Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 7294/BCT-TTTN Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Công thương Người ký: Nguyễn Lộc An
Ngày ban hành: 20/07/2015 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ CÔNG THƯƠNG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 7294/BCT-TTTN
V/v điều hành kinh doanh xăng dầu

Hà Nội, ngày 20 tháng 07 năm 2015

 

Kính gửi: Các thương nhân đầu mối kinh doanh xăng dầu

Căn cứ Nghị định số 83/2014/NĐ-CP ngày 03 tháng 9 năm 2014 của Chính phủ về kinh doanh xăng dầu (sau đây gọi tắt là Nghị định số 83/2014/NĐ-CP);

Căn cứ Thông tư liên tịch số 39/2014/TTLT-BCT-BTC ngày 29 tháng 10 năm 2014 của Liên Bộ Công Thương - Tài chính Quy định về phương pháp tính giá cơ sở; cơ chế hình thành, quản lý, sử dụng Quỹ Bình ổn giá và điều hành giá xăng dầu theo quy định tại Nghị định số 83/2014/NĐ-CP ngày 03 tháng 9 năm 2014 của Chính phủ về kinh doanh xăng dầu (sau đây gọi tắt là Thông tư số 39/2014/TTLT-BCT-BTC);

Căn cứ Quyết định số 53/2012/QĐ-TTg ngày 22 tháng 11 năm 2012 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành lộ trình áp dụng tỷ lệ phối trộn nhiên liệu sinh học với nhiên liệu truyền thống;

Căn cứ Thông báo số 19/TB-VPCP ngày 26 tháng 01 năm 2015 của Văn phòng Chính phủ thông báo kết luận của Thủ tướng Chính phủ tại cuộc họp về cơ chế giá đối với xăng E5;

Căn cứ thực tế diễn biến giá xăng, dầu thành phẩm thế giới kể từ ngày 05 tháng 7 năm 2015 đến hết ngày 19 tháng 7 năm 2015 (sau đây gọi tắt là kỳ công bố) và căn cứ nguyên tắc tính giá cơ sở theo quy định tại Nghị định số 83/2014/NĐ-CP, Thông tư liên tịch số 39/2014/TTLT-BCT-BTC;

Liên Bộ Công Thương - Tài chính công bố giá cơ sở các mặt hàng xăng dầu tiêu dùng phổ biến trên thị trường, như sau:

Mặt hàng

Giá cơ sở kỳ trước liền kề, điều hành ngày 04/7/20151 (đồng/lít,kg)

Giá cơ sở kỳ công bố2 (đồng/lít, kg)

Chênh lệch giữa giá cơ sở kỳ công bố với giá cơ sở kỳ trước liền kề (đồng/lít, kg)

Chênh lệch giữa giá cơ sở kỳ công bố với giá cơ sở kỳ trước liền kề (%)

(1)

(2)

(3)=(2)-(1)

(4)=[(3):(1)]x100

1. Xăng RON 92

20.907

20.120

-787

-3,76%

2. Xăng E5

20.412

19.625

-787

-3,86%

3. Du điêzen 0.05S

15.793

14.681

-1.112

-7,04%

4. Du hỏa

14.878

13.750

-1.128

-7,58%

5. Du Madút 180CST 3.5S

12.306

11.434

-872

-7,08%

Trước những diễn biến giá xăng dầu thế giới trong thời gian gần đây và thực hiện điều hành giá xăng dầu theo cơ chế thị trường có sự quản lý của Nhà nước, nhằm góp phần hỗ trợ giảm chi phí đầu vào của doanh nghiệp sản xuất và kinh doanh, hỗ trợ đời sống sinh hoạt của người dân, Liên Bộ Công Thương - Tài chính quyết định:

1. Quỹ Bình ổn giá xăng dầu

- Giữ nguyên mức trích lập Quỹ Bình ổn giá xăng dầu như hiện hành.

- Điều chỉnh mức chi sử dụng Quỹ Bình ổn giá xăng dầu đối với tất các mặt hàng xăng:

+ Xăng khoáng: Giảm từ mức 527 đồng/lít về mức 0 đồng/lít (ngừng chi sử dụng Quỹ Bình ổn giá xăng dầu);

+ Xăng E5: Giảm từ mức 362 đồng/lít về mức 0 đồng/lít (ngừng chi sử dụng Quỹ Bình ổn giá xăng dầu).

2. Giá bán xăng dầu

Sau khi thực hiện việc trích lập, chi sử dụng Quỹ Bình ổn giá xăng dầu tại Mục 1 nêu trên, giá bán các mặt hàng xăng dầu tiêu dùng phổ biến trên thị trường không cao hơn mức giá:

- Xăng RON 92: không cao hơn mức giá 20.120 đồng/lít;

- Xăng E5: không cao hơn mức giá 19.625 đồng/lít;

- Dầu điêzen 0.05S: không cao hơn mức giá 14.681 đồng/lít;

- Dầu hỏa: không cao hơn mức giá 13.750 đồng/lít;

- Dầu madút 180CST 3.5S: không cao hơn mức giá 11.434 đồng/kg.

3. Thời gian thực hiện

- Trích lập, chi sử dụng Quỹ Bình ổn giá xăng dầu đối với các mặt hàng xăng dầu: Áp dụng từ 15 giờ 00 ngày 20 tháng 7 năm 2015.

- Điều chỉnh giá bán các mặt hàng xăng dầu: Do thương nhân đầu mối kinh doanh xăng dầu quy định nhưng không muộn hơn 15 giờ 00 ngày 20 tháng 7 năm 2015.

- Kể từ 15 giờ 00 ngày 20 tháng 7 năm 2015, là ngày Liên Bộ Công Thương - Tài chính công bố giá cơ sở kỳ công bố tại Công văn này cho đến trước ngày Liên Bộ Công Thương - Tài chính công bố giá cơ sở kỳ kế tiếp, việc điều chỉnh giá bán các mặt hàng xăng dầu do thương nhân đầu mối kinh doanh xăng dầu quyết định phù hợp với các quy định tại Nghị định số 83/2014/NĐ-CP, Thông tư Liên tịch số 39/2014/TTLT-BCT-BTC.

Bộ Công Thương thông báo để các thương nhân đầu mối kinh doanh xăng dầu biết, thực hiện và báo cáo tình hình thực hiện về Liên Bộ Công Thương - Tài chính để giám sát theo quy định./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Lãnh đạo Bộ Công Thương (b/c);
- Lãnh đạo Bộ Tài chính (b/c);
- Cục Quản lý Giá, Thanh tra Bộ (BTC);
- Cục Quản lý thị trường (BCT);
- Hiệp hội Xăng dầu Việt Nam (để biết);
- Lưu: VT, TTTN.

TL. BỘ TRƯỞNG
KT. VỤ TRƯỞNG VỤ THỊ TRƯỜNG TRONG NƯỚC
PHÓ VỤ TRƯỞNG
Nguyễn Lộc An

 

Giá xăng dầu thế giới 15 ngày

(05/7/2015 -19/7/2015)

TT

Ngày

X92

Dầu hỏa

DO 0,05

FO 3,5S

B/h

WTI

LNH

VCB bán

1

5/7/15

 

 

 

 

 

 

 

 

2

6/7/15

74.140

69.000

69.060

320.950

59.810

52.530

21,673

21,835

3

7/7/15

72.690

66.810

67.120

311.970

57.900

52.330

21,673

21,840

4

8/7/15

72.560

65.250

65.580

307.110

56.680

51.650

21,673

21,840

5

9/7/15

76.130

66.610

66.800

315.280

58.610

52.780

21,673

21,840

6

10/7/15

76.810

67.160

67.450

322.990

59.440

52.740

21,673

21,840

7

11/7/15

 

 

 

 

 

 

 

 

8

12/7/15

 

 

 

 

 

 

 

 

9

13/7/15

74.860

66.570

66.290

317.790

58.450

52.200

21,673

21,835

10

14/7/15

73.390

65.920

65.430

314.970

57.730

53.040

21,673

21,835

11

15/7/15

73.390

66.790

66.130

316.900

58.600

51.410

21,673

21,835

12

16/7/15

72.570

65.570

64.260

312.050

57.630

50.910

21,673

21,835

13

17/7/15

 

 

 

 

 

 

 

 

14

18/7/15

 

 

 

 

 

 

 

 

15

19/7/15

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bquân

74.060

66.631

66.458

315.557

58.317

52.177

21,673

21,837

 1,2 Tính trên cơ sở mức trích lập Quỹ Bình ổn giá theo quy định là 300 đồng/lít xăng khoáng, 0 đồng/lít xăng E5, 300 đồng/lít điêzen, 300 đồng/lít dầu hỏa, 300 đồng/kg dầu madút.

THE MINISTRY OF INDUSTRY AND TRADE
--------

THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence - Freedom - Happiness
----------------

No. 7294/BCT-TTTN
Re. Petroleum business management

Hanoi, July 20, 2015

 

To: Petroleum wholesale traders

Pursuant to the Government’s Decree No. 83/2014/ND-CP dated September 3, 2014 on petroleum business (hereinafter referred to as Decree No. 83/2014/ND-CP);

Pursuant to the Joint Circular No. 39/2014/TTLT-BCT-BTC of the Alliance between the Ministry of Industry and Trade and the Ministry of Finance dated October 29, 2014 on the method for calculating the basic price; the policy on establishing, managing and using the Price Stabilization Fund, and the price regulation under the provisions of the Decree No. 83/2014/ND-CP (hereinafter referred to as Circular No. 39/2014/TTLT-BCT-BTC);

Pursuant to the Prime Minister’s Decision No. 53/2012/QD-TTg dated November 22, 2012 on introducing the scheme for implementing the mixture of biofuel and traditional fuel;

Pursuant to Notification No. 19/TB-VPCP of the Government Office dated January 26, 2015 on disseminating the Prime Minister’s conclusion drawn at the meeting on the E5 petrol price;

Pursuant to the actual situation of the world petrol price quoted from July 5, 2015 to the end of July 19, 2015 (hereinafter referred to as the quoting period) and the principle of calculating the basic price under the provisions of the Decree No. 83/2014/ND-CP and the Joint Circular No. 39/2014/TTLT-BCT-BTC;

The Alliance between the Ministry of Industry and Trade and the Ministry of Finance hereby lists the basic price of common petrol products to be sold on the market as follows:

Description

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Quoting-period basic price

Difference between quoting-period and preceding-period basic price (VND/l, kg)

Difference between quoting-period and preceding-period basic price (%)

(1)

(2)

(3)=(2)-(1)

(4)=[(3):(1)]x100

1. RON 92 petrol

20,907

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

-787

-3.76%

2. E5 petrol

20,412

19,625

-787

-3.86%

3. 0.05S diesel oil

15,793

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

-1,112

-7.04%

4. Paraffin

14,878

13,750

-1,128

-7.58%

5. 180CST 3.5S Mazut

12,306

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

-872

-7.08%

In order to respond to recent variations in the world petrol price and regulate the petrol price according to the market mechanism under the state management as well as contribute to reducing input costs paid by manufacturing and trading enterprises and give support for the people's lives, the Alliance between the Ministry of Industry and Trade and the Ministry of Finance hereby decides:

1. Petroleum price stabilization fund

- Maintain the current amount set aside for the petrol price stabilization price.

- Adjust the amount of the petrol price stabilization fund spent on all of petrol products as follows:

+ Mineral petrol: the price falls from 527 VND/l to 0 VND/l (stop spending the petrol price stabilization fund);

+ E5 petrol: the price falls from 362 VND/l to 0 VND/l (stop spending the petrol price stabilization fund).

2. Petroleum selling price

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

- RON 92 petrol: not more than 20,120 VND/l;

- E5 petrol: not more than 19,625 VND/l;

- 0.05S Diesel oil: not more than 14,681 VND/l;

- Paraffin: not more than 13,750 VND/l;

- 180CST 3.5S Mazut: not more than 14,681 VND/l.

3. Implementation schedule

- Setting aside and spending the petrol price stabilization fund on petrol products shall take effect as from 3:00 pm July 20, 2015.

- Adjusting the selling price of petrol products shall be decided by petrol wholesale traders but shall be carried out not later than 3:00 pm July 20, 2015.

- From 3:00 pm July 20, 2015 on which the Alliance between the Ministry of Industry and Trade and the Ministry of Finance publicly lists the quoting-period basic price herein to the earlier time of the date on which the Alliance between the Ministry of Industry and Trade and the Ministry of Finance publicly lists the following-period basic price, the adjustment to the selling price of petrol products shall be decided by petrol wholesale traders in compliance with regulations laid down in the Decree No. 83/2014/ND-CP and the Joint Circular No. 39/2014/TTLT-BCT-BTC.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

 

 

PP. THE MINISTER
PP. THE DIRECTOR OF THE DOMESTIC MARKET DEPARTMENT
THE DEPUTY DIRECTOR
Nguyen Loc An

 

Summary of world petrol price updated within the past 15 days

(July 5, 2015 – July 19, 2015)

No.

Date

X92

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

DO 0,05

FO 3,5S

B/Ho

WTI

LNH

Sold by VCB

1

5/7/15

 

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

 

 

 

 

 

 

2

6/7/15

74.140

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

69.060

320.950

59.810

52.530

21,673

21,835

3

7/7/15

72.690

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

67.120

311.970

57.900

52.330

21,673

21,840

4

8/7/15

72.560

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

65.580

307.110

56.680

51.650

21,673

21,840

5

9/7/15

76.130

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

66.800

315.280

58.610

52.780

21,673

21,840

6

10/7/15

76.810

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

67.450

322.990

59.440

52.740

21,673

21,840

7

11/7/15

 

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

 

 

 

 

 

 

8

12/7/15

 

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

 

 

 

 

 

 

9

13/7/15

74.860

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

66.290

317.790

58.450

52.200

21,673

21,835

10

14/7/15

73.390

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

65.430

314.970

57.730

53.040

21,673

21,835

11

15/7/15

73.390

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

66.130

316.900

58.600

51.410

21,673

21,835

12

16/7/15

72.570

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

64.260

312.050

57.630

50.910

21,673

21,835

13

17/7/15

 

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

 

 

 

 

 

 

14

18/7/15

 

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

 

 

 

 

 

 

15

19/7/15

 

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

 

 

 

 

 

 

 

Average price

74.060

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

66.458

315.557

58.317

52.177

21,673

21,837

 

1,2 Calculated on the basis of the regulatory amount set aside for the petrol price stabilization fund, such as 300 VND/l for mineral petrol, 0 VND/l for E5 petrol, 300 VND/l for diesel oil, 300 VND/l for paraffin and 300 VND/kg for Mazut.

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 7294/BCT-TTTN ngày 20/07/2015 về điều hành kinh doanh xăng dầu do Bộ Công thương ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.651

DMCA.com Protection Status
IP: 222.255.214.198