Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 586/BNN-QLDN về xây dựng kế hoạch sản xuất kinh doanh, kế hoạch tiền lương, chỉ tiêu giám sát và thực hiện công bố thông tin năm 2019 do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

Số hiệu: 586/BNN-QLDN Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Người ký: Đặng Vũ Trân
Ngày ban hành: 25/01/2019 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 586/BNN-QLDN
V/v xây dựng kế hoạch sản xuất kinh doanh, kế hoạch tiền lương, chỉ tiêu giám sát và thực hiện công bố thông tin năm 2019.

Hà Nội, ngày 25 tháng 01 năm 2019

 

Kính gửi:

- Các Công ty Nhà nước;
- Người đại diện phần vốn nhà nước tại các doanh nghiệp thuộc Bộ.

Thực hiện Luật Quản lý, sử dụng vốn nhà nước đầu tư vào sản xuất, kinh doanh tại doanh nghiệp; Nghị định số 91/2015/NĐ-CP ngày 13/10/2015 của Chính phủ về đầu tư vốn nhà nước và quản lý, sử dụng vốn, tài sản tại doanh nghiệp; Nghị định số 87/2015/NĐ-CP ngày 6/10/2015 của Chính phủ về giám sát đầu tư vốn nhà nước vào doanh nghiệp; giám sát tài chính, đánh giá hiệu quả hoạt động và công khai thông tin tài chính của doanh nghiệp nhà nước và doanh nghiệp có vốn nhà nước; Nghị định số 81/2015/NĐ-CP ngày 18/9/2015 của Chính phủ về việc công bố thông tin của doanh nghiệp Nhà nước; Nghị định số 51/2016/NĐ-CP ngày 13/6/2016 quy định quản lý lao động, tiền lương và tiền thưởng đối với người lao động làm việc trong công ty TNHH MTV; Nghị định số 52/2016/NĐ-CP ngày 13/6/2016 quy định về tiền lương, thù lao, tiền thưởng đối với người quản lý Công ty TNHH MTV do nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ và các Thông tư hướng dẫn thi hành; Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đề nghị:

1. Các Công ty nhà nước:

- Xây dựng kế hoạch sản xuất kinh doanh; kế hoạch tài chính; kế hoạch tiền lương; các chtiêu đánh giá hiệu quả, xếp loại hoạt động của doanh nghiệp và gửi về Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (Vụ Quản lý doanh nghiệp) theo quy định.

- Thực hiện công bố thông tin doanh nghiệp năm 2019 tại Doanh nghiệp và gửi các báo cáo về Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Bộ Kế hoạch và Đầu tư; Bộ Tài chính theo đúng quy định.

2. Người đại diện phần vốn nhà nước tại các Công ty cổ phần thực hiện các nhiệm vụ theo quy định hiện hành.

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thông báo đCông ty triển khai thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- TT Hà Công Tu
n (để b/cáo);
- Vụ trưởng Vụ QLDN (để b/cáo);

- Lưu VT, QLDN(20b).

TL. BỘ TRƯỞNG
KT. VỤ TRƯỞNG VỤ QUẢN LÝ DOANH NGHIỆP
PHÓ VỤ TRƯỞNG
Đặng Vũ Trân

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 586/BNN-QLDN về xây dựng kế hoạch sản xuất kinh doanh, kế hoạch tiền lương, chỉ tiêu giám sát và thực hiện công bố thông tin năm 2019 do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.443

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 35.172.217.40