Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 744/VPCP-KTN năm 2014 kết quả kiểm tra tình trạng cảng cá, khu neo đậu tránh trú bão cho tàu cá do Văn phòng Chính phủ ban hành

Số hiệu: 744/VPCP-KTN Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Văn phòng Chính phủ Người ký: Nguyễn Hữu Vũ
Ngày ban hành: 27/01/2014 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 744/VPCP-KTN
V/v kết quả kiểm tra tình trạng cảng cá, khu neo đậu tránh trú bão cho tàu cá

Hà Nội, ngày 27 tháng 01 năm 2014

 

Kính gửi:

- Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;
- Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

 

Xét đề nghị của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tại công văn số 4332/BC-BNN-TCTS ngày 04 tháng 12 năm 2013, báo cáo của Ủy ban nhân dân các tỉnh: Quảng Nam (công văn số 245/BC-UBND ngày 28 tháng 11 năm 2013), Quảng Ngãi (công văn số 261/BC-UBND ngày 26 tháng 11 năm 2013), Phú Yên (công văn số 274/BC-UBND ngày 19 tháng 11 năm 2013) về kết quả kiểm tra tình trạng cảng cá, khu neo đậu tránh trú bão cho tàu cá, Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải có ý kiến như sau:

1. Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn:

- Rà soát Quy hoạch hệ thống cảng cá, bến cá đến năm 2020, định hướng đến năm 2030 (Quyết định số 346/QĐ-TTg ngày 15 tháng 3 năm 2010 của Thủ tướng Chính phủ), Quy hoạch khu neo đậu tránh trú bão cho tàu cá đến năm 2020, định hướng đến năm 2030 (Quyết định số 1346/QĐ-TTg ngày 09 tháng 8 năm 2011 của Thủ tướng Chính phủ), đề xuất sửa đổi, bổ sung đáp ứng yêu cầu của Quy hoạch tổng thể phát triển thủy sản đến năm 2020, tầm nhìn 2030 (Quyết định số 1445/QĐ-TTg ngày 16 tháng 8 năm 2013 của Thủ tướng Chính phủ);

- Rà soát, sửa đổi, bổ sung tiêu chí khu neo đậu tránh trú bão, tiêu chuẩn thiết kế công trình, suất vốn đầu tư cảng cá, khu neo đậu tránh trú bão;

- Tăng cường chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc các địa phương trong việc thực hiện các quy định về đầu tư, quản lý, vận hành cảng cá, khu neo đậu tránh trú bão; tổ chức, triển khai công tác thông tin tuyên truyền, hướng dẫn ngư dân kỹ thuật neo đậu tránh trú bão.

2. Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn nghiên cứu, xem xét sửa đổi, bổ sung các nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ vốn đầu tư phát triển bằng nguồn ngân sách nhà nước, đảm bảo tập trung hoàn thành dứt điểm các dự án ưu tiên, các dự án đang đầu tư xây dựng dở dang theo các Quyết định: số 346/QĐ-TTg và số 1346/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ nêu trên.

3. Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương ven biển tập trung chỉ đạo:

- Tăng cường công tác khảo sát, lập dự án, thiết kế kỹ thuật các cảng cá, khu neo đậu tránh trú bão đáp ứng yêu cầu, điều kiện thực tế của địa phương, đảm bảo hiệu quả đầu tư;

- Hoàn thành việc công bố cảng cá, khu neo đậu tránh trú bão theo đúng quy định của Nghị định 80/2012/NĐ-CP ngày 08 tháng 10 năm 2012 của Chính phủ về quản lý cảng cá, khu neo đậu tránh trú bão cho tàu cá; khẩn trương xây dựng và ban hành quy trình duy tu, bảo trì công trình và kiểm tra, chấn chỉnh công tác quản lý, vận hành cảng cá, khu neo đậu tránh trú bão theo đúng quy định;

- Chủ động cân đối, bố trí ngân sách địa phương cho công tác quản lý, duy tu, bảo trì để các cảng cá, khu neo đậu tránh trú bão vận hành, hoạt động thông suốt, phát huy vai trò, hiệu quả;

- Tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền, hướng dẫn, tập huấn, diễn tập kỹ thuật neo đậu tránh trú bão cho ngư dân.

Văn phòng Chính phủ thông báo để các Bộ: Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Kế hoạch và Đầu tư và các cơ quan liên quan biết, thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- TTg, các PTTg;
- UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương ven biển;
- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTg, TGĐ Cổng TTĐT, Vụ KTTH;
- Lưu: VT, KTN (03).

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Nguyễn Hữu Vũ

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 744/VPCP-KTN năm 2014 kết quả kiểm tra tình trạng cảng cá, khu neo đậu tránh trú bão cho tàu cá do Văn phòng Chính phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.083

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 35.172.217.40