Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Đang tải văn bản...

Số hiệu: 6905/TC-TCHQ Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Tài chính Người ký: Trương Chí Trung
Ngày ban hành: 08/06/2005 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 6905/TC-TCHQ

Hà Nội, ngày 08 tháng 6 năm 2005

CÔNG VĂN

CỦA BỘ TÀI CHÍNH SỐ 6905/TC-TCHQ NGÀY 08 THÁNG 6 NĂM 2005 VỀ VIỆC THUẾ ĐỐI VỚI XE Ô TÔ NGOẠI GIAO CHUYỂN NHƯỢNG

Kính gửi:

- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ
- UBND các Tỉnh, Thành phố trực thuộc TW
- Cục Hải quan, Cục Thuế các Tỉnh, Thành phố trực thuộc TW.

Để tháo gỡ một số vướng mắc trong quá trình thực hiện Thông tư số 87/2004/TT-BTC ngày 31/8/2004. Bộ Tài chính hướng dẫn Cục Hải quan các Tỉnh, Thành phố thực hiện thống nhất các nội dung sau:

1. Giá tính thuế nhập khẩu đối với xe ô tô chuyển nhượng của các đối tượng ngoại giao có thời gian sử dụng và lưu tại Việt Nam trên 05 năm được xác định như sau:

Thời gian sử dụng và lưu lại tại Việt Nam

Giá tính thuế nhập khẩu = (%) giá hàng hoá mới tại thời điểm tính thuế (khi nhập khẩu là hàng hoá mới chưa qua sử dụng)

Giá tính thuế nhập khẩu = (0%) giá hàng hoá mới tại thời điểm tính thuế (khi nhập khẩu là loại hàng hoá đã qua sử dụng)

- Từ trên 5 năm đến 6 năm

40%

30%

- Từ trên 6 năm đến 7 năm

30%

20%

- Từ trên 7 năm đến 8 năm

20%

10%

- Từ trên 8 năm đến 9 năm

15%

5%

- Từ trên 9 năm đến 10 năm

10%

0%

- Từ trên 10 năm

0%

0%

2. Đối với các trường hợp đặc biệt khác phát sinh trong thực tế:

2.1. Đối với các xe ô tô tiêu huỷ sẽ không thu thuế (việc tiêu huỷ thực hiện theo đúng quy định của pháp luật hiện hành).

2.2. Đối với các xe ô tô bị hư hỏng (do tai nạn): Theo quy định hiện hành tại Thông tư số 04/TTLB ngày 12/02/1996 và số 04 BS/TTLB ngày 20/10/1996 của Bộ Thương mại, Bộ Ngoại giao, Bộ Tài chính và Tổng cục Hải quan thì trường hợp xe ô tô, xe gắn máy bị hỏng do đâm, va quệt phải được Cục Cảnh sát giao thông - Bộ Công an xác nhận và Bộ Ngoại giao Việt Nam chấp nhận. Khi được chuyển nhượng các xe ô tô này thì vẫn phải tính thuế theo quy định hiện hành (mức giá tính thuế nhập khẩu được xác định trên cơ sở giá trị còn lại của hàng hoá tính theo thời gian sử dụng và lưu tại Việt Nam theo quy định tại Thông tư số: 87/2004/TT-BTC ngày 31/8/2004 và mức giá tính thuế quy định bổ sung tại mục 1 Công văn này áp dụng đối với các xe ô tô sử dụng và lưu tại Việt Nam trên 05 năm).

Số thuế phải nộp (bao gồm thuế nhập khẩu, thuế TTĐB, thuế GTGT) được giảm theo tỷ lệ hư hỏng tai nạn. Cục Hải quan địa phương căn cứ vào tỷ lệ hư hỏng tai nạn đã được giám định của Công ty Giám định hàng hoá xuất nhập khẩu Việt Nam (Vinacontrol) và kiểm tra xem xét các hồ sơ có liên quan để xét giảm thuế.

3. Căn cứ để tính truy thu thuế là: Thuế suất, giá tính thuế tại thời điểm chuyển nhượng (thời điểm đến làm thủ tục chuyển nhượng với cơ quan Hải quan). Đối với các trường hợp đã được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền cho phép chuyển nhượng nhưng không đến cơ quan Hải quan làm thủ tục chuyển nhượng và kê khai nộp thuế trong thời hạn 02 ngày theo quy định tại điểm 3 mục II phần E Thông tư 87/2004/TT-BTC ngày 31/8/2004 thì xử phạt theo quy định tại Luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu và các văn bản hướng dẫn.

4. Công văn này có hiệu lực thi hành cùng thời điểm với hiệu lực thi hành của Thông tư 87/2004/TT-BTC ngày 31/8/2004 của Bộ Tài chính.

Bộ Tài chính thông báo để Cục Hải quan các Tỉnh, Thành phố biết và triển khai thực hiện.

Trương Chí Trung

(Đã ký)

THE MINISTRY OF FINANCE
--------

SOCIALIST REPUBLIC OF VIET NAM
Independence - Freedom - Happiness
--------------

No. 6905/TC-TCHQ
On taxes on transferred diplomatic automobiles

Hanoi, June 8, 2005

 

To:

- Ministries, ministerial-level agencies and government-attached agencies
- Provincial/municipal People's Committees
- Provincial/municipal Customs Departments and Tax Departments

 

In order to solve problems arising in the course of implementation of Circular No. 87/2004/TT-BTC of August 31, 2004, the Finance Ministry hereby guides the provincial/municipal Customs Departments in uniformly implementing the following contents:

1. Prices for calculation of import duties on transferred automobiles of diplomats which have been used and retained in Vietnam for more than 5 years are determined as follows:

Period of use and retention in Vietnam

Import duties calculation prices = (%) prices of brand-new commodities at the time of tax calculation (when being imported they are unused commodities)

Import duties calculation prices = (0%) prices of brand-new commodities at the time of tax calculation (when being imported they are used commodities)

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.40%

30%

- Between over 6 years and 7 years

30%

20%

- Between over 7 years and 8 years

20%

10%

- Between over 8 years and 9 years

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.5%

- Between over 9 years and 10 years

10%

0%

- Over 10 years

0%

0%

2. For other special cases which may occur in reality:

2.1. For to be-destroyed automobiles, no tax shall be imposed (the destruction shall strictly comply with the current provisions of law).

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.Payable tax amounts (including import duties, special consumption tax and VAT) shall be reduced according to extent of accident-caused damage. The provincial/municipal Customs Departments shall base themselves on accident-caused damage extents already assessed by the Vietnam Superintendence and Inspection Joint-Stock Company (Vinacontrol) and the relevant dossiers to consider tax reduction.

3. Bases for tax calculation and retrospective collection include the tax rate and tax calculation prices at the time of transfer (the time when involved parties carry out transfer procedures at customs offices). For cases where the transfer has been permitted by the competent state agency but the involved parties fail to come to customs offices to carry out procedures for transfer and tax payment declaration within 2 days according to the provisions of Point 3, Section II, Part E of Circular No. 87/2004/TT-BTC of August 31, 2004, they shall be sanctioned according to the provisions of the Import Duties and Export Duties Law and guiding documents.

4. This Official Letter takes effect on the effective date of the Finance Ministry's Circular No. 87/2004/TT-BTC of August 31, 2004.

The Finance Ministry notifies the provincial/municipal Customs Departments thereof for knowledge and implementation.

 

 

Truong Chi Trung

 

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 6905/TC-TCHQ ngày 08/06/2005 ngày 08 tháng 6 năm 2005 về việc thuế đối với xe ôtô ngoại giao chuyển nhượng do Bộ tài chính ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


4.154

DMCA.com Protection Status
IP: 44.222.189.51
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!