Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 1086/NHNN-QLNH Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Ngân hàng Nhà nước Việt Nam Người ký: Nguyễn Thị Minh Nguyệt
Ngày ban hành: 29/02/2016 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC
VIỆT NAM

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1086/NHNN-QLNH
V/v rà soát, báo cáo số liệu vay trả nợ nước ngoài

Hà Nội, ngày 29 tháng 02 năm 2016

 

Kinh gửi: Ngân hàng Nhà nước chi nhánh các tỉnh, thành phố

Ngày 26/02/2016, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) đã ban hành Thông tư s 03/2016/TT-NHNN hướng dẫn một số nội dung về quản lý ngoại hối đối với việc vay, trả nợ nước ngoài của doanh nghiệp; trong đó, NHNN giới thiệu Chương trình quản lý thông tin dữ liệu về hoạt động vay, trả nợ nước ngoài của doanh nghiệp không được Chính phủ bảo lãnh thông qua Trang Điện tử tại địa chỉ www.qlnh-sbv.cic.org.vn. Từ ngày Thông tư này có hiệu lực thi hành (15/4/2016), thông qua Trang Điện tử, Doanh nghiệp có thể lựa chọn thực hiện khai báo thông tin đăng ký/đăng ký thay đổi khoản vay nước ngoài và báo cáo tình hình thực hiện khoản vay nước ngoài của doanh nghiệp, đồng thời các cơ quan quản lý nhà nước (các đơn vị thuộc NHNN và các NHNN chi nhánh tỉnh, thành phố) thực hiện các nội dung quản lý thông qua Trang Điện tử này.

Nhằm triển khai sử dụng Trang Điện tử và kiện toàn cơ sở dữ liệu về vay, trả nợ nước ngoài theo quy định tại Thông tư nói trên, NHNN đề nghị NHNN chi nhánh tỉnh, thành phố (sau đây gọi là Chi nhánh) thực hiện một số nội dung sau:

I/ Về việc đăng ký sử dụng Trang điện tử:

Đ được cấp quyền truy cập và sử dụng Trang Điện tử, đề nghị Chi nhánh:

1. Đề xuất danh sách người sử dụng Trang Điện tử theo mẫu biểu 01 đính kèm công văn này, gửi Vụ Quản lý Ngoại hối trước ngày 30/3/2016.

2. Từ ngày 15/4/2016, các cán bộ có tên tại mẫu biểu 01 nói trên chủ động đăng ký người sử dụng theo hướng dẫn trên Trang điện tử để được Vụ Quản lý Ngoại hối cấp tài khoản truy cập vào Trang điện tử.

II/ Về việc báo cáo đột xuất về tình hình vay, trả nợ nước ngoài:

Đ Trang điện tử đi vào hoạt động, NHNN cần kiện toàn cơ sở dữ liệu thông tin các khoản vay nước ngoài đã thực hiện đến thời điểm hiện nay. Do đó, NHNN đề nghị Chi nhánh thực hiện các nội dung sau:

1. Lập danh sách các doanh nghiệp có trụ sở chính trên địa bàn còn dư nợ vay nước ngoài trung, dài hạn đến thời điểm 31/12/2015 theo mẫu biểu 02 đính kèm công văn này. Chi nhánh gửi danh sách này báo cáo NHNN (Vụ Quản lý Ngoại hi) muộn nhất vào ngày 10/3/2016 theo địa chỉ e-mail như sau: phongvayno@sbv.gov.vn:

2. Chậm nhất vào ngày 14/3/2016, Chi nhánh gửi công văn và Mu báo cáo đột xuất tình hình vay, trả nợ nước ngoài (sau đây gọi là mẫu Báo cáo đột xuất) theo mu biu 04 đính kèm công văn này do các doanh nghiệp được liệt kê tại danh sách đã lập tại Điểm 1 nói trên đ yêu cầu các doanh nghiệp thực hiện báo cáo đột xuất về tình hình vay, trả nợ nước ngoài.

3. Sau khi gửi doanh nghiệp yêu cầu Báo cáo đột xuất theo Điểm 2 Phần II công văn này, Chi nhánh lưu ý đôn đốc các doanh nghiệp thuộc đối tượng báo cáo thực hiện báo cáo theo mu Báo cáo đột xuất, đảm bảo các doanh nghiệp hoàn thành vic báo cáo theo mu và gửi về Chi nhánh chm nhất vào ngày 10/4/2016.

4. Sau khi nhận được báo cáo của doanh nghiệp, Chi nhánh rà soát, kiểm tra tính đy đủphù hợp của nội dung báo cáo đối với yêu cầu báo cáo theo hướng dẫn tại Mu báo cáo đột xuất. Trường hợp phát hiện doanh nghiệp báo cáo chưa chính xác theo yêu cầu, Chi nhánh có trách nhiệm hướng dẫn doanh nghiệp điều chỉnh nội dung báo cáo, đảm bảo chất lượng của báo cáo.

5. Sau khi rà soát các Báo cáo đột xuất của doanh nghiệp, để CIC kịp thời hỗ trợ nhập nội dung báo cáo của doanh nghiệp vào cơ sở dữ liệu của Chương trình, chậm nht vào ngày 29/4/2016 (đối với Chi nhánh có dưới 100 doanh nghiệp vay nước ngoài) hoặc ngày 15/5/2016 (đối với Chi nhánh có từ 100 doanh nghiệp vay nước ngoài trở lên), Chi nhánh tập hợp và gửi toàn bộ các báo cáo kèm theo Danh sách các doanh nghiệp đã báo cáo thực tế (theo mẫu biểu 03) tới CIC theo địa chỉ:

Trung tâm Thông tin tín dụng quốc gia - Phòng Xử lý dữ liệu (Tổ Báo cáo Tài chính) - số 10 Quang Trung, Quận Hà Đông, Hà Nội.

Sau thời hạn nêu trên, Chỉ nhánh tự chịu trách nhiệm trong việc nhập nội dung các báo cáo nộp muộn (nếu có) vào cơ sở dữ liệu trên Trang Điện tử theo hướng dẫn của NHNN trên Trang điện tử.

6. Trong quá trình triển khai, mọi vướng mắc, trao đổi xin liên hệ Phòng qun lý vay và cho vay nước ngoài - Vụ Quản lý Ngoại hối, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, điện thoại 04.3934.3356 - 04.3936.6306 (các máy lẻ 614018, 614028 hoặc 614128).

Ngân hàng Nhà nước Việt Nam gửi các Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh, thành phố để khẩn trương triển khai thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- PTĐ Nguyễn Thị Hồng (để b/c);
- CIC (Phòng XLDL);
- Lưu VP, QLNH4(3).

TL. THỐNG ĐỐC
KT. VỤ TRƯỞNG VỤ QUẢN LÝ NGOẠI HỐI
PHÓ VỤ TRƯỞNG

Nguyễn Thị Minh Nguyệt

 

 

FILE ĐƯỢC ĐÍNH KÈM THEO VĂN BẢN

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 1086/NHNN-QLNH ngày 29/02/2016 về rà soát, báo cáo số liệu vay trả nợ nước ngoài do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.041

DMCA.com Protection Status
IP: 44.201.99.222