Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 986/TTg-KTN năm 2016 gia hạn hiệu lực Quyết định 10/2009/QĐ-TTg do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Số hiệu: 986/TTg-KTN Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Thủ tướng Chính phủ Người ký: Trịnh Đình Dũng
Ngày ban hành: 09/06/2016 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 986/TTg-KTN
V/v gia hạn hiệu lực Quyết định 10/2009/QĐ-TTg ngày 16 tháng 01 năm 2009 của Thủ tướng Chính ph

Hà Nội, ngày 09 tháng 06 năm 2016

 

Kính gửi:

- Bộ Công Thương;
- Hiệp hội doanh nghiệp cơ khí Việt Nam.

 

Xét đề nghị của Bộ ng Thương tại Công văn số 3997/BCT-CNNg ngày 10 tháng 5 năm 2016 trình Th tướng Chính phủ, ý kiến các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư (Công văn số 4080/BKHĐT-KTCN ngày 30 tháng 5 năm 2016), Tài chính (Công văn số 7270/BCT-TCDN ngày 30 tháng 5 năm 2016) và Hiệp hội doanh nghiệp cơ khí Việt Nam (Công văn số 38/VAMI ngày 23 tháng 5 năm 2016) về việc gia hạn hiệu lực của Quyết định số 10/2009/QĐ-TTg ngày 16 tháng 01 năm 2009 về cơ chế hỗ trợ phát trin sản xuất sản phẩm cơ khí trọng điểm giai đoạn từ 2009 đến năm 2015, Th tướng Chính phủ có ý kiến như sau:

1. Đồng ý gia hạn hiệu lực của Quyết định 10/2009/QĐ-TTg ngày 16 tháng 01 năm 2009 của Thủ tướng Chính phủ về cơ chế hỗ trợ phát triển sản xuất sản phẩm cơ khí trọng điểm đến hết tháng 12 năm 2016.

2. Bộ Công Thương khn trương hoàn thiện Đ án chiến lược phát triển ngành cơ khí Việt Nam cho giai đoạn đến 2025, tầm nhìn tới năm 2035 và Chính sách hỗ trợ, ưu đãi phát triển sản xuất sản phẩm cơ khí trọng điểm cho giai đoạn từ năm 2016 đến 2020 phù hợp với nội dung Chiến lược phát trin ngành cơ khí Việt Nam đến năm 2025, tm nhìn đến năm 2035; trình Th tướng Chính phủ chậm nhất trong tháng 12 năm 2016 để xem xét quyết định./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng, các P
TTg;
- Các Bộ: KHĐT, TC;
- VPCP: BTCN các PCN; các Vụ: TH, KTTH;
- Lưu: VT
, KTN (3), MT

KT. THỦ TƯỚNG
PHÓ THỦ TƯỚNG
Trịnh Đình Dũng

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 986/TTg-KTN năm 2016 gia hạn hiệu lực Quyết định 10/2009/QĐ-TTg do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


767
DMCA.com Protection Status

IP: 18.206.48.142