Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 681/UBDT-ĐPI Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Uỷ ban Dân tộc Người ký: Đỗ Văn Chiến
Ngày ban hành: 19/07/2017 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN DÂN TỘC
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 681/UBDT-ĐPI
V/v thực hiện Quyết định số 2086/QĐ-TTg ngày 31 tháng 10 năm 2016 của Thủ tướng Chính phủ

Hà Nội, ngày 19 tháng 07 năm 2017

 

Kính gửi: Ủy ban nhân dân các tỉnh: Cao Bằng, Lai Châu, Điện Biên, Sơn La, Hà Giang, Lào Cai, Yên Bái, Tuyên Quang, Nghệ an, Hà Tĩnh, Quảng Bình, Kon Tum.

Ngày 31 tháng 10 năm 2016, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 2086/QĐ-TTg phê duyệt Đề án hỗ trợ phát triển kinh tế - xã hội các dân tộc thiểu số rất ít người giai đoạn 2016-2025. Để triển khai thực hiện có hiệu quả các nội dung trong Đề án đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, Ủy ban Dân tộc đề nghị Ủy ban nhân dân các tỉnh thụ hưởng chính sách của Đề án triển khai thực hiện một số công việc sau:

1. Căn cứ vào nhiệm vụ giải pháp chủ yếu của Đề án, Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo Ban Dân tộc tỉnh phối hợp với các Sở, ngành liên quan rà soát đối tượng thụ hưởng chính sách; xác định các nội dung cụ thể về: (1) Xây dựng hoàn thiện cơ sở hạ tầng các thôn, bản, phấn đấu theo định hướng tiêu chí xây dựng nông thôn mới; (2) Hỗ trợ phát triển sản xuất; (3) Hỗ trợ bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa truyền thống đặc sắc, nâng cao đời sống tinh thần cho đồng bào; (4) Hỗ trợ đào tạo, sử dụng cán bộ và xây dựng hệ thống chính trị cơ sở; (5) Hỗ trợ về giáo dục và y tế.

Trên cơ sở đó, lập và phê duyệt Đề án thực hiện cho giai đoạn 2017-2020 và 2021-2025; gửi Đề án về Ủy ban Dân tộc trước ngày 15 tháng 8 năm 2017 để tng hợp.

2. Về nguồn vn triển khai Đề án: Thực hiện theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ (Công văn số 6374/VPCP-KTTH ngày 20 tháng 6 năm 2017 của Văn phòng Chính phủ về việc vốn thực hiện chính sách dân tộc theo Quyết định số 2085/QĐ-TTg và Quyết định số 2086/QĐ-TTg gửi kèm theo). Trong trường hợp địa phương khó khăn, không bố trí được ngân sách và việc lồng ghép các nguồn vốn không đủ để thực hiện thì tổng hợp nhu cầu vốn đề nghị ngân sách Trung ương hỗ trợ năm 2018 và cả giai đoạn, cụ thể đến từng thôn, bản, xác định rõ vốn đầu tư, vốn sự nghiệp (theo biểu đính kèm), gửi về Ủy ban Dân tộc trước ngày 15 tháng 8 năm 2017 để thống nhất với Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định.

3. Trong quá trình lập, thẩm định, phê duyệt, tổ chức thực hiện Đề án phải có sự tham gia của người dân, đảm bảo tính dân chủ, công khai, minh bạch, thực sự xuất phát từ nhu cầu thực tế và phục vụ trực tiếp cho đời sng của người dân; không để phát sinh ngoài các thôn, bản, xã, dân tộc đã thống kê trong Đề án khi trình Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 2086/QĐ-TTg; những công việc người dân làm được phải giao cho người dân thực hiện đtạo việc làm, nâng cao thu nhập.

4. Việc quản lý dự án, hạng mục đầu tư cơ sở hạ tầng thực hiện như đối với Chương trình 135 (Thông tư số 01/2017/UBDT ngày 15/5/2017 của Ủy ban Dân tộc quy định chi tiết thực hiện dự án 2 Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016-2020).

5. Về định mức kinh tế kỹ thuật để lập, thẩm định, phê duyệt dự án thực hiện theo các quy định hiện hành; đối với những nội dung hỗ trợ đặc thù, chưa có định mức kinh tế kỹ thuật của cấp có thẩm quyền ban hành thì vận dụng theo định mức trong Đề án trình Thủ tướng Chính phủ khi ban hành Quyết định số 2086/QĐ-TTg (gửi kèm theo Đề án đcác tỉnh nghiên cứu, vận dụng).

Trên đây là một số nội dung cụ thể về triển khai thực hiện Quyết định số 2086/QĐ-TTg ngày 31 tháng 10 năm 2016 của Thủ tướng Chính phủ. Ủy ban Dân tộc đề nghị Ủy ban nhân dân các tỉnh khẩn trương triển khai thực hiện; định kỳ hàng quý, sáu tháng, một năm báo cáo kết quả thực hiện (kể cả những vướng mắc phát sinh) về Ủy ban Dân tộc để thống nhất với Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính báo cáo Thủ tướng Chính phủ./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- TTg CP Nguyễn Xuân Phúc (để b/c);
- PTTgCP Trương Hòa Bình (để b/c);
- Văn phòng Chính phủ;
- Bộ Kế hoạch và Đầu tư;
- Bộ Tài chính;
- Lãnh đạo Ủy ban D
ân tộc;
- Các Vụ: CS
ĐT, KHTC, VPUB; VP 135;
- Cổng TTĐT;
- Lưu: VT,
ĐPl.

BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
Đỗ Văn Chiến

 

BIỂU SỐ 1a

TỔNG HỢP NHU CẦU VỐN TRUNG ƯƠNG THỰC HIỆN QUYẾT ĐỊNH SỐ 2086/QĐ-TTG NĂM 2018

TỈNH: ………………………….

Đvt: Triệu đồng

Stt

huyện

Thôn, bản

Tng kinh phí thc hiện

VỐN ĐẦU TƯ

VỐN SỰ NGHIỆP

Kinh phí hỗ trợ CSHT

Trong đó:

Kinh phí hỗ trợ phát triển sản xuất

Trong đó:

Kinh phí hỗ trợ bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa

Trong đó:

Kinh phí hỗ trợ đào tạo, sử dụng cán bộ dân tộc và xây dựng hệ thống chính trị cơ sở

Kinh phí hỗ trợ các chính sách khác

Trong đó:

Đường giao thông

Cầu, cống

Công trình thủy lợi

Điện phục vụ sản xuất, sinh hoạt

Lớp học

Nhà ở công vụ giáo viên

Nhà sinh hot cộng đng

Hỗ trợ khác

Hỗ trợ mô hình (tổ hợp tác)

Hỗ trợ cây trồng

Hỗ trợ gia súc, gia cầm và vắc xin

Hỗ trợ chuồng trại và ao nuôi thủy sản

Hỗ trợ khai hoang tạo đất sản xuất

Hỗ trợ giao, khoán bảo vệ rừng và trồng rừng

Hỗ trợ nâng cao kiến thức sản xuất cho đồng bào

Hỗ trợ học tiếng dân tộc

Hỗ trợ bảo tồn kiến trúc, văn hóa truyền thống

Hỗ trợ bảo tồn nghề truyền thống tiêu biểu

Hỗ trợ phục dựng lễ hội truyền thống

Hỗ trợ khôi phục sản xuất nhạc cụ, trang phục dân tộc

Hỗ trợ trang thiết bị cho nhà sinh hoạt cộng đồng

Hỗ trợ thành lập và duy trì đội văn nghệ thôn, bản

Hỗ trợ giáo dục

Hỗ trợ Y tế

Hỗ trợ khác

1

A

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

b

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

c

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

B

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

d

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

e

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

g

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TS

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BIỂU SỐ 1b

TỔNG HỢP VỐN LỒNG GHÉP, CÂN ĐỐI CỦA ĐỊA PHƯƠNG THỰC HIỆN QUYẾT ĐỊNH SỐ 2086/QĐ-TTG NĂM 2018

TỈNH: ………………………….

Đơn vị tính: Triệu đồng

Huyện

Thôn, bản

Tổng kinh phí thực hiện

VỐN LỒNG GHÉP

VỐN CÂN ĐỐI

VỐN ĐẦU TƯ THỰC HIỆN CHÍNH SÁCH

VỐN SỰ NGHIỆP

 

Kinh phí hỗ trợ CSHT

Trong đó:

Kinh phí hỗ trợ phát triển sản xuất

Trong đó

Kinh phí hỗ trợ bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa

Trong đó:

Kinh phí đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ cán bộ người dân tộc

Kinh phí hỗ trợ các chính sách khác

Trong đó:

Tổng vốn cân đối

Trong đó:

Đường giao thông

Cầu, cống

Công trình thủy lợi

Điện phục vụ sản xuất

Lớp học

Nhà ở công vụ giáo viên

Nhà sinh hoạt cộng đồng

Hỗ trợ khác

Hỗ trợ mô hình (tổ hợp tác)

Hỗ trợ giống cây trồng

Hỗ trợ gia súc, gia cầm và vắc xin

Hỗ trợ chuồng trại và ao nuôi thủy sản

Hỗ trợ khai hoang tạo đất sản xuất

Hỗ trợ giao, khoán bảo vệ rừng và trồng rừng

Hỗ trợ nâng cao kiến thức sản xuất cho đồng bào

Hỗ trợ học tiếng dân tộc

Hỗ trợ bảo tồn kiến trúc, văn hóa truyền thống

Hỗ trợ bảo tồn nghề truyền thống tiêu biểu

Hỗ trợ phục dựng lễ hội truyền thống

Hỗ trợ khôi phục sản xuất nhạc cụ, trang phục dân tộc

Hỗ trợ trang thiết bị cho nhà sinh hoạt cộng đồng

Hỗ trợ thành lập và duy trì đội văn nghệ thôn, bản

Giáo dục

Y tế

Khác

Quản lý dự án (3%)

Xây dựng dự án

A

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

b

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

c

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

d

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

c

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

g

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BIỂU SỐ 2a

TỔNG HỢP NHU CẦU VỐN TRUNG ƯƠNG THỰC HIỆN QUYẾT ĐỊNH SỐ 2086/QĐ-TTG GIAI ĐOẠN 2016-2020

TỈNH: ………………………….

Đvt: Triệu đồng

Stt

huyện

Thôn, bản

Tng kinh phí thc hiện

VỐN ĐẦU TƯ

VỐN SỰ NGHIỆP

Kinh phí hỗ trợ CSHT

Trong đó:

Kinh phí hỗ trợ phát triển sản xuất

Trong đó:

Kinh phí hỗ trợ bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa

Trong đó:

Kinh phí hỗ trợ đào tạo, sử dụng cán bộ dân tộc và xây dựng hệ thống chính trị cơ sở

Kinh phí hỗ trợ các chính sách khác

Trong đó:

Đường giao thông

Cầu, cống

Công trình thủy lợi

Điện phục vụ sản xuất, sinh hoạt

Lớp học

Nhà ở công vụ giáo viên

Nhà sinh hot cộng đng

Hỗ trợ khác

Hỗ trợ mô hình (tổ hợp tác)

Hỗ trợ cây trồng

Hỗ trợ gia súc, gia cầm và vắc xin

Hỗ trợ chuồng trại và ao nuôi thủy sản

Hỗ trợ khai hoang tạo đất sản xuất

Hỗ trợ giao, khoán bảo vệ rừng và trồng rừng

Hỗ trợ nâng cao kiến thức sản xuất cho đồng bào

Hỗ trợ học tiếng dân tộc

Hỗ trợ bảo tồn kiến trúc, văn hóa truyền thống

Hỗ trợ bảo tồn nghề truyền thống tiêu biểu

Hỗ trợ phục dựng lễ hội truyền thống

Hỗ trợ khôi phục sản xuất nhạc cụ, trang phục dân tộc

Hỗ trợ trang thiết bị cho nhà sinh hoạt cộng đồng

Hỗ trợ thành lập và duy trì đội văn nghệ thôn, bản

Hỗ trợ giáo dục

Hỗ trợ Y tế

Hỗ trợ khác

1

A

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

b

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

c

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

B

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

d

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

e

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

g

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TS

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BIỂU SỐ 2b

TỔNG HỢP VỐN LỒNG GHÉP, CÂN ĐỐI CỦA ĐỊA PHƯƠNG THỰC HIỆN QUYẾT ĐỊNH SỐ 2086/QĐ-TTG GIAI ĐOẠN 2016-2020

TỈNH: ………………………….

Đơn vị tính: Triệu đồng

Huyện

Thôn, bản

Tổng kinh phí thực hiện

VỐN LỒNG GHÉP

VỐN CÂN ĐỐI

VỐN ĐẦU TƯ THỰC HIỆN CHÍNH SÁCH

VỐN SỰ NGHIỆP

 

Kinh phí hỗ trợ CSHT

Trong đó:

Kinh phí hỗ trợ phát triển sản xuất

Trong đó

Kinh phí hỗ trợ bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa

Trong đó:

Kinh phí đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ cán bộ người dân tộc

Kinh phí hỗ trợ các chính sách khác

Trong đó:

Tổng vốn cân đối

Trong đó:

Đường giao thông

Cầu, cống

Công trình thủy lợi

Điện phục vụ sản xuất

Lớp học

Nhà ở công vụ giáo viên

Nhà sinh hoạt cộng đồng

Hỗ trợ khác

Hỗ trợ mô hình (tổ hợp tác)

Hỗ trợ giống cây trồng

Hỗ trợ gia súc, gia cầm và vắc xin

Hỗ trợ chuồng trại và ao nuôi thủy sản

Hỗ trợ khai hoang tạo đất sản xuất

Hỗ trợ giao, khoán bảo vệ rừng và trồng rừng

Hỗ trợ nâng cao kiến thức sản xuất cho đồng bào

Hỗ trợ học tiếng dân tộc

Hỗ trợ bảo tồn kiến trúc, văn hóa truyền thống

Hỗ trợ bảo tồn nghề truyền thống tiêu biểu

Hỗ trợ phục dựng lễ hội truyền thống

Hỗ trợ khôi phục sản xuất nhạc cụ, trang phục dân tộc

Hỗ trợ trang thiết bị cho nhà sinh hoạt cộng đồng

Hỗ trợ thành lập và duy trì đội văn nghệ thông, bản

Giáo dục

Y tế

Khác

Quản lý dự án (3%)

Xây dựng dự án

A

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

b

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

c

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

d

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

c

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

g

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BIỂU SỐ 3a

TỔNG HỢP NHU CẦU VỐN TRUNG ƯƠNG THỰC HIỆN QUYẾT ĐỊNH SỐ 2086/QĐ-TTG GIAI ĐOẠN 2021-2025

TỈNH: ………………………….

Đvt: Triệu đồng

Stt

huyện

Thôn, bản

Tng kinh phí thc hiện

VỐN ĐẦU TƯ

VỐN SỰ NGHIỆP

Kinh phí hỗ trợ CSHT

Trong đó:

Kinh phí hỗ trợ phát triển sản xuất

Trong đó:

Kinh phí hỗ trợ bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa

Trong đó:

Kinh phí hỗ trợ đào tạo, sử dụng cán bộ dân tộc và xây dựng hệ thống chính trị cơ sở

Kinh phí hỗ trợ các chính sách khác

Trong đó:

Đường giao thông

Cầu, cống

Công trình thủy lợi

Điện phục vụ sản xuất, sinh hoạt

Lớp học

Nhà ở công vụ giáo viên

Nhà sinh hot cộng đng

Hỗ trợ khác

Hỗ trợ mô hình (tổ hợp tác)

Hỗ trợ cây trồng

Hỗ trợ gia súc, gia cầm và vắc xin

Hỗ trợ chuồng trại và ao nuôi thủy sản

Hỗ trợ khai hoang tạo đất sản xuất

Hỗ trợ giao, khoán bảo vệ rừng và trồng rừng

Hỗ trợ nâng cao kiến thức sản xuất cho đồng bào

Hỗ trợ học tiếng dân tộc

Hỗ trợ bảo tồn kiến trúc, văn hóa truyền thống

Hỗ trợ bảo tồn nghề truyền thống tiêu biểu

Hỗ trợ phục dựng lễ hội truyền thống

Hỗ trợ khôi phục sản xuất nhạc cụ, trang phục dân tộc

Hỗ trợ trang thiết bị cho nhà sinh hoạt cộng đồng

Hỗ trợ thành lập và duy trì đội văn nghệ thôn, bản

Hỗ trợ giáo dục

Hỗ trợ Y tế

Hỗ trợ khác

1

A

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

b

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

c

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

B

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

d

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

e

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

g

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TS

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BIỂU SỐ 4a

TỔNG HỢP NGUỒN VỐN THC HIỆN QUYẾT ĐỊNH SỐ 2086/QĐ-TTG GIAI ĐOẠN 2016-2020

TỈNH: ………………………………..

Đvt: Triệu đồng.

Stt

Huyện

Tổng nhu cu kinh phí thực hiện

Trong đó (chia theo nguồn vốn):

Trong đó (chia theo nguồn vn):

NSTW

NSĐP

LỒNG GHÉP

KHÁC

VN ĐU TƯ PHÁT TRIN

VỐN SNGHIỆP

VN KHÁC

A

B

1= 2+3+4+5 = 6+7+8

2

3

4

5

6

7

8

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

...

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TNG SỐ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BIỂU SỐ 05

TỔNG HỢP PHÂN KỲ VỐN ĐU TƯ VỐN THỰC HIỆN QUYẾT ĐỊNH SỐ 2086/QĐ-TTG

Đơn vị tính: Triệu đồng

TT

Nội dung đầu tư, hỗ trợ

Tổng

Giai đoạn 2016-2025

Năm 2016

Năm 2017

Năm 2018

Năm 2019

Năm 2020

GĐ 2021-2025

A

ĐẦU TƯ TRC TIẾP

 

 

 

 

 

 

 

I

Xây dựng cơ shạ tầng

 

 

 

 

 

 

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II

Hỗ trợ các điều kiện để phát triển sản xuất

 

 

 

 

 

 

 

1

Hỗ trợ phát triển sản xuất

 

 

 

 

 

 

 

-

 

 

 

 

 

 

 

 

-

 

 

 

 

 

 

 

 

2

Hỗ trợ đất sản xuất

 

 

 

 

 

 

 

-

 

 

 

 

 

 

 

 

-

 

 

 

 

 

 

 

 

3

H tr nâng cao năng lực sản xuất

 

 

 

 

 

 

 

-

 

 

 

 

 

 

 

 

-

 

 

 

 

 

 

 

 

-

 

 

 

 

 

 

 

 

III

Hỗ trợ bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa truyền thống đặc sắc, nâng cao đời sống tinh thần cho đồng bào

 

 

 

 

 

 

 

-

 

 

 

 

 

 

 

 

-

 

 

 

 

 

 

 

 

-

 

 

 

 

 

 

 

 

IV

Đào tạo cán bộ dân tộc

 

 

 

 

 

 

 

B

CHI PHÍ KHÁC

 

 

 

 

 

 

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TNG CỘNG:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 681/UBDT-ĐPI ngày 19/07/2017 thực hiện Quyết định 2086/QĐ-TTg do Ủy ban Dân tộc ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.127
s250

DMCA.com Protection Status
IP: 3.238.98.39