Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 4784/UBND-VX cho phép mua thuốc y tế trong khi chờ kết quả đấu thầu tập trung năm 2013 do thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Số hiệu: 4784/UBND-VX Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Thành phố Hồ Chí Minh Người ký: Hứa Ngọc Thuận
Ngày ban hành: 11/09/2013 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 4784/UBND-VX
V/v cho phép mua thuốc y tế trong khi chờ kết quả đấu thầu tập trung năm 2013

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 11 tháng 09 năm 2013

 

Kính gửi:

- Sở Y tế;
- Sở Tài chính;
- Bảo hiểm xã hội thành phố;
- Kho bạc Nhà nước thành phố;
- Ủy ban nhân dân các quận, huyện.

 

- Căn cứ Thông tư liên tịch số 01/2012/TTLT-BYT-BTC ngày 19 tháng 01 năm 2012 của Bộ Y tế và Bộ Tài chính về hướng dẫn đấu thầu mua thuốc trong các cơ sở y tế tại điểm c, khoản 1, Điều 23 quy định trường hợp mua thuốc được áp dụng hình thức lựa chọn nhà thầu khác như sau: “Thuốc đã có trong danh mục thuốc thuộc kế hoạch đấu thầu thuốc trong năm được cấp có thẩm quyền phê duyệt nhưng chưa có kết quả đấu thầu hoặc không lựa chọn được nhà thầu trúng thầu, cần mua gấp nhằm đáp ứng nhu cầu phục vụ chuyên môn trong trường hợp cấp bách”;

- Căn cứ Công văn số 3187/BHXH-DVT ngày 12 tháng 8 năm 2013 của Bảo hiểm xã hội Việt Nam về việc hướng dẫn cung ứng và thanh toán thuốc Bảo hiểm y tế, theo đó: Đối với những đơn vị chưa có kết quả đấu thầu mua thuốc theo quy định tại Thông tư liên tịch số 01/2012/TTLT-BYT-BTC ngày 19 tháng 01 năm 2012 của Bộ Y tế và Bộ Tài chính thì “Bảo hiểm xã hội các tỉnh thực hiện thanh toán thuốc khám chữa bệnh Bảo hiểm y tế theo đúng hướng dẫn tại Công văn số 653/BHXH-DVT ngày 07 tháng 02 năm 2013 của Bảo hiểm xã hội Việt Nam. Để mua thuốc với mức giá phù hợp với mặt bằng chung của thuốc giá trúng thầu năm 2013, đề nghị Bảo hiểm xã hội tỉnh thống nhất với Sở Y tế để hướng dẫn các cơ sở khám chữa bệnh căn cứ giá thuốc trúng thầu ở các địa phương trong cùng khu vực đã thực hiện đấu thầu theo Thông tư liên tịch số 01/2012/TTLT-BYT-BTC ngày 19 tháng 01 năm 2012 của Bộ Y tế và Bộ Tài chính để mua và thanh toán chi phí thuốc Bảo hiểm y tế với cơ quan Bảo hiểm xã hội”;

Căn cứ Quyết định số 4824/QĐ-BYT ngày 03 tháng 12 năm 2012 của Bộ Y tế phê duyệt Đề án “Người Việt Nam ưu tiên dùng thuốc Việt Nam”;

Xét đề nghị của Sở Y tế tại Công văn số 5873/SYT-TCKT ngày 04 tháng 9 năm 2013 về việc mua thuốc y tế, đảm bảo yêu cầu phục vụ người bệnh trong khi chờ kết quả đấu thầu tập trung năm 2013;

Ủy ban nhân dân thành phố chỉ đạo giải quyết như sau:

1. Chấp thuận cho phép các Bệnh viện, các Trung tâm không giường bệnh trực thuộc Sở Y tế; các Bệnh viện và Trung tâm Y tế dự phòng trực thuộc Ủy ban nhân dân các quận, huyện được mua thuốc y tế trong khi chờ kết quả đấu thầu tập trung năm 2013 với nội dung:

a) Các đơn vị y tế được mua sắm trực tiếp theo kết quả trúng thầu năm 2013 của Bệnh viện Chợ Rẫy (Bộ Y tế) có tham khảo kết quả trúng thầu năm 2013 của một số Bệnh viện thuộc tỉnh, thành phố khác và Bệnh viện thuộc các Bộ - ngành Trung ương đã có kết quả đấu thầu thuốc năm 2013; đồng thời phải rà soát với giá hướng dẫn thanh toán thuốc khám, chữa bệnh Bảo hiểm y tế của Bảo hiểm xã hội Việt Nam.

b) Trường hợp thuốc cần mua không có trong các trường hợp trên hoặc nhà trúng thầu tại Bệnh viện Chợ Rẫy không cung ứng đủ số lượng thuốc cần mua sắm thì đơn vị lập danh mục thuốc cần mua để đảm bảo phục vụ bệnh nhân, trình Giám đốc Sở Y tế xem xét, quyết định trên cơ sở có tham khảo ý kiến của Bảo hiểm xã hội thành phố. Ưu tiên và chú trọng chọn thuốc Việt Nam sản xuất để thúc đẩy phát triển ngành dược trong nước theo đề án “Người Việt Nam dùng thuốc Việt Nam” của Bộ Y tế.

c) Số lượng, giá trị thuốc mua sắm đủ nhu cầu sử dụng đến ngày 31 tháng 12 năm 2013 (theo danh mục đính kèm).

d) Nguồn vốn: gồm vốn ngân sách Nhà nước và các nguồn thu hợp pháp khác của đơn vị.

e) Thời gian tổ chức lựa chọn nhà thầu: hoàn tất trong tháng 9 năm 2013.

g) Hình thức hợp đồng áp dụng: hợp đồng trọn gói.

h) Thời gian thực hiện hợp đồng: đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2013.

2. Đối với các cơ sở y tế ngoài công lập có ký hợp đồng khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế với cơ quan Bảo hiểm xã hội thành phố áp dụng kết quả lựa chọn nhà thầu của một bệnh viện đa khoa tuyến tỉnh đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt để mua thuốc theo hình thức mua sắm trực tiếp theo quy định hiện hành của pháp luật về đấu thầu.

3. Giao Sở Y tế phối hợp với Sở Tài chính, Kho bạc Nhà nước thành phố hướng dẫn các Bệnh viện, cơ sở y tế công lập, ngoài công lập trên địa bàn thành phố căn cứ theo các danh mục thuốc đã được phê duyệt để tiến hành mua thuốc theo đúng quy định của Luật Đấu thầu, Thông tư liên tịch số 01/2012/TTLT-BYT-BTC ngày 19 tháng 01 năm 2012 của Bộ Y tế và Bộ Tài chính và Hướng dẫn của Bảo hiểm xã hội Việt Nam./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ Y tế;
- Bảo hiểm xã hội Việt Nam;
- TTTU, TT HĐND. TP;
- TTUB: CT, các PCT;
- Các Bệnh viện và cơ sở y tế công lập (Sở Y tế);
- Các Bệnh viện và Trung tâm y tế dự phòng quận - huyện;
- VPUB: CPVP;
- Phòng VX, TCTMDV, THKH;
- Lưu VT, (VX-TC) D.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Hứa Ngọc Thuận

 

THE PEOPLE’S COMMITTEE OF HO CHI MINH CITY
--------

SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence - Freedom - Happiness

----------------

No.: 4784/UBND-VX
On permission to purchase medical drugs pending the result of concentrated bidding in 2013

Ho Chi Minh city, September 11, 2013

 

Respectfully to:

- The Health Department;
- The Finance Department;
- Social insurance agency of city;
- The state treasury of city;
- The district-level People’s Committees.
..................................................

..................................................

..................................................
Hãy đăng nhập hoặc đăng ký Thành viên Pro tại đây để xem toàn bộ văn bản tiếng Anh.Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 4784/UBND-VX cho phép mua thuốc y tế trong khi chờ kết quả đấu thầu tập trung năm 2013 do thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


5.404
DMCA.com Protection Status

IP: 54.234.75.144