Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 9142/VPCP-NN năm 2019 về chuẩn bị tổ chức Hội nghị toàn quốc tổng kết 15 năm thực hiện Nghị quyết 13-NQ/TW do Văn phòng Chính phủ ban hành

Số hiệu: 9142/VPCP-NN Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Văn phòng Chính phủ Người ký: Nguyễn Cao Lục
Ngày ban hành: 08/10/2019 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 9142/VPCP-NN
V/v chuẩn bị tổ chức Hội nghị toàn quốc tổng kết 15 năm thực hiện Nghị quyết số 13-NQ/TW ngày 18 tháng 3 năm 2002.

Hà Nội, ngày 08 tháng 10 năm 2019

 

Kính gửi:

- Bộ Kế hoạch và Đầu tư;
- Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;
- Bộ Nội vụ;
- Liên minh Hợp tác xã Việt Nam;
- Đài Truyền hình Việt Nam;
- Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương.

Về đề nghị của Bộ Kế hoạch và Đầu tư (văn bản số 5996/BKHĐT-HTX ngày 26 tháng 8 năm 2019) về việc triển khai tổ chức Hội nghị toàn quốc tổng kết 15 năm thực hiện Nghị quyết số Trung ương 5 khóa IX về tiếp tục đổi mới, phát triển, nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã có ý kiến sẽ chủ trì cùng các Phó Thủ tướng Chính phủ Vương Đình Huệ, Trịnh Đình Dũng. Hội nghị được tổ chức theo hình thức bán tập trung (trực tuyến và tập trung) tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia, Hà Nội; kết hợp tổ chức Diễn đàn kinh tế tập thể hợp tác xã. Thời gian Hội nghị: (dự kiến) tổ chức vào ngày 14 tháng 10 năm 2019;

Để bảo đảm công tác chuẩn bị Hội nghị tổng kết đạt kết quả, Phó Thủ tướng Chính phủ Vương Đình Huệ - Trưởng Ban Chỉ đạo Đổi mới, phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã yêu cầu:

1. Bộ Kế hoạch và Đầu tư:

- Tiếp tục bám sát kế hoạch tổng kết tại Quyết định số 212/QĐ-TTg ngày 20 tháng 02 năm 2019 của Thủ tướng Chính phủ, đôn đốc các Bộ, ngành, địa phương (chưa tổ chức hội nghị tổng kết Nghị quyết) khẩn trương tổ chức hội nghị tổng kết;

- Khẩn trương hoàn thiện báo cáo tổng kết 15 năm thực hiện Nghị quyết số 13-NQ/TW; chủ trì xây dựng chương trình, kịch bản chi tiết, kỷ yếu Hội nghị; dự thảo bài phát biểu của Lãnh đạo Chính phủ, công tác hậu cần, báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định;

- Tiếp thu ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng tại cuộc họp Ban chỉ đạo ngày 30 tháng 9 năm 2019, cụ thể như sau;

+ Bổ sung thành phần dự họp, ngoài các báo cáo chính (Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Liên minh Hợp tác xã Việt Nam) sắp xếp thời gian trình bày các báo cáo hp lý (mỗi báo cáo khoảng 10 phút), trong đó cần lựa chọn các địa phương có kinh nghiệm và tập trung vào đánh giá, đề xuất, kiến nghị để trình bày tại Hội nghị (bổ sung báo cáo về tình hình triển khai Luật Hợp tác xã 2012, kinh nghiệm quốc tế và bài học áp dụng tại Việt Nam);

+ Chủ trì, phối hp với Bộ Nội vụ (Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương) và các cơ quan liên quan tổng hp các tập thể, cá nhân có thành tích báo cáo Thủ tướng Chính phủ để đề xuất khen thưởng tại Hội nghị toàn quốc theo quy định;

+ Phối hp với Đài Truyền hình Việt Nam xây dựng và thực hiện phát sóng phim tài liệu về tổng kết 15 năm thực hiện Nghị quyết (trước và trong thời gian tổ chức Hội nghị);

+ Chỉnh sửa lại Tờ trình đảm bảo thống nhất với báo cáo, nêu rõ khuôn khổ pháp lý của Tổ hp tác, lĩnh vực nông nghiệp, phi nông nghiệp, nêu lý do phải sửa đổi Luật Hp tác xã 2012 (tách ra giai đoạn sau khi ban hành Luật Hợp tác xã 2003 và Luật Hợp tác xã 2012);

+ Trong báo cáo đề nghị bổ sung về nhận thức, hệ thống thể chế, chính sách, vai trò quản lý nhà nước, số liệu biểu bảng thống kê, kinh nghiệm quốc tế, tăng cường vai trò quản lý nhà nước, sự lãnh đạo của Đảng, phát huy vai trò của Mặt trận tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội;

+ Về kiến nghị cần xin ý kiến về nội dung báo cáo tổng kết, tiếp tục xác định một số mục tiêu, định hướng cho thời gian tới, xin phép Bộ Chính trị cho phép ban hành Nghị quyết (hay Kết luận); tiếp tục thực hiện Nghị quyết 13 với những nội dung sửa đổi bổ sung cho đến năm 2022 sẽ ban hành Nghị quyết mới (dự thảo Nghị quyết hoặc kết luận của Bộ Chính trị từ 7 đến 8 trang).

+ Phần tổ chức thực hiện đề nghị giao nhiệm vụ cụ thể cho các các cơ quan của Đảng, Chính phủ, các địa phương gắn với các nhiệm vụ các văn kin đại hội Đảng các cấp, coi đây là một trong những nhiệm vụ trọng tâm.

2. Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn hoàn thiện báo cáo kết quả hội nghị toàn quốc tổng kết 15 năm thực hiện Nghị quyết 13-NQ/TW trong lĩnh vực nông nghiệp, gửi Bộ Kế hoạch và Đầu tư để tổng hợp; chủ trì tổ chức các chuyên đề được giao tại Quyết định số 212/QĐ-TTg ngày 20 tháng 2 năm 2019.

3. Liên minh Hợp tác xã Việt Nam

- Khẩn trương hoàn thiện báo cáo kết quả hội nghị toàn quốc tổng kết 15 năm thực hiện Nghị quyết 13-NQ/TW trong lĩnh vực phi nông nghiệp, gửi Bộ Kế hoạch và Đầu tư để tổng hp; chủ trì tổ chức các chuyên đề được giao tại Quyết định số 212/QĐ-TTg ngày 20 tháng 2 năm 2019;

- Hoàn thiện kết luận của Diễn đàn pháp lý khu vực Châu Á - Thái Bình Dương; chủ trì, phối hợp với Bộ Kế hoạch và Đầu tư, các Bộ, ngành và địa phương tổ chức triển lãm khu vực kinh tế hp tác, hp tác xã theo hình thức phù hp.

- Về triển lãm cn có gian trưng bày các sản phẩm tiêu biểu về OCOOP và một số ảnh về quá trình phát triển hp tác xã.

4. Bộ Nội vụ (Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương) phối hp với Bộ Kế hoạch và Đầu tư tổng hp cá nhân, tập thể có thành tích báo cáo Th tướng Chính phủ để khen thưởng trong Hội nghị toàn quốc.

5. Đài Truyền hình Việt Nam chủ trì, phối hp với Bộ Kế hoạch và Đầu tư xây dựng và phát sóng phim tài liệu về tổng kết 15 năm thực hiện Nghị quyết.

6. Các Bộ ngành, cơ quan liên quan cử lãnh đạo tham gia Hội nghị toàn thể; phối hp với Bộ Kế hoạch và Đầu tư chuẩn bị nội dung chuyên môn của Hội nghị; Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương bố trí lãnh đạo tham dự Hội nghị trực tuyến và chuẩn bị nội dung phát biểu tại Hội nghị.

7. Văn phòng Chính phủ phối hp với Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội chuẩn bị tốt công tác hậu cần, bảo đảm an ninh trật tự trong thời gian diễn ra Hội nghị.

Văn phòng Chính phủ thông báo để các Bộ, cơ quan: Kế hoạch và Đầu tư, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Nội vụ, Đài Truyền hình Việt Nam, Liên minh Hợp tác xã Việt Nam; Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương và các Bộ, cơ quan liên quan biết, thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng Chính phủ (để b/c);
- PTTgCP Vương Đ
ình Huệ (đ b/c);
- PTTgCP Trịnh Đình Dũng (để b/c);
- Các Bộ: KHĐT, TC, TNMT, CT, LĐTBXH;
- Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương;
- Các thành viên BCĐ ĐM, PTKTTT, HTX;
- VPCP: BTCN, PCN Nguyễn Cao Lục,
Trợ lý, Thư ký TTg, PTTgCP Vương Đình Huệ, PTTgCP Trịnh Đình Dũng; TGĐ Cổng TTĐT, các Vụ: TKBT, TH; Cục QT;
- Lưu VT, NN (02b). Hg

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Nguyễn Cao Lục

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 9142/VPCP-NN ngày 08/10/2019 về chuẩn bị tổ chức Hội nghị toàn quốc tổng kết 15 năm thực hiện Nghị quyết 13-NQ/TW do Văn phòng Chính phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.855

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.230.144.31
server250