Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 4491/BCT-XNK năm 2019 về tài liệu hướng dẫn cải thiện Chỉ số Hiệu quả Logistics do Bộ Công thương ban hành

Số hiệu: 4491/BCT-XNK Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Công thương Người ký: Trần Quốc Khánh
Ngày ban hành: 25/06/2019 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ CÔNG THƯƠNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 4491/BCT-XNK
V/v tài liệu hướng dẫn cải thiện Chỉ số Hiệu quả Logistics

Hà Nội, ngày 25 tháng 06 năm 2019

 

Kính gửi:

- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
- Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc TW.

Ngày 01 tháng 01 năm 2019, Chính phủ ban hành Nghị quyết số 02/NQ-CP về việc tiếp tục thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2019 và định hướng đến năm 2021. Theo đó, Chính phủ giao Bộ Công Thương làm đầu mối theo dõi Chỉ số Hiệu quả Logistics (LPI) của Việt Nam theo xếp hạng của Ngân hàng Thế giới (WB).

Thực hiện nhiệm vụ được giao tại Nghị quyết số 02/NQ-CP của Chính phủ, ngày 26 tháng 3 năm 2019, Bộ trưởng Bộ Công Thương đã ban hành Quyết định số 708/QĐ-BCT phê duyệt Kế hoạch cải thiện Chỉ số Hiệu quả Logistics của Việt Nam. Đồng thời, Bộ Công Thương đã xây dựng Tài liệu hướng dẫn về Chỉ số Hiệu quả Logistics để các Bộ ngành, địa phương, đơn vị có cách hiểu đúng, thống nhất về bộ chỉ số này. Bộ Công Thương xin thông báo và đề nghị Quý Bộ, địa phương, đơn vị xem Kế hoạch cải thiện Chỉ số Hiệu quả Logistics của Việt Nam và Tài liệu hướng dẫn được đăng tải trên trang Thông tin điện tử của Bộ Công Thương tại địa chỉ: www.moit.gov.vn.

Bộ Công Thương đề nghị các Bộ, địa phương, đơn vị tích cực triển khai thực hiện các nhiệm vụ thuộc chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Bộ, địa phương, đơn vị mình; bám sát Kế hoạch đề ra; bổ sung nhiệm vụ, chính sách hoàn thiện Kế hoạch (nếu phát sinh) nhằm đạt mục tiêu của Nghị quyết; hàng quý (trước ngày 25 tháng cuối quý) gửi kết quả thực hiện về Bộ Công Thương (qua Cục Xuất nhập khẩu) theo mẫu đính kèm để tổng hợp, báo cáo Chính phủ.

Riêng đối với kết quả thực hiện quý II/2019, đề nghị các Bộ, địa phương, đơn vị gửi về Bộ Công Thương trước ngày 05 tháng 7 năm 2019.

Bộ Công Thương trân trọng cảm ơn sự hp tác của Quý cơ quan./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng (để báo cáo);
- Lưu: VT, XNK (2).

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Trần Quốc Khánh

 

PHỤ LỤC 1

BÁO CÁO TÌNH HÌNH THC HIN K HOCH CẢI THIN CHỈ SỐ LPI

CƠ QUAN1
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số:      /BC-…..

… … …, ngày  tháng  năm 2019

 

BÁO CÁO

V/v thực hiện một số nhiệm vụ, giải pháp để cải thiện Chỉ số Hiệu quả Logistics……….2

Thực hiện Quyết định s 708/QĐ-BCT ngày 26 tháng 3 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Công Thương phê duyệt Kế hoạch cải thiện Chỉ số Hiệu quả Logistics (LPI) của Việt Nam và Công văn số ……./BCT-XNK ngày   tháng   năm 2019 của Bộ Công Thương về việc hướng dẫn cải thiện Chỉ số Hiệu quả Logistics,……….3 báo cáo việc thực hiện các nhiệm vụ để cải thiện Chỉ số Hiệu  quả Logistics của Việt Nam quý .../ năm 2019 như sau:

I. Tình hình triển khai thực hiện các nhiệm vụ tại Kế hoạch cải thiện Chỉ số LPI ban hành kèm theo Quyết định số 708/QĐ-BCT4

1. Nhiệm vụ 1 (Theo phụ lục Kế hoạch)

+ Tên nhiệm vụ

+ Kết quả đạt được đến thời điểm báo cáo và tác động tích cực (nếu có)

2. Nhiệm vụ 2

+ Tên nhiệm vụ

+ Kết quả đạt được đến thời điểm báo cáo và tác động tích cực (nếu có)

3. Nhim v ...

4. Các chỉ số5

II. Khó khăn vướng mc trong thực hiện Kế hoạch cải thiện chỉ số LPI

1. Khó khăn, vướng mắc

2. Nguyên nhân của những khó khăn, vướng mắc

III. Đề xuất, kiến nghị6

Trên đây là báo cáo việc thực hiện một số nhiệm vụ, giải pháp để cải thiện Chỉ số Hiệu quả Logistics của Việt Nam ……………7, ………..8 gửi Bộ Công Thương để tổng hợp, báo cáo Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ theo quy định.

 


Nơi nhận:
- Bộ Công Thương;
- Lưu: VT......

NGƯỜI KÝ BÁO CÁO

_____________________

1 Tên của cơ quan lập báo cáo

2 Quý (ghi rõ Quý I, II, III, IV) hoặc năm 2019

3 Tên của cơ quan lập báo cáo

4 Số liệu báo cáo được tính theo thời điểm báo cáo (theo quý hoặc năm)

5 Báo cáo số liệu về các chỉ số được nêu tại Tài liệu hướng dẫn

6 Bao gồm đề xuất bổ sung nhiệm vụ, chính sách mới (nếu có) để cập nhật vào Kế hoạch cải thiện chỉ số LPI

7 Thời gian thực hiện báo cáo định kỳ (quý hoặc năm)

8 Tên của cơ quan lập báo cáo

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 4491/BCT-XNK năm 2019 về tài liệu hướng dẫn cải thiện Chỉ số Hiệu quả Logistics do Bộ Công thương ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


227

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.215.79.116