Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 966/ATTP-TTr Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Cục an toàn thực phẩm Người ký: Lê Văn Giang
Ngày ban hành: 05/02/2016 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ Y TẾ
CỤC AN TOÀN THỰC PHẨM
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 966/ATTP-TTr
V/v nhập khẩu, lưu hành sn phẩm Ensure dạng lỏng

Hà Nội, ngày 05 tháng 02 năm 2016

 

Kính gửi: Tổng cục Hải quan.

Cục An toàn thực phẩm nhận được Công văn số 893/TCHQ-GSQL ngày 29 tháng 01 năm 2016 của Tng cục Hải quan về việc xử lý sữa Ensure nhp khẩu, Cc An toàn thực phẩm có ý kiến như sau:

1. Điều kiện bảo đảm an toàn đối với thực phẩm nhập khẩu đã được quy định trong Luật An toàn thực phẩm, Nghị định số 38/2012/NĐ-CP ngày 25 tháng 4 năm 2012 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật An toàn thực phẩm và các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan, theo đó các sản phẩm thực phẩm đã qua chế biến bao gói sẵn phải được công bố hợp quy hoặc công bố phù hợp quy định an toàn thực phẩm và đăng ký với cơ quan nhà nước có thẩm quyền (tiếp nhận bản công bố hợp quy hoặc xác nhận công bố phù hợp quy định an toàn thực phẩm); phải được cấp “Thông báo kết quả xác nhận thực phẩm đạt yêu cu nhập khẩu” đi với từng lô hàng của cơ quan kiểm tra được chỉ định. Các sản phẩm Ensure dạng lỏng nêu tại Công văn số 893/TCHQ-QSQL ngày 29 tháng 01 năm 2016 của Tổng cục Hải quan nếu không đáp ứng điều kiện bảo đảm an toàn này sẽ không được nhập khẩu, lưu hành theo quy định của pháp luật.

2. Cục An toàn thực phẩm đề nghị Tổng cục Hải quan chỉ đạo Hải quan các tnh, thành phố, Hải quan các ca khẩu nếu phát hiện cơ sở nhập khẩu hàng hóa là thực phẩm vi phạm đề nghị xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật, không để các sản phẩm thực phẩm chưa được công bố hợp quy/ công bố phù hợp quy định an toàn thực phẩm nhập khẩu, lưu hành bất hợp pháp.

Cục An toàn thực phẩm trân trọng đề nghị Tổng cục Hải quan phối hợp thực hiện các nội dung trên, tiếp tục chỉ đạo thực hiện các nội dung tại Công văn số 263/ATTP-TTr ngày 30/01/2015 và Công văn số 2140/ATTP-SP ngày 28/8/2014.

Trân trọng./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- CT. Nguyễn Thanh Phong (để báo cáo);
- Các PCT (để biết);
- Lưu: VT, TTr.

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Lê Văn Giang

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 966/ATTP-TTr ngày 05/02/2016 về nhập khẩu, lưu hành sản phẩm Ensure dạng lỏng do Cục An toàn thực phẩm ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.907

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 54.225.48.56