợ về đất vào tiền sử dụng đất, tiền thuê đất phải nộp cho Nhà nước. Mức được trừ không vượt quá số tiền sử dụng đất và tiền thuê đất phải nộp theo quy định''.

Theo quy định tại Khoản 1 Điều 4 Nghị định số 17/2006/NĐ-CP ngày 16/01/2006 của Chính phủ thì:

''1. Sửa đổi, bổ sung Điểm b Khoản 1 Điều 3 như sau:

b) Tổ chức, cá nhân được Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất, cho thuê đất đã ứng trước tiền để thục hiện việc bồi thường, hỗ trợ giải phóng mặt bằng thì được trừ số tiền đã bồi thường về đất, hỗ trợ về đất vào tiền sử dụng đất, tiền thuê đất phải nộp cho Nhà nước; mức được trừ không vượt quá số tiền sử dụng đất, tiền thuê đất phải nộp''.

Căn cứ các quy định trên, trường hợp nhà đầu tư nước ngoài ứng trước kinh phí để chi trả bồi thường về đất, hỗ trợ về đất để giải phóng mặt bằng thì được trừ tiền bồi thường về đất, hỗ trợ về đất vào tiền thuê đất phải nộp. Mức được trừ không vượt quá số tiền tiền thuê đất phải nộp.

Ngoài ra, về trình tự, thủ tục giao đất, cho thuê đất thực hiện theo quy định tại Điều 125 và Điều 126 Nghị định số 181/2004/NĐ-CP ngày 29/10/2004 của Chính phủ.

Bộ Tài chính trả lời để Sở Tài chính tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu được biết, thực hiện./.

 


Nơi nhận
:
- Như trên;
- Lãnh
đạo Bộ (để BC)
- Tổng cục Thuế
- Vụ Pháp
chế;
- Lưu: VT, QLCS.

TL. BỘ TRƯỞNG
KT. CỤC TRƯỞNG CỤC QUẢN LÝ CÔNG SẢN
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Lê Ngọc Khoa

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 12264/BTC-QLCS ngày 12/09/2007 về việc khấu trừ tiền bồi thường, hỗ trợ vào tiền thuê đất phải nộp do Bộ tài chính ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.948

DMCA.com Protection Status
IP: 3.235.60.197
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!